Skip til hoved indholdet

Natura 2000

  Hjem Erhverv Fredning og naturbeskyttelse Natura 2000

Det er EU-medlemslandenes ansvar at sikre Natura 2000-områderne

Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne under Natura 2000 danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

I Brønderslev Kommune er der to Natura 2000-habitatområder, Store Vildmose (nr. 12) og Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (nr. 14).

For alle Natura 2000-områder er der udarbejdet handleplaner, som skal være med til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne skal beskytte.

Læs mere om Natura 2000

Natura 2000 betegner et netværk af beskyttede naturområder i hele EU. Områderne skal være med til at bevare naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landende. Det er EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, som består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, der danner grundlag for Natura 2000.

I Brønderslev Kommune er der to Natura 2000-habitatområder, højmosen Store Vildmose (Natura 2000-område nr. 12) og langs kysten Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (Natura 2000-område nr. 14). Habitatområde nr. 14 er desuden også omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet.

Det betyder, at kommunen inden for disse områder er særligt forpligtet til at beskytte naturen og dens dyre- og planteliv. 

Læs mere om Natura 2000 herunder:

I Brønderslev Kommune har vi sammen med nabokommunerne en handleplan for hver af de to Natura 2000-områder i kommunen. Handleplanerne skal være med til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne skal beskytte.

Handleplanerne for Natura 2000-områder for perioden 2022-2027 er i øjeblikket under udarbejdelse af Miljøstyrelsen. Når udkastet er behandlet, bliver den endelige version af handleplanerne offentliggjort. Indtil da beskyttes områderne efter handleplanerne for perioden 2016-2021.

Læs mere om handleplanerne for Natura 2000-områderne herunder:

Hvis du ejer jord i et Natura 2000-område, skal du anmelde dine aktiviteter til Brønderslev Kommune, hvis du vil:

 • Tilplante med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 • Rydde - herunder træartsskifte - og plante i løvskov.
 • Ændre i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev.
 • Ændre i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb.
 • Opdyrke vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 • Opdyrke, tilplante og sandflugtsdæmpe klitter.
 • Rydde krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 • Rydde krat af enebær på overdrev.
 • Ændre væsentligt i græsningsintensitet inden for kort tid - herunder ophøre med græsning eller høslæt.
 • Væsentligt ændre i anvendelsen af husdyrgødning - herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 • Etablerer anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 • Etablerer virksomheder, der ikke er godkendelsespligtige, men kan medføre betydelige forstyrrelser (f.eks. støj).

Læs mere om anmeldelsespligtige aktiviteter i internationale beskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19b herunder:

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Natur

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Mads Krogh Ørtved

Naturmedarbejder

Keld Koustrup Sørensen

Naturmedarbejder

Ida Christina Hansen

Naturmedarbejder

Matilde Skjoldager

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback