Skip til hoved indholdet

Direktion og organisationsstruktur

  Hjem Om kommunen Direktion og organisationsstruktur

Her finder du information om Brønderslev Kommunes Direktion og organisationsplan

Direktionen består af:

 • Kommunaldirektøren
 • Direktør for Beskæftigelse, Teknik & Miljø
 • Direktør for Børn & Kultur
 • Direktør for Sundhed & Velfærd
 • Direktør for Staben

Læs om direktionen

Direktionen har hovedansvaret for:

 • At Byrådets økonomiske beslutninger og vedtagne politiske målsætninger gennemføres i organisationen
 • Strategiudvikling og udviklingstiltag i kommunen som helhed
 • Hensigtsmæssig planlægning, ressourceudnyttelse og styring af de opgaver, der er henlagt til kommunen
 • Effektivisering og kvalitetsudvikling af kommunens samlede virksomhed.

Direktionens fokusområde kan beskrives som feltet mellem politik og forvaltning. Direktionen er bindeled til og i dialog om de overordnede politiske og strategiske mål for organisationen.
Direktionen skal være den helhedsorienterede og fagligt velkvalificerede sparringspartner og rådgiver for det politiske niveau, der sikrer gennemførelse af de politiske beslutninger.
Direktionen forholder sig aktivt til og agerer på dilemmaer mellem det politiske og det faglige niveau.

Direktionen er at sammenligne med en koncernledelse der har fokus på at optimere de overordnede rammer i forhold til koncerntankegangen, således at kommunen og dens enheder fungere som en helhed med samarbejdende fag- og stabsforvaltninger. Fokus på kommunens helhed nødvendiggør, at alle fag- og stabsforvaltninger er repræsenteret i direktionen – ikke for at forfægte den enkelte enheds interesser i direktionen, men derimod for at indtænke, hvorledes deres område kan understøtte helheden, og de beslutninger der tages i direktionen.

Direktionen skal, udover at arbejde strategisk, også sikre, at politikområder og sager, der er på vej igennem det politiske system, bliver koordineret med andre politikområder, som sagerne vil få indvirkning på eller omvendt. Ligeledes skal der også anvendes ressourcer på koordinering af taktiske og operationelle tværgående udviklingstiltag. Grundtankegangen er at strategier udvikles bedst på baggrund af et reelt kendskab til den virkelige verdens problemstillinger, hvis ikke dette er tilfældet, da risikerer man let, at strategierne bliver ”fastforankret i den frie luft”, og det er både dyrt og giver ikke borgerne bedre service.

Direktionen er ligeledes garant for, at den kommunale organisation løser service- og myndighedsopgaverne i samspil med borgerne, hvor kulturen er båret af, at alle ca. 3000 medarbejdere arbejder efter at se muligheder og løsninger i samarbejde med borgerne.

Vicekommunaldirektørens funktion er fortsat stedfortræderfunktionen for kommunaldirektøren.

Lederforum er direktionens nærmeste administrative ledelsessparringspartner.

Mødevirksomhed

Mødevirksomheden i direktionen skal selvfølgelig være effektiv, og den løbende mødestruktur er:

 • 2 sagsmøder pr. måned
 • 1 tema-/strategimøde pr. måned

Til at understøtte sagsmøderne udarbejdes et årshjul, der sikrer tilstrækkelig planlægningshorisont for emner/sager/processer der er tilbagevendende eller har lang planlægningshorisont, og for at sikre at alle i direktionen har overblik over/opmærksomhed på disse emner.
Sagerne skal være beskrevet således at grundlaget for beslutningsovervejelser er til stede, og således at det fremgår tydeligt, hvad der skal tages beslutning om.

Emnerne til tema- / strategimøderne udvælges på baggrund af følgende parametre

 • Noget der flytter kommunen
 • Noget der flytter organisationen
 • Væsentlige politiske emner

Tværgående projekter

Tværgående projekter skaber gode betingelser for at anvende medarbejdernes kompetencer og viden på tværs i kommunen. Ved de tværgående projekter vil arbejdet typisk være organiseret på tværs af organisatoriske og faglige skel. Det vil derfor være nødvendigt, at direktionen drøfter rammerne, inden disse projekter sættes i gang.

Direktionen kan have interesse i ledelse og organisering af og ressourcevilkår for gennemførelse af følgende typer af tværgående projekter.

Strategiske projekter

Overordnede og tværgående strategiske projekter i forhold til organisationens eller kommunens overordnede udvikling.

Flg. afklares i direktionen:

 • Baggrunden for, at projektet gennemføres
 • De nødvendige data for beslutning foreligger
 • Projektets prioritering af personaleressourcer i forhold til øvrige driftsopgaver
 • Projektets gennemførelse, herunder organisering mht. til projektledelse, kompetencebehov, behovet for nedsættelse af styregruppe, arbejdsgrupper
 • De enkelte direktørområder indmelder projektdeltagere senest efterfølgende direktionsmøde
 • Udmelding fra Direktionen om projektet.

Tværgående projekter flere fag- og stabsforvaltninger

Flg. afklares i direktionen:

 • Baggrunden for, at projektet gennemføres
 • De nødvendige data for beslutning foreligger
 • Projektets prioritering af personaleressourcer i forhold til øvrige driftsopgaver
 • Snitfladeproblematikker afklares sammen med kommunaldirektøren
 • Fælles direktørudmelding om projektet.

Tværgående projekt indenfor fag- eller stabsforvaltning

Flg. afklares i direktionen:

 • Baggrunden for, at projektet gennemføres
 • Direktørudmelding om projektet.

Ved projekttyperne: ”Strategiske” og ”Tværgående flere fag- og stabsforvaltninger” er alle direktørområder forpligtet på at levere de nødvendige ressourcer, såfremt behovet er der.

Projekterne kan kun gennemføres efter forelæggelse i direktionen.

Kommunaldirektør

Tlf.: 99454401 / 25268393
Mail: Soren.Steensen@99454545.dk 

Direktør for Børn & Kultur

Tlf.: 99454451 / 25200153
Mail: vibe@99454545.dk 

Direktør for Sundhed & Velfærd 

Tlf.: 99454570 / 51247624
Mail: Henrik.Aarup-Kristensen@99454545.dk 

Direktør for Beskæftigelse, Teknik & Miljø

Tlf.: 99455948
Mail: anera@99454545.dk 

Direktør for Stabene

Tlf.: 99455140 / 22618607
Mail: Jens.Davidsen@99454545.dk 

Læs også om...

Organisationsplan

Se den administrative struktur

Kontakt, åbningstider og medarbejdere

Kontaktoplysninger

Kontakt

Kontakt os
Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk 

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglunund
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Åbningstider - lukket i juli
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00 (video)
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30 (video)

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback