Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur, miljø og klima Forurening og spildevand Jordflytning og forurenet jord

Flytning af jord fra kortlagte og områdeklassificerede grunde skal anmeldes til kommunen, og jorden skal analyseres.

Der findes grunde over hele Danmark, som er forurenede. En jordforurening stopper ikke ved jorden. Når det regner, bliver mange forureninger opløst, og de kan derfor sive med regnvandet ned gennem jorden og forurene grundvandet. Flytning af jord fra kortlagte og områdeklassificerede grunde skal anmeldes til kommunen, og jorden skal analyseres. Inden du begynder at grave og flytte jord fra et areal, skal du finde ud af, om areal er områdeklassificeret eller om det er kortlagt. 

 

Kontaktoplysninger 
Tine Eis 
Sagsbehandler – Virksomheder 
Tlf.: 99455420 

Læs mere om jordflytning og forurenet jord

Tjek om et areal er områdeklassificeret eller kortlagt på vores webkort over Brønderslev Kommune.  

Fremgangsmåde: 

 • Klik på Kortinfo Brønderslev Kommune (kortinfo.net) (nyt vindue) 
 • Søg adresse eller matrikel. Når et af disse er udfyldt, vil der vises et kort over ejendommen. 
 • Klik i venstre side på Miljøportalen (DAI) og klik på pilen for “Miljøbeskyttelse: Forurening. 
 • Klik på pilen for "Jordforurening” og vælg “V1”, “V2” og “Områdeklassificering”.  

Betydningen af farvemarkeringerne kan ses til højre for kortet. 

 

Du skal anmelde jord fra følgende områder:

 • Flytning af jord der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet 
 • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet. 
 • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet. 
 • Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. 
 • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet. 
 • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord. 

Den der iværksætter flytningen af jorden, for eksempelvis ejer, bruger, bygherre eller entreprenør, er ansvarlig for at anmelde flytningen til kommunen. Du skal anmelde flytningen, inden du flytter jorden. Opdager du forurenet jord på din ejendom, selv om du ikke står og skal flytte noget jord, skal du også anmelde forureningen til kommunen.  

Du kan nedenfor læse hvor mange prøver, der som udgangspunkt skal udtages ved flytning af jord: 

 • Jord fra kortlagte arealer i forbindelse med jordflytning: 1 prøve pr. 30 ton * 
 • Jord fra kortlagte arealer ved anvendelse, som kræver, at jorden er uforurenet: 1 prøve pr. 30 ton* 
 • Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer (ikke kortlagte arealer indenfor området): 1 prøve pr. 120 ton 
 • Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer (ikke kortlagte arealer indenfor området): 1 prøve pr. 30 ton  

*Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker efter en plan for jordhåndteringen, som kommunen har godkendt.  

Drejer det sig om højst 1m3 jord for det samlede projekt, betragtes det stadig som lettere forurenet, men du kan bortskaffes til godkendt modtager uden at du skal anmelde det til kommunen.  

Forurenet jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for det pågældende areal.  

Områdeklassificerede grunde, offentlige veje, rabat jord mv. skal som udgangspunkt analyseres for:

 • Total kulbrinter 
 • Benz(a)pyren 
 • PAH 
 • Cd 
 • Cu 
 • Pb 
 • Zn 

For andre forureningskilder fastsætter Brønderslev Kommune, hvilke parametre der skal analyseres for. Såfremt der ved analysearbejdet opnås indikation for eller kendskab til andre forureningstyper, skal der foretages en selvstændig analyse for disse komponenter. 

Hvis du har mistanke om, at jorden kan være forurenet, for eksempel under gravearbejde, skal du stoppe arbejdet og kontakte Teknik og Miljø på telefon 99 45 45 45 og få at vide, hvordan du skal forholde dig.  

Inden du går i gang med at grave eller håndtere jord på en kortlagt ejendom, skal du have en tilladelse fra os – en såkaldt § 8 tilladelse. Hvis du ændrer arealanvendelsen på et kortlagt areal kræver dette også en §8-tilladelse. 

Hvis du ønsker at genanvende eller mellemdeponere forurenet eller lettere forurenet jord, skal du have en tilladelse til det. Hvis du vil genanvende jord, som indeholder miljøfremmede stoffer, kræver det en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. 

Brønderslev Kommune har et jordregulativ, som fastlægger regler for håndtering af jord som er affald og for kommunale ordninger for jord.  

Du kan rekvirere "Jordregulativ for Brønderslev Kommune" (ikke webtilgængelig) ved henvendelse. 

Vejjord fra bestemte vejstrækninger kan fritages fra analysepligt i forbindelse med jordflytning. Denne fritagelse inkluderer afhøvlet vejrabatjord i Brønderslev Kommune, da der er opnået viden om at rabatjord tilhører kategori 1 (ren jord), 2 (lettere forurenet jord) eller forurenet jord.  

Rekvirer "Brønderslev Kommunes procedure for håndtering af vejrabatjord" (ikke webtilgængelig) ved henvendelse. 

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Virksomheder

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback