Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskyttelseszoner omkring vandværksboring

Hvilke regler gælder i nærheden af vandværksboringer?
Beskyttelseszoner omkring vandværksboringer

Læs om beskyttelseszoner

Beskyttelseszoner omkring vandværksboring

I Danmark ønsker vi at beskytte vores rene drikkevand. Da både privat og erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og andre kemikalier medfører en risiko for at der sker en nedsivning med miljøfremmede stoffer til grundvandet, har folketinget vedtaget, at der omkring alle vandforsyningsboringer skal være beskyttelseszoner.

Som bruger af arealer tæt ved vandboringer skal du have kendskab til de regler, der gælder for 25 m zonen samt for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Der er udpeget 25 m zone samt BNBO omkring alle boringer tilknyttet almene vandværker/vandforsyninger. Størrelsen af BNBO afhænger af bl.a. boringens indretning, de geologiske forhold og indvindingsmæssige forhold og er derfor individuel for hver boring.

Beskyttelaszoner - illustration
© Miljøstyrelsen 2020

25 meter zonen

Brug af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål er forbudt inden for 25 m zonen

Der er ikke forbud mod opvækst af naturligt forekommende vegetation i 25 m zonen. Det er lovligt at etablere et tæt plantedække bestående af græs eller at plante buske og træer, f.eks. med henblik på at fungere som vildtremise som føde, skjul eller ynglested for vildtet.

Figur der viser beskyttelseszoner

Der er heller ikke forbud mod ekstensiv afgræsning, fældning eller beskæring af naturligt forekommende vækster, eller forbud mod at plukke frugter, bær og lignende fra naturligt forekommende vækster.

Det er også tilladt at slå og høste græsset én eller flere gange årligt.

Boringsnære Beskyttelsesområder - BNBO

Brug af pesticider til erhvervsmæssige og offentlige formål er (på sigt) forbudt inden for BNBO

Brønderslev Kommune har vedtaget, at man ønsker et stop for brugen af pesticider inden for BNBO. Dette gælder for alle arealanvendelser, både private (haver) og erhvervsmæssige (landbrug, gartneri etc.). Ophør af brugen af pesticider er vedtaget igennem kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Fra 25 meter zonen og ud til grænsen af BNBO må man godt dyrke afgrøder, gøde og foretage jordbehandling, men altså ikke bruge pesticider.

Udfasning af pesticider i BNBO 2020-2022
Kommunen vil i samarbejde med vandværkerne arbejde for, at der bliver indgået frivillige aftaler mellem vandværk og grundejer om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider i BNBO. Aftalerne skal tinglyses på de berørte arealer.

Hvis det viser sig umuligt at opnå frivillige aftaler, vil kommunen påbyde pesticidfri dyrkning til ejerne af de pågældende arealer. Hvis der stadigvæk er arealer i BNBO, hvor der erhvervsmæssigt anvendes pesticider efter 2022, forventes det, at staten indfører et forbud over for erhvervsmæssig brug af pesticider inden for det pågældende BNBO.
Det er vandværkerne/ forsyningsselskaberne, som skal betale erstatning for værdiforringelsen af det areal, der ikke længere må bruges pesticider på.

Læs mere

Pesticider

BNBO

 

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521
Sagsbehandler – Grundvand
Tlf.: 99455518
Opdateret 19. juli 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen