Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Solcelleanlæg på 130 m², samt lovliggørelse af hønsehus på 56 m² og legehus på 12 m². På ejendommen Løkkenvej 465, 9700 Brønderslev.

Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af solcelleanlæg på 130 m², samt lovliggørelse af hønsehus på 56 m² og legehus på 12 m². På ejendommen Løkkenvej 465, 9700 Brønderslev, matr. nr.: 34C Stenum by, Stenum.
Billede til landzonetilladelse kun 700 pxl bred

Se landzonetilladelsen på nedenstående link:

Landzonetilladelse (nyt vindue)

Tegninger (nyt vindue)

 

Klagefristen udløber d. 21-12-2022.

Læs mere om klagereglerne 

Klagevejledning - landzoneafgørelser

Hvad kan der klages over?
Kommunens landzoneafgørelser kan påklages til Planklagenævnet, uanset hvad der begrunder din klage. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler. Hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig, kan tilladelsen også blive ugyldig.

Hvem kan klage?
• Miljøministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, på betingelse af:
• At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
• At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår er der frist for at indgive klage?
Klagefristen er 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af hjemmesiden for Nævnenes Hus (nyt vindue). Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Brønderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Når du klager som privat person, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres hver 1. januar af Finansministeriet og offentliggøres på nævnets hjemmeside. Klagen afvises, hvis gebyret ikke betales.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, så du får helt eller delvist medhold i din klage eller
• din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Hvornår kan landzonetilladelsen udnyttes?
Ansøger må ikke udnytte sin tilladelse, før klagefristen er udløbet. Er der indgivet klage, har den opsættende virkning. Dvs. at tilladelsen ikke må udnyttes i mens klagen behandles, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnets afgørelse, indtil domstolen eventuel bestemmer andet.

Kontakt

Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454689

Klagemuligheder

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Link til klageportalen via Nævnenes Hus (nyt vindue) 

Læs eventuelt mere på 
Planklagenævnets hjemmeside (nyt vindue)

 

Opdateret 23. november 2022
Ansvarlig redaktør: Maiken Rævdal