Skip til hoved indholdet

Hegnssyn

  Hjem Borger Flyt, byg og bolig Ejerbolig Hegnssyn

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, men hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i Hegnsloven

Hegnssynet behandler tvister om:

 • Fælleshegn - hegn i naboskel
 • Egne hegn - hegn på ejen grund langs ejendommens skel
 • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen

Der kan være undtagelser som for eksempel lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter, der kan indeholde bestemmelser, som man skal overholde - også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Det er kun den, der ejer grunden, der kan anmode om en hegnssynsforretning. Andre skal have en fuldmagt.

Læs om Hegnssyn

Hvis du og din nabo er uenige om, hvor skellet mellem jeres grund ligger, kan I - mod betaling – få en landinspektør til at lave en opmåling/skelretablering. En skelretablering kan i de fleste tilfælde gennemføres uden større omkostninger. Der er som hovedregel, den der bestiller landinspektøren, der skal betale regningen.

Hvis landinspektøren konstaterer, at der ikke overensstemmelse mellem matriklens oplysninger og ejendomsgrænserne i marken skal landinspektøren tage stilling til, hvilke grænse, der er korrekt. Dette kræver normalt en skelforretning, hvor landinspektøren indkalder til et åstedsmøde. Ved en skelforretning kan der også tages stilling til hævdsspørgsmål. En skelforretning har større omkostninger.

Fælleshegn

Fælleshegn er hegn, der står i skellet mellem to ejendomme. 

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om en højde på hegnet, er udgangspunktet at et fælleshegn skal være 1,8 m højt. Hegnet skal stå i selve skellet, skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde. Der kan dog være undtagelser og begrænsninger i lokalplaner, deklarationer og politivedtægter.

Du og din nabo skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligehold af fælleshegn. Hvis begge naboer har interesse i et fælleshegn, har begge pligt til at deltage i arbejdet og udgifterne.

Hvis du vil opsætte eller ændre et fælleshegn, og ikke kan blive enig med din nabo om det, skal du kontakte Hegnssynet, før du gør i gang.

Egne hegn

Egne hegn er hegn, der står inde på din egen grund og langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter. Egne hegn må være 1,8 meter høje plus afstanden til skellet. Egne hegn må dog ikke genere et fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn.

Egne hegn, der grænser op til vej, sti eller plads, skal du normalt selv opsætte, vedligeholde og betale.

Hvis der ikke er et andet hegn mellem dig og din nabo, skal naboen have besked mindst en måned før ændringerne.

Hegn mod vej

Hegn, der grænser op til en vej, sti eller plads, skal stå på din egen grund. Hegnet må normalt ikke vokse ud på vejen, stien eller pladsen. Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved kryds eller sving.

Hegn, der grænser op til vej, sti eller plads, skal du normalt selv opsætte, vedligeholde og betale. 

Træer, der danner hegn

Træer er hegn, når der er flere end 4 træer, som ikke står længere end 1,75 m fra skellet og som er ensartede, har samme størrelse, står på række med kort indbyrdes afstand og tilsammen udgør en væsentlig del af skellets længde. Du skal ikke kunne gå igennem træerne.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning, ændring og vedligeholdelse af hegn. 

Hegnsynet kan tage stilling til konkrete tvister, der handler om:

 • Fælleshegn 
 • Egne hegn 
 • Grene – der generer hegn eller færdsel på naboejendommen
 • Grene – der er farlige for sikkerheden på naboejendommen, fx på grund af råd
 • Grene – fra skove, der generer naboejendommen
 • Træer – der danner et hegn. Hegnsynet vurderer, om træer på række kan anses som et hegn

Et hegn kan være:

 • Plankeværk
 • Stakit
 • Hæk
 • Raftehegn
 • Trådhegn
 • Mur (dog ikke bygningsmur)

Hegnsynet kan ikke tagestilling til:

 • Indre hegn - som er hegn, der står længere væk end 1,75 m fra skellet - eller ikke følger skellinjen
 • Enkeltstående træer og skygge fra træer på naboens grund. Disse sager skal du anlægge ved domstolene
 • Bygninger. Hvis du vil klage over carporte, udhuse og lignende bygninger i skellet skal du kontakte Teknik og Miljø, da bygningerne skal opfylde reglerne i bygningsreglementet
 • Placering af skel. Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om, hvor skellet går, kan I mod betaling selv bede en landinspektør om hjælp.

Det koster 2.009 kr., hvis Hegnssynet kommer ud til dig og din nabo. Det er som hovedregel den tabende part, der skal betale. Hegnssynet kan dog beslutte, at du og din nabo skal dele udgiften.

Hvis du ønsker en hegnssynforretning, skal du udfylde formularen "Anmodning om hegnssynsforretning". Formularen sendes automatisk til Hegnssynets sekretær.

Ansøgningen skal indeholde disse punkter

 • Dit navn, adresse, kontaktoplysninger og matrikelnummer
 • Din nabos navn, adresse, kontaktoplysninger og matrikelnummer
 • Påstand – en beskrivelse af problemet og det resultat, som du gerne vil opnå.
 • Dokumenter/billeder som du gerne vil have med fx lokalplaner, matrikelkort m.m.

Du skal være opmærksom på, 

 • at alt, hvad du skriver, bliver sendt til din nabo
 • at det er vigtigt, at du selv kommer med alle oplysninger til sagen, idet Hegnssynet kun kan tage stilling til det, de ved

Hegnsynet vurderer, om du har udfyldt ansøgningen korrekt. Hvis ikke, kan Hegnsynet ikke starte sagen op, og det vil derfor tage længere tid.

Hegnsynet kan kun behandle din sag, hvis du sender en skriftlig anmodning. 

Hegnssynet indkalder dig og din nabo til en åstedsforretning, hvor I har mulighed for at fremkomme med jeres synspunkter og påstande i sagen.

Sagen afgøres ved, at du og din nabo bliver enig om et forlig eller ved at Hegnssynet afsiger en kendelse.

Hvis et forlig eller en kendelse ikke opfyldes, kan sagen igen indbringes for Hegnssynet, der ved en fornyet besigtigelse kan afsige en kendelse om, at arbejdet skal udføres ved formandens foranstaltning på  modpartens regning.

Hegnssynet er nedsat efter reglerne i Lov om Hegn og medlemmerne er udpeget af Byrådet.

Hegnssynet består er 3 personer, hvoraf en er formand, en er plantesagkyndig og en af bygningssagkyndig. Hegnssynet er udpeget for en periode på 4 år, som følger den kommunale valgperiode.

I denne byårdsperiod består Hegnssynet af:

Formand: Simon Aagaard, Slotsgade 43C, 1., 9330 Dronninglund

Medlem: Kurt Kristensen
Medlem: Danny Rosenkilde

Hegnssynets afgørelser kan ikke behandles af en anden administrativ myndighed. Hvis du er utilfreds med Hegnssynets afgørelse, kan du skriftligt indbringe sagen for domstolen, senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. 

Kontakt

Kontakt os
Hegnssyn

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Simon Aagaard
Formand

Tlf.: 4040 0577

Bente Nygaard Højer

Sekretariatsmedarbejder

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback