Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Politikker, strategier og planer Strategier

Her finder du en oversigt over kommunens strategier

Læs om strategier

Brønderslev Kommune er en demensvenlig kommune, hvor vi er fælles om livet med demens.

Vi arbejder for at:
•    Yde god støtte til pårørende og borgere med demens
•    Udbrede viden om demenssygdomme, både internt i kommunen og eksternt i lokalsamfundet
•    Inddrage dem, det handler om, nemlig borgere med demens og deres pårørende
•    Alle kan hjælpe, hvis de klædes lidt bedre på
•    Inddrage frivillige kræfter

Vi ønsker – indenfor kommunens vilkår og rammer – at skabe de optimale betingelser for borgere med demens og deres pårørende. Der er brug for mere viden, hvis tabuer, stigmatiseringer og myter om demens skal nedbringes, og vi sammen skal forbedre dagligdagen for borgere med demens.

Den opgave kan vi som kommune ikke løfte alene.

Vi vil gerne gå forrest, men vi har brug for alle i Brønderslev Kommune, hvis hele kommunen skal være demensvenlig.

•    Læs Demensstrategi 2018-2025 (nyt vindue)

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune udviklet en Facilitets-strategi.

En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Kommunal strategi for læsning, er godkendt af Børne- og Skoleudvalget marts 2016.

Strategien præciserer og tydeliggør følgende punkter:

 • Indholdet i skolernes læseundervisning - herunder også den faglige læsning og skrivning
 • En kommunal evalueringsplan med henblik på at følge progressionen i elevernes tilegnelse af læse- og stavekompetencer
 • En kommunal procedure for identifikation af eventuelle læse- og stavevanskeligheder
 • Tiltag og indsatser for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Der er foretaget en revidering af strategien i december 2017 til en version 2,0, der indeholder ændringer og tilføjelser i forhold til følgende:

 • Den kommunale evalueringsplan
 • Retskravet til forældre om en ordblindetest pr. 1. august 2017
 • Tilladte hjælpemidler for elever med fysisk eller psykiske funktionsnedsættelser eller med tilsvarende vanskeligheder i forbindelse med test og evaluering

På baggrund af nye obligatoriske nationale test fra skoleåret 22/23, er der foretaget en revidering af den kommunale evalueringsplan.

Brønderslev Byråd vedtog den 31. maj 2022 en strategi for ladestandere i Brønderslev Kommune. 

Strategien skal sikre, at borgerne i kommunen har mulighed for at få ladet deres elbil på offentlige parkeringspladser rundt om i kommunen. 

Brønderslev Byråd har et ønske om, at biler og busser skal være eldrevne eller køre på andre fossilfrie brændsler. En udvikling der skal bidrage til at understøtte nationale og globale klimamål om reduktion af udledning i CO2 og luftforurening fra vejtransporten.  

Byrådet har en ambition, at kommunens egne køretøjer skal gennemgå en omstilling til fossilfrie brændstoffer.

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. 

Formålet er at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Aftalen skal blandt andet sikre, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

Nordjysk Socialaftale 2023-2024 er udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for at have fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus der ønskes for Nordjysk Socialaftale.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland, har udpeget følgende som overordnet fokus for Nordjysk Socialaftale 2023-2024:

 • Overordnet vision: Øget egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber
 • Fokusområde 1: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
 • Fokusområde 2: Den gode alderdom for borgere med et handicap
 • Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

Der er med Nordjysk Socialaftale 2023-2024 arbejdet målrettet med at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale.

Planstrategi 2019 er vedtaget af Byrådet den 24. april 2019. Planstrategien beskriver Byrådets visioner og målsætninger for den fysiske udvikling af Brønderslev Kommune.

Efter 8 ugers offentlig høring og dialog med kommunens borgere, foreninger, organisationer og virksomheder er Planstrategi 2019 politiske behandlet og endeligt vedtaget den 30. oktober 2019.

Planstrategi 2019 sætter rammen for den strategiske planlægning i Brønderslev Kommune og er afsæt for det igangværende arbejde med forslag til Kommenplan 2021.

Sprogstrategien tager afsæt i den nyeste forskning om børns sprog- og skriftsprogstilegnelse, kommunens sammenhængende børnepolitik, kommunal strategi for læsning, den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbudsområdet, Fælles Mål for folkeskolen og dagtilbudsloven.

I Brønderslev Kommune indskrives nyankomne flersproget elever direkte i almenklasser på distriktsskolen. I den forbindelse har det været et ønske at kvalitetssikre et ensartet serviceniveau i forhold til dansk som andetsprogsindsatsen (DSA), på skolerne i Brønderslev Kommune.

Dansk som andetsprog er et selvstændigt fagområde, samtidig med at være en dimension i alle folkeskolens fag. Fokus rettes mod, at sprogstøtten kvalificeres. Der skabes en systematik omkring arbejdet med andetsprogstilegnelsen, således at eleverne støttes på bedst mulig måde i deres sproglige udvikling.

Strategien skal i sammenhæng med vejledningen ”vejledning til ledere og medarbejdere i forhold til modtagelse og arbejde med flersprogede elever” sætte retning for skolernes organisering og tilrettelæggelse, af undervisning i dansk som andetsprog under hensyntagen til elevens forudsætninger og potentiale, samt sikre en videreudvikling af praksis gennem andetsprogspædagogisk viden og erfaring.

Strategien er bygget op omkring lovgivningen og den nyeste forskning på området, og skal ses som et led i vores fællespædagogiske fundament, hvor vi i Brønderslev kommune har som formål at skabe positive og udviklende deltagelsesmuligheder for alle børn.

Med afsæt i alle de gode oplevelser Brønderslev Kommune byder på, vil vi styrke indsatsen for at udvikle og markedsføre Brønderslev som en turistdestination.  

Turismestrategien dykker ned i 4 indsatsområder og tager højde for tendenser indenfor turismeområdet generelt samt Brønderslev Kommunes styrkepositioner og udviklingspotentialer som destination. 

Indsatsområder:

 • Udvikle lokalområder med særligt turismepotentiale
 • Naturen i fokus
 • Oplevelsesrute
 • Kommunikation og markedsføring

Læs Turismestrategien (nyt vindue)

Kontakt

Kontakt os
Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk 

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider
Mandag - onsdag 08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglunund
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00 (video)
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30 (video)

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback