Skip til hoved indholdet

Handicaprådet

    Hjem Demokrati Råd og nævn Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, og skal medvirke til at sikre dialogen mellem borgere med handicap, organisationerne og Byrådet

Handicaprådet i Brønderslev Kommune består af 11 medlemmer.

Læs om Handicaprådet

Indledning

§ 1. 
Brønderslev Kommunes Handicapråd er nedsat i henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a.

Mødevirksomhed

§ 2. 
Handicaprådet udøver sin virksomhed i møder. Møderne er ikke offentlige. Handicaprådet holder 4 faste møder om året, eller efter behov, jf. vedtægterne.

§ 3. 
Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Handicaprådet, har medlemmet pligt til at indkalde sin stedfortræder til at deltage i mødet. Medlemmet indkalder i så fald selv sin stedfortræder og giver meddelelse herom til formanden og sekretæren inden mødets afholdelse.

§ 4. 
En suppleant indtræder i Handicaprådet ved et medlems varige forfald. Der udpeges efterfølgende ny suppleant.

§ 5. 
Formanden er ansvarlig for med sekretariatsmæssig bistand fra Fagenheden at udarbejde en dagsorden til møderne. For at mødet er gyldigt indkaldt, skal dagsordenen være ude mindst 8 dage før mødet.

Undtagelsesvis kan der udarbejdes tillægsdagsorden i uopsættelige sager. Tillægsdagsorden skal være mødedeltagerne i hænde senest 3 hverdage før mødet. Ved formandens forfald påhviler disse opgaver næstformanden.

§ 6. 
Ethvert af Handicaprådets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde, såfremt sagen falder under principperne for sager der behandles i rådet.

Såfremt der senest 3 dage før det koordinerende møde med formanden for Handicaprådet er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Der kan ikke optages punkter på dagsordenen under mødet, medmindre rådets medlemmer i enighed beslutter dette.

Beslutningsdygtighed m.v.

§ 7. 
Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 8. 
En sag kan af ethvert medlem af Handicaprådet kræves genoptaget, når der foreligger nye relevante  oplysninger eller ændrede forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er ændret.

§ 9. 
Formanden og næstformanden kan på Handicaprådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Ved formandens eller næstformandens fravær inddrages andet rådsmedlem.

Handicaprådet orienteres på førstkommende møde om sådanne afgørelser.

Beslutningsprotokol

§ 10. 
Over Handicaprådets møder føres en beslutningsprotokol, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de trufne beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

I beslutningsprotokollen anføres fraværende medlemmer samt tidspunkter for mødets begyndelse og mødets afslutning.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet protokollen forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Habilitet/tavshedspligt

§ 11. 
Formanden/næstformanden kan alene tegne Handicaprådet.

Ethvert medlem af Handicaprådet kan dog udtale sig om egne standpunkter i en sag. Handicaprådets medlemmer må ikke referere andre medlemmers udsagn fremkommet under sagens behandling.

Sager omfattet af tavshedspligten må ikke omtales eller refereres.

Forståelse, ikrafttrædelse m.v.

§ 12. 
Ethvert medlem er forpligtet til foreløbigt at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Handicaprådet på næste møde.

Ovenstående forretningsorden er vedtaget af Handicaprådet i Brønderslev Kommune den 31. januar 2018.

Handicaprådets formål

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet fungerer som et dialogforum og er et rådgivende organ for kommunalbestyrelsen. Handicaprådet skal gennem sit virke medvirke til at sikre dialog mellem borgere med handicap, organisationerne og kommunalbestyrelsen.

Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer.

Handicaprådets opgaver

Handicaprådet skal forholde sig til generelle og overordnede problemstillinger, som vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af sektorerne i kommunen. Handicaprådet skal derfor høres i forbindelse med kommunale initiativer og sager, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet skal afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer mv.

Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, personalesager eller konkrete sager og klagesager.

Rådets organisatoriske forankring

Handicaprådet er nedsat af Byrådet i Brønderslev Kommune. Rådet sekretariatsbetjenes af Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.
 
Handicaprådet er organiseret ud fra sektoransvarsprincippet. Det betyder, at de enkelte politikområder skal forholde sig til, hvordan man sikrer handicappedes vilkår og tager højde herfor i politik-formuleringen og udmøntningen heraf.

Handicaprådets sammensætning

Det er kommunalbestyrelsen, som fastsætter antallet af medlemmer i handicaprådet.

Der skal være en ligelig repræsentation af medlemmer fra henholdsvis handicaporganisationerne og medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet i Brønderslev Kommune består af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH, 1 medlem valgt fra socialpsykiatrien og 5 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan indstille politikere såvel som embedsmænd.

Personer der udpeges af DH skal have bopæl i kommunen. Flytter et medlem udpeget af DH fra kommunen inden udløb af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Handicaprådet bør sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen herunder både børn og voksne med handicap.

Valg af formand

Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet.

Handicaprådets funktionsperiode

Handicaprådet virker for en fire-årig periode, som svarer til de kommunale råds valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Handicaprådets forretningsorden

Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen indeholder en beskrivelse af rådets interne arbejdsgange, procedurer og kompetencer.

Handicaprådets mødevirksomhed

Kommunalbestyrelsen tager initiativet til at indkalde til det første møde efter kommunalvalget.

Handicaprådet mødes 8-10 gange om året eller efter behov. 

Indkaldelse til møde kan kun ske på formandens, to medlemmers eller på kommunalbestyrelsens initiativ.

Den personlige stedfortræder for et medlem kan indkaldes til at deltage i rådets møder i alle tilfælde, hvor det ordinære medlem har forfald.
Sekretariatsbistand

Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet, samt afholder de udgifter, som er forbundet med handicaprådets virke. Rådet udarbejder, på baggrund af den ramme som kommunalbestyrelsen udmelder, et budget for rådets arbejde i det kommende år.

Der udarbejdes beslutningsreferater på hvert møde. Medlemmerne godkender referatet i dagsordensappen efter mødes afslutning.
Såfremt der er forskellige synspunkter i en sag i handicaprådet, kan dette fremgå af rådets beslutningsreferat, udtalelse eller høringssvar.
Det er formanden, i samarbejde med forvaltningen, der har ansvaret for, at der udarbejdes en dagsorden. Det bestræbes at dagsordenen er tilgængelig 1 uge inden mødet, så alle har mulighed for at forberede sig. Dagsorden og beslutningsreferat er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Vedtægterne er godkendt af Handicaprådet den 14. juni 2022.

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, og skal medvirke til at sikre dialogen mellem borgere med handicap, organisationerne og Byrådet.

Handicaprådet behandler generelle og overordnede problemstillinger, som vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af sektorerne i kommunen og skal derfor høre i forbindelse med kommunale initiativer og sager, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet behandler ikke personsager/enkeltsager.

Medlemmer af Handicaprådet

Tlf.: 6052 5202
Mail: mortenfuglsang@gmail.com

Udpeget af DH
Suppleant: Elly Henriksen

Udpeget af DH
Suppleant: Vibeke Faurholt Jensen

Udpeget af DH
Suppleant: Vakant

Udpeget af DH
Suppleant: Niels Christian Aagaard

Udpeget af Byrådet
Suppleant: Mathias Christensen (V)

Udpeget af Byrådet
Suppleant: Margit Chemnitz (V)

Udpeget af Socialpsykiatriens Brugerråd
Suppleant: Ulla Bech

Børn og Familie
Suppleant: Kristine Vita Fooken Jensen

Fritid og Kultur
Suppleant: Rasmus Krogh

Teknik og Miljø
Suppleant: Stig Stavnskær Pedersen

Tlf.: 9945 5841
Mail: Line.Enevoldsen@99454545.dk

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback