Skip til hoved indholdet

Referat

Referat

Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.


Resume

Sagsforløb: BY


Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.


Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

 • Hvad gøres der for at udligne forskellene i kommunalt tilskud til private pasningsordninger/institutioner i forhold til nabokommunerne? (Janni Høybye)
 • Har borgmesteren til hensigt at indføre direkte transmission fra byrådsmøderne? (Ole Jespersgaard)
 • Hvorfor er tilsynsfunktionen i borgerrådgiveren ikke med i funktionsbeskrivelse? (Runa Hansen)

Resume

Sagsforløb: BY


1. behandling af forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune samt beslutning om nedsættelse af Temaudvalg i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Sagsfremstilling

Brønderslev Byråd vedtog den 1. december 2021 ny styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, gældende fra 1. januar 2022.


Ankestyrelsen har i brev af 5. januar 2022 fremsendt bl.a. følgende bemærkninger til Brønderslev Kommunes styrelsesvedtægt:


 • Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Brønderslev Kommune ikke i styrelsesvedtægten kan angive, at der skal nedsættes et særligt udvalg
 • Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Brønderslev Kommune ikke i styrelsesvedtægten kan optage bestemmelse om vederlag til formanden for et konkret, navngivet særligt udvalg


Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet revideret forslag til styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, hvor § 19 udgår, og hvor § 20, stk. 7 ligeledes udgår.


Samtidig er der indsat et nyt afsnit i styrelsesvedtægten om borgerrådgiver, jf. Byrådets beslutning om oprettelse af fælleskommunal borgerrådgiverfunktion mellem Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev kommuner.


Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet godkender forslagets oversendelse til 2. behandling.


Herudover anbefaler Kommunaldirektøren, at Byrådet godkender,


 • at der nedsættes et Temaudvalg i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4 til varetagelse af tværgående opgaver,
 • at udvalget nedsættes for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025,
 • at udvalget består af 5 medlemmer,
 • at udvalget løbende kan tillægges opgaver af Byrådet (startende med bl.a. klima, bæredygtighed og landdistriktsudvikling),
 • at udvalget får fastlagt sine tværgående opgaver i kommissorier, som Byrådet beslutter,
 • at udvalget kan indhente sparring og ideer fra eksterne rådgivende råd og borgere, som er relevante for pågældende tema og opgave, samt
 • at udvalgets formand modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Resume

Sagsforløb: TEMA/BY


I forlængelse af Byrådets beslutning om at oprette et Temaudvalg har forvaltningen udarbejdet et forslag til arbejdsgrundlag for Temaudvalget.


Byrådet skal tage stilling til godkendelse af arbejdsgrundlag for Temaudvalget, at Temaudvalget får ansvaret for DK2020 projektet, og at Temaudvalget udarbejder et kommissorium for arbejdet med DK2020 projektet som efterfølgende skal godkendes i Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstituering af Byrådet i Brønderslev Kommune blev det besluttet at oprette et Temaudvalg I henhold til § 17 stk. 4 i Lov om Kommunernes styrelse.


Udvalget får fastlagt sine tværgående opgaver og kompetencer i kommissorier, som Byrådet beslutter, ligesom udvalget kan indhente sparring og ideer fra eksterne rådgivende råd og borgere, som er relevant for pågældende tema og opgave. Det blev samtidig besluttet, at temaudvalget starter med opgaverne klima, bæredygtighed og landdistriktsudvikling, samt at udvalget løbende kan tillægges opgaver af Byrådet.


I forlængelse af Byrådets beslutning om oprettelse af et Temaudvalg har forvaltningen udarbejdet forslag til arbejdsgrundlag for Temaudvalget. Forslaget indeholder en fastlæggelse af


 • hvordan udvalget bemandes i forhold til de forskellige temaer,
 • hvordan udvalget får tildelt opgaver og hvilke typer opgaver udvalget kan få,
 • hvilken arbejdsform udvalget kan benyttes sig af og
 • hvilke krav der er til kommissorium for hvert tema som udvalget skal arbejde med.


I forhold til konkrete arbejdsopgaver forslås det at starte med Klima og Bæredygtighed. Brønderslev Kommune besluttede på Byrådets møde den 16. september 2020 at tilslutte sig DK2020 projektet sammen med landets øvrige kommuner. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal udarbejde en klimahandlingsplan, der sikrer klimaneutralitet i 2050 og modstandsdygtighed over for klimaforandringer for hele kommunen som geografisk område. Det foreslås derfor, at Temaudvalget får ansvaret for DK 2020 projektet og herunder ansvaret for at udarbejde en konkret klimahandlingsplan. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et konkret kommissorium for arbejdet med DK2020.


I løbet af foråret 2022 skal udvalget endvidere drøfte, hvilke temaer ud over DK2020 som udvalget efterfølgende bør få ansvaret for. Hermed skal sikres, at der løbende igennem valgperioden aftales, hvilke temaer udvalget skal have ansvaret for.


Der er ikke afsat særskilte administrative ressourcer til at understøtte Temaudvalget. Stabsdirektøren er sekretær for udvalget. Herudover forudsættes det, at de relevante fagforvaltninger hjælper med servicering af udvalget.


Staben forslår, at Byrådet godkender


 • arbejdsgrundlaget for Temaudvalget,
 • at Temaudvalget får ansvaret for DK2020 projektet, og
 • at Temaudvalget udarbejder et kommissorium for arbejdet med DK2020 projektet som efterfølgende skal godkendes i Byrådet.

Personale

Ingen.


Beslutning fra Temaudvalget, 12. januar 2022, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse med enkelte tilretninger.

Beslutning

Godkendt.


Resume

Sagsforløb: BY


Valg af ny stedfortræder til henholdsvis bestyrelsen for den selvejende institution Hospice Vendsyssel og til Repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab.

Sagsfremstilling

Efter det konstituerende møde den 1. december 2021 er der modtaget følgende meddelelser:


 • Jette Ramskov har anmodet om fritagelse for hvervet som stedfortræder for Carsten Ullmann Andersen til bestyrelsen for den selvejende institution Hospice Vendsyssel.
 • Nordjyllands Trafikselskab har oplyst, at såvel medlem som stedfortræder til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab skal være byrådsmedlemmer, hvorfor Neil Jacobsen ikke kan udpeges til hvervet som stedfortræder for borgmester Mikael Klitgaard til repræsentantskabet.


Valggruppe 2 (A+F+Ø) indstiller Lone Clausen som ny stedfortræder til bestyrelsen for Hospice Vendsyssel og Eskild Sloth Andersen som ny stedfortræder til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY


Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2023. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er blevet givet i forbindelse med evalueringen af sidst års budgetproces.

For at få plads til omprioriteringer og nye opgaver samt for at opnå måltallet på 50 mio. kr. i overskud på driften, foreslås det, at der udarbejdes omprioriteringsforslag hertil. Dette sker ved udarbejdelse af omprioriteringsforslag på de enkelte fagområder. Samtidig lægges der op til, at forslag til omprioritering skal udarbejdes og sendes i høring inden sommerferien.

Økonomiudvalget skal således beslutte om og i givet fald hvor store omprioriteringsforslag der skal udarbejdes. I bilag er der givet eksempler på konsekvenserne ved henholdsvis 0,5 % og 1,0 % for de enkelte udvalg.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktion af prisfremskrivningen. Puljen udgør 4,3 mio. kr. mellem 2022 og 2023 baseret på KL's skøn fra juni 2021. Puljen udgjorde til budget 2022 1,9 mio. kr. Stigningen skyldes højere PL-skøn fra 2022 til 2023. Denne stigning gør, at det kan være svært at indfri denne reduktion alene via indkøbsaftaler.

Der er, som de tidligere år, mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om der skal udarbejdes omprioriteringsforslag, og i så fald puljens størrelse
 • tager stilling til, om der skal indarbejdes reduktion af prisfremskrivning på 4,3 mio. kr.
 • drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2023


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 4:

Tids- og procesplan indstilles godkendt.


Det indstilles, at der igangsættes en proces med at finde omprioriteringsforslag svarende til 0,8% i alle udvalg.


Provenuet fra forslagene kan anvendes til prioritering i budgetforhandlingerne til finansiering af evt. ønsker og omprioriteringer på tværs i hele organisationen.


Der tages stilling til prisfremskrivning senere

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY


Brønderslev Forsyning A/S har fremsendt takster for 2022 for vand og spildevand til godkendelse i Byrådet.


Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand.


Taksten skal i følge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af Byrådet.


Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møder den 28. september 2021 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster til godkendelse:


Vand:

Vandtakst pr. m3

6,95 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr m3 ekskl. moms

13,32 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms (taksten er uændret ift. 2021)

16,65 kr.


Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3 (storforbrugere)

5,15 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,52 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms (taksten er uændret ift. 2021)

14,40 kr.


Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3 (taksten er uændret ift. 2021)

648,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

810,00 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3 (taksten er uændret ift. 2021)

1.254,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.567,50 kr.


Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. inkl. moms

18.000,00 kr.

Tilslutningsbidrag almindelig bebyggelse i landzone inkl. moms

26.875,00 kr.


Det skal bemærkes, at taksterne for tilslutningsbidrag blev ændret i maj 2021 (godkendt på byrådsmøde den 19. maj 2021). Taksterne er uændret ift. de takster, der blev godkendt i maj 2021.


Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for vand fremsendt afgørelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2022. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand A/S for 2022 er 24.486.655 kr. Af afgørelsen fremgår også resultatet af Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2020. Kontrollen viser, at der i 2020 er blevet opkrævet 1.803.395 kr. mindre end indtægtsrammen tillod.


Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3 (ændret fra 36,00 kr.)

36,36 kr.

+ moms i alt pr. m3 (ændret fra 45,00 kr.)

45,45 kr.


Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms. Taksten er lovfastsat og reguleres iht. reguleringsindeks (ændret fra 69.007,50 kr.)

71.464,16 kr.

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand (ændret fra 41.405,00 kr.)

42.879,03 kr.


Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for spildevand fremsendt afgørelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2022. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) Brønderslev Spildevand A/S for 2022 er 50.841.886 kr. I følge Budget 2022 for Brønderslev Spildevand A/S vil den samlede indtægt i 2021 være på 50.758.920 kr. Den budgetterede indtægt ligger således lige en anelse under indtægtsrammen. Af Forsyningssekretariatets afgørelse fremgår også resultatet af Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2020. Kontrollen viser, at der i 2020 blev opkrævet 4.366.652 kr. mindre end indtægtsrammen tillod.


Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de af Brønderslev Forsyning foreslåede takster for vand og spildevand for 2022.

Personale

Ingen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY


Bestyrelsen i I/S Reno-Nord har vedtaget en udvidelse af Reno-Nord Deponi for at sikre en fremtidig kapacitet. En udvidelse af deponiet vil kræve en ansøgning om lånoptagelse i 2022 på op til 40 mio. kr. En lånoptagelse kræver godkendelse af samtlige ejerkommuner.


Byrådet skal tage stilling til, om anmodningen om lånoptagelse kan godkendes.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord har i flere år arbejdet for etableringen af yderligere deponeringsenheder til sikring af kommunernes fremtidige behov for deponeringskapacitet. Bestyrelsen i I/S Reno-Nord har vedtaget en udvidelse af Reno-Nord Deponi for at sikre en fremtidig kapacitet. Udvidelsen omfatter etablering af enheder til blandet deponiaffald, asbestholdigt affald og deponeringsegnet farligt affald, hvorved det sikres, at der også fremadrettet er kapacitet på deponiet.


Anlægsoverslaget andrager i alt ca. 35 mio. kr., som er indarbejdet som en del af selskabets budget for 2022. Der er herudover budgetteret med ca. 4 mio. kr. i rådgiveromkostninger til projektering. Finansieringen af udvidelsen forudsættes at ske ved optagelse af lån i Kommunekredit med en afviklingsperiode, som maksimalt svarer til etapens levetid, forventet ca. 15 år.


I henhold til I/S Reno-Nords vedtægter punkt 6.8 og 8.10, nr. 11 kræver en lånoptagelse godkendelse af de interessenter, der deltager i den pågældende aktivitet. Alle ejerkommuner deltager i aktiviteten vedrørende Reno-Nord Deponi, hvorfor det er nødvendigt med godkendelse fra samtlige ejerkommuner.


Bestyrelsen i Reno Nord anmoder derfor om Brønderslev Kommunes godkendelse af optagelse af lån på op til kr. 40 mio. kr. i Kommunekredit.


På grund af et komprimeret forløb om godkendelse af fusionen mellem AVV og Reno-Nord og på grund af et ønske om og behov for opstart af anlægsarbejde i starten af februar har det i den aktuelle sag været nødvendig at afvige fra den normale procedure med godkendelse i både TM, ØK og BY. Derfor har det været nødvendigt at søge om godkendelse af sagen udelukkende i ØK og BY. Brønderslev Kommunes to repræsentanter i bestyrelsen for det fusionerede selskab har i mailkorrespondance primo januar 2022 godkendt anmodningen om lånoptagelse. Det samme har de øvrige bestyrelsesmedlemmer i det fusionerede selskab.


Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der sker godkendelse af Reno-Nords lånoptagelse på op til 40 mio. kr. med en afviklingsperiode på op til 15 år til udvidelse af Reno-Nord Deponi. Godkendelsen sker under forudsætning af godkendelse i de andre kommuner, som indgår i det fusionerede affaldsselskab.

Personale

Ingen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY


Der er på budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder. Heraf blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen frigivet 5 mio. kr. Der er således 4,8 mio. kr. tilbage på budgettet.


Byrådet skal tage stilling til, om de 4,8 mio. kr. kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder. Heraf blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen frigivet 5 mio. kr. Der er således 4,8 mio. kr. tilbage på budgettet.


Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver det resterende rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der på anlægsbudgettet i 2022 er afsat 9,8 mio. kr. i anlægspuljerne Asfaltvedligeholdelse samt Veje og cykelstier, hvoraf 5 mio. kr. blev frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. januar 2022, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 10:


Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY


På budget 2022 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.


Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.


Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der på anlægsbudgettet i 2022 er afsat 1 mio. kr. i anlægspuljen til udvikling af landdistrikter.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. januar 2022, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 11:


Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.


Resume

Sagsforløb: BY


Byrådet anmodes om at godkende indstillede medlemmer til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udpeget 5 medlemmer til Handicaprådet for perioden 2022-2025. Medlemmerne er udpeget af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Social-, Handicap-, og Sundhedsudvalget samt administrationen.


Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller:

 • Runa Friis Hansen


Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget indstiller:

 • Christen Hansen Bager


Administrationen indstiller:

 • Benn Erik Grav - Teknik og Miljø
 • Inge Gorm Andersen - Børn og Familie
 • John Fuglsang - Fritid og Kultur


Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender 5 nye medlemmer af Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt.


Resume

Sagsforløb: TM/BY


Brønderslev Kommunes lokale parkeringsbekendtgørelse skal revideres, da færdselsloven er blevet ændret.


Byrådet skal tage stilling til, om den reviderede parkeringsbekendtgørelse kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er af Vejdirektoratet blevet gjort bekendt med, at lokale parkeringsbekendtgørelser med ikrafttrædelse før færdselslovsændringen nr. 169 af 26. februar 2014 er bortfaldet som følge af lovændringen.


Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en revideret parkeringsbekendtgørelse og har fået samtykke til denne fra Nordjyllands Politi.


Der er ikke indført nye skærpelser i den reviderede parkeringsbekendtgørelse, men blot er § 1, 2, 3 og 6 taget ud, da teksten ikke længere har hjemmel, idet den nu fremgår af færdselsloven og vejafmærkningsbekendtgørelsen.


Det er kommunens ansvar, at bekendtgørelsen i sin form og sit indhold lever op til reglerne på området.


Parkeringsbekendtgørelsen skal offentliggøres, dels på kommunens hjemmeside og dels på Vejdirektoratets hjemmeside.


Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender den reviderede Bekendtgørelse om parkering i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. januar 2022, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.


Resume

Sagsforløb: TM/BY


Brønderslev Kommune har gennemført ekspropriationsbeslutning vedrørende omlægning af delstrækning af Nordsøstien til trampesti. Beslutningen blev påklaget til Vejdirektoratet, der ved brev af 18. december 2021 til klager har meddelt, at Brønderslev Kommunes beslutning om ekspropriation ophæves.


Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. august 2017, at den rekreative vandrerute Nordsøstiens linieføring skulle søges genoprettet. Dette skulle ske på et mindre delforløb mellem Asaa og Gerå. Byrådet besluttede derfor at igangsætte frivillig forhandling om udlæg af offentlig sti og om nødvendigt ved ekspropriation, såfremt frivillig aftale ikke opnås.


De frivillige aftaler kunne ikke opnås, og Byrådet traf den 24. april 2019 endelig ekspropriationsbeslutning vedr. færdiggørelse af Nordsøstien.


Beslutningen blev påklaget til Vejdirektoratet, der ved brev af 24. oktober 2019 til klager meddelte, at Brønderslev Kommunes beslutning om ekspropriation blev ophævet. Afgørelsen blev begrundet med, at samtlige nødvendige tilladelser i henhold til Skovloven ikke var indhentet, ligesom Vejdirektoratet ikke fandt Brønderslev Kommunes ekspropriationsbeslutning tilstrækkeligt begrundet.


De nødvendige tilladelser fra skovloven blev indhentet og Byrådet traf den 24. marts 2021 endelig ekspropriationsbeslutning vedr. omlægning af delstrækning af Nordsøstien.


Beslutningen blev påklaget til Vejdirektoratet, der ved brev af 18. december 2021 til klager, har meddelt, at Brønderslev Kommunes beslutning om ekspropriation ophæves.


Afgørelsen begrundes med, at Brønderslev Kommune ikke har iagttaget det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip i tilstrækkelig grad og heller ikke tilstrækkeligt har besvaret relevante indsigelser om alternative linieføringer.


Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. januar 2022, pkt. 18:

Orienteringen blev taget til efterretning. Byrådet orienteres om afgørelsen.

Beslutning

Taget til efterretning.


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Status på rapportering til Styrelsen for Patientsikkerhed på udviklingen ved Margrethelund.


Godkendt. • Habilitetsvurdering af Steen Søgaard Petersen
 • Orientering om behandling af mail til alle byrådsmedlemmer fra borgmesterkontor
 • Samling af temamødemateriale i First AgendaGodkendt.


Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback