Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beredskabskommissionen - Dagsorden

Dato: 27. maj 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling
  1. Udrykninger m.v. siden sidst.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Orientering om Beredskabskommissionens opgaver


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beredskabschefen vil kort orientere om beredskabsloven og beredskabskommissionens opgaver m.v.

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabslovens § 9 skal Byrådet skal nedsætte en Beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Der vil på mødet blive orienteret om Beredskabskommissionens opgaver m.v.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


5. Orientering om det kommunale redningsberedskabs organisation m.v.


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beredskabschefen vil kort orientere om redningsberedskabets organisation, dimensionering, opgaver m.v.

Sagsfremstilling

I henhold til Forsvarsministeriet bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal det kommunale redningsberedskab identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil).

Byrådet skal fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

Byrådet skal fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet.

Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab

Brønderslev Kommune har i 2013 revideret planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. Planen er vedtaget i Byrådet den 18. december 2013.

Der vil på mødet blive orienteret om redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel m.v.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Udrykningsstatistik 2013


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beredskabschefen forelægger udrykningsstatistik for 2013.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne foretager løbende indberetning til Beredskabsstyrelsen om redningsberedskabets udrykningsaktiviteter.

Der foreligger nu oversigt over udrykningsaktiviteterne i 2013.

Brønderslev Kommunes redningsberedskab har i 2013 været alarmeret i alt 182 gange. Heraf var de 152 reelle alarmer, mens der var 30 blinde alarmer.

Der er rykket ud til brand 112 gange, mens der er rykket ud til redningsopgaver, miljøuheld og diverse opgaver 40 gange.

Tallene for de seneste 5 år (2009 – 2013) ser således ud:

2009 2010 2011 2012 2013
Blinde alarmer 26 23 19 33 30
Falske alarmer 1 1 1 1 0
Brand 109 118 111 81 112
Redning 7 15 9 21 10
Miljøuheld 22 24 13 18 17
Diverse 3 0 11 8 13
Antal alarmer i alt 168 181 164 162 182

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Brandsynsstatistik 2013


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beredskabschefen forelægger brandsynsstatistik for 2013.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år indsende beretning til Beredskabsstyrelsen om foretagne lovpligtige brandsyn i det forløbne år.

Der er for 2013 indsendt indberetning om brandsyn for Brønderslev Kommune.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om Redningsberedskabets Strukturudvalg


Resume

Sagsforløb: BEKO

Som en del af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 er der nedsat et udvalg, der skal udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at ”(p)arterne er enige om, at der i løbet af forligsperioden gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab. Resultat af dette arbejde vil skulle indgå i fastlæggelsen af redningsberedskabets økonomi efter 2014.”

I fortsættelse heraf er et udkast til kommissorium for det kommende strukturudvalg sendt i høring hos forligspartierne.

Forsvarsministeriet har den 11. oktober 2013 offentliggjort kommissoriet for Redningsberedskabets Strukturudvalg. Det fremgår, at Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har tiltrådt kommissoriet for arbejdet.

Udvalgets opgave bliver ”at udarbejde et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.”

Tidspunktet for udvalgets afrapportering til politikerne, trods arbejdets sene igangsættelse, fastholdes til foråret 2014.

Der vil på mødet blive orienteret nærmere om udvalgets sammensætning, kommissorium og status på udvalgsarbejdet.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


9. Frigivelse af anlægsmidler til anskaffelse af løftepuder


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

Der er i budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 120.000 kr. til anskaffelse af løftepuder til redningsberedskabets stationer i Brønderslev og Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om afsat rådighedsbeløb til anskaffelse af løftepuder kan frigives.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af overdragelse af redningsopgaven til kommunerne i 2008 mangler der fortsat nogle materielanskaffelser, herunder bl.a. løftepuder.

Der er i budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 120.000 kr. til anskaffelse af løftepuder til redningsberedskabets stationer i Brønderslev og Dronninglund.

Beredskabschefen foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 120.000 kr. til anskaffelsen. Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet i budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan bekræfte, at der er afsat anlægsbeløb i 2014 på 120.000 kr. til løftepuder til beredskabet.

Beslutning

Udsættes.

Til toppen


10. Regnskab 2013 og budget 2104


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beredskabschefen vil kort orientere om regnskab 2013 samt om redningsberedskabets driftsbudget for 2014.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive orienteret om regnskab 2013, og hovedtallene i redningsberedskabets driftsbudget 2014 vil blive gennemgået.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Næste møde afholdes i august/september.

Til toppen

Opdateret 19. maj 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach