Skip til hoved indholdet

Grundvand – Vandværker og landbrug (markvanding)

  Hjem Erhverv Grundvand Grundvand – Vandværker og landbrug (markvanding)

Vores fælles vandressource

Har du brug for tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding, skal du sende en ansøgning til kommunen. Det samme gælder for vandværker, som skal etablere en ny boring eller som skal have fornyet tilladelse til vandindvinding.  

Hvis du søger om en fornyelse af indvindingstilladelse, skal du udfylde følgende blanketter:

 1. Ansøg om tilladelse til etablering og ændring af indvindingsanlæg til drikkevand og indvinding af vand til markindvinding
 2. VVM-ansøgningsskema
 3. Boringsgennemgang

Alle blanketter skal udfyldes, førend kommunen starter en sagsbehandling.

Hvis du søger om en ny boring til indvinding, skal du udfylde følgende blanketter:

 1. VVM-ansøgningsskema
 2. Ansøg om tilladelse til etablering og ændring af indvindingsanlæg til drikkevand og indvinding af vand til markindvinding
 3. Ansøgning om tilladelse til etablering af A- eller B-boringer

Alle blanketter skal udfyldes, førend kommunen starter en sagsbehandling.

Herunder kan du læse mere om:  

 • BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder omkring vandværksboringer  
 • Etablering af boringer  
 • Sløjfning af boringer og brønde 
 • Pejlinger og indberetning af oppumpede vandmængder  
 • Boringsgennemgang

Læs mere om grundvand til vandværker og landbrug

Hvilke regler gælder i nærheden af vandværksboringer? 

Beskyttelseszoner omkring vandværksboring 

I Danmark ønsker vi at beskytte vores rene drikkevand. Da både privat og erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og andre kemikalier medfører en risiko for at der sker en nedsivning med miljøfremmede stoffer til grundvandet, har folketinget vedtaget, at der omkring alle vandforsyningsboringer skal være beskyttelseszoner. 

Som bruger af arealer tæt ved vandboringer skal du have kendskab til de regler, der gælder for 25 m zonen samt for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
Der er udpeget 25 m zone samt BNBO omkring alle boringer tilknyttet almene vandværker/vandforsyninger. Størrelsen af BNBO afhænger af bl.a. boringens indretning, de geologiske forhold og indvindingsmæssige forhold og er derfor individuel for hver boring. 

Beskyttelseszone

 

Brug af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål er forbudt inden for 25 m zonen 

Der er ikke forbud mod opvækst af naturligt forekommende vegetation i 25 m zonen. Det er lovligt at etablere et tæt plantedække bestående af græs eller at plante buske og træer, f.eks. med henblik på at fungere som vildtremise som føde, skjul eller ynglested for vildtet. 

Beskyttelseszone vist på kort

Der er heller ikke forbud mod ekstensiv afgræsning, fældning eller beskæring af naturligt forekommende vækster, eller forbud mod at plukke frugter, bær og lignende fra naturligt forekommende vækster. 

Det er også tilladt at slå og høste græsset én eller flere gange årligt. 

 

Boringsnære Beskyttelsesområder - BNBO 

Brug af pesticider til erhvervsmæssige og offentlige formål er (på sigt) forbudt inden for BNBO 

Brønderslev Kommune har vedtaget, at man ønsker et stop for brugen af pesticider inden for BNBO. Dette gælder for alle arealanvendelser, både private (haver) og erhvervsmæssige (landbrug, gartneri etc.). Ophør af brugen af pesticider er vedtaget igennem kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. 

Fra 25 meter zonen og ud til grænsen af BNBO må man godt dyrke afgrøder, gøde og foretage jordbehandling, men altså ikke bruge pesticider. 

Udfasning af pesticider i BNBO 2020-2022 
Kommunen vil i samarbejde med vandværkerne arbejde for, at der bliver indgået frivillige aftaler mellem vandværk og grundejer om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider i BNBO. Aftalerne skal tinglyses på de berørte arealer. 

Hvis det viser sig umuligt at opnå frivillige aftaler, vil kommunen påbyde pesticidfri dyrkning til ejerne af de pågældende arealer. Hvis der stadigvæk er arealer i BNBO, hvor der erhvervsmæssigt anvendes pesticider efter 2022, forventes det, at staten indfører et forbud over for erhvervsmæssig brug af pesticider inden for det pågældende BNBO. 
Det er vandværkerne/ forsyningsselskaberne, som skal betale erstatning for værdiforringelsen af det areal, der ikke længere må bruges pesticider på. 

Læs mere 

Hvis du har behov for at udføre en boring i Brønderslev Kommune, skal du - afhængig af boringstypen - enten ansøge eller anmelde dette til kommunen. 

Boringer opdeles jf. boringsbekendtgørelsen (link nederst her) i henholdsvis A og B boringer. A boringer kræver tilladelse fra kommunen, før man må starte borearbejdet, mens B boringer blot kræver en anmeldelse, hvilket dog skal være sket mindst 14 dage før start på borearbejdet. 

Du ansøger om tilladelse til en A boring eller anmelder en B boring via selvbetjeningslinket ovenfor. 

A boringer omfatter: 

 • Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v. 
 • Boringer til permanent grundvandssænkning. 
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v. 
 • Permanente pejleboringer. 
 • Moniteringsboringer. 
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør. 
 • Miljøtekniske afværgeboringer. 
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden. 
 • Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg. 
 • Andre boringer, hvor der efterlades installationer. 

B boringer omfatter: 

 • ​Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i lov om vandforsyning m.v. 
 • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør. 
 • Geotekniske boringer. 
 • Råstofboringer 
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer. 

Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori din planlagte boring falder ind under, skal du kontakte kommunen, inden du udfylder en ansøgning/anmeldelse. 

Bemærk, at boringer kun må udføres af brøndborer med enten et A eller B bevis fra brøndboreruddannelsen. 

Læs mere

Der er i vedtaget indsatsplaner i Brønderslev Kommune, hvori der bl.a. er forbud mod brug af pesticider i nærområdet omkring drikkevandsboringer til almene vandværker/forsyninger. 


Mød Fumle og se, hvad du kan gøre for at være med til at beskytte vores drikkevand. 

Når Fumle bl.a. gør sin have klar sker det med hakkejern og ikke ved at bruge en sprøjte med pesticider eller ukrudtsmidler. Fumle har lært hvorfor det er smartere at bruge hakkejern til at fjerne ukrudt i haven. 

 

Som ejer af en boring med en indvindingstilladelse er du jf. Drikkevandsbekendtgørelsen forpligtet til årligt at indberette oppumpede mængder grundvand og pejling af grundvandsstanden i boringen. Alle boringer til almene vandforsyninger samt markvandingsboringer er som udgangspunkt omfattet af dette krav. 

Almene vandforsyninger er desuden forpligtet til at registrere og indberette, hvor meget vand de distribuerer til deres forbrugere. Dette gælder også vandforsyninger, som ikke selv indvinder vand, men som modtager vand fra andre vandforsyninger. 

Indberetning om anlæggets årsindvinding, opgjort for tiden 1. januar til 31. december samt pejlinger skal ske inden den 1. februar det følgende år. 

I Brønderslev Kommune kan man udføre de lovpligtige indberetninger digitalt. NYT: Som udgangspunkt modtager vandværker og landmænd, der har markvandingsanlæg, et brev eller mail med link til indberetning i MiljøWeb. Har man ikke modtaget brev eller mail med link til indberetning, så kontakt venligst kommunen inden udgangen af januar.  ''

Når en boring/brønd ikke længere er i brug, f.eks. når husstanden er kommet på vandværk, skal den sløjfes. Dette sker for at sikre, at der ikke er direkte adgang fra overfladen til de grundvandsmagasiner som boringen/brønden henter vand fra. Det primære formål med denne sikring er at forhindre nedsivning af uønskede stoffer til grundvandet. 

Sløjfning af en boring/brønd må kun udføres af en autoriseret brøndborer med A bevis og du må altså ikke selv begynde at gøre noget i den henseende. 

Sløjfning af boringer etableret med fore-, filterrør og andre installationer og sløjfning af brønde skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen mindst 14 dage før arbejdets udførelse med angivelse af metode og materialer. 

Når du har fået sløjfet en boring/brønd, skal du sende en kopi af sløjfningsattesten til Brønderslev Kommune. 

Lovgrundlag 

Hvis en eksisterende brønd eller boring erstattes af en anden vandforsyning, enten fra fælles vandforsyning eller fra en ny boring, kan kommunalbestyrelsen ifølge Vandforsyningslovens § 36 kræve, at brønden/boringen bliver sløjfet. 

 • § 36. Medfører bortfaldet af en tilladelse til indvinding, at en vandforsyningsbrønd eller boring bliver overflødig, eller har ejendommen samtidig en anden vandforsyning, som i det væsentlige kan erstatte forsyningen fra brønden eller boringen, kan kommunalbestyrelsen påbyde, at brønden tilkastes eller boringen lukkes. Miljøministeren kan give regler om fremgangsmåden ved tilkastning og lukning. 

Nedlagte brønde og boringer skal sløjfes efter miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013, hvori der står: 

 • § 29. Sløjfning af boringer og brønde skal foretages således, at de oprindelige jordlags vand-standsende evne retableres, således at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner. 

Brønd der står åben med dækslet vippet af

Sundhedsrisiko 

I ubenyttede brønde og boringer sker der ofte en kraftig bakterie- og svampevækst, som kan være sygdomsfremkaldende. 

Derfor kan brug af vand fra en sådan brønd eller boring være sundhedsfarlig for såvel mennesker som dyr. 

Grundvandsbeskyttelse 

En ubenyttet brønd eller boring giver stor risiko for at nedsivende forurenende mikroorganismer og stoffer kan forurene grundvandet. 

Jo dybere brønde des større risiko for forurening af grundvandet og en boring i en gammel brønd er en dårlig problemfyldt løsning. En sådan boring er næsten altid forurenet af vand fra brønden, der trænger ned i boringen. 

Alle brønde og boringer er ”sår” i jordskorpen, og står de ubenyttet hen, vil de virke som ”lodrette dræn” ned til grundvandet. 

Sløjfningsmodeller for boringer og brønde 

Sløjfning af brønde (figur A) 
For nedlagte brønde foretages en oprensning af brøndens bund ved at fjerne installationer og andre uvedkommende ting i brønden. De nederste 0,5 m af brønden opfyldes med bentonit. Herover fyldes lagvis med 1 m rent, fint sand og 10 cm bentonit pr. 1 m sandfyldt til 2 m under terræn. Fra 2 til 1 m under terræn udstøbes brønden med bentonit. De øverste 10 cm af bentonitforseglingen skal have en radius, der er 20 cm større end brøndens radius. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde af mindst 1 m under terræn. Fra bentonitforseglingen til terræn fyldes op med ren muldjord. 
 

Principskitse sløjfning af boring

Sløjfningsmodel A

 

Sløjfning af brønd med boring (figur B) 
Hvis der findes en boring i bunden af brønden, skal brønden pumpes tør. Forerøret fjernes til brøndens bund. Hele boringen fyldes op med bentonit og bunden af brønden forsegles med 0,5 m bentonit. For resten af brønden følges sløjfningsvejledningen for brønde.  

 Principskitse sløjfning af boring
Sløjfningsmodel B 

Sløjfning af boringer (figur C) 
Boringen skal fyldes op med bentonit til 1 m under terræn. De øverste 10 cm af bentonitforseglingen skal have en radius, der er 20 cm større end boringens radius. Forerøret fjernes til en dybde af ca. 1 m under terræn. Fra bentonitforseglingen til terræn fyldes op med ren muldjord. 
Sløjfningsmodel C 

Principskitse sløjfning af boring

Sløjfningsmodel C

Bentonit: 
Bentonit er en naturlig type lerart med forseglende egenskaber mod vandgennemsivning. Bentonit leveres enten som et tørt pulver eller som et granulat. Når bentonit kommer i kontakt med vand, svulmer de enkelte bentonitstykker op til flere gange det oprindelige volumen og danner et sammenhængende materiale, som forhindrer vandlækage. 

 

Bentonit før vandkontakt

Bentonit før vandkontakt 

 

Bentonit efter vandkontakt 

 

Generelt før sløjfningen 

Ved brug af bentonit over grundvandsspejlet skal man anvende et produkt, som ikke sprækker op ved udtørring. 

Ansvaret for sløjfningen
Som grundejer har man ansvaret for, at sløjfningen udføres korrekt. Derfor skal sløjfningen udføres af en brøndborer, som opfylder bekendtgørelsens krav om uddannelse: 

 • § 4. Etablering af boringer og sløjfning m.v. af boringer og brønde i henhold til denne bekendtgørelse skal udføres af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land. 
  Bek. nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 

Sløjfningen anmeldes til GEUS senest 3 måneder efter sløjfning, oftest af brøndboreren. Det sker ved hjælp af et skema, der kan fås ved henvendelse til Brønderslev Kommune, Grundvandsafdelingen, eller på GEUS’s hjemmeside 

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Grundvand

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback