Skip til hoved indholdet

Specialundervisning

  Hjem Borger Skole og uddannelse Børn i udfordringer Specialundervisning

Har dit barn brug for et specialtilbud, skal det indstilles til visitation hertil. Det er det centrale visitationsudvalg som træffer afgørelse om skoleplacering.

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand skal hjælpe alle børn til at blive så dygtige de kan.

Specialundervisning gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte i specialklasser og specialskoler.

Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst ni undervisningstimer om ugen. Henvisningen til specialundervisningen skal være baseret på den enkelte elevs undervisningsbehov.

Elever, der har brug for støtte i mindre end ni undervisningstimer ugentligt skal have støtte inden for den almindelige undervisning. I undervisningen kan blandt andet anvendes undervisningsdifferentiering, holddannelse, tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed. 

 

Hvad er specialundervisning?

Specialundervisning er undervisning i specialskoler og specialklasser samt undervisning i den almindelige klasse, hvor eleven får støtte i mindst 9 ugentlige timer.
Børn med omfattende behov for specialpædagogisk støtte på grund af svære fysiske eller psykiske handicap skal henvises til specialundervisning. Specialundervisningen følger folkeskolelovens generelle bestemmelser i forhold til fagrække, Fælles Mål, timetal, elevplaner, nationale test og afgangsprøver.

Specialundervisningen er en del af den specialpædagogiske bistand i folkeskolen, der omfatter:

 • specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
 • særligt undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven
 • undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevens indlæringsforudsætninger
 • undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der kan hjælpe eleven med at klare sig trods sine funktionsnedsættelser
 • personlig assistance til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
 • særligt tilrettelagte aktiviteter.

Læs om specialundervisning i Brønderslev

I Brønderslev kommune har vi et fælles børnesyn der danner grundlag for al aktivitet på skole- og dagtilbud. Vi har et mål om, at den specialpædagogiske bistand og specialundervisning fortrinsvis foregår på den lokale skole og gerne som en integreret del af almenundervisningen.

Hvis der vurderes at et barn har brug for specialpædagogisk bistand/specialundervisning, forudsætter det, at der er foretaget en pædagogisk-psykologisk vurdering af eleven, jf. §12, stk. 2, i folkeskoleloven. Baggrunden for kravet om en pædagogisk-psykologisk vurdering er, at elevens behov for særlig støtte skal vurderes af sagkyndige. Den pædagogiske-psykologiske vurdering og forslag til læringsmiljøet giver således skolelederen et sagligt solidt grundlag til at træffe beslutning om iværksættelse, fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpædagogiske bistand. På baggrund af forslag om læringsbehov og krav til læringsmiljøet tager skolelederen stilling til om den specialpædagogiske bistand kan gives indenfor skolens rammer eller om der skal ske en indstilling til visitationsudvalget om henvisning til et specialcentre.

Ligeledes skal den pædagogisk-psykologiske vurdering og forslag til læringsmiljø på baggrund af læringsbehov anvendes ved en evt. revisitation.

 I Brønderslev kommune har vi på skoleområdet fire specialcentre:

 • Specialcenter Dronninglund
 • Specialcenter Nord (afdelinger på 2 matrikler)
 • Specialcenter Hjallerup
 • Specialcenter Syd

Formålet med Specialcentrene er at tilbyde et læringsmiljø som imødekommer en elevs faglige, sociale, kognitive eller følelsesmæssige behov i en periode af elevens skolegang eller den resterende del af elevens skoletid. Alle fire specialcentre har som udgangspunkt mulighed for tilrettelæggelse af et lokalt undervisningstilbud. Alle special centre har en grundlæggende viden om elever med specialpædagogiske behov. 

Fortrinsvis visiteres eleven til specialcenter i eget distrikt. I særlige tilfælde vil det på baggrund af forskellige behov og hensyn være nødvendigt at visitere en elev til et andet skoledistrikt. 

Særlige hensyn kan være:

 • Fysiske handicap som er så massive og plejekrævende at der er behov for særlige fysiske rammer for at imødekomme elevens behov
 • Helt særlige og massive udfordringer indenfor Autisme/ADHD og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 • Massive socio-emotionelle og adfærdsforstyrrede vanskeligheder der kræver 1:1 i størstedelen af skoledagen

Målgruppen i kommunens specialcentre vil have varige massive kognitive, psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, der medfører et varigt indgribende behov for støtte. Den enkelte elevs læringsbehov er så massive, at de ikke kan understøttes i mellemformer eller specialundervisning på egen skole. 

I specialcentrene tager undervisningen udgangspunkt i 5 pædagogiske grundprincipper baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi:

 • Struktur
 • Forudsigelighed
 • Genkendelighed
 • Konkretisering
 • Visualisering

Fælles kendetegn for de fire centre er:

 • Et udvidet samarbejde med PPR, familieafdelingen og Ungecentret
 • Et udvidet og tæt forældresamarbejde
 • Stor faglig viden indenfor det specialiserede område og viden om forskellige pædagogiske tilgange
 • Tæt samarbejde mellem skolens professionelle ansatte
 • Hvert specialcenter har tilknyttet en special SFO

Læringsmiljøerne i Kommunens specialcentre er tilrettelagt med udgangspunkt i elevernes individuelle behov og faste strukturelle rammer:

 • Hvad skal jeg lave? (indhold)
 • Hvorfor skal jeg lave det? (mening)
 • Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)
 • Hvor skal jeg lave det? (placering)
 • Hvem skal jeg lave det med? (personer)
 • Hvordan skal jeg lave det? (metode)
 • Hvor længe skal jeg lave det? (tidsperspektiv)
 • Hvor meget skal jeg lave? (mængde)
 • Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold)
 • Hvem kan hjælpe mig? (støtte)

Den pædagogisk-psykologiske vurdering og forslag til læringsmiljø på baggrund af læringsbehov danner afsæt for forældres klageadgang 

Specialcenter Dronninglund befinder sig på Dronninglund Skole, hvor der er et læringsmiljø, som tager udgangspunkt i elevernes individuelle forskelle og behov gennem de 5 pædagogiske grundprincipper: struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering. Ydermere benyttes ICDP og PA-analyse i arbejdet, som begge fokuserer på et ressourceorienteret og anerkendende menneskesyn – og der arbejdes ydermere med elementer fra neuropsykologiske principper, TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen osv. Herudover arbejdes der med kroppen, sanseintegration og bevidsthed om arousal under vejledning fra kommunens fysio –og ergoterapeuter. Der anvendes forskellige kommunikationsunderstøttende redskaber (PODD-bog, Go talk now, Tegn til tale etc.) Eleverne har forskelligartede udfordringer og kan i læringsmiljøet have behov for lifte, ståstativ, pusleborde eller andre hjælpemidler, hvilket vores fysiske rammer er indrettet til og med. 

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvor der differentieres i undervisnings form og materiale, tid og niveau. Livsparathed og det at blive selvhjulpen er vigtige mål for vores elevers læring. Skoledagen er opbygget, således at eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

Specialcenter Hjallerup befinder sig på Klokkerholm Skole, hvor læringsmiljøet består af en kombination af faglig undervisning (øvelse i faglige og almene færdigheder) og opøvelse af sociale færdigheder. Det tilstræbes, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan, men trivslen står øverst på prioriteringslisten. Der er fokus på relationstræning og på at gøre mere af det, der går godt, og eleverne har kompetencer indenfor.

Lærere og pædagoger samarbejder tæt om tilrettelæggelsen af undervisningen, som tager udgangspunkt i TEACCH-metoden. Derfor er struktur, visualisering, genkendelighed og forudsigelighed de vigtigste elementer og fundamentet i elevernes skoledag. Undervisningen er omfattet af folkeskoleloven og udgør den gældende fagrække ud fra den enkelte elevs muligheder og forudsætninger og med hensyntagen til elevernes specifikke vanskeligheder. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

Specialcenter Nord er et specialiseret skoletilbud for børn med særlige læringsbehov. Specialcenter Nord befinder sig på to matrikler. Det ene undervisningstilbud befinder sig på Toftegårdskolen og det andet tilbud befinder sig indtil august 2024 i Øster Hjermitslev, hvorefter undervisningen flytter ind på Hedegårdskolen.

I Specialcenter Nord møder eleverne et læringsmiljø, som tager udgangspunkt i deres individuelle forskelle og behov. Dette gøres blandt andet ved at have fokus på høj grad af forberedelse, struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering.
Eleverne er delt, så de passer bedst muligt sammen rent klassetrinsmæssigt. Der kan således være elever fra flere klassetrin i samme klasse. Der er tilknyttet både lærere og pædagoger til hver klasse.

I dagligdagen er undervisningen ryddet for alt unødvendige stimuli og eleverne har en visuel guidning både i form af board marker og tidsanvisning. Eleverne har ligeledes klare mål for, hvad der forventes af dem samt en plan for, hvordan målet indfries. Der arbejdes med enkelte grundmaterialer, hvor eleverne arbejder sammen enten i mindre grupper eller på klassen. Dette suppleres med individuelle materialer og individuel støtteundervisning i det enkelte fag. 

I Specialcenter Nord arbejder vi kontinuerligt med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn individuelle udvikling og igangsætter pædagogiske tiltag inden for nærmeste udviklingszone. Gennem anerkendelse og et indgående kendskab til den enkelte elevs forudsætninger for læring og trivsel, udvikles og tilpasses de specialpædagogiske tilgange og mål for undervisningen.
Lærere og pædagoger anvender neuropædagogiske tilgange, TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen, Trin for trin osv. 

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvor der differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau.

I Specialcenter Nord forholder vi os kontinuerligt til elevens deltagelsesmuligheder i fællesskaber, som de fagligt og social kan profitere af at indgå i. Det kan være deltagelse i legerelationer til større børnegrupper eller fag i almenskolen.

Specialcenter Syd befinder sig på Søndergades Skole hvor der et læringsmiljø, som tager udgangspunkt i elevernes individuelle forskelle og behov gennem de 5 pædagogiske grundprincipper: struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering. Ydermere benyttes ICDP, som fokuserer på et ressourceorienteret og anerkendende menneskesyn – og der arbejdes ydermere med elementer fra neuropsykologiske principper, TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen, Trin for trin osv.

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvilket differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, så eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer.

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Skoleområdet - Specialundervisning

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Kristine Mygind Rokkjær

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback