Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Løkkenvej 415, Brønderslev

Brønderslev Kommune har den 23. juni 2022 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Løkkenvej 415, Brønderslev. Der ansøges om miljøgodkendelse til udvidelse af dyreholdet samt tilbygning til to eksisterende stalde. Der er søgt efter husdyrbruglovens §16a.

Ansøgningen annonceres hermed for offentligheden tidligt i sagsbehandlingen, således at alle med interesse for sagen kan indsende bemærkninger vedrørende forhold, som ønskes taget med i sagsbehandlingen.

Bemærkninger skal indsendes på mail raadhus@99454545.dk og skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter denne annoncering – dvs. senest den 1. august 2022.

Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette er blevet lavet. Ønsker du dette, skal du anmode herom ved henvendelse til samme mailadresse inden for samme tidsfrist. Når udkastet er skrevet, har enhver, der berøres af afgørelsen, ret til at kommentere udkastet samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen (herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87 i husdyrbrugloven) inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Miljøkonsekvensrapport (nyt vindue)

Oversigtskort (nyt vindue)

Redegørelse for produktionsareal (nyt vindue)

Beredskabsplan (nyt vindue)

Beredskabsplan 2022 (nyt vindue)

Brønderslev Kommune skal i øvrigt informere om

• At begrebet ”produktionsareal” tilnærmelsesvist skal forstås om ”gulvareal af stierne”, hvorimod hele staldens areal er større, idet dette også omfatter gangarealer mv.

• At projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)

• At relevante oplysninger kan indhentes fra, og kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund

• At miljøoplysninger, der er indhentet til brug for sagens behandling, er til rådighed, men at retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ønske om at se relevante oplysninger fremsendes til Lars Kildested på laki@99454545.dk.

• At Brønderslev Kommune med henblik på offentlighedens, berørte myndigheders og berørte staters deltagelse i miljøvurderingsprocessen har foretaget denne offentliggørelse. Ansøgningen vedrører dog ikke et projekt, der indebærer risiko for grænseoverskridende virkninger.

Kontakt

Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99455029
Opdateret 19. juli 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen