Skip til hoved indholdet

Spildevand uden for kloakerede områder

    Hjem Erhverv Forurening og spildevand Spildevand uden for kloakerede områder

Spildevand fra ejendomme i det åbne land skal renses lokalt

I det åbne land er der ikke kloakledninger som fører spildevandet til renseanlæg. I stedet anvendes der lokale løsninger på den enkelte ejendom som fx nedsivningsanlæg eller biologiske minirenseanlæg. Den enkelte grundejer er selv ansvarlig for bortskaffelse af spildevandet. Nye anlæg eller ændringer i eksisterende anlæg kræver kommunens tilladelse. 

I kommunens spildevandsplan kan du læse mere om håndtering af spildevand, og se om din ejendom er kloakeret eller ukloakeret.

Læs mere om spildevand uden for kloakerede områder

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan spildevand i kommunen skal håndteres. Den indeholder en oversigt over, hvilke områder i kommunen, der er kloakerede eller planlægges kloakeret – altså hvor spildevandsforsyningsselskabet har ansvaret for håndteringen af spildevandet, og hvilke områder, der er ukloakerede – altså hvor borgerne selv har ansvaret for håndteringen af spildevandet (det åbne land). For de ukloakerede områder skal spildevandsplanen redegøre for, hvordan spildevandet de enkelte ejendomme håndteres, og om der skal ske ændringer i forhold til dette (krav om forbedret spildevandsrensning).

På Spildevandsplanens kort kan du bl.a. se, hvordan spildevandet håndteres på din ejendom (afløbskode fra BBR), og om den er beliggende i et område med krav til forbedret spildevandsrensning.

Spildevandet fra ejendomme i det åbne land håndteres på forskellig vis, men fælles for ejendommene er dog, at spildevandet som minimum passerer en bundfældningstank (septiktank, trixtank, hustank). 

Bundfældningstanken er en simpel renseforanstaltning, som sikrer, at der ikke kommer flydestoffer, papir og lignende ud i sivedræn eller vandløb. Fra bundfældningstanken ledes spildevandet videre. Som oftest ledes spildevandet til et nedsivningsdræn, men der er også ejendomme, der renser spildevandet i et minirenseanlæg. Efter rensning i minirenseanlæg kan spildevandet ledes direkte til vandløb. 

Mange ejendomme i det åbne land udleder stadig spildevand mere eller mindre urenset direkte til vandløb. Direkte udledning belaster vandmiljøet. Derfor vil sådanne anlæg efterhånden blive udfaset.  

Mange eksisterende spildevandsanlæg er fra før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden og er som sådan lovligt eksisterende. Ældre spildevandsanlæg lever dog langtfra op til dagens standard. 
 
I forbindelse med væsentlige ændringer på ejendommen vil kommunen ofte stille krav om forbedringer af spildevandsforholdene. En væsentlig ændring kan f.eks. være til- eller ombygning, som kræver byggetilladelse. Det beror på en konkret vurdering, om spildevandsforholdene skal ændres. 

Nedsivning af spildevandet i jorden er den mest anvendte bortskaffelsesmetode for ejendomme i det åbne land. Det er dog en vigtig forudsætning, at der ikke ligger drikkevandsboringer indenfor 300 m. I visse tilfælde kan der dispenseres til mindre end 300 m. 

Jorden under nedsivningsanlægget skal desuden være egnet til nedsivning. Hvis der er problemer med jordtypen, kan jorden under nedsivningsslangerne udskiftes med sand. Endelig må grundvandsstanden ikke være for høj. Hvis det er tilfældet, kan anlægget etableres som et hævet anlæg (sandmile). 

Nedsivning af spildevand kræver kommunens tilladelse, og nedsivningsanlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester. Hvis du vil etablere et nedsivningsanlæg, skal du kontakte en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren vil sørge for ansøgning, jordprøver og pejling af grundvandsstanden.  

Nedsivningsanlæggets bundfældningstank skal tømmes mindst én gang om året. Tanken skal derfor tilmeldes den kommunale tømningsordning for hustanke. Dette sker automatisk i forbindelse med, at kommunen meddeler tilladelse til nedsivning af spildevand. 

Søg om tilladelse til nedsivning af husspildevand på ovenstående selvbetjeningslink.  

Et biologisk minirenseanlæg er i princippet opbygget som små kopier af de kommunale renseanlæg. Spildevandet renses i minirenseanlægget, hvorefter spildevandet kan udledes til vandløb.  

Udledning af renset spildevand kræver kommunens tilladelse, og minirenseanlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.  

Minirenseanlæggets bundfældningstank skal tømmes mindst én gang om året. Tanken skal derfor tilmeldes den kommunale tømningsordning for hustanke. Dette sker automatisk i forbindelse med, at kommunen meddeler tilladelse til udledning af renset spildevand. 

Minirenseanlægget skal tilmeldes en serviceordning, således at anlægget serviceres én gang årligt af leverandøren. 

Søg om tilladelse til udledning af renset spildevand på ovenstående selvbetjeningslink. 

Hvis du ønsker en alternativ renseløsning som fx pileanlæg, rodzoneanlæg, sandfilteranlæg eller samletank, kan du få rådgivning hos en autoriseret kloakmester. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte kommunen. 

Brønderslev Kommune har indført en tømningsordning for bundfældningstanke, der medfører, at bundfældningstanken (septiktanken, hustanken, trixtanken) for en almindelig husstand skal tømmes mindst én gang årligt. Alle ejendomme med bundfældningstank er forpligtet til at deltage i ordningen. 

De nærmere bestemmelser for tømningsordningen herunder grundejerens pligter og ansvar fremgår af ”Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune”.  

Tømningsordningen administreres af Brønderslev Forsyning, der bl.a. varetager kontakten til tømningsentreprenøren. 

Du kan læse mere om tømningsordningen i regulativet for tømningsordningen. 

Ejendomme i det åbne land betaler spildevandsafgift til staten efter lov om afgift af spildevand Spildevandsafgiften opkræves af Brønderslev Forsyning A/S. Spildevandsafgiften betales efter vandforbrug. På ejendomme, hvor der ikke er vandmåler, fastsættes det årlige vandforbrug til 170 m3 for en helårsbolig og 70 m3 for sommer- og fritidshuse. 

Afgiften afhænger af, hvordan ens spildevand afledes. Det er således væsentligt billigere at aflede spildevand fra et nyere spildevandsanlæg med kommunal tilladelse end fra et ældre anlæg uden tilladelse.  

Den gældende spildevandsafgift kan læses i lovgrundlaget for spildevandsafgiften.

Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer er renere end spildevand, men kan stadig indeholde små mængder af fx olierester eller tungmetaller. Derfor skal der ansøges om tilladelse til nedsivning eller udledning til vandløb.  

Der anvendes typisk faskiner til nedsivning. Der gælder afstandskrav i forhold til drikkevandsboringer og i forhold til skel og bygninger. Følgende afstandskrav skal overholdes: skel 2 m, bygninger 5 m, drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet 25 m. Etablering af faskiner er den eneste type opgave, som ikke nødvendigvis kræves udført af en autoriseret kloakmester. 
 
Udledning til vandløb kræver ofte, at der sker en forsinkelse, så der ikke opstår erosionsskader ved kraftige regnskyl. 

Ansøg om tilladelse til udledning eller nedsivning af tag- og overfladevand på ovenstående selvbetjeningslink.

Hvis du har fået påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, fordi spildevandet fra din ejendom ledes direkte til et vandløb, er det muligt at søge om en frist på minimum 3 år. Du kan også søge om en afdragsordning for det beløb, som den forbedrede spildevandsrensning koster. 

Deltagelse i ordningen er afhængig af den samlede husstandsindkomst.  

Læs mere

 

Her finder du Brønderslev Kommunes spildevandsplan 

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Vandløb

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Erik Rydborg

Miljøteknikker

Jes Rose Nielsen

Ingeniør

Kasper Iversen Weidick

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback