Skip til hoved indholdet

Frivilligrådet

  Hjem Demokrati Råd og nævn Frivilligrådet

Frivilligrådet er et samarbejdsforum for frivilligt socialt arbejde i Brønderslev kommune

Frivilligrådet i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer.

Frivilligrådet er et samarbejdsforum for frivilligt socialt arbejde i Brønderslev kommune.

Frivilligrådet er bindeled mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og skal sikre dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde, så tilbuddene supplerer hinanden.

Frivilligrådet bidrager til nytænkning og udvikling på frivilligområdet gennem dialog mellem de frivillige organisationer, grupper, enkeltpersoner, kommunens politikere og ansatte.

Læs om Frivilligrådet

1. Formål med Frivilligrådet i Brønderslev Kommune
Formålet med Frivilligrådet er at være et samarbejdsforum for frivilligt socialt arbejde i Brønderslev kommune.

Frivilligrådets opgave er at være bindeled mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde; samt at sikre dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde, således at tilbuddene supplerer hinanden.

2. Frivilligrådets opgaver
Frivilligrådet afholder mindst 4 møder om året.

Et af disse møder har særligt fokus på behandling af ansøgninger til puljen for frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service (§ 18 – den ordinære pulje og § 18 – puljen for særlige indsatser), idet Frivilligrådet har høringsret omkring indkomne ansøgninger til denne pulje.

Frivilligrådet bidrager til nytænkning og udvikling på frivilligområdet gennem dialog mellem de frivillige organisationer, grupper, enkeltpersoner, kommunens politikere og ansatte.

Frivilligrådet søger information og viden om det frivillige arbejde i kommunen og videreformidle denne viden.

Frivilligrådet kan tage initiativ til arrangementer og aktiviteter, der generelt sætter det frivillige sociale arbejde på dagsorden og synliggør indsatserne indenfor området.

3. Frivilligrådets sammensætning
Frivilligrådet sammensættes af repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde:

 • 1 fra børn –og unge området
 • 2 fra Patientforeningerne
 • 2 fra ældreområdet
 • 1 fra andre foreninger

Der vælges ligeledes X suppleanter.

Dertil kommer:

 • Et medlem af udpeget af byrådet
 • Leder af Aktivitet og Frivillige
 • Som medlem af Frivilligrådet er man repræsentant for frivilligheden – og den mangfoldighed af projekter, foreninger, interesser, m.v. som eksisterer indenfor det frivillige liv i kommunen.

4. Frivilligrådsmøder
Frivilligrådet mødes mindst 1 gang i kvartalet.Der vælges en formand blandt de frivillige i rådet.
Andre opgaver fordeles efter behov.

Det påhviler medlemmerne selv at indkalde suppleanter ved afbud.

5. Valgforsamling
Byrådet udpeger et medlem til Frivilligrådet.

Derudover vælges der på det efterfølgende stormøde deltagere blandt de frivillige; medlemmer fra hvert område, samt suppleanter. Valget af disse følger byrådsperioden.

6. Stormøde
Formålet med stormødet er at inspirere til det følgende års arbejde. Det afholdes én gang årligt i marts måned.

Grupper og enkeltpersoner, Social-, Handicap- og Sundhedsudvalg og den øvrige kommunalbestyrelse samt offentligt ansatte inviteres.

7. Sekretariatsbistand og økonomi
Aktivitet og Frivillige yder sekretariatsbistand til Frivilligrådet, herunder udsendelse af dagsorden, referat og materiale med interesse for rådets arbejde.

Der afsættes et rammebeløb på 10.000 pr. år af § 18-midlerne forlods til Frivilligrådets mødeaktiviteter og de arrangementer og aktiviteter, Frivilligrådet tager initiativ til. Frivilligrådet kan søge om yderligere midler i forbindelse med de ordinære ansøgningsrunder.

Der ydes ikke diæter til medlemmer af Frivilligrådet.

Frivilligrådets medlemmer, formål og opgaver synliggøres på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Frivilligrådet er sammensat af repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde:

 • 1 fra Børne- og Ungeområdet
 • 1 fra Voksensområdet
 • 1 fra Ældreområdet
 • 1 fra Flygtningeområdet
 • 1 fra Handicapområdet
 • 1 fra Byrådet
 • Leder af Forebyggelsesafdelingen

Alle frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner indkaldes til stormøde hvert 4. år, hvor der vælges nye repræsentanter og suppleanter inden for hvert område.

Valgperioden følger byrådsperioden.

Rådet nedsættes senest den 1. april i byrådsperiodens første år.

Medlemmer af Frivilligrådet

Mail: mor.gregersen@gmail.com

Udpeget af New Kidz fra Dronninglund
Repræsentat for foreninger, der arbejder med børn og unge

Mail: ove_hanne@hotmail.com

Udpeget af Lungeforeningen
Repræsentant for patientforeningerne

Mail: rengtilos@gmail.com

Udpeget af Kirken
Repræsentant for foreninger, der arbejder med ældre

Mail: elhenrik@mail.dk

Udpeget af Dansk Handicap
Repræsentant for patientforeningerne

Mail: frits@basistryk.dk

Repræsentat for Byrådet

Mail: v.mortensen@nordfiber.dk

Mail: lone.norgaard.larsen@99454545.dk

Sekretær for Frivilligrådet

Kontakt

Kontakt os
Politikker og Strategier - Aktivitet og Frivillige

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Lone Nørgaard Larsen

Afdelingsleder

Aktivitet og Frivillige

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback