Skip til hoved indholdet

Hjælpemidler og forbrugsgoder

    Hjem Borger Familie, børn og unge Hjælpemidler Hjælpemidler og forbrugsgoder

Hjælpemidler og forbrugsgoder skal gøre det muligt for dig at leve så selvstændigt som muligt, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne eller et handicap

Hjælpemidler er fremstillet specifikt til konkrete handicaps eller funktionsnedsættelser og kan ikke købes i almindelig handel. Din nedsatte funktionsevne eller handicap afgør, hvilket hjælpemiddel der er nødvendigt for, at du kan leve mere selvstændigt.

Hjælpemidler kan opdeles i genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og syns- og hørehjælpemidler, og du får altid bevilget det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Forbrugsgoder (fx et el-køretøj) kan købes i almindelige forretninger og kan i nogle tilfælde yde den hjælp eller støtte, du har behov for, hvis du har varigt nedsat funktionsevne.

Læs om hjælpemidler og forbrugsgoder

Du kan få hjælp til hjælpemidler eller forbrugsgoder, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan forbedres ved fx træning, pædagogiske tiltag eller behandling.

Hjælpemidler eller forbrugsgoder skal være nødvendigt for, at du eller dit barn kan leve så normalt og uafhængigt af andres hjælp som muligt og skal have betydning for, om du kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Fordi der er forskellige hjælpemidler, er der også forskellige kriterier for at få en bevilling, men vi træffer altid afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af din situation og dine behov.

I nogle tilfælde har vi brug for oplysninger fra din læge i vores vurdering af din ansøgning.

Når du ansøger om et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning.

Hvis det ikke er muligt for dig at bruge den digitale selvbetjeningsløsning, skal du kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Hvis du har behov for eller har spørgsmål i forhold til at ansøge om lægeordinerede kompressionsstrømper, kan du kontakte:

Kompressionssygeplejersken
Tlf.: 2021 4261
Telefontid: Tirsdage og torsdage, kl. 11.00-12.00

Har du behov for, at en pårørende ansøger for dig, skal du give personen fuldmagt til at søge på dine vegne.

Normalt giver vi ikke tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder, som du har anskaffet, inden du har fået en bevilling.

Genbrugshjælpemidler bliver lavet specielt til dig med en nedsat funktionsevne og bevilges som udlån, fx kørestole, rollatorer, gangvogne, toiletforhøjere, arbejdsstole, badetaburetter, service-/førerhunde m.fl.

Genbrugshjælpemiddel leveres af kommunens Hjælpemiddeldepot. 

Kropsbårne hjælpemidler er oftest personlige og bæres typisk på kroppen, fx brystproteser, skinner og bandager, bleer, katetre, stomiprodukter, testmaterialer til diabetes, arm- og benproteser, m.fl.

Der er egenbetaling på nogle af de kropsbårne hjælpemidler. Det vil sige, at du selv betaler et årligt reguleret beløb for hjælpemidlet, fx ortopædisk fodtøj.

Kropsbårne hjælpemidler leveres i de fleste tilfælde af de leverandører, kommunen har indkøbsaftale med.

Du skal ikke returnere kropsbårne hjælpemidler.

Syns- og hørehjælpemidler er lavet specielt til dig, der har nedsat hørelse og/eller syn.

Hørehjælpemidler kan fx være høreapparater, batterier til høreapparater, teleslynger, forstærkertelefon og mikrofoner.

Synstekniske hjælpemidler kan fx være lupper, særligt udformede briller eller CCTV.

Har du behov for et høre- eller synshjælpemiddel, skal du henvende dig til Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD), som er kommunens tilbud om hjælp til børn og voksne med høre- og synsproblemer.

ISHD hjælper dig med at afklare dit problem, og ansøger om de nødvendige hjælpemidler på dine vegne. ISHD hjælper også med at indkøbe eller udlåne hjælpemidlet.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på ISHD.rn.dk

Du kan ikke få bevilget hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo eller koster under 500 kr.

Koster forbrugsgodet over 500 kr. og får du bevilget hjælp til at anskaffe det, skal du selv købe det og betale halvdelen af prisen. Efter anskaffelsen er forbrugsgodet dit og skal ikke returneres.

I særlige tilfælde bevilger vi forbrugsgoder som udlån eller du kan få tilskud til en særlig indretning. Når forbrugsgodet er bevilget som udlån, kan du få hjælp til reparationer.

Der er ikke frit valg på forbrugsgoder, som er bevilget som udlån.

Du får senest svar indenfor:

  • 8 uger ved ansøgning om genbrugshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler, og i akutte situationer får du svar straks.
  • 8 uger ved forbrugsgoder.
  • 3 måneder ved større forbrugsgoder.
  • 3 hverdage ved midlertidige hjælpemidler

Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, kan du vælge selv at indkøbe hjælpemidlet hos en leverandør efter eget valg.

Køber du et hjælpemiddel, der er dyrere end det, kommunen kan tilbyde dig, betaler du selv prisforskellen.

Du skal selv afholde udgifter til almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet, fx udgifter til el, rengøringsmidler, udskiftning af almindelige batterier og lygtepærer.

Du kan ansøge om hjælp til reparation og udskiftning af genbrugs- og kropsbårne hjælpemidler ved at henvende dig til Visitationen. Hvis hjælpemidlet, du har indkøbt, er dyrere at reparere eller der er behov for meget hyppige reparationer, skal du selv betale udgiften.

Der ydes ikke hjælp til reparation og udskiftning af forbrugsgoder.

Når du flytter eller hvis du vil på ferie, kan du medbringe hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis du ikke kan medbringe dit hjælpemiddel, kan du i særlige tilfælde låne det af kommunen. Du skal kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler i god tid.

Hvis du flytter til en anden kommune, kan du ikke medtage din bevilling på et kropsbårent hjælpemiddel. I det tilfælde skal du genansøge om det kropsbårne hjælpemiddel i den kommune, du flytter til.  

Genbrugshjælpemidler skal returneres, når du ikke længere har behov for dem.

Du skal kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler, og lave aftale om at få genbrugshjælpemidlet afhentet.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Du kan også læse om satserne på Social-og Ældreministeriets hjemmeside.

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4420

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback