Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du se, hvornår du kan forvente svar i forskellige typer af sager.

Læs om sagsbehandlingsfrister 

Generelt om sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du søger om.

Det kan skyldes, at der er flere ting, der skal afklares, eller at der indhentes forskellige former for dokumentation.

Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget, til der senest skal være truffet en afgørelse.

Kan fristen ikke overholdes i den konkrete sag, får du som ansøger skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar.

Sagsbehandlingsfristerne gælder kun for, hvornår du kan forvente svar på, om du kan få servicen eller ydelsen.

Hvis du er berettiget til ydelsen, kan det vare endnu et stykke tid, før du begynder at få ydelsen.

Ældre og Hjælpemidler - voksne


Indsats

Behandlingsfrist

Ældrebolig
Almenboligloven § 5 Ældrebolig

▫ 0 - 6 uger

Plejebolig
Almenboligloven § 5.2 Plejebolig +
Serviceloven §192 Plejehjem og beskyttede boliger

▫ 0 - 5 uger

Nødkald
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje

▫ 0 - 5 dage

Personlig pleje, ugentligt
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje 

▫ I akutte situationer – straks.
▫ Ellers 0 - 7 dage

Personlig pleje, dagligt
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje

▫ I akutte situationer – straks.
▫ Ellers 0 - 7 dage

Støtte og vejledning
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje  

▫ 0 - 4 uger

Praktisk hjælp
Serviceloven § 83.2 Praktisk hjælp 

▫ 0 - 4 uger

Levering af mad
Serviceloven § 83.3 Madservice 

▫ I akutte situationer – straks.
▫ Ellers 0 - 3 dage

Rehabilitering, hjemmepleje
Serviceloven § 83 A Rehabilitering - Hjemmepleje

▫ 0 - 5 dage

Rehabilitering, træning
Serviceloven § 83 A Rehabilitering - Træning

▫ 0 - 5 dage

Aflastning/afløsning
Serviceloven § 84 Afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

▫ I akutte situationer med midlertidigt ophold fra hjemmet – straks
▫ 0 - 2 uger ved midlertidigt ophold fra hjemmet
▫ I hjemmet 0 - 4 uger

Hjælpemidler, genbrug
Serviceloven § 112 Støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne

▫ I akutte situationer – straks
▫ Ellers 0 - 8 uger

Hjælpemidler, kropsbårne
Serviceloven § 112 Støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne

▫ I akutte situationer – straks
▫ Ellers 0 - 8 uger

Forbrugsgoder
Serviceloven § 113 Forbrugsgode

▫ 0 - 8 uger
▫ 0 - 3 mdr. ved større forbrugsgoder

Midlertidige hjælpemidler
Serviceloven § 113b Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode

▫ 0 - 3 dage

Støtte til køb af bil
Serviceloven § 114 Handicapbil

▫ 0 - 3 mdr. til nødvendig indretning af bil, hvor der er stillet krav fra kørekortsmyndighederne
▫ 0 - 6 mdr. til nødvendig indretning af bil, hvor der ikke er stillet krav fra kørekortsmyndighederne
▫ 0 - 2 uger ved reparation og udskiftning
▫ 0 - 6 mdr. på støtte til køb af bil

Boligindretning, mindre
Serviceloven § 116.1 Boligindretning

▫ 0 - 8 uger

Boligindretning, større
Serviceloven § 116.1 Boligindretning

▫ 0 - 9 måneder

Genoptræning
Serviceloven § 86.1 Genoptræning - Målrettet og tidsafgrænset indsats

▫ 0 - 5 dage 

Vedligeholdende træning
Serviceloven § 86.2 Vedligeholdelsestræning - Målrettet træning for at forhindre funktionstab

▫ 0 - 2 uger 

Genoptræningshjælpemidler
Sundhedsloven § 140

▫ 0 - 4 dage 

Tandpleje
Sundhedsloven §§ 131 og 132 Omsorgstandpleje  

▫ 0 - 6 uger 

Sygepleje
Sundhedsloven § 138 Hjemmesygepleje  

▫ 0 - 1 uge 

Fribefordring
Sundhedsloven § 170 Befordring til og fra alment praktiserende læge  

▫ 0 - 6 uger 

Handicapkørsel
Lov om trafikselskaber § 11 

▫ 0 - 6 uger 

Orlov til pasning
Serviceloven § 118 Orlov til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom 

▫ 0 - 4 uger 

Pasning af terminale borgere
Serviceloven § 119 Plejevederlag 

▫ Straks 

Sygeplejeartikler o.lign. til terminale borgere
Serviceloven § 122 Sygeplejeartikler og lign. 

▫ Straks 

 

Det Specialiserede Område - voksne


Sag Behandlingsfrist

Aktivitets- og samværstilbud
Serviceloven § 104

8 uger
Alkoholbehandling
Sundhedsloven § 141, LBK 903 af 26/08/2019
Vejledning 9674 af 30/06/2017 
2 uger 
Beskyttet beskæftigelse
Serviceloven § 103 
8 uger 
Borgerstyret Personlig Assistance
Serviceloven §§ 95 og 96
12 uger
Botilbud til midlertidigt ophold
Serviceloven § 107 
16 uger 
Kontaktperson for døvblinde
Serviceloven § 98 
8 uger 
Ledsageordning
Serviceloven § 97
8 uger
Længerevarende botilbud 105/85
Almenboligloven § 105/Serviceloven § 85
16 uger
Længerevarende botilbud
Serviceloven § 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206 
16 uger 
Merudgifter
Serviceloven § 100
12 uger
Misbrugsbehandling
Sundhedsloven § 142
2 uger
Social behandling af stofmisbrug for voksne borgere
Serviceloven § 101
2 uger
Socialpædagogisk støtte
Serviceloven § 85
5 uger

Forsorgshjem
Serviceloven § 110 Forsorgshjem/Herberg

Straks
Substitutionsbehandling
Serviceloven § 101
2 uger

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Visitationen
- Det Specialiserede Område

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454421

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Opdateret 31. oktober 2022
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen