Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Moltkesvej 1 i Dronninglund

Afløbsrist på vej
Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til Brønderslev Spildevand A/S til udledning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer i et nyt boligområde på Moltkes Allé 1 i Dronninglund. Det befæstede areal er opgjort til ca. 0,6 ha. Udledningen sker til Rørholt Møllebæk via forsinkelsesbassin i boligområdet.
Brønderslev Kommune har samtidig foretaget en screening af etableringen af forsinkelsesbassinet efter Lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). Brønderslev Kommune vurderer, at etableringen af bassinet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal således ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Tilladelsen kan ses her (Nyt vindue).

Kortmateriale kan ses her (Nyt vindue).

 

Der kan klages over såvel udledningstilladelsen som screeningsafgørelsen. En klage over afgørelsen skal sendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, se vejledning herom på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder
Tlf.: 99455519
Opdateret 12. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe