Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur, miljø og klima Vandløb og søer Vandområdeplaner

Alle overfladevandsområder og grundvandsforekomster skal have en ”god tilstand”

EU vedtog i 2000 Vandrammedirektivet, der har til formål at sikre, at alle overfladevandsområder og grundvandsforekomster opnår ”god tilstand” senest med udgangen af 2027. De statslige vandområdeplaner er instrumentet til at nå målet i vandrammedirektivet. 

Læs mere om vandområdeplaner

Målet med vandområdeplanerne er at opnå: 

  • Bedre tilstand i vandløb gennem forbedring af den fysiske tilstand 
  • Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof 
  • Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor 
  • Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. ejendomme i det åbne land, renseanlæg og kloakoverløb. 

Vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser fastsætter miljømål for alle de vandområder, der er omfattet af vandplanlægningen og fastlægger desuden de indsatser, der skal gennemføres for at nå miljømålene. Vandområdeplanerne gælder for en 6-årig planperiode. De første vandplaner blev vedtaget i 2009. 

 

Det er kommunerne, der skal udmønte hovedparten af de fastlagte indsatser i praksis. Det gælder de indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb (fjernelse af fysiske spærringer, åbning af rørlagte strækninger, udskiftning af vandløbsbund m.v.). Det gælder også indsatsen, der skal reducere spildevandsbelastningen fra ukloakerede ejendomme i det åbne land og fra kloakoverløb. Derudover spiller kommunen en væsentlige rolle som facilitator i forhold til etablering af vådområder, der er en del af den indsats, der skal sikre reduktion af kvælstofudledningen. 

Vandområdeplanernes indsatsprogram udpeger de vandløb (vandområder), hvor der skal foretages en indsats for at forbedre de fysiske forhold. Indsatsprogrammet peger også på, hvilken indsats, der skal gennemføres i vandløbet. Det kan være udlægning af gydegrus, udskiftning af blød bund, åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer m.v. Inden der gennemføres en indsats i et vandløb, laves der en forundersøgelse, der mere detaljeret fastlægger, hvor og hvor mange steder i vandløbet, der f.eks. skal udskiftes bund eller hvordan en spærring fjernes. Vandløbsindsatserne gennemføres efter reglerne om vandløbsrestaurering og må ikke ændre på de eksisterende afvandingsmæssige forhold.  

Vandløbsprojekterne støttes af EU via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Nye projekter annonceres på kommunens hjemmeside. 

En del af indsatsen til reduktion af kvælstofbelastningen af kystområderne gennemføres ved etablering af såkaldte vådområder på egnede arealer ved vandløb. I vådområderne afbrydes den eksisterende dræning og vandstanden hæves i området, typisk ved at genslynge vandløbet. Hævning af vandstanden medfører en ændring af iltforholdene i de øvre jordlag, hvorved vandløbsvandets indhold af kvælstof frigives til luften. 

Vådområderne er støttet af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Nye projekter annonceres på kommunens hjemmeside. 

Se igangværende vådområdeprojekter på kommunens KortInfo:

 

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Vandløb

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Erik Rydborg

Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder

Jes Rose Nielsen

Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder

Kasper Iversen Weidick

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback