Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familie, børn og unge Hjælp til børn og unge Børn og unge med behov for særlig støtte

Har du og din familie brug for hjælp? Kender du et barn, der har det svært og har brug for hjælp?

I Familieafdelingen og Familieteamet i UngeCentret kan I som familie modtage råd, vejledning og/eller støtte, hvis I oplever, at I som familie har brug for hjælp, eller jeres barn/ung er kommet i  vanskeligheder.

I kan selv henvende jer for råd, vejledning og sparring i forbindelse med jeres situation som familie. Det kan også være, at samarbejdet mellem jer og Familieafdelingen eller Ungecentret starter med, at andre voksne omkring jeres barn eller jeres unge menneske bliver bekymret og retter henvendelse til os. 

Familieafdelingen eller UngeCentret kan iværksætte forebyggende foranstaltninger af forskellige slags for at støtte op om eller styrke jer som familie. Formålet vil altid være at styrke jeres muligheder som familie, så I selv kan løse jeres vanskeligheder, eller støtte op omkring jeres barn eller ung.

Det er også i Familieafdelingen eller  Ungecenteret, at der kan træffes afgørelse om, at anbringe børn og unge udenfor hjemmet, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for at sikre et barns eller en ungs sundhed og udvikling.

Læs om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte

For at kunne få hjælp skal dit barn eller den unge være i målgruppen for støtte efter Servicelovens bestemmelser.

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal Familieafdelingen eller UngeCentret undersøge barnets/den unges forhold. Formålet med undersøgelsen er, at afdække og beskrive familiens, barnets eller den unges ressourcer og vanskeligheder. Familieafdelingen eller UngeCentret har ifølge serviceloven fire måneder til lave undersøgelsen.

I Brønderslev Kommune er der udviklet forskellige tilbud til børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte. Det er socialrådgiveren i enten Familieafdelingen eller UngeCentret, som på baggrund af undersøgelsen og i samarbejde med familien finder frem til, hvilken hjælp barnet/den unge og familien har behov for.

 • Børn, unge og familier, som oplever, at de har et problem, som de ønsker hjælp til at løse.
 • Børn, unge og familier, som kommunen bliver opmærksom på, har behov for særlig støtte.

Det er en forudsætning, at barnet, den unge eller familien bor i Brønderslev Kommune, samt at barnet/den unge, som henvendelsen vedrører, er under 18 år.

Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes den børnefaglige undersøgelse.

Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien.

Den børnefaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til den børnefaglige undersøgelse.

Kommunen holder en samtale med barnet eller den unge. Samtalen kan dog udelades, hvis barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod det. Hvis der ikke kan gennemføres en samtale, skal kommunen forsøge at tilvejebringe oplysninger om barnets eller den unges synspunkter på anden vis.

Samtalen kan gennemføres uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, og uden at forældremyndighedsindehaveren er til stede, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.

Du kan læse mere om den børnefaglige undersøgelse på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Som opfølgning på den børnefaglige undersøgelse, skal kommunen altid udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om særlig støtte eller efterværn til børn og unge.

Handleplanen skal forholde sig til, hvilke af barnets eller den unges forhold og problemer, der skal handles på og angive, hvad målene er for denne indsats.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

I kan søge om økonomisk støtte til at dække udgifter til jeres barns efterskoleophold. Støtten kan bevilges helt eller delvist, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til jeres barns særlige behov for støtte, og når I ikke selv har midler til at betale for efterskoleopholdet. 
 
Der skal være konstateret et særligt socialt problem, som kan forventes helt eller delvist løst igennem et efterskoleophold. Kravene i forhold til målgruppen kan ikke opfyldes, hvis jeres barn udelukkende har behov for et andet skoletilbud; eller at der ikke kan tilbydes relevant skoletilbud. Målgruppen er heller ikke opfyldt, hvis der er tale om, at jeres barn udelukkende har faglige udfordringer i skolen; eller at der er tale om behov for bedre integration. 

Det er en betingelse for bevilling, at I ikke selv har midler til at betale for efterskoleopholdet. Vi skal udarbejde en trangsvurdering, som er en vurdering af jeres økonomiske råderum. 

I har mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til efterskole ved at ringe til Ungecentret. Herefter vil I komme i kontakt med vagten, som vil skrive jer op til en samtale med en rådgiver. 
Inden mødet sendes der brev til jer med vejledning og økonomiskema.

I skal medbringe følgende dokumenter til mødet: 

 • Skoleudtalelser
 • Evt. udtalelse fra PPR og/eller UU-vejleder, hvis der har været kontakt til disse.
 • Dokumentation til brug for trangsvurderingen 

Når sagen er tilstrækkeligt belyst, træffes vi afgørelsen om der kan bevilges økonomisk støtte til efterskole, og vi sender jer en afgørelse med klagevejledning indenfor 14 dage, samt orientering om omfanget af eventuel økonomisk støtte. 
Hvis I ikke fuldt ud får medhold, sender vi en partshøring til jer før vi træffer den endelige afgørelse. 

Servicelovens paragraffer går op til det 18. år, og kan forlænges hvis man vurderes i målgruppen for efterværn jævnfør Lov om social service  § 76.

Hvis du er bevilget kontaktperson eller anbringelse i perioden op til du fylder 18 år, skal vi vurdere om du er i målgruppen for efterværn. Den vurdering laver vi, når du er 17½ år. 
Vi kan bevilge efterværn op til du fylder 23. år. 

Betingelser for efterværn:

 • Det er af væsentlig betydning
 • Det er af hensyn til dit behov for støtte
 • Du skal være indforstået med efterværn og samarbejde herom
 • Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse, og der skal være fokus på at du understøttes i din uddannelse, beskæftigelse, økonomistyring, egen bolig mm.

Hvis du vil høre mere om efterværn, skal du kontakte Ungecentret.

Hvis I allerede er tilknyttet en socialrådgiver, kan du kontakte jeres socialrådgiver direkte via mail eller det direkte telefonnummer.

Der er også mulighed for at kontakte Familieafdelingens og UngeCentrets sekretariater i åbningstiden.

Åbningstiderne er:

Mandag til onsdag fra 8.00 til 15.00
Torsdag fra 8.00 til 17.00
Fredag fra 8.00 til 14.00

Hvis barnet er mellem 0 og 14 år, kan du kontakte Familieafdelingen:

 • Familieafdelingens telefon 9945 4527

Hvis den unge er mellem 15 og 17 år, kan du kontakte Ungecentret

 • Ungecentrets telefon 9945 4705 

Uden for kommunens åbningstid kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114, hvis du har et akut behov for hjælp til et barn eller en ung.

Registrering og behandling af personoplysninger

Familieafdelingen/UngeCentret registrerer og behandler de modtagne personoplysninger. Vi arbejder med dine oplysninger i medfør af Serviceloven, Databeskyttelsesloven samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).
Familieafdelingen og UngeCentret sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Familieafdelingen/UngeCentret ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Familieafdelingen/UngeCentret har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Familieafdelingen og UngeCentret er underlagt Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslov-givningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Familieafdelingens eller UngeCentrets behandling af dine personoplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver:
Mikkel Mose Baltsersen
Sekretariatet
Ny Rådhus Plads 1
9700 Brønderslev
Mail: dpo@99454545.dk
Tlf. 99455455

Udveksling af oplysninger

Du kan læse, hvilke oplysninger myndighederne må udveksle i pjecen fra Ankestyrelsen: "Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt børnehuse.

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Familieafdelingen og Ungecentret

Hvis I allerede er tilknyttet en socialrådgiver, kan du kontakte jeres socialrådgiver direkte via mail eller telefonnummer.

Der er også mulighed for at kontakte Familieafdelingens og UngeCentrets sekretariater.

Familieafdelingen
Hvis barnet er mellem 0 og 14 år.

Tlf.: 9945 4527

UngeCentret
Hvis den unge er mellem 15 og 17 år.

Tlf.:  9945 4705

Åbningstider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Ved akut brug for hjælp udenfor kommunens åbningstid, kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback