Skip til hoved indholdet

Aktindsigt

  Hjem Om kommunen Aktindsigt, svar- og sagsbehandlingsfrister Aktindsigt

Alle borgere har ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Det er udgangspunktet for lov om offentlighed i forvaltningen

Loven omfatter hele den offentlige forvaltning og angiver minimum for, hvad borgerne har ret til at få aktindsigt i.

Du kan som udgangspunkt få aktindsigt i alle slags dokumenter, dvs. ikke blot skriftlige dokumenter (breve, mails, sms-beskeder mv.), men også fotografier, billeder, kort, rids, film mv. Derimod gælder retten til aktindsigt ikke formløse noteringer, som en offentligt ansat nedfælder på f.eks. gule ”post-it”-etiketter under en telefonsamtale.

Hvis du ønsker at få adgang til dokumenter eller oplysninger fra kommunen, kan du søge om aktindsigt. Der er ingen krav om, at du skal begrunde din anmodning om aktindsigt, og du behøver ikke selv at være involveret i sagen. Som part i sagen vil du dog ofte kunne få flere oplysninger.

Læs mere aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt efter offentlighedsloven - for eksempel også unge under 18 år og udlændinge, der ikke bor i landet.

Drejer det sig om borgerens egen sag, eller er borgeren part i en sag, dvs. direkte berørt at en myndigheds afgørelse, har borgeren krav på aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven. Forvaltningsloven giver en større adgang til aktindsigt end offentlighedsloven.

Som part kan du også bemyndige en anden til at søge indsigt på dine vegne.

Der er visse typer af sager, der ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Det gælder

 • Straffesager (Offentliglovens § 19)
 • Lovgivningssager (Offentliglovens § 20)
 • Sager om ansættelse eller forfremmelse (Offentliglovens § 21, stk. 1)
 • Konkrete personalesager (Offentliglovens § 21, stk. 2-5)
 • Kalendersager (Offentliglovens § 22)

Der er også dokumenter, der ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Det gælder bl.a. interne dokumenter (Offentliglovens § 23, stk. 1), ministerbetjeningsdokumenter (Offentliglovens § 24), oplysninger der er udvekslet med folketingsmedlemmer (Offentliglovens § 27, nr. 2), statsrådsprotokoller (Offentliglovens § 27, nr. 3) og brevveksling om retssager (Offentliglovens § 27, nr. 4).

I nogle tilfælde skal myndighederne dog trække visse faktiske oplysninger og oplysninger om eksterne og interne faglige vurderinger ud af et dokument og give aktindsigt i disse oplysninger, selv om dokumentet er undtaget fra aktindsigt (såkaldt ekstraheringspligtige oplysninger).

Det gælder dog ikke, hvis det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, hvis de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigt, eller hvis oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige (Offentliglovens §§ 28-29).

Retten til aktindsigten er også begrænset af de offentligt ansattes tavshedspligt vedrørende enkeltpersoners private forhold (Offentliglovens § 30, nr. 1) eller visse oplysninger om erhvervsmæssige forhold (Offentliglovens § 30, nr. 2). Derudover kan retten til aktindsigt begrænses af hensyn til:

 • Statens sikkerhed og rigets forsvar (Offentliglovens § 31)
 • Udenrigspolitiske interesser mv. (Offentliglovens § 32)
 • Forebyggelse, efterforskning, sigtede, vidner mv. (Offentliglovens § 33, nr. 1)
 • Kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed (Offentliglovens § 33, nr. 2)
 • Det offentliges økonomiske interesser (Offentliglovens § 33, nr. 3)
 • Forskeres og kunstneres originale idéer (Offentliglovens § 33, nr. 4)

Private eller offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse er påkrævet efter forholdets særlige karakter (Offentliglovens § 33, nr. 5)
Tavshedspligt (Offentliglovens § 35)

For at få aktindsigt skal du henvende dig til den myndighed, der har den sag, du ønsker aktindsigt i. Du kan henvende dig mundtligt eller skriftligt. Myndigheden afgør så hurtigt som muligt, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

Myndigheden skal færdigbehandle din anmodning om aktindsigt inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, med mindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Hvis myndigheden ikke kan behandle din anmodning inden 7 arbejdsdage, skal myndigheden give dig besked om årsagen til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen forventes færdigbehandlet.

Hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet din anmodning om aktindsigt inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan du klage over sagsbehandlingstiden til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den pågældende sag.

Får du afslag på din anmodning om aktindsigt, har du krav på at få en begrundelse for afslaget og en klagevejledning.

Hvis du er utilfreds med et helt eller delvist afslag på aktindsigt, kan du klage direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, som anmodningen om aktindsigt vedrører.

Du skal sende din klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Denne myndighed skal inden for 7 arbejdsdage beslutte, om afslaget skal fastholdes. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, skal myndigheden sende din klage videre til klageinstansen. Klageinstansen vil herefter som udgangspunkt skulle afgøre din klagesag inden 20 arbejdsdage.

Er du fortsat utilfreds med afgørelsen, når du har brugt de klagemuligheder, du er blevet vejledt om, kan du klage til Folketingets Ombudsmand.  

Du kan også klage til Folketingets Ombudsmand over den behandling, du eller en sag har fået af myndighederne – f.eks. at myndigheden har været for længe om at behandle sagen, eller at myndigheden har vejledt forkert.

Læs mere om...

Offentlighedsloven

Lov om offentlighed i forvaltningen

Offentlighedsportalen

Yderligere oplysninger om lovgrundlag og praksis

Kontakt

Kontakt os
Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk 

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglunund
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Åbningstider - lukket i juli
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00 (video)
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30 (video)

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback