Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 7. september 2016
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Svend Erik Trudslev forlod mødet efter pkt. 7.

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Godkendt nyt pkt. 10: Fællesarrangement for uddannelse af flygtninge

Til toppen


3. Støttegruppe for kvinder


Resume

Sagsforløb: IR

I Aalborg Kommune har der været afviklet et projekt for kvinder, der hedder Bydelsmødre for flygtningekvinder.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen ønsker at drøfte forslag om iværksættelse af et lignende projekt for kvinder i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er, at etablere et mødested for kvinder fra forskellige kulturer, hvor kvinderne mødes. Foruden det sociale samvær er tanken, at de vil kunne drøfte relevante emner som børneopdragelse, familiekultur, kvindernes rolle samt øvrige forhold. Kvinderne skal tilbydes et forum, hvor de kan få svar på mange ukendte spørgsmål om emner, der ikke nødvendigvis drøftes i hjemmet.

Lars Halvorsen, skoleleder og udviklingskonsulent fra AOF, vil som inspiration til drøftelsen deltage på mødet og fortælle om projekt Bydelsmødre for flygtningekvinder. Peter Bruhns, skoleleder fra AOF vil ligeledes deltage i mødet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter forslaget og forholder sig til, hvem der skal være ansvarlig for projektet.

Beslutning

Lars Halvorsen orienterede om erfaringerne fra Aalborg Kommune med etblaering af Bydelsmødre

Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Til toppen


4. Måltal for ikke-vestlige ansatte ved Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/IR/ØK/Hoved-MED

HR har udarbejdet forslag for måltal for ikke-vestlige ansatte ved Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der er ansatte med ikke-vestlig baggrund.

Formålet med måltallet er, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund skal afspejle det omkringliggende samfund.

HR har udarbejdet forslag til måltal for ikke-vestlige ansatte ved Brønderslev Kommune 2016. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Måltallene skal opdateres hvert år. Eftersom data omkring arbejdsstyrken i Brønderslev Kommune først er tilgængelig ultimo april, anbefaler HR, at opdateringen sker herefter.

Måltal for ikke-vestlige ansatte skal efterfølgende sendes til Integrationsrådet, hvor de kommer i høring.

Direktionen skal vedtage måltal for ikke-vestlige ansatte ved Brønderslev Kommune og aftale videre politisk behandling for sagen.

Indstilling

Direktionen, 28. juni 2016, pkt. 6:

Anbefales.

Oversendes til Integrationsrådet, Økonomiudvalget og Hoved MED.

Integrationsrådsmøde, 7. september 2016

Sagen blev sendt til høring i Integrationsrådet den 12. juli 2016.

Kommunernes Landsforening har udarbedjet en model for opstilling af måltal.

Brønderslev Kommunen skal

 • som minimum fastsætte måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder på baggrund af data fra KL,
 • vedtage måltal på politisk niveau. Der er ikke nogen krav til, hvordan de vedtages.
 • drøfte opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt

HR afdelingen foreslår, at måltallet for 2016 er på 75 ansatte med ikke vestlig baggrund.

Fagforvaltningen Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter HR´s forslag til måltal for Brønderslev Kommune.

Beslutning

Integrationsrådet anbefaler, at Brønderslev Kommune tilstræber at måltallet opnås.

Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


5. Bevilling af projekt - målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/IR

Under forudsætning af Byrådets godkendelse er Brønderslev Kommune blevet bevilget støtte til et projekt på integrationsområdet. Projektet har til formål at styrke samarbejdet med virksomheder og skabe en mere jobrettet tilgang til borgerne.

Bevillingen er på 2.255.295 kr. henover en 3-årig projektperiode fra 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

Byrådet bedes godkende projektet.

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udmeldte i maj 2016 en pulje til målrettede kommunale beskæftigelsesindsatser for flygtninge og indvandrere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udfærdigede en projektansøgning til puljen og er i juli 2016 meddelt tilsagn om støtte til projektet under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Projektet hedder "Nu er det min tur". Titlen henviser til projektets mål som er, at flere integrationsborgere får mulighed for at komme i job eller uddannelse. Målet skal nås ved hjælp af:

 • Etablering et tættere og mere forpligtende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommunes arbejdskraftopland
 • Implementering en mere jobrettet tilgang i sagsbehandlingen på integrationsområdet

Projektbevillingen er på 2.255.295 kr. henover en 3-årig periode fra 1. juli 2016 til 30. juni 2019. Pengene vil primært gå til løn til en projektleder. Derudover er der afsat midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og afholdelse af virksomhedsrettede arrangementer.

17 kommuner er meddelt tilsagn om støtte fra puljen, hvoraf 3 er nordjyske: Brønderslev, Vesthimmerland og Rebild. Et kriterium for tildeling af støtte har været, at kommunerne vurderes at have udfordringer med beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Projektansøgningen er formuleret ud fra denne præmis.

De deltagende kommuner vil modtage proces- og konsulentstøtte fra en ekstern leverandør undervejs i forløbet. Oplægget fra SIRI er, at dette vil ske i 5 faser:

1. Kortlægning af kommunens nuværende indsatser, udfordringer og organisering

2. Fastsættelse af lokale mål og forandringsstrategi på baggrund af den gennemførte kortlægning

3. Implementering af forandringsstrategi

4. Arbejde med resultatbaseret styring og systematisk opfølgning på progressionen hos målgruppen

5. Evaluering

Konkret opstart af projektet afventer afklaring af, hvem den eksterne leverandør af proces- og konsulentstøtte bliver. SIRI forventer, at det vil ske i løbet af 2-3 uger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender projektet.

Personale

Projektet indebærer ansættelse af en projektleder.

Økonomi

Økonomiafdelingen har modtaget positivt tilsagn fra puljen ”14.62.09.10 Målrettet beskæftigelse” til projekt ”Nu er det min tur”, hvor kommunen i projektperioden i alt modtager 2.255.295 kr. Beløbene fordeles således: 482.524 kr. i 2016, 813.459 kr. i 2017 og 959.321 kr. i 2018. Efter projektets afslutning skal der aflægges regnskab, som skal revideres.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 23. august 2016, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Integrationsrådsmøde den 7. september 2016.

Sagen behandles på Byrådsmøde den 31. august 2016. Integrationsrådet vil blive orienteret om Byrådets beslutning på mødet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


6. Lovforslag om integrationsgrunduddannelse (IGU)


Resume

Sagsforløb: FL/Hoved MED/BE/IR/ØK

Integrationsministeriet har den 4. maj 2016fremsat forslag til en lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).

IGU er et 2-årigt forløb, der veksler mellem praktik og skole, for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år. Praktikken er lønnet og følger gældende EGU-lønsatser.

Fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Integrationsministeriet har den 4. maj 2016 fremsat forslag til en lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).

Lovforslaget udmønter den del af trepartsaftalen mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, som omhandler effektive veje til det ordinære arbejdsmarked og bedre rammer for virksomheder til at ansætte flygtninge.

IGU er et 2-årigt forløb, der veksler mellem lønnet praktik på en offentlig eller privat virksomhed og skoleundervisning. Beskæftigelsen under et IGU-forløb anses for ordinær og ustøttet beskæftigelse og giver ret til optjening af dagpenge på dimittendniveau.

IGU-ordningen foreslås at være et supplement til integrationslovens eksisterende virksomhedsrettede redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering).

IGU indføres i en 3-årig forsøgsperiode, og loven foreslås at træde i kraft den 1. juli 2016. Et IGU-forløb vil dermed kunne påbegyndes i perioden fra 1. juli 2016 til og med 30. juni 2019.

Formål

Formålet med IGU er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. Hensigten er, at målgruppen opnår faglige kvalifikationer, alment samfundskendskab og sproglige kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, og som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Aftale om IGU

En aftale om IGU kan indgås med både en privat og en offentlig virksomhed. Det er den enkelte borger og den enkelte virksomhed, der direkte indgår aftalen. Virksomheden står for i samarbejde med borgeren at udarbejde en plan for, hvad det samlede IGU-forløb forventes at indeholde, og hvilke arbejdsområder og funktioner borgeren skal beskæftige sig med.

Aftalen om et IGU-forløb indgås således uden offentlige myndigheders mellemkomst, hvorved IGU adskiller sig fra fx løntilskud, virksomhedspraktik og EGU-forløb. Dog bemærkes i lovforslaget, at det vil være et naturligt led i jobcentrets samtaler med borgere i målgruppen at henvise til de muligheder, som den nye IGU-lov åbner. Derudover vil de oplysninger om borgeren, som kommunen er i besiddelse af om et igangværende eller afsluttet integrationsprogram, være nyttige for en virksomhed, som indgår aftale om et IGU-forløb. Disse kan stilles til rådighed for virksomheden af borgeren. Meningen hermed er, at virksomheden i samarbejde med borgeren tilrettelægger et IGU-forløb, der bygger videre på allerede opnåede færdigheder.

Skoledelen i et IGU-forløb udgør 20 ugers fuldtidsundervisning, svarende til ca. 7 timer om ugen i gennemsnit over hele forløbet. Tilrettelæggelsen af praktikdelen og skoledelen udformes på en sådan måde, at såvel virksomhedens behov for borgerens tilstedeværelse som borgerens behov for uddannelse tilgodeses. Vekselvirkning mellem praktik og undervisning tilstræbes.

Efter fuldførelse af et IGU-forløb udsteder virksomheden et bevis for gennemførelsen af både praktikdelen og skoledelen. Borgeren afgiver i denne sammenhæng dokumentation for de gennemførte uddannelsesdele til virksomheden. Arbejdsmarkedets parter og integrationsministeriet udarbejder en skabelon for et standardbevis.

Praktikdel

Praktikdelen i et IGU-forløb foregår på almindelige arbejdsmarkedsvilkår og aflønnes med de EGU-lønsatser, der følger af den kollektive overenskomst, som er gældende på det faglige område for virksomheden.

Den kommunale overenskomst er pr. januar 2016 på 7908,34 kr. pr. måned for EGU-elever.

På det private arbejdsmarked varierer en EGU-løn betydeligt. Fx får en serviceassistent/rengøringstekniker ca. 11.200 kr. pr. måned (70,54 kr/time). I bygge- og anlægsbranchen får en EGU-elev over 25 år ca. 19.200 kr. pr. måned (119,90 kr/time). Yderligere eksempler på lønsatser for EGU-elever på 3F's område ses i bilag.

Praktikdelen i et IGU-forløb skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit og skal bibringe:

 • Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
 • Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads

Skoledel

I de perioder af et IGU-forløb, hvor borgeren deltager i aftalt skoleundervisning, modtager borgeren uddannelsesgodtgørelse.

Godtgørelsens størrelse svarer til den sats, borgeren ville have modtaget i integrationsydelse. Godtgørelsen tager således højde for, om borgeren er forsørger, men er i øvrigt uafhængig af egne indtægter eller ægtefælleindtægter og formue.

Skoleundervisningen i et IGU-forløb har til formål at bibringe borgeren:

 • Sproglige færdigheder i henhold til lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
 • Erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer
 • Forudsætninger for en bredere forståelse af den erhvervede erfaringsbaggrund samt forudsætninger for fortsat uddannelse

Bonus til private virksomheder

Private virksomheder, som har en borger ansat i et IGU-forløb, foreslås at modtage en bonus, som udbetales af staten.

Når borgeren har været ansat i 6 måneder ydes efter ansøgning en bonus på 20.000 kr. Når forløbet er fuldført efter 2 års ansættelse, ydes yderligere 20.000 kr.

Der findes i dag ikke en ordning, hvor staten udbetaler bonus til virksomheder, der ansætter elever i et EGU-forløb. For at sikre balance i indsatsen for EGU-elever foreslås indførelse af en tilsvarende bonusordning for private arbejdsgivere, der indgår i EGU-forløb i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

Lovforslaget om integrationsgrunduddannelsen (IGU) kan læses i sin helhed via følgende link: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L188/20151_L188_som_fremsat.pdf

Kommunens rolle

Som myndighed er kommunens rolle i forhold til IGU-ordningen begrænset, idet der i lovforslaget lægges op til, at virksomhed og borger selv indgår aftale om et IGU-forløb. Udover at rådgive borgere i målgruppen om muligheden ser Jobcenter Brønderslev dog en opgave i også at sikre information til virksomhederne om ordningen. Derudover er det kommunens opgave at udbetale uddannelsesgodtgørelse til IGU-elever. Staten afholder kommunens udgifter til godtgørelsen.

Som virksomhed kan kommunen indgå IGU-aftaler med borgere i målgruppen for ordningen. Lønudgiften er 7900 kr. pr måned henover 2 år med undtagelse af de samlet set 20 fultidsuger, hvor borgeren er på skole.

Fagenheden for Beskæftigelse anslår, at der aktuelt er ca. 250 borgere i Brønderslev Kommune mellem 18 og 40 år, som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Til orientering har Brønderslev Kommune etableret EGU-pladser på følgende områder siden 2013:

 • Børnehaver og SFO: Sct. Georgs Gården, Den Grønne Giraf, Lærkereden og Klokkerholm SFO
 • Administration: Skolegades Skole
 • Køkken/kantine: Rådhusets kantine
 • Rengøring: Hjallerup Skole

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Forretningsledelsen tager sagen til orientering samt drøfter, hvorvidt kommunen som virksomhed vil stille pladser til rådighed for ordningen og i givet fald hvordan og hvor mange.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 7:

Kommunen skal som kommunens største arbejdsplads sikre, at der ved genbesættelser af ledige stillinger indtænkes IGU som en mulighed.

Indtil vider peges på følgende områder

 • Handicap- og psykiatriområdet
 • Rengøring og Service
 • Ældreområdet (senere)

Der er behov for afklaring omkring børneattester inden skole- og dagtilbudsområdet kan komme i spil (tages op i forbindelse med møde med politidirektøren i næste uge).

Sagen tages også til drøftelse i Hoved-Med.

Forretningsledelsen er bevidst om, at der er behov for ledelsesmæssig opbakning og understøttelse af integrationsarbejdet, men gør også opmærksom på, at der er tale om nye borgere, der blot har nogle sprogmæssige udfordringer.

Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2016, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Hoved MED, 8. juni 2016, pkt. 14:

Punktet blev drøftet og taget til efterretning.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus, Henrik Aarup-Kristensen og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 24:

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 7. september 2016:

Integrationsrådet bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Integrationsrådet har taget sagen til efterretning.

Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


7. Repræsentant for Skolebestyrelserne


Resume

Sagsforløb: IR

Der skal udpeges en ny repræsentant for skolebestyrelserne.

Distriktsskoleleder Carl-Otte Borup har foreslået, at det er 2 sprogs koordinatoren som repræsentant for skolebestyrelserne.

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen ønsker en drøftelse af, hvorvidt en ansat vil kunne repræsentere skolebetyrelserne.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Integrationsrådet forretningsordens § 2, stk 2, at Integrationsrådets medlemmer udpeges af Byrådet efter følgende fordelingsnøgle:

Byrådet - 2 medlemmer

LO - 1 repræsentant

Erhvervslivet - 1 repræsentant

Frivillige organisationer med aktiviteter for fremmedsprogede - 1 repræsentant

Skolebestyrelserne - 1 repræsentant

Fritidsorganisationerne - 1 repræsentant

Den repræsentant, der tidligere har repræsenteret skolebestyrelserne, har været en forælder, som er blevet udpeget blandt skolebestyrelsesmedlemmerne. Formanden Knud Jørgensen mener, at en repræsentant for skolebestyrelserne ikke kan udpeges blandt embedsmænd. Hensigten i Forretningsorden er, at det er en repræsentant, som er medlem af skolebestyrelserne i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen.

Beslutning

Integrationsrådet anbefaler, at der udpeges en repræsentant bland forældrene i skolebestyrelserne.

Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Til toppen


8. Samarbejde med øvrige Integrationsråd


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet foreslår samarbedje med de øvrige Integrationsråd i Vendsyssel.

Integrationsrådet anmodes om at tage stilling til formandens forslag.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen har haft kontakt med formanden for Integrationsrådet i Hjørring Kommune Peter Duetoft vedrørende et samarbejde mellem Integrationsrådene i Vendsyssel. Knud Jørgensen foreslår, at der etableres møder mellem formændene og næstformændene i Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt Kommune. Formålet med møderne er at udveklse erfaringer med arbejdet i Integrationsrådene.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om formandens forslag.

Beslutning

Integrationsrådet tiltræder formandens forslag.

Svend Erik Trudslev, Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Til toppen


9. Jobmesse for Integrationsborgere


Resume

Sagsforløb: IR

Den 31. oktober 2016 planlægges der en jobmesse målrettet flygtninge og familiesammenførte (integrationsborgere).

Integrationsrådet er ligeledes inviteret til at deltage på messen.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering og drøftelse af deltagelse på messen.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har opfordret Fagforvaltningen for Beskæftigelse til at planlægge en jobmesse i 2016 målrettet integrationsborgere. Messen afholdes den 31. oktober 2016.

Formålet med messen er at skabe kontakt mellem integrationsborgere og arbejdsgivere fra lokale og regionale virksomheder med det formål at øge integrationsborgernes mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Foruden lokale og regionale virksomheder vil samarbejdspartnere ligeledes deltage på messen.

Borgmesteren har lavet aftale om, at Integrationsminister Inger Støjbjerg åbner messen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at sagen drøftes med henblik på deltagelse på messen.

Beslutning

Integrationsrådet har truffet beslutning om at deltage på messen. Bodil, Valborg og Same deltager.

Svend Erik Trudslev, Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Til toppen


10. Fællesarrangement for uddannelse af flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BS

Sagsfremstilling

Skolechef Carsten Otte har fremsendt forslag om fælles arrangement for de forskellige aktører inden for 2-sprogsområdet i forhold til problemstillinger med drenges lave karakterer ved afgangseksamener.

Beslutning

Integrationsrådet ønsker at ændre indholdet i fællesarrangementet.

Integrationsrådet foreslår, at Skolevæsenet kommer med status på, hvorledes det går med fordelingen af 2-sprogede elever på Brønderslevs byskoler. Dette tænkes efterfulgt af foredrag af Pia Frederiksen, som har lavet PhD om "De vanskelige drenge i klasserrummet".

Svend Erik Trudslev, Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen orienterer om møde, han har deltaget i den 5. september 2016 vedrørende etablering af mandegruppe.

Sagsfremstilling

Orientering.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet har taget sagen til orientering.

Svend Erik Trudslev, Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til eventuelt.

Svend Erik Trudslev, Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Til toppen


13. Lukket punkt: Boligplacering af flygtninge i Brønderslev Kommune


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach