Skip til hoved indholdet

Grundvand og drikkevand

  Hjem Borger Natur, miljø og klima Grundvand og drikkevand

Vores fælles vandressource

Vi skal passe godt på grundvandet for at sikre fremtidens drikkevand. Her kan du læse om, hvad kommunen og du som borger kan gøre for at beskytte vores fælles vandressource. 

På denne side har vi opdelt indholdet efter hvor dit drikkevand kommer fra:

For de fleste borgeres vedkommende kommer drikkevandet fra et vandværk.

Udenfor vandværkernes forsyningsområde kommer drikkevandet fra privat boring.  

 

Læs om drikkevand fra vandværk

I Brønderslev Kommune er der i alt 20 almene vandværker og 3 distributionsselskaber. Et alment vandværk forsyner mindst 10 husstande, mens et distributionsselskab er et vandselskab der ejer ledningsnettet og køber behandlet vand af et vandværk.

Oplever du problemer med din vandforsyning er det dit lokale vandværk du skal kontakte. Nedenfor ses adressen samt kontaktoplysningerne for de almene vandværker og distributionsselskaberne i Brønderslev kommune.

Agersted Fælled Vandværk
Skovledetvej 1
9330 Dronninglund
Kontaktperson: Jens Jakob Jakobsen
Tlf: 9885 4135

Agersted Vandværk
Gl. Kongevej 5
9330 Dronninglund
Email: agerstedvarme@get2net.dk 
Web: www.agersted-vand.dk (nyt vindue)

Asaa Vandværk
Møllegårdsvej 6
9340 Asaa
Email: asaavand@mail.dk 
Web: www.asaa-vand.dk (nyt vindue)

Brønderslev Forsyning A/S
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev
Email: forsyning@bronderslevforsyning.dk 
Web: www.bronderslevforsyning.dk (nyt vindue)

Dronninglund Vandværk a.m.b.a.
Slotsgade 17
9330 Dronninglund
Email: drift@dronninglundvand.dk 
Web: www.dronninglundvand.dk (nyt vindue)

Flauenskjold Vandværk
Bittebyvej 2
9330 Dronninglund
Email: lexagro47@gmail.com
Web: www.flauenskjold-vandvaerk.dk (nyt vindue)

Hallund Vandværk
Sølvgade 44 A
9700 Brønderslev
Email: kwp342@gmail.com
Web: www.hallundvand.dk (nyt vindue)

Hellum Vandværk
Margrethevej 5
9740 Jerslev J
Kontaktperson: Otto Bjerre
Tlf: 5123 9230

Hjallerup Vandforsyning
Søndergade 68
9320 Hjallerup
Email: service@hjallerupvandforsyning.dk 
Web: www.hjallerupvandforsyning.dk (nyt vindue)

Jerslev Vandværk
Nøragervej 2
9740 Jerslev J
Email: jerslev@jerslevvand.dk 
Web: www.jerslevvand.dk (nyt vindue)

Klokkerholm Vandværk
Vandværksvej 3
9320 Hjallerup
Email: klokkerholmvand@mail.tele.dk 
Web: www.klokkerholmvand.dk (nyt vindue)

Klæstrup Vandværk
Gl. Klæstrupvej 5
9740 Jerslev J
Email: info@klaestrupvand.dk 
Web: www.klaestrupvand.dk (nyt vindue)

Manna Vandværk
Bredningen 43
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Villy Jensen
Tlf: 9888 7496

Melholt vandværk
Hjelmkærvej 21
9340 Asaa
Web: www.melholtvand.dk (nyt vindue)

Stenum Vandværk
Havesangervej 5
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Jens Peter Nielsen
Tlf: 98 83 82 87

Stenum Vrensted Vandværk
Løkkenvej 467 A
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Michael Krogh Jensen
Tlf: 2989 2993

Thise Kirkebakkens Vandværk
Kirkebakken 71
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Jens Pedersen
Tlf: 9888 7210 / 2175 1875

Thise Vandværk
Jens Thisevej 77 A
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Ole Kaj Matzen
Tlf: 9888 7176

Ørsø Vandforsyningsselskab
Ørsøvej 69
9330 Dronninglund
Email: vandmanden@orsoby.dk   
Web: www.orsoby.dk/91762019 (nyt vindue) 

Øster Brønderslev Vandværk
Poldervej 22
9700 Brønderslev
Email: formand@oeb-vandvaerk.dk 
Web: www.oeb-vandvaerk.dk  (nyt vindue)

 

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier.  

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningslinket ovenfor - ”Tjek din vandkvalitet”.  

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På www.borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for kontrol af drikkevandet:  

 


Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

Regulativ

Et vandværks regulativ er det dokument, som beskriver kontrakten mellem vandværket og forbrugeren. Regulativet skal være godkendt af kommunen og være tilgængeligt online på vandværkets hjemmeside. Hvis du ikke kan finde regulativet på internettet, kan du henvende dig til dit lokale vandværk og bede om en kopi. 

 

Takstblad

Et vandværks takstblad er den til enhver tid gældende prisliste fra dit vandværk. Takstbladet gælder for et år ad gangen. Takstbladet skal være godkendt af kommunen og være tilgængeligt online på vandværkets hjemmeside. Hvis du ikke kan finde takstbladet på internettet, kan du henvende dig til dit lokale vandværk og en kopi. 

Forsyningsområderne defineres som de områder, hvor vandværkerne allerede i dag forsyner, eller områder som ligger med umiddelbar mulighed for tilslutning. Vandværkerne er forpligtiget til at forsyne ejendomme der ligger i et forsyningsområde.

Interesseområderne defineres som de områder, som vandværkerne har mulighed for at udvide forsyningsområdet til. Interesseområderne dækker hele kommunen, men ikke alle ejendomme i Brønderslev Kommune har pt. mulighed for tilslutning til et vandværk, da forsyningsledningerne ikke er fuldt udbyggede i interesseområderne.

Vandværket i det pågældende forsyningsområde/interesseområde har første prioritet til at levere vand. Ønsker en eller flere grundejere vand fra et andet vandværk, kan dette kun ske, hvis der er enighed mellem de involverede vandværker, grundejerne og kommunen.

Du kan læse mere om Brønderslev Kommunes beredskabsplan her:

Læs om drikkevand fra privat boring

Hvis du har modtaget et analyseprogram fra Brønderslev Kommune eller frivilligt ønsker at sikre dig, at du har godt drikkevand, der overholder drikkevandskvalitetskravene, så skal du jævnligt have analyseret dette.

Hvis du er underlagt lovkrav om analyser, fremgår det af dit analyseprogram hvilken type af drikkevandskontrol (forenklet kontrol/A-parametre/B-parametre) du skal have analyseret hvornår.

Hvis du har en boring eller brønd, som blot forsyner din husstand, er du som udgangspunkt ikke omfattet af lovkrav til analyser. Kommunen anbefaler alligevel, at du får udtaget en drikkevandsanalyse (forenklet kontrol) minimum hvert femte år.

Brønderslev Kommune har indgået en samarbejdsaftale med analyselaboratoriet Højvang Laboratorier A/S til og med 2026, for at sikre fordelagtige priser på de ovenfor nævnte analysepakker for kommunens borgere og virksomheder. 
Dog skal det nævnes, at du frit kan vælge et andet analyselaboratorium, hvis de er akkrediterede til at udføre arbejdet med vandanalyser.

Bestilling af drikkevandsprøver

Kontakt Højvangs prøvebestilling: 
Tina Kongstad Olesen
E-mail: pb@hmlab.dk
Direkte: +45 9610 9300
Hovednummer: +45 5824 2458

Du skal oplyse tilbudsnummer W234302 for den samarbejdsaftale kommunen har indgået. Desuden skal oplyse dit Jupiter ID nr. ved bestilling af vandanalysen.
Har du ikke dette, så ret henvendelse til kommunen. Kontaktinfo fremgår nederst på denne side.

Du kan læse mere om emnet:

 

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvis vandet kun bliver leveret til én husstand, som hverken rummer offentlig eller kommerciel aktivitet, har man ikke pligt til at kontrollere vandet. Ejere af sådanne vandforsyninger har derfor selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent. Hvert femte år skal kommunen give ejerne besked om, at de med fordel kan foretage kontrol af drikkevandet. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen.  

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om regler for forsyningsanlæg, der forsyner én husstand:  

Hvis du har behov for at udføre en boring i Brønderslev Kommune, skal du - afhængig af boringstypen - enten ansøge eller anmelde dette til kommunen.
Boringer opdeles jf. boringsbekendtgørelsen (se lovgivning til højre på hjemmesiden) i henholdsvis A og B boringer. A boringer kræver tilladelse fra kommunen, før man må starte borearbejdet, mens B boringer blot kræver en anmeldelse, hvilket dog skal være sket mindst 14 dage før start på borearbejdet.
Du ansøger om tilladelse til en A boring eller anmelder en B boring via det digitale selvbetjeningsmodul ovenfor.

A boringer omfatter:

 • Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning.
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
 • Permanente pejleboringer.
 • Moniteringsboringer.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
 • Miljøtekniske afværgeboringer.
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden.
 • Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.
 • Andre boringer, hvor der efterlades installationer.

B boringer omfatter:

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræve tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i lov om vandforsyning m.v.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
 • Geotekniske boringer.
 • Råstofboringer
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer.

Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori din planlagte boring falder ind under, skal du kontakte kommunen, inden du udfylder en ansøgning/anmeldelse.

Bemærk, at boringer kun må udføres af brøndborer med enten et A eller B bevis fra brøndboreruddannelsen.

Du kan læse mere om Brønderslev Kommunes beredskabsplan her:

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Grundvand

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback