Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur, miljø og klima Vandløb og søer Vandløb

Både offentlige og private vandløb i kommunen er underlagt en række regler

I Brønderslev Kommune har Park og Naturpleje ansvaret for vedligeholdelsen af alle offentlige vandløb. Vandløbsgruppen skal sikre, at miljøtilstanden i vandløbene ikke forringes, og at vandløbsregulativerne er overholdt. Som bredejer har du ansvaret for vedligeholdelsen af private vandløb efter vandløbsloven, men du skal ansøge hos kommunen om tilladelse til at lave ændringer.

Kontakt

Michael Harder
Teamleder • Park og Naturpleje
99455503
miha@99454545.dk

Læs mere om vandløb

Der er ca. 400 km offentlige vandløb, som vedligeholdes af Brønderslev Kommune. Vedligeholdelse foretages af kommunens egne ansatte eller entreprenører. Grødeskæring sker med le, mejekurv eller grødeskærebåd.
Læs mere om de enkelte vandløb i Brønderslev Kommune på kommunens side om Vandløbsregulativer.

 

Private vandløb skal vedligeholdes af bredejer efter vandløbsloven. Du må som bredejer:

 • Ikke uddybe eller gøre vandløbsbunden bredere
 • Kun fjerne aflejringer – sten og grus må du under ingen omstændigheder fjerne
 • Ikke fjerne buske og træer, som giver skygge og begrænser grøde, og hvor rodnet forhindrer udskridning i vandløbet

Hvis du er i tvivl om vedligeholdelsen af dit vandløb, kan du kontakte vandløbsgruppen i Brønderslev Kommune.

Læs mere om vedligeholdelsen af dit vandløb i vandløbsloven:

 

Brønderslev Kommune skal give tilladelse til ændringer i alle private vandløb. Det kan f.eks. være, hvis du vil:

 • Uddybe et eksisterende vandløb
 • Ændre vandløbets forløb
 • Anlægge en bro

Alle ændringer som skal beskrives i projekter, som indsendes til kommunen. Læs mere om vandløbsregulering og -restaurering mv. i bekendtgørelsen herunder:

I naturlige, åbne vandløb har du som bredejer fri dræningsret ifølge vandløbsloven. Du skal dog være opmærksom på, at Brønderslev Kommune skal give tilladelse, hvis du vil:

 • Grave grøfter dybere eller bredere
 • Jorden i området indeholder okker
 • Naturen i området er beskyttet

I okkerpotentielle områder skal Brønderslev Kommune give tilladelse, hvis du vil:

 • Lægge nye dræn
 • Lægge dræn dybere 
 • Ændre dimensionerne af dræn

Hvis du vil spule drænene, fordi de er stoppet til af okker eller aflejringer, må du ikke lede vandet ud i vandløbet. Du skal opsamle vandet og sprede det ud på marken.

Hvis du vil dræne i okkerpotentielle områder, skal du indsende en ansøgning til Brønderslev Kommune. Ansøgningen skal indeholde:

 • Ejendommens og drænarealets beliggenhed, matrikelnummer og størrelse
 • Kortmateriale, der viser placeringen af planlagte drænudløb og arealet, hvor grundvandsstanden bliver påvirket
 • Vurdering af om udgrøfter eller dræn vil medføre okkerbelastning i vandløb på baggrund af undersøgelser af jordbunden og grundvandet
 • Arealets dræntilstand - om arealet tidligere har været udgrøftet eller drænet
 • Arealets vedvarende græsareal - om arealet ikke inden for de sidste 10 år har været omlagt
 • Forventet tidspunkt for dræningens påbegyndelse og afslutning
 • Forhold, der har særlig betydning for vurderingen af ansøgningen – f.eks. sandflugt

Du kan se okkerpotentialet i jordbunden for hele Brønderslev Kommune på vores webkort, som du finder herunder: 

Ifølge landbrugsreformen fra 1. januar 2023 skal alle bræmme omkring søer og vandløb udvides fra 2 meter til 3 meter. Hvis du som bredejer søger arealstøtte eller koblet støtte fra 2023 gælder følgende for 3-meter bræmmer:

 • Du har forbud mod gødskning, sprøjtning, jordbearbejdning og dyrkning
 • Dine bræmmer skal fremstå uberørte og uden produktion af nogen art
 • Du har ingen krav til plantedække eller -sammensætning i bræmmer
 • Du skal som minimum afpudse arealet årligt

Hvis du har sået vintersæd, som høstes i 2023, skal du undlade at tilså i en 3-meter bræmme, da du ellers risikerer et støttetræk.
Hvis du ikke søger arealstøtte eller koblet støtte, kan du fortsætte driften med de nuværende 2-meter bræmmer.

Du kan se både de kommunale og private vandløb med bræmmer i hele Brønderslev Kommune på vores webkort, som du finder herunder:

Kontakt

Kontakt os
Vej og Park

Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4636
Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback