Skip til hoved indholdet

Udviklingsplaner

  Hjem Demokrati Politikker, strategier og planer Planer Udviklingsplaner

Fysisk planlægning i byer og det åbne land

Kommunerne står for den fysiske planlægning i både byerne og det åbne land 

Her kan du læse mere om 

 • Midtbyplan for Hjallerup
 • Helhedsplan for Banegårdspladsen
 • Masterplan for Engene i Brønderslev 
 • Handlingsplan for Engene
 • Genform Dronninglund
 • Masterplan for Hjallerup 
 • Udviklingsplan for Asaa Havn 
 • Masterplan for Nordbyen i Brønderslev 
 • Designmanual for Nordbyen 
 • Midtbyplan for Brønderslev 
 • Helhedsplanen for Asaa 
 • Helhedsplanen Flauenskjold

Mange af ovenstående er PDF filer der ikke er gjort webtilgængelige pt, men de kan rekvireres ved henvendelse.

Læs mere om udviklingsplaner

Byrådet har den 24. november 2021 vedtaget til Midtbyplan for Hjallerup. 

Midtbyplanen for Hjallerup er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Hjallerup.
Midtbyplanen er en overordnet rammeplan for den centrale del af Hjallerup med særligt fokus på: 

 • Omdannelse af Hjallerup Centret 
 • Etablering af et nyt centralt torv 
 • Ny busbetjening i Søndergade 
 • Ændring af krydset Søndergade/Vestergade/GI. Markedsvej 

Midtbyplan Hjallerup (PDF 18 sider) kan rekvireres ved henvendelse

Helhedsplanen for Banegårdspladsen blev godkendt af Byrådet september 2018. 

Planen skal skabe rammerne for en by Banegårdsplads, der ikke blot er et transitrum. Pladsen skal kunne fungere som byens dagligstue, hvor der er plads til leg og ophold. Samtidig skal planen sikre, at pladsen er fremtidsikret i forhold til forskellige mobilitetsformer.  

Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med midtbyrådet i Brønderslev. Løbende i processen er der inviteret til arrangementer, hvor det har været muligt for borgere at komme med deres ideer til, hvilke funktioner, der skal være på pladsen. Der er generelt enighed om, at denne plads skal kunne noget forskelligt. Der skal være plads til ophold, leg og bevægelse, grønne forbindelser og der skal være mulighed for en bid brød og en kop kaffe.  

Helhedsplan for Banegårdspladsen (PDF) kan rekvireres ved henvendelse 

Brønderslev Kommune har den 9. oktober 2019 vedtaget Masterplan for Engene.  

Masterplanen dækker over et knap 70 ha stort område i Brønderslev syd, hvor der gennem fire overordnet etaper skal skabes nye attraktive boligområder, gode sammenhænge med den eksisterende by og grønne forbindelser til gavn for hele byen. 

Masterplanen er udarbejdet af Brønderslev kommune i samarbejde med Brønderslev Forsyning ud fra visionen: 

Bo i byen 

Engene udbygges som en naturlig del af Brønderslev by mod syd. Området er beliggende inden for byens omfartsvej med kort afstand til vigtige funktioner som skole, midtbyen og det kollektive knudepunkt ved Banegårdspladsen. Det er et helt nyt boligområde, men samtidig en direkte del af den historiske og velfungerende hovedby i kommunen. 

Grønt, landskab og natur lige uden for døren 

Engene får en stærk grøn struktur, som giver frirum og forbindelse både til byen, men også ud i naturen. Der er let adgang til grønne kvaliteter fra alle boliger. Stiforbindelserne i det grønne kobles op på byens stisystemer mod nord. Mod øst og vest vil planområdet med tiden blive forbundet til stier og naturområder, som går hele vejen rundt om Brønderslev i en grøn ring. Mod syd vil det store lavtliggende grønne område skabe et bynært rekreativt landskab med udsigt over Store Vildmose. 

Tilpasset fremtiden 

Udviklingen af Engene sker med en fleksibel struktur, der skaber plads til fremtidens ønsker og behov. Der er sikret plads til nye boformer og nye typer af mødesteder, der kan danner rammer for gode naboskab og fællesskab. Engene indrettes med øje for gode klimaløsninger og plads til fremtidige teknologier. Nye energiformer vil være synlige i form af synlig regnvandshåndtering og indtænkning af affaldssorteringsløsninger. Samtidig er der plads til bæredygtige og genanvendelige byggematerialer og bygningstypologier. 

Masterplan for Engene (PDF 27 sider) kan rekvireres ved henvendelse. 

Handlingsplan for Engene (PDF 12 sider) kan rekvireres ved henvendelse.

Genform Dronninglund er fællestitlen på udviklingsarbejdet i Dronniglund, som startede med en midtbyplan i 2014. Derudover blev Brønderslev Kommune i 2015 udpeget som Kulturarvskommune med afsæt i, at kommunen ønsker at omdanne Dronninglunds bymidte med udgangspunkt i den spændende historie byen besidder. 

Den fysiske omdannelse af bymidten er sket med afsæt en områdefornyelse der var færdig i 2019.  

Læs mere her: 

Byrådet vedtog i 2008 Hjallerup Masterplan. Masterplanen udstikker rammerne for Hjallerups fremtidige udvikling. De overordnede rammer, som er fastlagt i Hjallerup Masterplan, vil realiseres gennem efterfølgende kommune- og lokalplanlægning.  

Hjallerup er en af kommunens mest populære bosætningsbyer og denne position har kommunen gerne villet medvirke til at fastholde, samtidig med at byen udvikles med respekt for den særlige ånd, der hersker i Hjallerup og de kvaliteter, som byen indeholder. 

Masterplanen fastlægger visioner og retningslinier indenfor emnerne trafik, byudvikling og landskab.  

Udarbejdelsen af masterplanen er sket i tæt samarbejde med repræsentanter for foreningslivet og andre centrale personer i byen. Deres ønsker og holdninger til byens udvikling er i høj grad indarbejdet i de retningslinier, som masterplanen opstiller. 

Masterplan for Hjallerup (PDF 22 sider) kan rekvireres ved henvendelse. 

Udviklingsplanen beskriver de planmæssige bindinger for boligbyggeri på havnens arealer samt en samlet plan for aktiviteterne på Asaa Havn. 

Udviklingsplan Asaa Havn (PDF 18 sider) kan rekvireres ved henvendelse. 

Nordbyplanen blev vedtaget af Byrådet i maj 2003.  

Brønderslev Byråd udarbejdede i 2003 en plan for byudviklingsprojektet Ådalen. Projektområdet afgrænses af et areal vest for Asgård (incl. Gravens Planteskole), nord om Vrangdrupvej til Hjørringvej i Øst. Mod syd grænser området op til Brønderslev by. Området dækker et areal på ca. 145 ha.  

Nordbyplanen blev endelig vedtaget af byrådet den 8. oktober 2003. Se masterplan for Nordbyen, samt designmanual ved at klikke på nedenstående link: 

Masterplan for Nordbyen (PDF 16 sider) kan rekvireres ved henvendelse.

Designmanual for Nordbyen ((PDF 35 sider) kan rekvireres ved henvendelse.

 

Midtbyplanen er vedtaget af Byrådet i oktober 2013. Planen blev vedtaget med en få ændringer: 

Se Midtbyplanen her:

Områdefornyelsesprogrammet for Asaa er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe, rådgivende tegnestue Labland og Brønderslev Kommune. Områdefornyelsesprogrammet udpeger en række indsatsområder med fokus på at styrke bymidten og havnen, som knudepunkter for det lokale hverdagsliv og turisme. Indsatserne tager alle udgangspunkt i byens særlige DNA som havneby, hvorigennem det er ambitionen at binde by og havn endnu tættere sammen ved projekterne. 

Programmet sætter derfor rammen og retningen for fem indsatser som Brønderslev Kommune er tovholder for sammen med lokale aktører. Indsatsområderne indebærer følgende projekter: 

 • Ankomstpladsen 
 • Bylomme ved Stjernepladsen 
 • Bylomme ved Jernstøberiet 
 • Auktionshuset 
 • Sandflugtsbænken. 

Områdefornyelsen er et udviklingsinitiativ med statsstøtte. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i perioden august 2021 - november 2021 med afholdt MEDborgermøde den 21. september 2021. 

Byrådet vedtog i december 2021 områdefornyelsesprogrammet for Asaa. 

Du kan her også læse byens helhedsplan: En Helstøbt Havneby, der er udarbejdet i forbindelse med udviklingsarbejdet ved områdefornyelsen. Helhedsplanen fremlægger vision og tematikker, som giver rammen for byens fremtidige udvikling mod en oplevelse af en helstøbt havneby. Planen er et dynamisk dokument som kan tiljusteres løbende og anses som byens arbejdsdokument for lokal udvikling. 

Områdefornyelsesprogrammet for Asaa (PDF 31 sider) kan rekvireres ved henvendelse

Helhedsplanen for Asaa (PDF 31 sider) kan rekvireres ved henvendelse. 

Områdefornyelsesprogrammet for Flauenskjold er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe, rådgivende tegnestue Labland og Brønderslev Kommune. Områdefornyelsesprogrammet udpeger en række indsatsområder med fokus på at styrke byens eksisterende knudepunkter og rekreative rammer. Indsatserne skal skabe bedre vilkår for oplevelser og aktiviteter i det lokale nærmiljø, hvorigennem det er ambitionen at styrke byens centrale uformelle møder for at danne ramme om et stærkere fællesskab på tværs og synliggøre forbindelserne imellem byens kvaliteter. Programmet sætter derfor rammen og retningen for fem indsatser som Brønderslev Kommune er tovholder for sammen med lokale aktører. Indsatsområderne indebærer følgende projekter: 

 • Købmandspladsen 
 • Kulturpladsen 
 • Søtrappen 
 • Belysning ved søen, langs stiforløb 
 • Fællesskab og fuld fart frem i Flauenskjold 

Områdefornyelsen er et udviklingsinitiativ med statsstøtte. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i perioden august 2021 - november 2021 med borgerarrangement den 1. oktober 2021. 

Byrådet vedtog i december 2021 områdefornyelsesprogrammet for Flauenskjold. 

Byen har i forbindelse med at være udpeget som fokusby ved Brønderslev Kommune, i 2019 udarbejdet en helhedsplan som angiver retningen for byens fremtidige udvikling med ønsket om at gøre Flauenskjold til en mere synlig, sjovere og flottere by. Helhedsplanen fremlægger byens vision og strategi med eksempler på lokale projekter som kan være løftestang for byens fremtidige udvikling. 

Områdefornyelsesprogram for Flauenskjold (PDF 28 sider) kan rekvireres ved henvendelse.

Helhedsplanen Flauenskjold (PDF 15 sider) kan rekvireres ved henvendelse.

 

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Planlægning

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf. 99454545
Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback