Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Nyheder og postlister Nyheder - Høringer og afgørelser Lokalplan - Erhvervsområde Tolstrupvej, Hjallerup

Lokalplan - Erhvervsområde Tolstrupvej, Hjallerup

Endelig vedtagelse af Lokalplan - Erhvervsområde Tolstrupvej, Hjallerup

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. januar 2023 godkendt Lokalplan nr. 03-E-05 for Erhvervsområde Tolstrupvej, Hjallerup.  Lokalplanforslaget er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde mellem det eksisterende erhvervsområde ved Hjallerup og motorvej E45

Lokalplanforslaget var sendt ud i 4 ugers offentlig høring.  Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar fra Vejdirektoratet, som danner grundlag for tilføjelser i lokalplanens redegørelse.
Der er i henhold til Vejdirektoratets høringssvar indarbejdet de ønskede beskrivelser af vejbyggelinjer og reklamering i åbent land i lokalplanens redegørelse. 
Ligeledes er der indarbejdet følgende tekst i kommentar til § 8.4 ”Al skiltning inden for området, der kan ses fra Frederikshavnsmotorvejen, skal godkendes af Vejdirektoratet, jf. Naturbeskyttelseslovens § 21, uanset ovenstående bestemmelser om skiltning jf. lokalplanens § 8.4.”

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde mellem det eksisterende erhvervsområde ved Hjallerup og motorvej E45. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om placering af en virksomhed i området. 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere erhverv i form af industri-, værksteds-, entreprenør-, oplags-, håndværks-, transport- og logistikvirksomheder inden for miljøklasse 3-5. Lokalplanområdet kan bebygges i maksimalt 2 etager med en maksimal højde på 11 meter og en bebyggelsesprocent på op til 50%. 

I forhold til det planforslag, som Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 7. november 2022, er der ikke foretaget ændringer i den endelige plan ud over de ovenstående tilføjelser.

Når lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation.

 

Yderligere information

Lokalplanen kan ses på kommunens planportal:

Afgørelsen om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.
Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Lars Ravnemose

Kontakt
Lars Ravnemose
Ekstern konsulent
Plan og Byg
LARR@99454545.dk 

 

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. 

Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser.

Hvem kan klage? 

 • Miljøministeren
 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, på betingelse af:
  • at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og 
  • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?
Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen. 
For behandling af klager skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.[1] Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen eller få tilsendt en faktura.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Planklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

 • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
 • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
 • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.


Kan afgørelsen udnyttes, hvis der klages?
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

 

Databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige. 

Du har modtaget orientering om et forslag til en lokalplan, der er sendt i offentlig høring. Du får oplysningen om datasikkerhed, så du kender dine rettigheder. De gælder bl.a., når du kommer med kommentarer til en lokalplan i høring. I den konkrete sag arbejdes efter Planloven. 

Behandling af oplysninger 
Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø. 

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j). 

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet. 

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk, Tlf. 9945 5455.

 

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback