Skip til hoved indholdet

Familiehuset Hegely

  Hjem Borger Familie, børn og unge Hjælp til børn og unge Familiehuset Hegely

Familiehuset Hegely er Brønderslev Kommunes tilbud til familier med børn og unge, som har behov for støtte i en kortere eller længere periode.

Familiehuset tilbyder hjælp til familier, børn og unge med problemer, de selv har svært ved at løse, og huset er en del af Familieafdelingens og Ungecentrets tilbud til børnefamilier i Brønderslev Kommune.

Tilbuddet er til familier, børn og unge mellem 0 og 17 år.

Du kan få støtte ved Familiehuset ved enten selv at henvende dig til Åben anonym rådgivning eller gennem din børne- og ungerådgiver i Familieafdelingen eller UngeCentret.

Familiehuset tilbyder en bred vifte af støttemuligheder, alt fra længerevarende behandlingsforløb til kortvarige rådgivningsforløb. Støtten målrettes behovene. 

Et forløb hos Familiehuset Hegely er en foranstaltning efter Barnets Lov, hvorfor det er børne- og ungerådgiverne i Familieafdelingen og UngeCentret, der visiterer til tilbuddene.

I Familiehuset Hegely arbejder vi ud fra en anerkendende og løsningsorienteret tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i familiens og netværkets ressourcer.

Læs om Familiehuset Hegely

Familiehuset Hegely tilbyder rådgivning til børn, unge og forældre, som har familiemæssige problemstillinger. Alle kan frit henvende sig og rådgivningen kan ske anonymt og uden henvisning.
Formålet er en tidlig og forebyggende indsats til børn, unge og familier som har begyndende vanskeligheder.
Der tilbydes op til 3 samtaler.

Åben anonym rådgivning træffes:

 • Mandag, tirsdag og torsdag mellem 8.30 og 9.30
 • På telefon 9945 4727

Familiehuset Hegely anvender dialogredskabet "Feedback Informed Treatment" (FIT). FIT sikrer, at dit eller jeres samarbejde med Familiehuset er meningsfuldt og har en effekt.

FIT består af to enkle skemaer, som det kun tager et par minutter at udfylde.
FIT anvendes for at finde ud af, om samarbejdet er nyttigt for dig eller jer og om måden, der samarbejdes på, passer til dig eller jer. Familiehusets medarbejdere bruger det desuden til at udvikle sig i deres arbejde.

Der er gennem forskning udviklet et skema med nogle spørgsmål, som hjælper til at følge udviklingen i samarbejdet, og spørgsmålene besvares af dig eller jer.
Der er erfaring for, at de fleste ret hurtigt i forløbet oplever forandringer, hvis der arbejdes i den rigtige retning. Skemaet anvendes til at følge med i, om der arbejdes i den rigtige retning, eller om der skal foretages nogle justeringer for, at du eller I kan få bedre udbytte af samarbejdet.
Hvis det viser sig, at der ikke arbejdes i den rigtige retning, vil det hurtigt blive synligt, og dermed vil der også hurtigt kunne blive talt om, hvad der ville være mere nyttigt og hjælpsomt, og give mere mening for dig eller jer.

Det er Familiehusets opgave at være kreativ og finde midler, der virker. Derfor er alt, hvad du eller I har at sige om samarbejdet vigtigt.

Dit eller jeres feedback anonymiseres og opbevares i en international database og bidrager dermed med værdifuld viden til terapeuter over hele verden.
På den måde kan vi blive endnu bedre med at være til gavn for dem, vi gerne vil hjælpe.

Familiebehandling
Målgruppe

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier:

• Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives.
• Med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssig fokus på samspillet i familien,
• Der står i en skilsmissesag, som har negative følgevirkninger for barnets/børnenes trivsel og udvikling.
• Med anbragte børn, hvor det anses for relevant at arbejde mod hjemgivelse.

Herudover lægges der vægt på, at:

• Forældrene skal have en vilje og evne til at ville det anderledes.
• Familier skal kunne reflektere over egen situation
• Familien skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien, og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien.


Formål

Formålet med at yde støtte til børn og unge der har særlige behov, er at sikre disse børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.
• At behandle barnets/den unges og familiens problemer.
• At bevare familien samlet.
• At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer.
• At øge forældrenes viden og forståelse om børns udvikling og behov.
• At bibringe forældre de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov.
• At støtte og udvikle forældre kompetence ift. et anbragt barn.
• At forældrene bliver i stand til at drage den fornødne omsorg for barnet, så det får mulighed for at udvikle sine sociale, følelsesmæssige og intellektuelle kompetencer.

Metode:

• Vi tager udgangspunkt i familiens egne problemløsende erfaringer, deres ønsker, muligheder og ressourcer. 
• Vi arbejder løsningsfokuseret ud fra en anerkendende, kommunikations og relationsorienteret tilgang, suppleret med råd og vejledning. 
• Som udgangspunkt arbejdes der med hele familien, men der kan også forgå samtaler med forældrene eller barnet/den unge alene.

Endvidere bruger vi bl.a.:

• Marte Meo
• Parsamtaler
• Sandplay
• Gruppeforløb
• Terapeutiske samtaleforløb  
• Spædbørnsterapi.

Dagbehandling
Målgruppe:

Familier med børn i alderen 0-5 år (førskolealderen), samt gravide med behov for en intensiv behandlingsmæssig indsats. Det kan være familier, hvor personlighedsmæssige og/eller sociale problemstillinger forhindrer forældrene i at varetage omsorgen for deres børn i tilstrækkelig grad.

Formål:

Formålet er, ved at yde en tidlig og intensiv behandlingsmæssig indsats, at forebygge at børnene på længere sigt vil få vanskeligheder. Formålet er endvidere at forebygge foranstaltninger af mere indgribende karakter.
• At bevare familien samlet.
• At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer.
• At øge forældrenes viden og forståelse om børns udvikling og behov.
• At bibringe forældre de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov.
• At forældrene bliver i stand til at drage den fornødne omsorg for barnet, så det får mulighed for at udvikle sine sociale, følelsesmæssige og intellektuelle kompetencer.


Metode:

Familierne kan komme op til 4 dage om ugen i Familiehuset i tidsrummet 9:00 til 14:00. Familierne starter med morgenmad og der serveres frokost. I Familiehuset er der en rolig, rar og tryg atmosfære, således at der er de bedste rammer for udvikling. Der vil altid være fokus på barnets trivsel og udvikling.

• Relationsarbejde
• Marte Meo
• Spædbarnsterapi
• Undervisning
• Gruppearbejde
• Aktiviteter såsom babymassage, motorik, musik, madværksted, kreativt værksted og lignende.

Konsulentbistand

Målgruppe:

Børn, unge og forældre, hvor barnet/den unge har en langvarig og indgribende lidelse. Der kan fx være tale om ADHD/ASF eller andet.

Formål:

Formålet med forløbene er at skabe en større forståelse, dels hos børnene/de unge, dels forældrene således at børnene/de unge opnår de bedste muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv.

Metode:

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og med et helhedsorienteret syn på familien, hvor nøgleordene er handicap forståelse og handlemuligheder.
Vi arbejder ud fra, at ressourcerne findes i familien. Vi tager udgangspunkt i den enkelte families hverdag og arbejder primært i hjemmet.
Vi arbejder på, at der opbygges rammer i familien der gør dagligdagen lettere samtidigt med der skabes et miljø omkring barnet, som øger dets selvværd, trivsel og udvikling, samt opfordrer til selvstændighed.

Konsulentforløbene indeholder bl.a. følgende elementer:

• Handicap forståelse
• Den gode kommunikation
• Strategier til konflikthåndtering
• Hvordan skabes forudsigelighed og struktur.
• Psykoeducation

Praktisk Pædagogisk Støtte
Målgruppe:

• Familier, der har brug for længerevarende støtte i hjemmet, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling.
• Forældrene, der har behov for støtte til drage omsorg for barnets udvikling og familien generelt.
• Familier/forældre, der vil profitere af praktiske støttende anvisninger kombineret med samtaler.
• Familier, der via den praktiske pædagogiske støtte bedst omsætter og lærer ny viden.

Det kan være forældre/familier med følgende problematikker:

• Unge og umodne forældre
• Forældre, som har svært ved at skabe stabile rammer og struktur i familien og omkring barnet.
• Forældre med utilstrækkelig viden om barnets behov
• Forældre, som savner sikkerhed i og føler utryghed ved almindelige hverdagsting såsom lægebesøg, jobcenter, skolemøder osv.
• Forældre med et lille/intet netværk
• Forældre med sociale og psykiske problemstillinger.

Formål:

• At forældrene bliver i stand til at drage den fornødne omsorg for barnet, således at barnet får mulighed for at udvikle sine sociale, intellektuelle og følelsesmæssige kompetencer.
• At støtte familien i at fungere på en måde, så de symptomer, der er konstateret for barnet og familien mindskes eller forsvinder.
• At bevare familien samlet.

Metode:

Med afsæt i konkrete situationer arbejdes der med at styrke forældrenes indlevelse i barnets fysiske, sociale og følelsesmæssige behov. Det er en pædagogisk ”mesterlæreorienteret” arbejdsform. Den praktiske pædagog yder råd og vejledning og giver konkrete anvisninger. Det vil som udgangspunkt være nødvendigt, og mest hensigtsmæssigt, at være til stede i de forskellige situationer og direkte vise, hvordan disse håndteres. De konkrete anvisninger kombineres ofte med efterfølgende eller løbende samtaler.
Den praktiske pædagog vil ofte fungere som rollemodel i familien.

Der vil endvidere, efter behov, arbejdes med piktogrammer, white board og skemaer, der over tid kan skabe rammer/grobund for mere struktur i familien.

Rådgivningen kan f.eks. dreje sig om:

 • Relation mellem barn og voksen
 • Opdragelse og samvær
 • Struktur, forudsigelighed og rytme i dagligdagen
 • Støtte omkring et afvænningsforløb
 • Hvordan konflikter kan løses, kommunikation
 • Økonomi, bolig, uddannelse m.m.
 • Hvordan forældrene kan få et bedre samarbejde med skole/daginstitution
 • Netværk og fritid
 • Arbejde/arbejdsløshed
 • Kærlighed og samlivs problemstillinger
 • Kostvejledning, motion

Hvor:

Vi kommer som udgangspunkt i hjemmet hos familien. Derudover kan vi have samtaler på Familiehuset.
Vi kan deltage i relevante møder omkring familien, eks. møder på skole, i dagtilbud, lægebesøg, jobcenter osv.

Hvor mange besøg:

Som hovedregel kommer vi på besøg i familien 1 til 2 gange ugentligt. Der er mulighed for at graduere tilbuddet, da nogle familier har brug for intensiv støtte i en opstart, hvor andre familier har brug for et enkelt besøg ugentlig eller hver 14. dag. 

Målgruppe:
Forældre med børn diagnosticeret indenfor ASF (Autismespektrumforstyrrelse) & ADHD (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder).

Kurset består af 6 fælles undervisningsdage og 3 hjemmebesøg pr. familie, som forløber over ca. 6 måneder.

Indhold: Når et barn får stillet diagnosen ASF/ADHD, opstår der naturligt et behov hos forældrene for bl.a. at:

•    lære om ASF/ADHD.
•    bearbejde det diagnostiske forløb.
•    bearbejde mulig sorg over barnets diagnose.
•    få konkrete redskaber til brug i hverdagen.
•    få information om ledsagende problemstillinger.
•    diskutere handicapforståelse.
•    tale om søskende problematikker.
•    etablere netværk med andre ligestillede.

Hensigten med kursusforløbet er at skabe et miljø for forældre, hvor ovenstående temaer kommer i fokus. Vi vægter højt, at forældrene får tid til udveksle erfaringer, da vi ved, at det er noget af det, forældrene sætter stor pris på.

Målgruppe: 
9 familier til børn med ASF/ADHD.        
Deltagerne er forældre til børn som er nylig diagnosticeret. Men det kan også være forældre til børn, som har haft diagnosen i længere tid, da vi ved, at også de kan få stort udbytte af forløbet.

Kursusansvarlige: 
Familiehuset Hegely Brønderslev Kommune, som indbyder de udvalgte familier til at deltage i forældregruppen.

Hvor:
Kurset foregår i Familiehuset Hegely, Hegely 142, 9320 Hjallerup.

Hvornår:
Kurset finder sted på fredage kl. 9.00-14.30 – ca. 1 undervisnings dag om måneden.

Hjemmebesøgene ligger oftest fra kl. 13-15.

Søskendeforløb
Målgruppe:
Hegely tilbyder søskendegrupper til forældre og søskende til børn med diagnoser – primært indenfor ADHD og autisme spektrum forstyrrelse (ASF).

Formål:
Formålet er at give barnet uden diagnose et frirum til at kunne dele erfaringer – hvordan det er at være søskende til et barn med diagnose.
At give barnet/den unge viden om ADHD/ASF, at hjælpe barnet til at sætte ord på svære følelser.
At give barnet mulighed for at være sammen med forældrene uden deres søskende med diagnose.

Metode:
Forløbet består af en hel dag fra kl.  8.30 – 15.30 for børn og forældre.
6 x 2 timer for børnene samt deltagelse af forældre den sidste time, på sidste mødegang.
Barnet/den unge skal kunne deltage i alle mødegange.
Forløbet visiteres via socialrådgiver i familieafdelingen/ungecentret.

Gruppeforløb for forældre til teenager

Målgruppe:
Forældre til teenager som bl.a. har følgende spørgsmål: Hvad er normalt for en teenager? Stiller jeg for store/for små krav? Hvordan kan jeg aflæse min teenagers signaler? Hvordan forhold er jeg mig til min teenagers aktivitet på de sociale medier mv.

Formål:
At give forældre indblik i egne ressourcer. Forståelse for samspil med teenager ud fra deres udviklingsniveau, konkrete værktøjer til at hjælpe teenageren i hverdagen. Viden og træning i lederskab og ansvar mv.
Metode:
8 gruppemøder af 3 timers varighed i Familiehuset Hegely

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Åben Anonym Rådgivning

Tlf.: 9945 4727

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag, tirsdag og torsdag 8.30 - 9.30

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback