Skip til hoved indholdet

Børn og unge med behov for særlig støtte

  Hjem Borger Familie, børn og unge Hjælp til børn og unge Børn og unge med behov for særlig støtte

Har du og din familie brug for hjælp? Kender du et barn eller ung, der har det svært og har brug for hjælp?

I Familieafdelingen og Familieteamet i UngeCentret kan I som familie modtage råd, vejledning og/eller støtte, hvis I oplever, at I som familie har brug for hjælp, eller jeres barn/ung er kommet i vanskeligheder.

I kan selv henvende jer for råd, vejledning og sparring i forbindelse med jeres situation som familie. Det kan også være, at samarbejdet mellem jer og Familieafdelingen eller UngeCentret starter med, at andre voksne omkring jeres barn eller jeres unge menneske bliver bekymret og retter henvendelse til os. 

Familieafdelingen eller UngeCentret kan iværksætte forebyggende foranstaltninger af forskellige slags for at støtte op om eller styrke jer som familie. Formålet vil altid være at styrke jeres muligheder som familie, så I selv kan løse jeres vanskeligheder, eller støtte op omkring jeres barn eller ung.

Det er også i Familieafdelingen eller UngeCentret, at der kan træffes afgørelse om at anbringe børn og unge udenfor hjemmet, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for at sikre et barns eller en ungs sundhed og udvikling.

Læs om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte

For at kunne få hjælp skal dit barn eller den unge være i målgruppen for støtte efter Barnets Lovs bestemmelser.

 • Børn, unge og familier, som oplever, at de har et problem, som de ønsker hjælp til at løse.
 • Børn, unge og familier, som kommunen bliver opmærksom på, har behov for særlig støtte.

Det er en forudsætning, at barnet, den unge eller familien bor i Brønderslev Kommune, samt at barnet/den unge, som henvendelsen vedrører, er under 18 år.

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal Familieafdelingen eller UngeCentret undersøge barnets/den unges forhold. Formålet med undersøgelsen er, at afdække og beskrive familiens, barnets eller den unges ressourcer og vanskeligheder. Familieafdelingen eller UngeCentret har ifølge Barnets Lov tre muligheder for at lave en afdækning af jeres behov

 • En screening
 • En afdækning
 • En Børnefaglig undersøgelse

I Brønderslev Kommune er der udviklet forskellige tilbud til børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte. Det er Børne- og ungerådgiveren i enten Familieafdelingen eller UngeCentret, som på baggrund af screeningen, afdækningen eller den børnefaglige undersøgelse og i samarbejde med familien finder frem til, hvilken hjælp barnet/den unge og familien har behov for.

 

Familieafdelingens og UngeCentrets Børne- og ungerådgivere skal altid jævnfør Barnets Lov § 18 gennemføre en screening, hvis der er grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for hjælp og støtte efter Barnets lov. Det kan fx være, hvis vi har modtaget en underretning, en ansøgning eller anden henvendelse.

Screeningen vil som udgangspunkt blive lavet på baggrund af de oplysninger vi har modtaget fx oplysninger fra barnet eller den unge og forældrene om udfordringer og støttebehov samt baggrunde herfor.

Børne- og ungerådgiverne laver screeningen for at finde ud af, om der er tale om;

 • En problemstilling, der IKKE kræver yderligere afdækning af barnets eller den unges støttebehov.  Det er klart, hvad det er for en udfordring, der skal håndteres, og hvilken indsats barnet eller den unge har behov for.
 • En problemstilling der kræver en yderligere afdækning jævnfør Barnets Lov § 19 - se mere i afsnittet om afdækning
 • En problemstilling der kræver en Børnefaglig undersøgelse jævnfør Barnets Lov § 20 - se mere i afsnittet om Børnefaglig undersøgelse

Alle sager skal screenes, for at sikre at børn, unge og deres familier tilbydes hjælp så tidligt som muligt for at forebygge, at problemer vokser sig større. Der lægges vægt på, at børn og unge ikke skal opleve at være del af en lang undersøgelse i de tilfælde, hvor der ikke er behov for det.

Børne- og ungerådgiveren skal lave en afdækning af barnets eller den unges udfordringer og støttebehov, hvis screeningen viser, at barnets, den unges eller familiens udfordringer kræver yderligere oplysning af et eller flere forhold, som har betydning for barnets eller den unges støttebehov.

Der er forsat tale om en afgrænset problematik, men der er bekymring for barnets eller den unges udvikling, og der er behov for at udrede barnets eller den unges forhold eller støttebehov nærmere.

Barnet eller den unge og familien inddrages tæt i afdækningen. I er derfor med til at fastlægge, hvad der skal belyses, og hvordan.
Børne- og Ungerådgiveren kan også inddrage jeres private netværk, fritidstilbud og relevante fagprofessionelle fx dagtilbud, skole, sundhedsplejerske, PPR mv. i afdækningen.
Børne- og ungerådgiveren skal også tage stilling til, om der skal foretages en afdækning af eventuelle andre børn og unge i familien.

En afdækning kan også indeholde en afgrænset belysning af forhold i familie og netværk, som har betydning for barnets eller den unges støttebehov, herunder ressourcer og vanskeligheder hos forældrene fx ved en konfliktfyldt skilsmisse.

Hvis afdækningen viser, at der er tale om alvorlige eller komplekse udfordringer, skal børne- og ungerådgiveren træffe afgørelse om, at der skal laves en børnefaglig undersøgelse - se afsnit om børnefaglig undersøgelse. 

Familieafdelingens og UngeCentrets Børne- og ungerådgivere skal træffe afgørelse om, at der laves en Børnefaglig undersøgelse, når der er tale om en problemstilling af alvorlig eller kompleks karakter.

Derudover har vi pligt til at udarbejde en Børnefaglig undersøgelse i følgende sager:

 • Anbringelse af barnet eller den unge
 • Ansøgning om hjemmetræning jævnfør Barnets Lov § 85
 • Et barn eller ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb, eller hvor der er mistanke om det
 • Et barn eller ung har haft ophold på et krisecenter med en forælder på grund af vold i hjemmet, og som vender tilbage til et voldeligt miljø, fordi forælderen har afbrudt opholdet

Ligesom ved afdækningen gælder, at barnet eller den unge og familien inddrages tæt i undersøgelsen.
Børne- og Ungerådgiveren kan også inddrage jeres private netværk, fritidstilbud og relevante fagprofessionelle fx dagtilbud, skole, sundhedsplejerske, PPR mv. i afdækningen. Der kan også være behov for specialistviden til undersøgelsen.
Børne- og ungerådgiveren skal også tage stilling til eventuelle andre børn og unges støttebehov i familien.

Den Børnefaglige undersøgelse skal laves færdig indenfor 4 måneder.

Barnets lov giver børn og unge ret til at blive inddraget, og til at få indflydelse på forhold, som vedrører dem selv.

Inddragelse af barnet eller den unge skal ske løbende, og inden Børne- og ungerådgiveren træffer afgørelser eller beslutning om barnets eller den unges forhold.

Inddragelsen skal sikre, at barnet eller den unge får mulighed for at give udtryk for sine holdninger og synspunkter undervejs i sagsbehandlingen og i forbindelse med tilrettelæggelse af indsatser.

Børne- og ungerådgiveren skal løbende sikre barnets eller den unges holdning og synspunkter igennem samtaler og kontakter. Det betyder, at det fx ikke er nok, at forældre overleverer barnets eller den unges synspunkter - der skal være en form for direkte kontakt med barnet eller den unge, og det kan kun fraviges i helt særlige tilfælde.

Retten til inddragelse gælder for alle børn og unge i alle dele af sagsforløbet, og uanset om der er tale om handicapkompenserende ydelser eller anden støtte efter Barnets lov.

Barnet eller den unge har ret til en bisidder, når barnet eller den unge skal mødes med sin Børne- og ungerådgiver.

  

Hvis du er bevilget kontaktperson eller er anbragt i perioden op til du fylder 18 år, skal vi i følge Barnets Lov lave en vurdering af, om du er i målgruppen for ungestøtte. 

Vi laver en sådan vurdering for alle der har kontaktperson eller er anbragt, men vi skal have dit samtykke for at kunne tilbyde dig ungestøtten, og vi skal vurdere, at støtten er af væsentlig betydning af hensyn til dit behov for støtte i hverdagen.

Ungestøtten kan være, at du fortsat skal være anbragt eller, at du skal have en kontaktperson.

Formålet med ungestøtten er at støtte dig i at få en selvstændig voksentilværelse, hvor der er fokus på din trivsel og udvikling, uddannelse, beskæftigelse, økonomistyring, selvstændig bolig eller andre relevante forhold, som har betydning for netop dig.

Hvis du får bevilliget ungestøtte, skal du:

 • I samarbejde med din børne- og ungerådgiver sætte tydelige og konkrete mål, som afspejler dine ønsker til trivsel
 • Samarbejde omkring ungestøtten fx ved at deltage i løbende opfølgningsmøder

Hvis vi har vurderet, at du er i målgruppen for ungestøtte, er det frivilligt at tage imod støtten. 
Det betyder i praksis, at selvom du ikke ønsker at modtage ungestøtte lige efter du er fyldt 18 år, så har du fortsat mulighed for at modtage ungestøtte frem til du fylder 23 år. 
Ønsker du at tale med os om ungestøtte kan du ringe til UngeCentret på tlf. 9945 4705 og fortælle, at du ønsker at modtage ungestøtte. Vi sørger derefter for, at du kommer til at tale med en børne-og ungerådgiver omkring dine muligheder for ungestøtte.

Hvis I allerede er tilknyttet en Børne- og ungerådgiver, kan du kontakte jeres Børne- og ungerådgiver direkte via mail eller det direkte telefonnummer.

Der er også mulighed for at kontakte Familieafdelingens og UngeCentrets sekretariater i åbningstiden.

Åbningstiderne er:

Mandag til onsdag fra 8.00 til 15.00
Torsdag fra 8.00 til 17.00
Fredag fra 8.00 til 14.00

Hvis barnet er mellem 0 og 14 år, kan du kontakte Familieafdelingen:

 • Familieafdelingens telefon 9945 4527

Hvis den unge er mellem 15 og 17 år, kan du kontakte UngeCentret

 • UngeCentrets telefon 9945 4705 

Uden for kommunens åbningstid kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114, hvis du har et akut behov for hjælp til et barn eller en ung.

Registrering og behandling af personoplysninger

Familieafdelingen/UngeCentret registrerer og behandler de modtagne personoplysninger. Vi arbejder med dine oplysninger i medfør af Barnets Lov, Databeskyttelsesloven samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).
Familieafdelingen og UngeCentret sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Familieafdelingen/UngeCentret ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Familieafdelingen/UngeCentret har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Familieafdelingen og UngeCentret er underlagt Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslov-givningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Familieafdelingens eller UngeCentrets behandling af dine personoplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver:
Mikkel Mose Baltsersen
Sekretariatet
Ny Rådhus Plads 1
9700 Brønderslev
Mail: dpo@99454545.dk
Tlf. 99455455

Udveksling af oplysninger

Du kan læse, hvilke oplysninger myndighederne må udveksle i pjecen fra Ankestyrelsen: "Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt børnehuse.

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Familieafdelingen og Ungecentret

Hvis I allerede er tilknyttet en Børne- og ungerådgiver, kan du kontakte jeres Børne- og ungerådgiver direkte via mail eller telefonnummer.

Der er også mulighed for at kontakte Familieafdelingens og UngeCentrets sekretariater.

Ved akut brug for hjælp udenfor kommunens åbningstid, kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.

Familieafdelingen
Hvis barnet er mellem 0 og 14 år.

Tlf.: 9945 4527

Åbningstider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

UngeCentret
Hvis den unge er mellem 15 og 17 år.

Tlf.:  9945 4705

Åbningstider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback