Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 14. september 2022
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Der er afbud fra Lasse Riisgaard, Ole Jespersgaard, Martin Bech og Peter H. S. Kristensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lasse Riisgaard, Ole Jespersgaard, Martin Bech og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Adnan Jedon (for Ole Jespersgaard) og Mogens Karlsen (for Peter H. S. Kristensen) godkendt.

Lasse Riisgaard, Ole Jespersgaard, Martin Bech og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

 • Lasse Riisgaard
 • Ole Jespersgaard (Adnan Jedon mødt)
 • Martin Bech
 • Peter H. S. Kristensen (Mogens Karlsen mødt)

Til toppen


5. Budget 2023 - 1. behandling af Budget 2023 og overslagsårerne 2024 - 2026


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2023 og overslagsårerne 2024 - 2026 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2023 og overslagsårerne 2024 - 2026 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 7. september og Byrådet den 14. september 2022.

Runa Friis Hansen (Ø), Henning Jørgensen (F) og Martin Bech (I) var indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

Samlet viser budgettet til 1. behandling følgende resultat:

I budgettet til 1. behandling indgår punkter fra opmærksomhedslisten, som blev besluttet indarbejdet på forhandlingsudvalgets møde den 24.08.22. Omprioriteringsforslag og drifts- og anlægsønsker er ikke indarbejdet.

Til 1. behandlingen af budgettet er forudsat en fastholdelse af de nuværende skatteudskrivningsprocenter, og der er i budgettet anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2023. Indkomstskatterne i overslagsårerne 2024 - 2026 bygger på den skønnede statsgaranti for Brønderslev Kommune - beregnet ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Brønderslev Kommune har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud som vanskeligt stillet kommune (§ 16). Ministeriet har den30.08.22 meddelt, at Brønderslev Kommune er tildelt et særtilskud efter § 16 på 20 mio. kr.

I forhold til lån, er der i forslaget indregnet låneadgang til energibesparende foranstaltninger på 4 mio. kr. Der er sendt ansøgning til ministeriet til lånedispensation "på det ordinære anlægsområde". Ministeriet har den 30.08.22 meddelt, at Brønderslev Kommune ikke har modtaget lånedispensation for 2023.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne tidsplan for udarbejdelse af budget 2023, er fastsat til onsdag den 28. september kl. 12.00.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2023 og overslagsårene 2024 - 2026.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. september 2022, pkt. 3:

Oversendes til Byrådet til 1. behandling med anbefaling af tidsfrister.

Beslutning

Oversendes til Byrådets 2. behandling med de anbefalde tidsfrister.

Fraværende:

 • Lasse Riisgaard
 • Ole Jespersgaard (Adnan Jedon mødt)
 • Martin Bech
 • Peter H. S. Kristensen (Mogens Karlsen mødt)
Bilag

Til toppen


6. Fasanvej, Glentevej, Vestergade, Brønderslev - skema B for renovering af boligerne afd. 5 Fredensbo


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo skema B for renovering af afdeling 5 (Fasanvej, Glentevej og Vestergade, Brønderslev) til godkendelse.

Skema B afviger fra skema A på anskaffelsessummen, hvilket hænger sammen med stigende entreprisesummer. Kuben Management har fundet besparelser i projektet, men samlet set er det nødvendigt med en yderligere huslejestigning mellem skema A og skema B. Huslejestigningen er godkendt af beboerforeningen.

Byrådet skal tage stilling til, om skema B med en samlet anskaffelsessum på 148.070.518 kr. og en kapitaltilførsel på 150.000 kr. fra Brønderslev Kommune til renoveringen kan godkendes samt tage stilling til, om kommunen vil stille kommunegaranti for yderligere 32.053.031 kr. med 50 % regaranti i Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 25. november 2021 godkendt skema A for renovering af afdeling 5, Fredensbo med adresser på Fasanvej, Glentevej og Vestergade, Brønderslev.

Bygningerne er opført mellem 1948 og 1952. De trænger på nuværende tidspunkt til en gennemgribende renovering blandt andet i forhold til energiforbedring af bygningerne. De midler, der gennem årene har været henlagt til løbende vedligeholdelse og forbedringer kan ikke alene dække de omkostninger, der kommer ved den gennemgribende renovering. Derfor er der udarbejdet en helhedsplan for bygningerne, så de bliver moderne indrettet, nogle af dem som tilgængelighedsboliger, og kan bibeholdes i de kommende år.

Projektet indebærer, at der bliver reduceret i det samlede antal boliger. Der nedlægges 8 boliger, som giver plads til blandt andet elevatorer og større rum i de resterende boliger, herunder med mulighed for vaskemaskine i alle boliger. Efter renoveringen vil afdeling 5 bestå af samlet 94 boliger.

Skema A angav, at renoveringen ville koste 116.017.487 kr., hvilket ville betyde en huslejestigning på 64 kr. pr. m2 årligt.

Efter afholdt licitation blev Arne Andersen, Vrå valgt med laveste bud på totalentreprisen. Summen inklusive byggepladsomkostninger var på 133.082.500 kr. Det var en overskridelse på 40,6 millioner i forhold til skema A.

Efter licitationen har Kuben Management fremsendt skema B til godkendelse.

Støttede arbejder

Skema A

Skema B

Afvigelser

Samlede håndværker udgifter

63.233.073 kr.

70.640.335 kr.

7.407.262 kr.

Øvrige omkostninger herunder fx genhusning

16.886.563 kr.

14.050.767 kr.

-2.835.796 kr. *

Gebyrer i alt

860.049 kr.

883.604 kr.

23.555 kr.

Samlet anskaffelsessum støttede arbejder

80.979.685 kr.

85.574.706 kr.

4.595.021 kr.

Samlet finansiering

Efter Landsbyggefondens regulativ

80.979.685 kr.

85.574.706 kr.

4.595.021 kr.

* besparelsen er primært hentet på stiftelsesprovision og byggesagshonorar

Ustøttede arbejder

Skema A

Skema B

Afvigelser

Samlede håndværker udgifter

29.194.810 kr.

54.882.509 kr.

25.687.699 kr.

Øvrige omkostninger

5.468.617 kr.

6.966.702 kr.

1.498.085 kr.

Gebyrer i alt

374.376 kr.

646.603 kr.

272.227 kr.

Samlet anskaffelsessum ustøttede arbejder

35.037.803 kr.

62.495.814 kr.

27.458.011 kr.

Finansiering forbedring / fornyelse

25.619.641 kr.

55.874.324 kr.

30.254.683 kr.

Vedligeholdelse

9.418.162 kr.

6.621.490 kr.

-2.796.672 kr.

Samlet finansiering

35.037.803 kr.

62.495.814 kr.

27.458.011 kr.*

*dækkes via huslejestigning pr. m2, øget henlæggelser, besparelser i driften og forbedringslån med udløb i 2024

Kuben Management har derfor gennemgået den samlede helhedsplan for renoveringen og fundet besparelser i renoveringen. Besparelserne er fundet blandt andet i ændring af materialer. For eksempel bliver fælleshuset med almindelig sort tagpap frem for sedum belægning.

Landsbyggefonden har godkendt en ekstra bevilling på 4.959.021 kr. til de støttede arbejder, derfor giver de arbejder ikke anledning til yderligere huslejestigning.

I tabel 1 i det fremsendte brev fremgår det, hvor overskridelserne i totalentreprisesummen er størst. Det fremgår af tabellen, at den største ændring er i udgifterne til håndværkere og byggepladsen.

Både de støttede og ustøttede arbejder bliver ramt af den højere totalentreprisesum. De ustøttede arbejder kan hentes via huslejestigning, 3,5 millioner kr. fra Fredensbo som ekstra henlæggelser og forbedringslånet med 136.000 kr. i årlig ydelse. Efter besparelsesrunde og licitation ender den samlede huslejestigning på 151 kr. pr. m2 årligt. Beboerne har på ekstraordinært afdelingsmøde den 8. juni 2022 godkendt stigningen.

Fremadrettet vil boligerne fremstå nyrenoverede, større og med bedre energiforbrug til en relativ billig leje. Det fremgår af tabel 3 i vedlagte brev, hvordan boligerne fordeler sig i størrelser efter renoveringen.

Kuben Management har givet eksempler på, hvordan boligstøtten ser ud for forskellige familiekonstellationer efter stigningen. De forskellige muligheder er listet i det bilag som beboerne fik udleveret til mødet den 8. juni 2022. Eksemplerne er med forbehold i privatøkonomiske forhold, som Kuben Management ikke har kendskab til. Beboerne er opfordret til at gennemgå deres økonomi individuelt og beregne øget boligstøtte på for eksempel borger.dk

Forvaltningen har med udgangspunkt i den laveste kontanthjælp og 1 hjemmeboende barn, og uden nogen form for opsparing regnet på, at den familie vil kunne bo i en nyrenoveret lejlighed for anslået 25 kr. mere i månedlig husleje, når boligstøtten bliver ændret. De fleste beboere vil som udgangspunkt kunne få dækket minimum halvdelen af huslejestigningen via øget boligstøtte, men bo i nyrenoverede og større lejligheder.

Forvaltningen bemærker, at Boligselskabet Fredensbo og Kuben Management har fundet flest mulige besparelser og været i dialog med Landsbyggefonden i forhold til ekstra bevilling til renoveringen. Kapitaltilførslen fra Brønderslev Kommune på 150.000 kr. forbliver uændret mellem skema A og B.

Forvaltningen er opmærksom på, at udgifterne til håndværkere og materialer lige nu på landsplan er meget høje, hvilket også er baggrunden for det øgede forbrug i renoveringen af afdeling 5.

Derudover bemærker forvaltningen, at Brønderslev Kommune vil skulle stille yderligere garanti i forbindelse med renoveringen på i alt 32.053.031 kr. med regaranti på 50 % i Landsbyggefonden. Økonomien i Fredensbo anses som værende stabil, og der har ikke været skærpet tilsyn med Fredensbo's økonomi.Forvaltningen vurderer derfor, at den udvidede garantistillelse ikke er en øget risiko for Brønderslev Kommune.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema B for renoveringen af Boligselskabet Fredensbo afdeling 5 og stiller kommunegaranti for yderligere 32.053.031 kr. med 50 % regaranti i Landsbyggefonden.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen kan Økonomiafdelingen godkende den yderligere garantistillelse på 32.053.031 kr. (fra tidligere ca. 116. mio. kr. til 148 mio. kr.).

Der er 50 % regaranti fra Landsbyggefonden på den garanti, kommunen giver. Ligeledes godkender Økonomiafdelingen kapitaltilførslen på 150.000 kr. som tidligere er godkendt ved godkendelse af skema A.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2022, pkt. 14:

Udsættes.

Der afholdes snarest møde med boligselskab inden politisk behandling.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 7. september 2022:

31. august 2022 afholdt borgmester og kommunaldirektør møde med Boligforeningen Fredensbo, hvor mulige scenarier blev drøftet.

Efterfølgende har boligforeningen og Kuben beskrevet konsekvenserne ved udsættelse/annullering m.v. (bilag "Notat ved skema B").

Opsummerende kan konsekvenserne ved forskellige scenarier skitseres som:

Ved udsættelse.

 • Fredensbo har løbende udgifter til tomgang på ca. 25 boliger om måneden. (ca. 85.000 pr. md.)
 • Risiko for sagsanlæg, anslået 10-15 % af håndværkerudgift svarende til 10-15 mio.
 • Nyt udbud. (se nedenfor)

Annullering af licitation og genudbud.

 • Tomgangshusleje på ca. 85.000 kr. månedligt
 • Risiko for sagsanlæg, anslået 10-15 % af håndværkerudgift svarende til 10-15 mio.
 • Et nyt udbud på sagen vil kræve, at alt tegnings- og udbudsmateriale ændres og tilpasses (400-600.000 kr.) samt kræve ca. et halvt år inden man kan afholde en ny licitation
 • Et nyt udbud vil formodelig ligge på et niveau, der svarer til et gennemsnit eller over de nuværende bud
 • Øget renteudgifter

Afvisning af Skema B

 • 85.000 kr. løbende pr. mdr. med forventet forøgelse til flere tomgangsboliger
 • Risiko for sagsanlæg, anslået 10-15 % af håndværkerudgift svarende til 10-15 mio. kr.
 • Udgifter til helhedsplan, som skal lægges ind over driften på ca. kr. 7 mio. kr.
 • Forventet renoveringsbehov de næste 5-10 år på 57 mio. kr. i nutidskroner. Denne må forventes at stige i forhold til inflationen
 • En huslejestigning, der bliver større pga. manglende støttemuligheder fra landsbyggefonden end hvis sagen gennemføres

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. september 2022, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lasse Riisgaard
 • Ole Jespersgaard (Adnan Jedon mødt)
 • Martin Bech
 • Peter H. S. Kristensen (Mogens Karlsen mødt)
Bilag

Til toppen


7. Ændring af vedtægter for Kulturskolens bestyrelse


Resume

Sagsforløb: FKT/BS/BY

Fritids- og Kulturudvalget igangsatte i november 2021 på anmodning fra Kulturskolen en proces for revidering af vedtægterne for Kulturskolen.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget har den 18. august 2022 behandlet et forslag til nye vedtægter for Kulturskolen og indstillet forslaget godkendt.

Forslaget fremsendes til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kulturskolen i Brønderslev Kommune har eksisteret i sin nuværende form siden kommunesammenlægningen i 2007.

Kulturskolen driver undervisning på kommunens folkeskoler samt i flere institutioner. Derudover udbyder Kulturskolen også valgfag indenfor musik og billedkunst.

Kulturskolen er en kommunal institution indenfor Fritids- og Kulturområdet. Kulturskolen drives af kulturskolelederen samt en bestyrelse, der sammen skal sikre samarbejdet mellem Kulturskolen og folkeskolen, elever, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

Bestyrelsen for Kulturskolen vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

 • 1 medlem udpeget af Byrådet.
 • 4 medlemmer vælges af og blandt musikskolens forældre
 • 1 medlem vælges af og blandt musikskolens medarbejdere
 • 2 medlemmer vælges af og blandt musikskolens elever
 • 1 repræsentant for folkeskolen

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Medlemmer udpeget ad Byrådet sidder dog i hele funktionsperioden.

Kulturskolen har bedt Fagforvaltningen for Børn og Kultur om at igangsætte en proces for ændring af vedtægterne. Ændringerne skal være med til at sikre en mere nutidig Kulturskole. Kulturskolen bemærker, at de nuværende vedtægter for Kulturskolen ikke er tidssvarende. Vedtægterne er sidst revideret forud kommunesammenlægningen i 2007.

I vedtægterne nævnes blandt andet Kulturrådet - en institution der ikke findes mere. Derudover nævnes flere steder i vedtægterne funktioner, som bestyrelsen skal varetage, som i dag enten varetages af Kulturskolens ledelse eller Fagforvaltningen for Børn og Kultur. Kulturskolen ønsker med vedtægtsændringerne at skabe en god baggrund for Kulturskolens virke, som både er relevant og hvor organiseringen af kulturskolen i endnu større omfang kan være med til at understøtte udviklingen af skolen end hidtil.

Udvikling af de nye vedtægter skal ske i et tæt samarbejde mellem bestyrelsen for Kulturskolen og Fritids- og Kulturudvalget. Hvis Fritids- og Kulturudvalget beslutter at sætte processen i gang, vil Fagforvaltningen for Børn og Kultur i samråd med ledelsen af Kulturskolen gå i dialog med bestyrelsen for Kulturskolen om udformningen af nye vedtægter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, om der skal igangsættes en proces med revidering af Kulturskolens vedtægter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021, pkt.: 5

Drøftet. Der igangsættes en proces med revidering af Kulturskolens vedtægter.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids-, Kultur- og Turismeudvalgets møde den 18. august 2022:

På baggrund af beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget har Kulturskolen, i samarbejde med Kulturskolerådet, udarbejdet forslag til nye vedtægter for Kulturskolen i Brønderslev Kommune.

Forslag til vedtægtsændringerne er fremlagt og godkendt på seneste bestyrelsesmøde i Kulturskolerådet. Vedtægterne med ændringer er vedlagt til dagsordenen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ændringerne i vedtægterne for Kulturskolen hovedsageligt drejer sig om en ny formulering af Kulturskolens formål samt det, at godkendelse af vedtægtsændringer fremadrettet sker ved Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker desuden, at der er sket ændringer i vedtægternes § 4, der vedrører sammensætningen af Kulturskolerådet. I de nye vedtægter foreslås det, at to af medlemmerne i Kulturskolerådet fremover udpeges blandt medlemmerne af henholdsvis Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget samt af Børne- og Skoleudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at:

 1. Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget godkender de nye vedtægter for Kulturskolen
 2. Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget videresender de nye vedtægter til godkendelse ved Børne- og Skoleudvalget

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 18. august 2022, pkt. 16:

Vedtægterne indstilles godkendt. Vedtægterne fremsendes til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 6. september 2022, pkt. 4:

Vedtægterne indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

 • Lasse Riisgaard
 • Ole Jespersgaard (Adnan Jedon mødt)
 • Martin Bech
 • Peter H. S. Kristensen (Mogens Karlsen mødt)
Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Møde med indenrigs- og boligministeren om testcenter for havvindmøller.

Fraværende:

 • Lasse Riisgaard
 • Ole Jespersgaard (Adnan Jedon mødt)
 • Martin Bech
 • Peter H. S. Kristensen (Mogens Karlsen mødt)

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Håndtering af evt. læk fra lukket møde
 • Koordinering af offentliggørelse af valg af rådgiver til kulturprojekt Hedelund

Fraværende:

 • Lasse Riisgaard
 • Ole Jespersgaard (Adnan Jedon mødt)
 • Martin Bech
 • Peter H. S. Kristensen (Mogens Karlsen mødt)

Til toppen


10. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lasse Riisgaard
 • Ole Jespersgaard (Adnan Jedon mødt)
 • Martin Bech
 • Peter H. S. Kristensen (Mogens Karlsen mødt)

Til toppen

Opdateret 15. september 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer