Skip til hoved indholdet

Beskyttet natur

  Hjem Erhverv Fredning og naturbeskyttelse Beskyttet natur

Naturbeskyttelsesloven har til formål at beskytte landets natur og miljø.

En række naturområder er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Brønderslev Kommune registrerer og overvåger beskyttet natur i kommunen.

Flere dyr og planter er også fredede eller beskyttet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver (bilag IV-arter).

For områder omfattet naturbeskyttelseslovens §3 er der i 2022 trådt et nyt forbud i kraft mod sprøjtning, gødskning og omlægning.

Læs mere om beskyttet natur

Naturbeskyttelseslovens formål er at beskytte landets natur og miljø. I Brønderslev Kommune har vi omkring 6200 ha beskyttede natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Følgende naturområder er omfattet af beskyttelsen:

 • Søer over 100 m2 og særligt udpegede vandløb.
 • Heder, moser, kær, strandenge, strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer over 100 m2 er større end 2500 m2, eller hvis de har stor betydning for dyre- og plantelivet.
 • Moser mindre end 2500 m2, hvis de ligger i forbindelse med søer på over 100 m2.

For områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 gælder der, at naturtilstanden af områderne ikke må ændres uden dispensation fra kommunen.

Brønderslev Kommune overvåger løbende de beskyttede naturområder. Registreringen af beskyttet natur er vejledende, hvilket vil sige, at et område kan vokse ind i eller ud af beskyttelsen. Det er altid de faktiske forhold i felten, der afgør, om området er beskyttet eller ej.

Det er dit ansvar som lodsejer at være opmærksom på, om et område er beskyttet eller ej. Er du i tvivl om, hvorvidt et område er omfattet af beskyttelsen, kan du kontakte Brønderslev Kommune.

Du kan se, om der er beskyttet natur på din ejendom på Kommunen i Kort .

Du kan også hente appen for Beskyttet Natur, hvor du nemt kan se, hvor der er registreret beskyttet natur. 

Hvis du vil holde dig opdateret på registreringen af beskyttet natur, kan du helt gratis abonnere på tjenesten Din Natur, hvor du bliver opdateret om de nyeste ændringer i registreringen af § 3-beskyttet natur på din ejendom.

Læs mere om naturbeskyttelse og find Kommunen i Kort, appen for Beskyttet Natur og tjenesten Din Natur herunder:

I forbindelse med Brønderslev Kommunes arbejde med at overvåge beskyttet natur, registrerer vi også beskyttede dyr og planter. 

En række dyr og planter er beskyttet af både national og international lovgivning. Derfor er det vigtigt at du som lodsejer er opmærksom på om der er beskyttede dyr og planter på din ejendom.

Dyr og planter, der er beskyttet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, kaldes i daglig tale bilag IV-arter.

Flere dyr og planter er beskyttet ved fredning. Hvis du opdyrker arealer, hvor der er tilstedeværelse af fredede arter, må du kun opdyrke de områder, hvor de fredede arter ikke forekommer.

For både fredede og bilag IV-arter gælder der, at du ikke må:

 • Indsamle eller slå arterne ihjel
 • Forstyrre eller ødelægge arternes yngle- eller rasteområder
 • Beskære, ødelægge eller fjerne arterne

Alle kommuner har fået udpeget en art af særligt truede dyr og planter, som de har ansvaret for at beskytte. Brønderslev Kommunes ansvarsart er odderen.

Læs mere om bilag IV og fredede arter herunder:

Den 1. juli 2022 trådte et forbud i kraft mod:

 • Sprøjtning og øvrig anvendelse af sprøjtemidler
 • Gødskning
 • Omlægning eller særskilt jordbehandling og -forbedring
 • Såning eller tilplantning

Forbuddet gælder på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Forbuddet er gældende uanset om aktiviteterne har været en del af den hidtidige lovlige drift på arealet.

Hvis du som lodsejer bliver atypisk hårdt ramt af dette forbud, kan du søge om dispensation eller erstatning hos Miljøstyrelsen.
Kommunen kan give dispensation fra forbuddet mod anvendelse af sprøjtemidler, f.eks. ved bekæmpelse af invasive arter.

Læs mere om forbuddet i § 4 herunder:

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Natur

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Mads Krogh Ørtved

Naturmedarbejder

Ida Christina Hansen

Naturmedarbejder

Matilde Skjoldager

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback