Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Budget, regnskab og takster Takster

Takster

Affald og genbrug

Afhentning hver 2. uge

Container, 240 liter rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - renovationstaksen vedr. kun rum til restaffald) 671,00
Container, 240 liter til restaffald 1.113,00
Container, 370 liter til restaffald 1.489,00
Container, 660 liter til restaffald 2.258,00 

Sommerhusrenovation

Container, 240 l rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - renovationstaksen vedr. kun rum til restaffald) 18 tømninger om året 455,00

Genbrugsbidrag

Genbrugsbidrag pr. helårsbolig 3.121,00

Genbrugsbidrag sommerhus

Genbrugsbidrag pr. sommerhus 1.632,00

Familie, børn og unge

Vuggestuer

Vuggestuer pr. måned (11 måneder) 3.628,00

Dagpleje

48 timer ugentlig - pr. måned (11 måneder) 2.635,00

Børnehaver

Gennemsnitstakst for alle børnehaver.
For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.

Heldags - pr. måned (11 måneder) 2.158,00
32 timer/halvdagsplads - pr. måned (11) 1.727,00
Takst for frokostordning pr. måned (11) 623,00

Pasning i anden kommune end bopælskommune

Når du bor i Brønderslev Kommune, er det os som bopælskommune der opkræver for din daginstitutionsplads. Det er også os der opkræver, selvom du vælger pasning i anden kommune.
Vælger du pasning i anden kommune skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen kan være højere end Brønderslev Kommunes egne takster. Vi anbefaler dig at tage kontakt til Pladsanvisningen og forhøre dig om takster for pasning i anden kommune.

Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution

Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september 127,00

Kommunalt tilskud til privat pasning

Dagplejebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 5.403,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 4.089,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 91.879,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 73.503,40
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 65.431,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 52.344,80

Kombinationstilbud

For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.
Månedligt fradrag i forældrebetaling.

Dagplejeplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 64,41
Vuggestueplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 88,68
Børnehaveplads 32 timer: Kontakt Pladsanvisningen for ansøgning 49,47

Tilskud til fleksibel børnepasser

Barnets alder: 24 uger til 2 år og 10 mdr. - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 112,56
Barnets alder: 2 år og 11 mdr. til skolestart - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 77,89

Fritidsklub findes i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

Klubtilbud 4-7 kl. (fritidsklub) - Pr. mdr. (juli betalingsfri) 792,80
SFO (0.-3. klasse), op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11) 1.605,00
SFO (0.-3. klasse), over 10 timer om ugen. Pr. måned (11) 1.878,00
Udvidet SFO (4.-7. klasse). Findes i Jerslev, Ø. Brønderslev, Flauenskjold, Asaa, Klokkerholm og Thise. Op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11) 651,00
Udvidet SFO (4.-7. klasse), Op til 20 timer om ugen. Pr. måned (11) 1.177,00

Special skolefritidsordning

Toften 999,00
Kometen 1.907,00
Søndergade Skole 999,00
K-Klassen 999,00
Vielse - hvor ingen af parterne har bopæl her i landet 1.900,00

Behandles af Familieretshuset.dk

Flyt, byg og bolig

jf. Privatvejslov, §49 opkræves adm.tillæg efter medgået tid.

Timebaseret takst 936,00
Adresseforespørgsel fra borgere 75,00
Indbringelse af sag for beboerklagenævn (Almennyttigt boligbyggeri) 167,00
Indbringelse af sag for huslejenævn (private boliger) 357,00
Hvis udlejer taber sag i huslejenævn 6.827,00
Udlejere, forhåndsgodkendelse af husleje, gebyr 596,00

Gebyret indbetales på Reg.nr. 7565 Konto nr. 4545450 - Mærk indbetalingen med "Beboer-/Huslejenævn"

Byggesagsbehandling

Timebaseret takst - pr. time 936,00

Byggeskadeforsikring, manglende indsendelse af lovpligtig police

Manglende indsendelse af lovpligtig police byggeskadeforsikring jf.
byggeloven § 25 c, stk. 1

Første uge 500,00
Herefter for hver påbegyndt uge 7.000,00

Korrektur for eksterne kortproducenter

Startgebyr 6.515,00
Medgået tid 730,00

Kort plot

FOT kort udsnit i valgfrit målforhold.

Pr. m² (min 0,5 m²) 273,00
Hertil lægges medgået tid til databearbejdning og tematisering: pr. time 730,00

BBR, manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af BBR

Manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret efter anmodning.
Opkræves i h. t. Bek. af lov om BBR § 9, stk. 1

Manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret efter anmodning 5.000,00

Gebyr for BBR-oplysninger

§13 (Taksten er ikke kommunalt bestemt) 70,00
Afholdelse af Hegnssynsforretning 2.100,00
Budget / regnskab 177,00
Kommuneplan og andre planer 141,00
Befolkningsprognose 141,00
Lokalplaner - årsabonnement 141,00
Udlevering af ét eksemplar af plandokument 0,00
Efterfølgende planer, pr. stk.: Kommuneplaner 141,00
Efterfølgende planer, pr. stk.: Øvrige planer 71,00

Opkræves i h. t. Bek. af lov om BBR § 9, stk. 1.

Manglende opsætning af husnummerskilt jf. Bek. af lov om BBR § 3c, stk. 1 5.000,00

Fritid og kultur

Materialet afleveres for sent, bortkommet eller ødelagt

Taksterne fastsættes for et år af gangen.
Se taksterne på www.bronderslevbib.dk (nyt vindue)

Overnatning på kommunens skoler

Pr. overnatning pr. person - egne foreninger 14,67
Pr. overnatning pr. person - fremmede foreninger 17,20

Lokalegebyr

Haller pr. time 75,74
Omklædningsrum og mødelokaler pr. time 37,87
Svømmehal, Brønderslev pr. time 202,31
Svømmebassin, Hjallerup pr. time 73,07
Babybassin pr. time 101,16
Gymnastiksale pr. time 25,70
Klasselokaler pr. time 13,39
Gymnasiets hal pr. time 50,48
Multihal v/Skolegades skole pr. time 50,48
NIH, bevægelsessal pr. time 50,48
Lokale i kommunale bygninger pr. m2 (årligt) 63,39
Arrangementer i kommunens haller pr. time 662,59

Udlejning af lokaler på Brønderslev Bibliotek

Det er muligt for foreninger hjemmehørende i Brønderslev Kommune at booke lokaler på bibliotekerne i Brønderslev og Dronninglund uden omkostninger.
For booking af lokaler samt nærmere info om dem, henvises til Brønderslev Bibliotek Book et mødelokale | Broenderslev Bibliotek.
 
Ved afholdelse af kommercielle arrangementer, er det muligt at booke salen på Brønderslev Bibliotek. Der vil i den forbindelse blive opkrævet en takst på 331,29 kr. pr. time. 
 
Der gøres opmærksom på, at lokalerne på Brønderslev og Dronninglund Bibliotek ikke kan bookes til private arrangementer, fester eller lignende.

Taksterne fastsættes for et skoleår af gangen.
Se taksterne på www.kulturskolen.dk (nyt vindue)

Taksterne fastsættes for et år af gangen.
Se taksterne på www.usbd.dk (nyt vindue)

Pas, kørekort og ID

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 360,00
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år. Gr. 2 fornyelse 230,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 360,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 360,00
Fornyelse af kørekort 70 år 180,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år 180,00
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere 0,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 160,00
Midlertidigt erstatningskørekort - samme beløb som vedr. oprindelig fornyelse se ovenfor
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 360,00
Udstedelse af internationalt kørekort 30,00
Pasfoto foretaget i Borgerservice 140,00
Salg af legitimationskort 150,00
Pasfoto foretaget i Borgerservice 140,00
Børn under 12 år 150,00
Børn og unge mellem 12 og 17 år 181,00
Voksne mellem 18 og folkepensionsalderen - hvis gammelt pas medbringes 893,00
Voksne mellem 18 og folkepensionsalderen - hvis gammelt pas ikke medbringes eller er i ødelagt stand (dobbelt takst) 1.786,00
Personer i folkepensionsalderen 381,00
Pasfoto foretaget i Borgerservice.
Børn under 3 år kan ikke få taget pasfoto i Borgerservice, de henvises til fotohandlerne.
140,00

Sundhed og sygdom

Det er gratis at skifte læge i flere situationer, fx ved flytning, hvis nuværende praksis lukker eller deles i flere og når du fylder 15 år og ønsker at skifte læge.

Lægeskift 225,00

Læs mere om hvornår det er gratis at skifte læge (nyt vindue)

Det er gratis at få et nyt sundhedskort ved flytning og hvis du skifter navn på grund af ægteskab.

Nyt sundhedskort 225,00

Læs om hvornår nyt sundhedskort er gratis (nyt vindue)

Hvis du er pensionist
Du er berettiget til befordringsgodtgørelse, hvis du helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlige transportmidler og:

  • modtager folkepension eller førtidspension og
  • den samlede udgift for din rejse er mere end 45 kr. tur/retur.

Hvis du ikke er pensionist
Du er berettiget til befordringsgodtgørelse, hvis du helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlige transportmidler og:

  • afstanden mellem din bopæl og hospitalet er mere end 50 km. målt på KRAKs korteste rute og
  • den samlede udgift for din rejse er mere end 108 kr. tur/retur. 

Ældre og omsorg

Egenbetaling for omsorgstandpleje pr. måned 49,00
Egenbetaling for specialtandpleje pr. måned 183,00

Dronninglund Hotel - Varm mad

Dronninglund Hotel leverer varm mad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge. Pris inkl. kørsel.

Stor portion/ægtepar - pris pr. dag 85,00
Stor portion med biret - pris pr. dag 99,00
Hovedret - pris pr. dag 61,00
Hovedret og biret - pris pr. dag 75,00
Lille hovedret - pris pr. dag 61,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag 75,00
Besparelse ved selv afhentning af maden - pr. portion -20,00

Dronninglund Hotel - Kølemad

Dronninglund Hotel leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge. Pris inkl. kørsel.

Hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) 61,00
Hovedret + biret - pris pr. dag (4-7 dage) 75,00
Lille hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) 61,00
Lille hovedret + biret - pris pr. dag (4-7 dage) 75,00

Det Danske Madhus - Kølemad

Det Danske Madhus leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge. Pris inkl. kørsel.

Hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) 57,00
Hovedret og biret - pris pr. dag (4-7 dage) 62,00
Lille hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) 57,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (4-7 dage) 62,00

Sønderup Landkøkken - Varm mad

Sønderup Landkøkken leverer varm mad i Brønderslev Kommune. Pris inkl. kørsel.

Hovedret - pris pr. dag 59,00
Lille hovedret - pris pr. dag 59,00
Hovedret diæt - pris pr. dag 59,00
Lille hovedret diæt - pris pr. dag 59,00
Hovedret og biret - pris pr. dag 74,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag 74,00

Madservice på plejecentre

Det er Nordjysk Mad, der leverer mad til kommunens plejecentre.

Kornumgård - Hovedret, standard portion og biret - pris pr. dag 75,00
Grønningen - Hovedret, standard portion - pris pr. dag 52,00
Plejehjemsophold - Kost - pris pr. måned 4.113,00

Timepris personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp).

Praktisk hjælp (pr. time) 422,00
Personlig pleje - Hverdagstimer (pr. time) 422,00
Personlig pleje - Øvrig tid (pr. time) 588,00

Midlertidig hjemmehjælp
Lovbestemt - efter indkomst

Plejehjemsophold

Plejehjemsophold - Kost pr. måned 4.113,00
Arrangementer pr. måned 71,00
Rengøringsartikler pr. måned 104,00
Leje og vask af linned pr. måned 353,00
Vask af privat tøj pr. måned 209,00
Leje og vask af undertøj pr. måned 57,00

Vær opmærksom på at valgmulighederne kan variere på det enkelte plejecenter.

Midlertidig plejeophold

Midlertidigt plejehjemsophold - Aflastningsophold pr. døgn 135,00
Midlertidigt plejehjemsophold - Periodevis aflastning pr. døgn 156,00
Lokation Indskud kr. Månedelig husleje kr.
Agersted – Markedsvej 2-4-6-8 12.700 4.181
Asaa – Tonnismarken 2-4-6-8-10 12.500 4.206
Brønderslev – Gasværksvej 3 22.600 - 27.000 6.301 - 7.978
Brønderslev – Gravensgade 114 17.854 - 18.532 5.623 - 5.835
Brønderslev – Mozartvej 1-47 15.000 4.720
Brønderslev – Skovparken 22-32 16.400 - 19.400 5.059 - 6.032
Brønderslev – Vestergade 75-77 47.550 5.209
Dronninglund – Blåbærhaven 1-31 12.500 - 15.000 4.428 - 5.199
Dronninglund – Lundagervej 28-38 14.100 4.551
Dronninglund – Tranebærvej 12-36 12.500 4.263
Jerslev – Voldgade 35-65 15.000 4.810
Klokkerholm – Borgergade 39A-39E 18.400 5.327
Thise – Jens Thisevej 30 21.500 5.969

Erhverv

Bygge- og anlægsaffald

Brugerbetaling på anmeldelse og anvisning af erhvervsmæssig jordflytning og erhvervsaffald. Alle takster er angivet i DKR. ekskl. moms

Anmeldelsesgebyr pr. sag 200,00
Timetakst faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter 560,00

Takst for besøg på genbrugspladserne er ekskl. moms.

Indkørsel erhverv pr. besøg - nummerpladegenkendelse 168,00
Pølsevogne Ny Banegårdsgade. Pris pr. plads pr. år. 5.967,00
Gartner/Fiskehandler Gl. Torv. Pris pr plads pr år. 1.120,00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback