Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhusområde

Byrådet har den 22. juni 2022 godkendt forslag om delvis aflysning af Partiel Byplanvedtægt nr. 3, Dronninglund Kommune, der har status som lokalplan. Forslaget om delvis aflysning er i offentlig høring i perioden fra den 1. juli til og med den 26. august 2022.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen gør det muligt for Brønderslev Kommune at udlægge et nyt sommerhusområde ved Asaa på 11 ha. Udlægget er betinget af, at der udtages et tilsvarende stort 11 ha område, som er udlagt til sommerhuse ved Bunken, Gerå.

Derfor sendes forslaget om delvis at aflyse Partiel Byplanvedtægt nr. 3 for Dronninglund Kommune fra 1975, som i dag har status som en lokalplan, i offentligt høring frem til den 26. august. Området, som lokalplanen aflyses for, er på 11 ha ved Bunken, Gerå består af matr.nr. 9a på 9,5 ha, 7a på 1,3 ha og 194 på 0,1 ha ved Melholt Ejerlav, Aså-Melholt. 

Området er aldrig blevet udstykket til sommerhusgrunde. Samtidig med aflysning af lokalplan for området påbegyndes en proces med tilbageføring af området til landzone.

Giv din mening til kende
Se området hvor lokalplanen bliver delvist aflyst via dette link til lokalplanportalen.

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 1. juli 2022 og er fremlagt i 8 uger. Derefter vil Byrådet tage stilling til, om planen skal endeligt delvis aflyses.

Send dine synspunkter og ændringsforslag via den digitale planportal. Benyt funktionen "Skriv din kommentar" yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 26. august 2022.

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Loa Dahl på e-mail: loa.dahl@99454545.dk

 

Midlertidige retsvirkninger
Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanes vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.

Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget bebygges eller udnyttes efter forslaget. Der skal være overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra Miljø - og Fødevareministeren eller Erhvervsministeren.

 

Om databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige.

Du har modtaget orientering om et forslag til en lokalplan, der er sendt i offentlig høring. Du får oplysningen om datasikkerhed, så du kender dine rettigheder. De gælder bl.a., når du kommer med kommentarer til en lokalplan i høring. I den konkrete sag arbejdes efter Planloven.

Behandling af oplysninger 
Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes  rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454856

 

Opdateret 1. juli 2022
Ansvarlig redaktør: Loa Dahl