Skip til hoved indholdet

Spildevand i kloakerede områder

    Hjem Erhverv Forurening og spildevand Spildevand i kloakerede områder

I kloakerede områder bliver spildevandet renset i et stort rensningsanlæg

Spildevand skal ledes bort på en forsvarlig måde. I byområder sker det til kloaksystemet, som ejes og drives af Brønderslev Spildevand A/S. 

I kommunens spildevandsplan kan du læse mere om håndtering af spildevand, og se om din ejendom er kloakeret eller ukloakeret.

Læs mere om spildevand i kloakerede områder

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan spildevand i kommunen skal håndteres. Den indeholder en oversigt over, hvilke områder i kommunen, der er kloakerede eller planlægges kloakeret – altså hvor spildevandsforsyningsselskabet har ansvaret for håndteringen af spildevandet, og hvilke områder, der er ukloakerede - altså hvor borgerne selv har ansvaret for håndteringen af spildevandet (det åbne land). I de kloakerede områder skal spildevandsplanen bl.a. fastlægge:

  • Hvordan spildevand og tag- og overfladevand bortskaffes (hvilke renseanlæg, hvilke recipienter)
  • Hvordan et område er kloakforsynet (fælleskloak, separatkloak, spildevandskloak)
  • Hvilke anlæg, der er ejet af spildevandsforsyningsselskabet (ledninger, bassiner m.v.)

 På Spildevandsplanens kort kan du bl.a. se om din ejendom er kloakeret og hvordan den er kloakeret.

Administrationen af spildevand deles mellem Brønderslev Kommune og Brønderslev Spildevand A/S. Brønderslev Spildevand A/S. Kommunen tager sig af myndighedsopgaver, som f.eks. påbud om separatkloakering. Brønderslev Spildevand A/S, som er en del af Brønderslev Forsyning, ejer og driver kloaksystemet. Desuden tager Forsyningen sig af opkrævning af spildevandsafgift med mere. 

Tidligere blev spildevand fra afløb i huset blandet sammen med regnvand fra tagrender osv. Denne blanding blev ført til en fælles kloakledning ude i vejen (fælleskloakeret system). Fælleskloakering vil efterhånden blive udfaset, fordi ledningsnettet ikke har kapacitet nok, når det regner kraftigt. 
 
I separatkloakerede områder anvendes der to ledningsstrenge, således at spildevand fra toilet og hånd- og køkkenvaske ledes til spildevandsledningen, mens tag- og overfladevand ledes til en separat ledning. 
 
I Spildevandsplanen kan du se, om du bor i et område med fælleskloakering eller i et område. med separatkloakering. 
 

Brønderslev Spildevand A/S foretager løbende renovering af kloaksystemet. I forbindelse med renoveringen vil der altid blive etableret separatkloakering, hvis der i forvejen er fælleskloakering. Separatkloakering er med til at give et bedre vandmiljø i vandløb, søer og marine områder. Ledningsarbejdet foregår i etaper, men det varer dog lang tid, før alle områder er separatkloakerede. 
 
Hvis dit hus ligger i et område, som er med i næste etape af separatkloakeringen, vil du få et påbud om at foretage separatkloakering på egen grund. Typisk vil du have ét år til at få foretaget de nødvendige ændringer. Arbejdet må kun foretages af en autoriseret kloakmester. 

Hvis du er folkepensionist, får udbetalt social pension, delpension eller modtager efterløn, har du mulighed ansøge Brønderslev Kommune om lån til ændringer af dit kloaksystem. Lånet optages i henhold til det regelgrundlag, der også gælder for ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter). 

Du ansøger om lån på Borger.dk:

Tag- og overfladevand kan nedsives ved hjælp af en faskine på egen grund. Følgende afstandskrav skal overholdes: skel 2 m, bygninger 5 m, drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet 25 m. Der skal altid ansøges om tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand. 

Ansøg om tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på ovenstående selvbetjeningslink  

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Vandløb

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Lukkedage i administrationen

Erik Rydborg

Miljøteknikker

Jes Rose Nielsen

Ingeniør

Kasper Iversen Weidick

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback