Skip til hoved indholdet

Politikker

  Hjem Demokrati Politikker, strategier og planer Politikker

Her finder du en oversigt over kommunens politikker

Læs om politikker

Erhvervs- og turistpolitikken tager udgangspunkt i Byrådets Vision 2020, hvor et af målene er:

Brønderslev Kommune er i 2020 det bedste sted nord for Limfjorden at drive virksomhed.

Afgørende betingelser herfor er juridiske, økonomiske og servicemæssige rammevilkår, herunder service og engagement hos såvel medarbejdere som Byråd.

Det er selvstændige mål både at score højt i de vækstindeks, der identificerer erhvervsudvikling, samt kontinuerligt at skabe gode rammer for entreprenører og vækstvirksomheder i et aktivt samarbejde mellem den offentlige og den private sektor.

Brønderslev Kommune vil udnytte sin centrale placering med let adgang til motorvej, lufthavn, havne og jernbane og med et bredt udbud af lokale og regionale kulturtilbud. Der er kort afstand til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Samtidig er der i kommunen kort vej til beslutningstagerne og den rigtige ressourceperson.

Brønderslev Kommune vil sikre, at erhvervslivets vilkår er de bedst mulige. Der skal sikres vækst hos kommunens virksomheder for dermed at skabe et grundlag for øget indtjening og fortsat gode beskæftigelsesmuligheder.

Brønderslev kommunes erhvervspolitik skal medvirke til at udvikle kommunens positive erhvervsprofil, således at nye virksomheder tiltrækkes. Udvikling og omstilling af eksisterende arbejdsplader skal sikres, og tiltrækning af nye medarbejdere til erhvervslivet skal understøttes.

Erhvervspolitikken skal fremme vækst på et bæredygtigt grundlag for virksomheder indenfor alle sektorer, fra produktion og handel, til service og oplevelseserhverv.
Udførelsen af erhvervspolitikken varetages af Brønderslev Erhverv & Turisme i et tæt samarbejde med den kommunale forvaltning og Byrådet. Brønderslev Erhverv & Turisme udarbejder årligt konkrete handlingsplaner der forelægges Byrådet til orientering.

Det overordnede mål er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger.

Målsætningen er samtidig

 • at sikre kommunens penge bedst muligt,
 • at der ikke løbes nogen unødvendig risici, og
 • at der for så vidt angår kommunens likvide midler og lånegæld tilvejebringes en stabil økonomisk udvikling i kommunen.

Læs Finanspolitikken (nyt vindue)

På Fritids- og Kulturområdet er der et ønske om at samle målsætninger og retning i en overordnet Fritids- og Idrætspolitik. For at Fritids- og Idrætspolitikken lever op til Folkeoplysningsloven er der nogle punkter i Folkeoplysningspolitikken, der skal inkorporeres når Fritids- og Idrætspolitikken skal revideres i 2025.

Brønderslev Kommune har en ambition om, at alle borgere skal bevæge sig gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og idrætsliv.  Ambitionen skal løftes i sammenhæng med den kommunale strategi ”I samspil med borgerne”. Det betyder, at borgerne meget tidligt inddrages i processen. 

Kommunens værdier ”modig, nysgerrig og fællesskabende” skal bringes i spil og inspirere til, at nye arenaer skabes sammen med kendte og nye samarbejdspartnere. 

De mange fritidstilbud skal være synlige, og der skal skabes tydelige rammer for området så et højt aktivitetsniveau fremmes. 

Politikken beskriver, hvordan kommunen vil styrke den frivillige indsats, såvel økonomisk som praktisk.

Brønderslev Kommune vil styrke den frivillige indsats, såvel økonomisk som praktisk. Det skal ske ved et tæt samarbejde med frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner.

Det er kommunens mål at inddrage disse i at tage et medansvar i løsningen af de sociale opgaver, så arbejdet med sociale problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar, der ikke alene påhviler det offentlige.

Hoved MED har godkendt Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune i juni 2016.

Formålet med grundholdningerne er at tydeliggøre Brønderslev Kommunes forventninger til samarbejdet mellem arbejdspladsen og den frivillige enkeltperson, forening eller organisation.

Brønderslev Kommune har et tæt samarbejde med Aalborg Kommune vedr. indkøb. Derfor går vi ofte i fællesudbud med Aalborg Kommune.

Politik for informationssikkerhed skal til enhver tid understøtte Brønderslev Kommunes vision og de strategiske mål, samt sikre efterlevelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og øvrig lovgivning, som er forbundet med offentlig forvaltning.

Hensigten med Politik for informationssikkerhed og Regulativ for informationssikkerhed er desuden at tilkendegive over for alle, som har en relation til Brønderslev Kommune, at anvendelse af informationer og informationssystemer er underlagt standarder og retningslinjer.

Brønderslev Kommunes kulturpolitik tager udgangspunkt i idégrundlaget for Brønderslev Kommune, som bygger på et højt aktivitetsniveau på fritids- og kulturområdet, fordi dette område har væsentlig betydning for bosætning, borgertrivsel og generelt image.

Landdistriktspolitikken tager sit afsæt i kommunens overordnede vision 2020 om, at ”Brønderslev Kommune skal være det bedste sted at leve – nord for Limfjorden”. I visionen beskrives bl.a. styrkepositionerne ”Sund vækst i erhvervslivet” samt ”Aktive oplevelser i natur og fritid”, der begge er relevante for udviklingen af et godt og levende landdistrikt.

Med landdistriktspolitikken ønsker Byrådet at sætte den politiske retning for udviklingen af rammebetingelser og samarbejdsrelationer for fremtidens bosætning og erhvervsliv i landdistriktet. Politikken er grundlaget for prioritering af de mange, ofte forskelligrettede, udviklingshensyn, der er i landdistriktet.

Politikken Sammenhængende Børnepolitik er dermed "det fælles tredje", som knytter en rød tråd inden for det samlede børne- og ungeområde, og som udstikker en fælles retning for samarbejder og indsatser på almen- og specialområdet.

Den Sammenhængende Børnepolitik har fire værdibaserede overskrifter:

 1. Barnet i fokus
 2. Fælles ansvar
 3. Udvikling i fællesskaber
 4. Klar til verden

De fire overskrifter fungerer som en paraply, der sætter fælles retning, og som samtidigt er retningsgivende for, hvordan der i hverdagen arbejdes for og samarbejdes om, at alle børn trives, udvikles og lærer.

Samspillet er visualiseret i for af en samspilstrekant:

Samspilstrekanten illustrerer, at vi sammen – familie, kommune, lokalsamfund og netværk – alle bidrager til børnenes hverdag.

Skovene skal give publikum gode og varierede naturoplevelser og skovbilleder.

Det opnås bl.a. ved i vidt omfang at give naturen mulighed for at udfolde sig med vekslende farver, dufte mv.

Skovdyrkningen skal ske på et højt fagligt niveau, således at der tillige produceres gavntræ af god kvalitet og tages hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Skovenes sundhed, stabilitet og evne til klimatilpasning tilgodeses i træartsvalget og dyrkningsmetoderne. Derfor anvendes hovedsageligt hjemmehørende træarter.

Socialpolitikken skal medvirke til at styrke den enkeltes evne til aktivt at tage ansvar for eget liv.

Borgerens ressourcer skal bl.a. bringes i spil via inddragelse, så vedkommende opnår et meningsfuldt liv, hvor der er plads til at den enkelte kan udfolde sig og trives – både fysisk, psykisk og socialt.

Brønderslev Byråd har den 18. marts 2015 vedtaget følgende principper for sponsorering:

Udgangspunktet er, at

 • Alle enheder kan supplere drift og anlæg via sponsorering. Dog således at det af byrådet fastlagte serviceniveau for drift og anlæg kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer, som byrådet til enhver tid fastsætter.
 • Sponsorering må modtages fra firmaer, selskaber og fonde, der er ikke-voldelige, ikkepolitiske, ikke-racistiske, ikke-religiøse, ligesom der heller ikke må opsættes materiale af sexuel karakter. Gældende danske overenskomster skal også være overholdt af firmaer, selskaber og fonde.
 • Som modydelse for sponsorering kan sponsoren eksempelvis forvente en pressemeddelelse, der udsendes til relevante medier, omtale på kommunens facebookside samt mulighed for opsætning af et ikke-dominerende logo ved den/de sponsorerede genstand(e)
 • Principperne gælder for beløb på op til 200.000 kr. Sager, der vedrører beløb derover, skal behandles i Økonomiudvalget.
 • Hjælp fra pårørende, forældre m.v. kan i et mindre omfang anvendes af de kommunale institutioner/afdelinger, og kun til arbejder, der ikke kræver autorisation eller kræver særlige forudsætninger således, at kommunen/institutionen i givet fald vil kunne pådrage sig et ansvar, herunder i forhold til arbejdsmiljø og at forsikringsmæssige forhold skal være afklarede.

I institutioner fastlægger man principper for anvendelse af sponsorering indenfor rammerne af de overordnede principper. Bestyrelsen og/eller ledelsen afgør inden for almindeligt gældende etiske normer, om et tilbud om sponsorering/støtte kan modtages.

Tvivlstilfælde forelægges fagenheden, og evt. principielle forhold, der ikke er taget højde for, forelægges Økonomiudvalget.

Sundhedspolitikken sætter retning for arbejdet med at øge sundheden blandt alle borgere i kommunen.

Pejlemærkerne skal sætte en fælles retning for, hvordan vi gør en forskel for borgernes sundhed. Pejlemærkerne omhandler de områder, som især er vigtige for borgernes sundhed, og hvor der er et stort forebyggende potentiale.

Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver.

Udbudspolitikken supplerer de til enhver tid gældende love og direktiver. For så vidt angår indkøb af varer og tjenesteydelser henvises også til Brønderslev Kommunes Indkøbspolitik.

Udover at sætte en driftsopgave eller en bygge- og anlægsopgave i udbud/licitation med henblik på udlicitering, kan kommunen vælge at udbyde med henblik på andre samarbejdsformer.

Det kan eksempelvis være Offentlige-Private Partnerskaber (OPP) eller Partnering.

Der vil også være mulighed for, at Brønderslev Kommune – efter et udbud - vælger at løse opgaven selv.

Udbudspolitikken er vedtaget af Brønderslev Byråd den 18. december 2013

Danmark har en national veteranpolitik, som sætter rammerne for, hvordan det danske samfund anerkender og om nødvendigt støtter veteraner og deres pårørende. 

Brønderslev Kommune ønsker med denne veteranpolitik at bakke op om de nationale initiativer på området og sætte fokus på den lokale anerkendelse og støtte til veteraner

Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje. Værdighedspolitikken sætter den overordnede retning for, hvordan arbejdet med værdighed skal foregå i praksis.

Ældre borgere har, ligesom resten af befolkningen, individuelle værdier og behov, som skal imødekommes på forskellig vis. Der er mange forskellige holdninger til, hvad der opleves som værdigt. Det er derfor afgørende, at plejen af ældre borgere tilrettelægges med udgangspunkt i den ældres behov.

I Brønderslev Kommune ønsker vi samtidig at sætte fokus på den ældre borger som selvstændigt individ med sin helt egen livshistorie. De ældre borgere i kommunen skal derfor have mulighed for at leve et værdigt liv og blive mødt med respekt for deres ønsker og behov. Der skal derfor være respekt og forståelse for, at den ældre borger er dannet af det liv, den pågældende hidtil har levet, og at indsatsen tilrettelægges herefter, når det handler om en værdig ældrepleje.

Politikken er gældende for alle ældre i Brønderslev, som enten modtager pleje i hjemmet eller bor på et af de kommunale plejecentre samt for de medarbejdere, som yder hjælp og pleje hos den ældre.

Brønderslev Kommunes ældrepolitik sætter retningen for arbejdet på Ældreområdet, som vil give trækkraft for udvikling af området.

Samtidig er formålet at skabe klarhed over gensidige forventninger mellem ældre borgere og de ansatte i Brønderslev Kommune. Vi hjæl-per naturligvis borgere, der har brug for hjælp og støtte.

Derudover sætter vi fokus på, hvad den enkelte kan selv og selv vil løse, og hvor vi, som kommune, kan støtte. Det betyder også, at den rehabiliterende tankegang skal være gennemgående, så borgeren tager ansvar for sit eget liv – hele livet igennem. Når det er nødvendigt, støt-ter vi selvfølgelig op, men ansvar for eget liv skal være en gensidig forventning i samarbejdet.

I ældrepolitikken "Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv" anerkender vi vilje og motivation og skal ikke gøre arbejdet for ældre borgere, men i et samspil mellem kommune og borger.

Ældre borgere er en ressource for hinanden, lokalsamfundet og kom-munen som helhed, og politikkens 6 principper skal sætte fokus på, at ældre borgere skal fortsætte med at bruge deres energi, engagement, livserfaring og viden.

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk 

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglunund
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Åbningstider - lukket i juli
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00 (video)
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30 (video)

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback