Skip til hoved indholdet

Indberetning markvanding

    Hjem Erhverv Grundvand Indberetning markvanding

Grundvand til markvanding, dyrehold, andet erhvervsformål eller til sportspladser, parker eller lignende skal indberettes

Hvis du indvinder grundvand til markvanding, dyrehold, andet erhvervsformål eller til sportspladser, parker eller lignende, skal du indberette den vandmængde, der er oppumpet.

Pejlinger af grundvandet giver nyttige oplysninger, som kommunen og staten skal bruge i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvandsressourcen. Ændringer i grundvandsstanden kan skyldes naturlige variationer eller variationer i indvinding af vand. 

Variationer i nedbør og fordampning hen over året betyder, at grundvandsstanden typisk vil have et maksimum i foråret og et minimum i efteråret. Områder med sommerhuse og markvanding har en stor indvinding om sommeren, hvilket kan påvirke den naturlige variation i grundvandsstanden. Boringerne skal derfor som hovedregel pejles mindst 2-4 gange om året, så man kan få et godt billede af disse årstidsvariationer. 

Læs mere om indberetning af markvanding

Hvert år inden d. 1. februar skal du indberette den mængde grundvand, du har oppumpet i det forgangne år. 

Du skal stadig indberette, hvis du ikke har brugt boringen/anlægget. Det gør du ved at indtaste måleraflæsningen og 0 ved vandforbrug i m3. 

Det er vigtigt, at du indberetter hvert år og til tiden, da indberetningen er et vilkår i din tilladelse. Hvis du ikke indberetter, kan din tilladelse kaldes tilbage. 

Hvis du har fået en ny måler, skal du skrive ”ny måler” i kommentarfeltet. Vær opmærksom på at indberetningen også er en del af KO-kontrollen (krydsoverensstemmelse) for landbrug, der har markvanding. Kommunen skal give besked til Landbrugsstyrelsen ved manglende eller for sen indberetning. Det kan betyde nedsættelse af din EU-støtte.  

Som udgangspunkt skal alle vandværker og alle større vandindvindinger pejles. Det vil fremgå af din indvindingstilladelse, om du skal pejle, og hvor tit der skal pejles. Pejlingerne skal foretages jævnt over året, f.eks. en gang hvert halve år. Hvert år inden den 1. februar skal du indberette dine pejlinger for det forgangne år.

Du får et brev eller en mail med link til MiljøWeb, hvor du foretager indberetningen.  

Der skelnes mellem ro-pejling (ingen pumpning) og drifts-pejling (når der pumpes). 

En rovandspejling udføres, når pumpen i boringen har været stoppet i mindst 4 timer. En sådan pejling afspejler grundvandets naturlige højde i området omkring boringen, da pejle-resultatet ikke er påvirket af vandindvindingen. 

En driftspejling viser, hvor meget grundvandet sænkes, når der indvindes vand fra boringen. Ved at udføre jævnlige driftspejlinger kan du følge med i boringens fysiske tilstand. Hvis de målte sænkninger bliver gradvist større, kan det være et udtryk for problemer med boringen, f.eks. en forringet tilstrømning af grundvand. Det kan betyde, at boringen skal renoveres. Ved at foretage regelmæssige driftspejlinger kan du opdage sådanne problemer i god tid. 

Når grundvandsspejlet pejles, skal det ske fra samme målepunkt hver gang. Ofte vil man vælge målepunktet til at være overkanten af et forerør, overkanten af boringsafslutningen eller en pejlestuds. Se evt. eksempler på placering af målepunkt. 

 

Hvis du har en timetæller eller en elmåler, skal du indtaste omregningsfaktoren. Den fortæller, hvor mange m3 vand en time eller en kWh svarer til.  

 

Til manuel pejling bruges der en pejler/håndpejl. Der findes forskellige typer, ofte er de udstyret med lyd og/eller lys og består af en sonde, som er forbundet til et målebånd. Pejlingen udføres ved at sænke sonden ned i forerøret enten gennem en pejlestuds eller direkte ned i et åbent forerør. Når sonden rammer vandspejlet, vil den give lyd eller lyse. Afstanden fra det faste målepunkt til grundvandet aflæses derefter på målebåndet med 1 cm's nøjagtighed. Denne afstand kaldes nedstikket. Se evt. Eksempler på placering af målepunkt. 

 

Forskellige eksempler på placering af målepunkter:  

Eksempler på placering af målepunkter 

 

Ved anvendelse af andre metoder angives det på skemaet under bemærkninger. 

Pejling må først udføres minimum 10 minutter efter pumpestop.  

I egen interesse kan/bør der desuden pejles under pumpedrift for at kende grundvandssænkningen under driftsforhold. En stigende afsænkning kan være fingerpeg om begyndende tilstopning af boringens filter. 

 

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Grundvand

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Lukkedage i administrationen

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback