Skip til hoved indholdet

Specialundervisning

  Hjem Borger Skole og uddannelse Børn i udfordringer Specialundervisning

Har dit barn brug for et specialtilbud, skal det indstilles til visitation hertil. Det er det centrale visitationsudvalg som træffer afgørelse om skoleplacering.

I Brønderslev Kommune har vi et fælles børnesyn, der danner grundlag for al aktivitet på skole- og dagtilbudsområdet.

Med afsæt i Brønderslev Kommunes børnesyn har vi på skoleområdet sat et mål om, at specialpædagogisk bistand fortrinsvis foregår på den lokale skole og gerne som en integreret del af almenundervisningen. 

 

Hvad er specialundervisning?

I Brønderslev Kommune har vi et fælles børnesyn, der danner grundlag for al aktivitet på skole- og dagtilbudsområdet. Med afsæt i Brønderslev Kommunes børnesyn har vi på skoleområdet sat et mål om, at specialpædagogisk bistand fortrinsvis foregår på den lokale skole og gerne som en integreret del af almenundervisningen. 

Hvis det vurderes, at en elev har brug for specialpædagogisk bistand, forudsætter det, at der er foretaget en pædagogisk-psykologisk vurdering (herefter PPV) af eleven, jf. §12, stk. 2, i folkeskoleloven. Baggrunden for kravet om en pædagogisk-psykologisk vurdering er, at elevens behov for særlig støtte skal vurderes af sagkyndige. Den pædagogisk-psykologiske vurdering og forslag til læringsmiljøet giver således skolelederen et sagligt solidt grundlag til at træffe beslutning om iværksættelse, fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpædagogiske bistand. På baggrund af forslag om læringsbehov og krav til læringsmiljøet, beskrevet i PPV'en, tager skolelederen stilling til, om den specialpædagogiske bistand kan gives inden for skolens egne rammer, eller om der skal ske en indstilling til visitationsudvalget om henvisning til et specialcenter. 

Ligeledes skal den pædagogisk-psykologiske vurdering og forslag til læringsmiljø på baggrund af læringsbehov anvendes ved en evt. revisitation.

Specialcenter Vest og Specialcenter Øst har afdelinger fordelt på flere matrikler i områderne for at tilgodese et nærhedsprincip, hvor målet er, at størstedelen af kommunens elever tilbydes et skoletilbud så tæt ved deres bopæl som muligt. 

Hver afdeling består af flere specialklasser, som sammensættes ud fra alder og læringsbehov. 

Kommunens specialafdelinger er alle en del af en kommunal folkeskole, hvilket giver de bedste muligheder for at skabe gode overgange mellem almen- og specialområdet. 

Nærhedsprincippet kan i helt særlige tilfælde afviges. Plejekrævende elever med massive fysiske og kognitive funktionsnedsættelser er placeret i Øst+ på Dronninglund skole (f.eks. elever, som har brug for særlige hjælpemidler som lift mm.). Elever med massive udviklingsforstyrrelser og meget lavt kognitivt funktionsniveau, der samtidig kræver særlig pleje, placeres ligeledes i Øst+ i et særligt skærmende og meget indgribende tilbud på Klokkerholm skole. Specialcenter Vest har tilknyttet et Vest+ for elever med massive socio-emotionelle og adfærdsforstyrrede vanskeligheder, der kræver særlig skærmning i størstedelen af skoledagen og som pga. tidligere oplevelser eller manglende omsorg kan være udadrettede i deres adfærd. 

Formålet med specialcentrene er at tilbyde et læringsmiljø, som imødekommer en elevs faglige, sociale, kognitive og/eller følelsesmæssige behov i de tilfælde, hvor det vurderes, at elevens behov ikke kan tilgodeses i et alment skoletilbud. Både specialcenter Øst og Vest har som udgangspunkt mulighed for at tilrettelægge et lokalt undervisningstilbud. 

Medarbejdere på begge specialcentre har en grundlæggende viden om forskellige diagnoser, specialpædagogiske behov samt viden om pædagogiske tiltag, der bidrager til et gunstigt læringsmiljø for elever med vidtgående særlige læringsbehov. Fortrinsvis visiteres elever til specialcentret i eget distrikt. I særlige tilfælde, som tidligere beskrevet, kan det på baggrund af helt særlige behov og hensyn være nødvendigt at visitere en elev til et andet skoledistrikt.

Organisering af specialcenter Øst og Vest

Specialcenter Øst

Specialcenter Øst

Specialcenter Vest

Specialcenter Vest

Målgruppen i kommunens to specialcentre er elever med varige massive kognitive, psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, der medfører et varigt indgribende behov for støtte. Den enkelte elevs læringsbehov er så massiv, at de ikke kan understøttes gennem specialpædagogisk bistand på egen skole – f.eks. via mellemformer.

I Brønderslev Kommune mener vi, at det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder mange ressourcer og udviklingspotentialer. Vi mener, at børn udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne - i et forpligtende fællesskab (Brønderslev Kommunes børnesyn).

Det enkelte barn er ikke sine udfordringer, men kan være i udfordringer. Det enkelte barn er ikke sin diagnose, men kan udfordres af de særlige behov, diagnosen medfører. 

En diagnose er ikke en samlebetegnelse for, at en bestemt gruppe børn er ens eller reagerer ens. En diagnose er en betegnelse for den funktionsforstyrrelse, der ligger til grund for et menneskes symptomer. Også her er det enkelte menneske unikt, og en funktionsforstyrrelse kan vise mangeartede symptomer og forskellige grader heraf – ligesom en elev med en funktionsforstyrrelse kan have forskellige betingelser for at leve med denne og dermed forskellige betingelser for at udvikle sig og lære.

De seneste års forskning på området viser, at de børn med særlige behov, der går i den almindelige folkeskole med ekstra støtte, har større tilbøjelighed til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I Brønderslev kommune følger økonomien børnene, sådan at midlerne kan bruges til at skabe de bedst mulige læringsbetingelser i det almene skoletilbud i barnets nærmiljø.

Det er ikke en diagnose alene, der giver adgang til et specialcenter. Mange elever med psykiatriske diagnoser har deres daglige skolegang i kommunens almene skoletilbud.

De elever, der visiteres til et specialcenter, kan derfor ikke karakteriseres ved en bestemt ’type’ af børn, ligesom det heller ikke er elever med bestemte diagnoser.

Ved visitering af en elev til et specialcenter, skal følgende krav være opfyldt:

 • Eleven er af PPR vurderet med et specialpædagogiske behov (det vil sige støtte på mere end 9 timer om ugen)
 • Eleven er – med ganske få undtagelser – afprøvet i alment skoleregi fra skolestart
 • Skolen har udarbejdet handleplan for eleven, der tilgodeser elevens støttebehov, som det er beskrevet i elevens PPV
 • Der foreligger tydelig dokumentation for, at eleven ikke profiterer af det særligt tilrettelagte forløb (mellemform) – selv med flere forsøg på justering af forløbet og løbende sparring med PPR
 • Ved problematisk skolefravær er der arbejdet med optrapningsplaner for at få eleven tilbage i skole
 • Der foreligger et tæt forældresamarbejde omkring elevens udfordringer, og de betingelser eleven har for at lykkes med skolegangen
 • Elevens sag skal være drøftet med skolelederen, der som den eneste kan godkende, at en sag sendes til visitationsudvalget.

I alle vores specialafdelinger tager undervisningen udgangspunkt i fem pædagogiske grundprincipper baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi:

 • Struktur
 • Forudsigelighed
 • Genkendelighed
 • Konkretisering
 • Visualisering

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger for at modtage undervisning og være en del af fællesskabet. Elevens deltagelsesmuligheder kan være betinget af mange forskellige forudsætninger, der skal tages højde for i planlægningen af elevens skolegang fx:

 • Elevens reaktionsmønstre i forhold til kravsituationer, sociale relationer mm.
 • Elevens egen indstilling og accept af egne udfordringer
 • Elevens modenhed
 • Forældrenes indstilling og accept af elevens udfordringer
 • Eventuel medicinering
 • Eventuelle øvrige belastningsfaktorer i elevens liv (forbigående og/eller vedvarende)

Specialcentret forholder sig løbende til elevens læring og udvikling med øje for at ovenstående forudsætninger er i bevægelse over tid.

Fælles kendetegn for specialcenter Øst og Vest:

 • Et udvidet samarbejde med PPR, Familieafdelingen og Ungecenteret
 • Et udvidet og tæt forældresamarbejde
 • Stor faglig viden indenfor det specialiserede område og viden om forskellige specialpædagogiske tilgange
 • De fagprofessionelle har en bred viden indenfor diverse diagnoser
 • Tæt samarbejde mellem skolens medarbejdere
 • Hver specialafdeling har tilknyttet en special SFO

Læringsmiljøerne i Kommunens specialcentre er tilrettelagt med udgangspunkt i elevernes individuelle behov og faste strukturelle rammer:

 • Indhold (Hvad skal jeg lave?) 
 • Mening (Hvorfor skal jeg lave det?)
 • Tidspunkt (Hvornår skal jeg lave det?) 
 • Placering (Hvor skal jeg lave det?) 
 • Personer (Hvem skal jeg lave det med?)
 • Metode (Hvordan skal jeg lave det?)
 • Tidsperspektiv (Hvor længe skal jeg lave det?)
 • Mængde (Hvor meget skal jeg lave?)
 • Indhold (Hvad skal jeg lave bagefter)
 • Støtte (Hvem kan hjælpe mig?)

Personalet er inspireret af ICDP, som fokuserer på et ressourceorienteret og anerkendende menneskesyn – og der arbejdes ydermere med elementer fra neuropsykologiske principper, TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen, Trin for trin osv.

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvilket differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, så eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. I det omfang eleverne profiterer af det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

I specialafdelingerne er personalet optaget af at imødekomme elevens læringsbehov og ikke nødvendigvis af elevens diagnose. Dette afspejles også i diversiteten i elevgrupperne.

Begge specialcentre, og herunder alle afdelinger med specialklasser følger de gældende regler på området jf. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

For mere information om lovgivning (ny side) 

Specialundervisningen skal som udgangspunkt følge de samme regler som den almindelige undervisning.
Specialundervisningen følger folkeskolelovens regler om fag, Fælles Mål, timetal, elevplaner, nationale test og afgangsprøver.

Det betyder, at specialundervisningen skal følge folkeskolens fagrække.

Fag og fritagelse

Har en elev usædvanligt store vanskeligheder i et fag, så det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget, kan eleven blive fritaget for undervisning i faget. Det gælder dog ikke dansk og matematik. 

Afgørelsen om fritagelse kræver forældrenes samtykke og træffes af afdelingslederen på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det er en betingelse, at eleven får anden undervisning i timerne for det pågældende fag.

Klassetrin

Eleven skal som udgangspunkt undervises på det klassetrin, der passer til elevens alder. Der kan dog være undtagelser, hvor undervisningen i specialklassen kan gives på et lavere klassetrin end det, der passer til elevens alder.

Timetal

Specialundervisningen skal følge de almindelige regler om timetal. Der er dog undtagelser fra reglerne. Fx kan undervisningstiden, med forældrenes samtykke, nedsættes for den enkelte elev, hvis en lægeerklæring viser, at det er skadeligt for elevens helbred at gennemføre den fulde undervisning i en afgrænset periode. Nedsættelse af undervisningstiden vil være absolut sidste løsning og de opståede vanskeligheder bør i stedet imødekommes med didaktiske og pædagogiske indsatser. 

Den pædagogisk-psykologiske vurdering og forslag til læringsmiljø på baggrund af læringsbehov danner afsæt for forældres klageadgang.

Læs om specialafdelinger i Brønderslev

Navn

Specialafdeling Søndergade

Beliggenhed

Specialcenter Vest afdeling Søndergade er placeret på Søndergades Skole i Brønderslev by. Søndergades skole er en kommunal folkeskole med cirka 500 elever fordelt på 0.-9. klasse

Adresse

Søndergades 40, 9700 Brønderslev.

Målgruppe

Elever med varige massive kognitive, psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, der medfører et varigt indgribende behov for støtte. Den enkelte elevs læringsbehov er så massivt, at de ikke kan understøttes gennem specialpædagogisk bistand på egen skole – fx via mellemformer.

Lokaler og udearealer

Specialklasserne på Søndergades skole er placeret i egen etage og har seperat indgang, garderobe og toiletter med puslefaciliteter. Der er også et eget udeområde til elever, der har brug for skærmning. Eleverne har ligeledes adgang til udearealer sammen med elever fra almenområdet.

Inddeling

Eleverne i specialklasserne på Søndergades skole er fordelt på 7 klasser, hvor der også vil/kan være mindre grupper i den enkelte klasse. Som udgangspunkt vil der være mellem 7-13 elever tilknyttet hver klasse. Det ændrer sig i takt med elevgruppen ændrer sig.

Til hver klasse er der tilknyttet et team bestående af 3 medarbejdere. Klasserne er inddelt efter alder og grupperne kan være inddelt efter elevens læringsbehov. I nogle klasser er der enkeltmandsborde, hvis eleven kræver ekstra skærmning og fællesbord til de elever der profiterer af dette.  Undervisningen består af individuelt tilrettelagte undervisningsforløb og af klasseundervisning for dem som har brug for dette. 

Personale

Personalegruppen består af lærere, pædagoger, sosu-assistenter og pædagogiske assistenter

Pædagogik og metode

I specialklasserne på Søndergades skole er der stor succes med at anvende co-teaching med stationsarbejde for at understøtte muligheden for differentiering.  

I dagligdagen er undervisningen ryddet for alle unødvendige stimuli og eleverne har en visuel guidning både i form af billeder og tidsanvisning. Eleverne har ligeledes klare mål for, hvad der forventes af dem samt en plan for, hvordan målet indfries. Der arbejdes med enkelte grundmaterialer, hvor eleverne arbejder sammen enten i mindre grupper eller på klassen. Dette suppleres med individuelle materialer og individuel støtteundervisning i det enkelte fag. 

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvilket differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, så eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. I det omfang eleverne profiterer af det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

I specialklasserne på Søndergades er vi optaget af at imødekomme elevens læringsbehov og ikke nødvendigvis af elevens diagnose. Dette afspejles også i diversiteten i elevgruppen.

Ligeledes forholder vi os kontinuerligt til elevens deltagelsesmuligheder i fællesskaber, som de fagligt og social kan profitere af at indgå i. Det kan være deltagelse i legerelationer til større børnegrupper eller fag i almenskolen.

Navn

Specialafdeling Toftegård

Beliggenhed

Specialcenter Vest afdeling Toftegård befinder sig på Toftegårdsskolen i Jerslev. Toftegårdsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 180 elever fordelt på 0-9. klasse. 

På Toftegårdsskolen er kommunens Erhvervsklasser også placeret.

Adresse

Sdr. Ringgade 79, 9740 Jerslev J

Målgruppe

Elever med varige massive kognitive, psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, der medfører et varigt indgribende behov for støtte. Den enkelte elevs læringsbehov er så massiv, at de ikke kan understøttes gennem specialpædagogisk bistand på egen skole – fx via mellemformer.

Lokaler og udearealer

Specialklasserne på Toftegårdsskolen er inddelt i indskoling (rum 1+2), mellemtrin (rum 3+4) og udskoling (rum 5), hvor indskoling og mellemtrin har egen indgang, garderobe og toiletter. Udskolingsgruppen i specialafdelingen holder til på en gang blandt udskolingsklasser i almenområdet. 

Der er fælles legeområder med eleverne fra almenområdet. Ved behov kan specialafdelingen benytte sig af et mindre legeområde som er mere afskærmet og kun bruges af eleverne fra specialafdelingen.

Inddeling

Eleverne er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. På hver årgang opdeles eleverne efter deres aktuelle læringsbehov, behov for voksenkontakt og støtte i forhold til læring og trivsel. Der arbejdes forskelligt med indretning som kan bestå af individuelle arbejdspladser, klasseundervisning mv. afhængig af det enkeltes barns læringsbehov. Der er altid mulighed for afskærmning i kortere eller længere perioder. 

Personale

Personalegruppen består af lærere og pædagoger

Pædagogik og metode

I dagligdagen er undervisningen ryddet for alle unødvendige stimuli og eleverne har en visuel guidning både i form af billeder og tidsanvisning. Eleverne har ligeledes klare mål for, hvad der forventes af dem samt en plan for, hvordan målet indfries. Der arbejdes med enkelte grundmaterialer, hvor eleverne arbejder sammen enten i mindre grupper eller på klassen. Dette suppleres med individuelle materialer og individuel støtteundervisning i det enkelte fag. 

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvilket differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, så eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. I det omfang eleverne profiterer af det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

I specialklasserne på Toftegård er vi optaget af at imødekomme elevens læringsbehov og ikke nødvendigvis af elevens diagnose. Dette afspejles også i diversiteten i elevgruppen.

Ligeledes forholder vi os kontinuerligt til elevens deltagelsesmuligheder i fællesskaber, som de fagligt og social kan profitere af at indgå i. Det kan være deltagelse i legerelationer til større børnegrupper eller fag i almenskolen.

Navn

Specialafdeling Hedegård

Beliggenhed

Pt. befinder specialafdeling Hedegård sig i Øster Hjermitslev. Vi forventer at den nye bygning på Hedegårdskolen står klar til efteråret 2024. 

Afdeling Hedegård vil fra efteråret 2024 befinde sig på Hedegårdskolen i Brønderslev. Hedegårdskolen er en kommunal folkeskole med ca. 800 elever fordelt på 0-10. klasse. 

Herefter vil en detaljeret beskrivelse af rammer fremgå.

Adresse

Lærkevej 40, 9700 Brønderslev

Målgruppe

Elever med varige massive kognitive, psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, der medfører et varigt indgribende behov for støtte. Den enkelte elevs læringsbehov er så massiv, at de ikke kan understøttes gennem specialpædagogisk bistand på egen skole – fx via mellemformer.

Lokaler og udearealer

Inddeling

Personale

Personalegruppen består af lærere og pædagoger

Pædagogik og metode

I dagligdagen er undervisningen ryddet for alle unødvendige stimuli og eleverne har en visuel guidning både i form af billeder og tidsanvisning. Eleverne har ligeledes klare mål for, hvad der forventes af dem samt en plan for, hvordan målet indfries. Der arbejdes med enkelte grundmaterialer, hvor eleverne arbejder sammen enten i mindre grupper eller på klassen. Dette suppleres med individuelle materialer og individuel støtteundervisning i det enkelte fag. 

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvilket differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, så eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. I det omfang eleverne profiterer af det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

I specialklasserne på Hedegård er vi optaget af at imødekomme elevens læringsbehov og ikke nødvendigvis af elevens diagnose. Dette afspejles også i diversiteten i elevgruppen.

Ligeledes forholder vi os kontinuerligt til elevens deltagelsesmuligheder i fællesskaber, som de fagligt og social kan profitere af at indgå i. Det kan være deltagelse i legerelationer til større børnegrupper eller fag i almenskolen.

Navn

Afdeling+ er en specialklasse under specialcenter Vest. 

Målgruppe

Specialklassen er normeret til at kunne varetage undervisningen af 6-10 børn/unge med massive socio-emotionelle og adfærdsforstyrrede vanskeligheder der kræver særlig skærmning i størstedelen af skoledagen og som pga. tidligere oplevelser eller manglende omsorg kan være udadrettede i deres adfærd.

Eleverne har som oftest flere anbringelser og skoleskift bag sig, som alle bærer præg af nederlag og skuffelser.

Eleverne reagerer afvisende på krav og struktur og har svært ved at kunne forudse eller læse en situation, reaktioner, følelser eller konsekvenser af egen eller andres adfærd. Empati kan være en udfordring. Derfor møder disse elever omverdenen i en konfliktsituation, selv om de med en normal begavelse kunne forventes at forstå anderledes. De kan have svært ved at have tiltro til jævnaldrendes eller voksnes gode intentioner og reagerer derfor forsvarspræget.

Det kræver en langvarig indsats på tillid og relationer at få rettet op på tidlige forstyrrelser og mistillid. Men med fokus på positive narrativer og en konsekvent omsorgsfuld tilgang, kan eleven hjælpes til at tro på sig selv og andre, at kunne se sin værdi for et fællesskab og dermed se sig som ligeværdig.

Navn

Specialafdeling Dronninglund

Beliggenhed

Specialcenter Øst afdeling Dronninglund befinder sig på Dronninglund Skole. Dronninglund skole er en kommunal folkeskole med ca. 700 elever fordelt på 0-10. klasse. 

Adresse

Rørholtvej 20, 9330 Dronninglund

Målgruppe

Elever med varige massive kognitive, psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, der medfører et varigt indgribende behov for støtte. Den enkelte elevs læringsbehov er så massiv, at de ikke kan understøttes gennem specialpædagogisk bistand på egen skole – fx via mellemformer.

Lokaler og udearealer

Specialklasserne på Dronninglund skole er opdelt og placeret forskellige steder på skolen afhængig af elevens behov for skærmning. De fleste specialklasser i afdeling Dronninglund har egen indgang, garderobe, toiletter med puslefaciliteter og lift. 

Specialklasserne har eget udeområde til de elever der har brug for skærmning. Det vil også være muligt at tilgå udearealer sammen med elever fra almenområdet, hvis dette behov er relevant. 

Ligeledes har specialklasserne mulighed for at gøre brug af et motorikrum i undervisningen.

Indretningen kan bestå af enkeltmandsborde, hvis eleven kræver ekstra skærmning og fællesbord til de elever der profiterer af dette.  Undervisningen består af individuelle tilrettelagt undervisningsforløb og af klasseundervisning for dem som har brug for dette. 

Inddeling

Eleverne i specialklasserne på Dronninglund skole er fordelt på 7 klasser, hvor der også vil/kan være mindre grupper i den enkelte klasse.

Til fire af klasserne er der til hver klasse tilknyttet et fast team på ca. 4 fagprofessionelle. Til tre af klasserne er der tilknyttet 4 lærer på tværs af de fire klasser. Klasserne er inddelt efter alder og grupperne kan være inddelt efter elevens læringsbehov. 

Personale

Personalegruppen består af lærere, pædagoger, sosu-assistenter og pædagogiske assistenter. Normeringen kan variere fra 1:3-1:9 afhængig af elevens læringsbehov. 

Pædagogik og metode

I dagligdagen er undervisningen ryddet for alle unødvendige stimuli og eleverne har en visuel guidning både i form af billeder og tidsanvisning. Eleverne har ligeledes klare mål for, hvad der forventes af dem samt en plan for, hvordan målet indfries. Der arbejdes med enkelte grundmaterialer, hvor eleverne arbejder sammen enten i mindre grupper eller på klassen. Dette suppleres med individuelle materialer og individuel støtteundervisning i det enkelte fag.

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvilket differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, så eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. I det omfang eleverne profiterer af det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

I specialklasserne på Dronninglund skole er vi optaget af at imødekomme elevens læringsbehov og ikke nødvendigvis af elevens diagnose. Dette afspejles også i diversiteten i elevgruppen.

Ligeledes forholder vi os kontinuerligt til elevens deltagelsesmuligheder i fællesskaber, som de fagligt og social kan profitere af at indgå i. Det kan være deltagelse i legerelationer til større børnegrupper eller fag i almenskolen.

Navn

Specialafdeling Klokkerholm

Beliggenhed

Specialcenter Øst, afdeling Klokkerholm befinder sig på Klokkerholm skole. Klokkerholm skole er en kommunal folkeskole med ca. 330 elever fordelt på 0.-9. klasse.

Adresse

Smørblomstvej 5A, 9320 Hjallerup

Målgruppe

Elever med varige massive kognitive, psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, der medfører et varigt indgribende behov for støtte. Den enkelte elevs læringsbehov er så massiv, at de ikke kan understøttes gennem specialpædagogisk bistand på egen skole – fx via mellemformer.

Lokaler og udearealer

Indskolingen hører til i en fløj i Klokkerholm børnehave, hvor afdelingen har egen indgang, indhegnet udeområde og egne toiletter med puslefaciliteter. Mellemtrinet befinder sig i Barakker med egen indgang og toiletter.

Udskoling befinder sig inde på klokkerholm skole, hvor eleverne har deres egen gang. Der arbejdes med både traditionel bordopstilling og individuelle arbejdspladser samt fællesborde. 

Inddeling

I specialafdeling Klokkerholm er eleverne pt. fordelt i 12 klasser på indskoling, mellemtrin, udskoling og fordeles primært efter alder eller specifikke læringsbehov. Klasserne kan bestå af 4-10 elever, hvor normeringen er ca. 1:3 afhængig af de pågældende elevers læringsbehov og behov for voksenstøtte i undervisning og generelle aktiviteter. 

Personale

Personalegruppen består af lærere, pædagoger, sosu-assistenter og pædagogiske assistenter.

Pædagogik og metode

I dagligdagen er undervisningen ryddet for alle unødvendige stimuli og eleverne har en visuel guidning både i form af billeder og tidsanvisning. Eleverne har ligeledes klare mål for, hvad der forventes af dem samt en plan for, hvordan målet indfries. Der arbejdes med enkelte grundmaterialer, hvor eleverne arbejder sammen enten i mindre grupper eller på klassen. Dette suppleres med individuelle materialer og individuel støtteundervisning i det enkelte fag. 

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvilket differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, så eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. I det omfang eleverne profiterer af det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

I specialklasserne på Klokkerholm skole er vi optaget af at imødekomme elevens læringsbehov og ikke nødvendigvis af elevens diagnose. Dette afspejles også i diversiteten i elevgruppen.

Ligeledes forholder vi os kontinuerligt til elevens deltagelsesmuligheder i fællesskaber, som de fagligt og social kan profitere af at indgå i. Det kan være deltagelse i legerelationer til større børnegrupper eller fag i almenskolen.

Navn

Afdeling Øst+

Målgruppe

Plejekrævende elever med massive fysiske og kognitive funktionsnedsættelser er placeret i Øst+ på Dronninglund skole (fx elever som har brug for særlige hjælpemidler som lift mm.). Elever med massive udviklingsforstyrrelser og meget lavt kognitivt funktionsniveau der samtidig kræver særlig pleje, placeres ligeledes i Øst+ i et særligt skærmende og meget indgribende tilbud på Klokkerholm skole. 

Eleverne har forskelligartede udfordringer og kan i læringsmiljøet have behov for lifte, ståstativ, pusleborde eller andre hjælpemidler, hvilket vores fysiske rammer er indrettet til og med.

Herudover arbejdes der med kroppen, sanseintegration og bevidsthed om arousal under vejledning fra kommunens fysio –og ergoterapeuter. Der anvendes forskellige kommunikationsunderstøttende redskaber (PODD-bog, Go talk now, Tegn til tale etc.) 

 

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Skoleområdet - Specialundervisning

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Kristine Mygind Rokkjær

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback