Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Børn med udfordringer Specialundervisning

Har dit barn brug for et specialtilbud, skal det indstilles til visitation hertil. Det er skoledistriktslederen som træffer afgørelse om skoleplacering.

Formålet med specialundervisning er at give børn med særlige behov mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn. Tilbuddene om specialundervisning gælder både i folkeskolen og på frie grundskoler.

Inden et barn kan henvises til et specialtilbud, skal der foreligge en pædagogisk-psykologisk vurdering, som giver et sagkyndigt grundlag for beslutninger om undervisningen med udgangspunkt i elevens behov.

  • Indstilling til visitation startes fra barnets skole eller dagtilbud i samarbejde med forældrene.

 

Specialundervisningstilbuddene i Brønderslev Kommune arbejder henimod, at eleverne får et skoletilbud, der tilgodeser deres undervisningsmæssige behov og matcher deres faglige og sociale kompetencer.

Når et barn placeres i et specialtilbud, er det altid på baggrund af en visitation. Brønderslev Kommune har 6 forskellige specialundervisningstilbud.  

Brønderslev Kommune har i beskrivelsen "før-under-efter visitationsproceduren" beskrevet, hvordan eleven visiteres til et specialtilbud samt elevens tilbagevenden til almenområdet.  

Beslutning om specialundervisning foretages af skolelederen på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene.

Hvis skolen ikke har de nødvendige specialpædagogiske kompetencer, skal kommunen i samråd med forældrenes ønsker finde en anden skole med et relevant undervisningstilbud.

Det er skolelederen,  der indstiller eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, evt. efter forslag fra en lærer eller ønske fra forældre og elev. Det er skolelederen, der beslutter, om elever kan få specialundervisning på skolen. Det kan være som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 ugentlige timer eller i en specialklasse.

Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning, sker det efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven, i samråd med eleven og forældrene. Skolens leder skal indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis man mener, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. Forældrene og eleven kan også selv bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis de synes, at der er behov for det.

Hvis eleven skal have specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen, skal kommunalbestyrelsen henvise eleven.

Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand kan gives på flere måder:

  • Elever bliver i den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning med støtte.
  • Eleven går i en specialklasse i en almindelig folkeskole eller i en specialskole.
  • Eleven går i en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse.

Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Skoleområdet - Specialundervisning

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Kristine Mygind Rokkjær

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback