Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 2. marts 2017
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Til toppen


3. Besøg af projektleder i Mælkebøtten


Resume

Sagsforløb: IR

Der er ansat ny projektleder Trine Hvidberg Kryger-Jensen i det sociale boligprojekt Mælkebøtten.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen har inviteret Trine H. Kryger-Jensen til at deltage på Integrationsrådets møde.

Sagsfremstilling

Der har været en periode, hvor der ingen leder har været i Mælkebøtten. Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen har inviteret projektleder Trine H. Kryger-Jensen til at orientere Integrationsrådet om hvilke aktiviteter, der er iværksat eller påtænkes iværksat i Mælkebøtten. Ligeledes giver mødet mulighed for, at Trine H. Kryger-Jensen får hilst på medlemmerne af Integrationsrådet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Trine Hvidbjerg Kryger-Jensen orienterede om projektets opbygning og indholdet i aktiviteterne i Mælkebøtten.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Til toppen


4. Formandens årsberetning 2016


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen fremlægger sin årsberetning til godkendelse.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Knud Jørgensen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender formandens beretning.

Beslutning

Formandens beretnikng blev godkendt.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Bilag

Til toppen


5. Brochure om Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Der er stillet forslag om, at der udarbejdes en brochure, som beskriver Integrationsrådets arbejde.

Integrationsrådet anmodes om at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

Integrationsrådet deltog med en stand på Jobmessen for flygtninge den 31. oktober 2016. Der var en del borgere, der henvendte sig til de medlemmer af Integrationsrådet, som deltog på messen. Der var en del spørgsmål til Integrationsrådets funktion.

Medlemmer af Integrationsrådet Bodil Thomsen og Valborg Jensen har i den forbindelse stillet forslag om, at der bliver udarbejdet en brochure, som beskriver hensigten med Brønderslev Kommunes Integrationsråd, hvem der sidder i rådet samt hvad Integrationsrådet beskæftiger sig med.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter forslaget og træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en brochure.

Indstilling

Integrationsrådet, 17. november 2016, pkt. 6:

Integrationsrådet er enige om, at der skal udarbejdes en brochure.

Bodil Thomsen og Valborg Jensen laver et udkast til en brochure, som forelægges for Integrationsrådet.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Beslutning

Udsat til næste møde.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Til toppen


6. Tilsyn med danskuddannelser for voksne udlændinge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en tilsynsrapport om AOF Vendsyssels varetagelse af opgaven med danskundervisning til voksne udlændinge for perioden december 2014 til november 2016. Overordnet set vurderes AOF's varetagelse af opgaven tilfredsstillende.

Tilsynet med udbyderne af danskuddannelser omfatter et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Lovændringer den 28. juni 2016 skærper kravene til det pædagogiske tilsyn. I lighed med mange andre kommuner har Fagforvaltningen for Beskæftigelse ikke de påkrævede sproglærerkompetencer til rådighed til denne opgave. Fagforvaltningen har ikke umiddelbart kendskab til private leverandører, der udbyder denne opgave, men foreslår at afsøge mulighederne.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til godkendelse af de punkter, hvor AOF indskærpes at have en opmærksomhed samt godkendelse af, at mulighederne for brug af privat udbyder til pædagogisk tilsyn af danskuddannelser afsøges.

Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at kommunerne hvert andet år skal indsende en tilsynsrapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om udviklingen på området. Fristen for indsendelse af næste tilsynsrapport for perioden december 2014 til november 2016 er den 1. december 2016.

I Brønderslev Kommune fungerer AOF Vendsyssel som udbyder af danskuddannelse til voksne udlændinge. Fagforvaltningen for Beskæftigelse står for tilsynet med AOF's indsats og har udarbejdet en ny tilsynsrapport. Rapporten har været forelagt AOF til kommentering forud for indsendelse til SIRI.

Af tilsynsrapporten fremgår, at Brønderslev Kommune overordnet set vurderer AOF Vendsyssels tilbud om danskuddannelser til voksne udlændinge tilfredsstillende. AOF har i 2015 og 2016 været fleksibel i forhold til at omstille danskundervisningens rammer og indhold til at være mere beskæftigelses- og virksomhedsrettet. På tre punkter finder tilsynet behov for en særlig opmærksomhed eller forbedring af AOF’s indsats. Det gælder:

 • En opmærksomhed på prøveresultaterne på danskuddannelse 1 og danskuddannelse 2, hvor AOF ligger under landsniveau. Landstallene for 2016 kendes dog ikke endnu.
 • En mere systematisk varetagelse af opgaven med at udarbejde CV'er og vejlede kursisterne i brug af Jobnet
 • Indsatsen for at mindske fravær, som Brønderslev Kommune og AOF har lavet en fælles plan for at bedre.

Tilsynet med udbyderne af danskuddannelser omfatter et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Den 28. juni 2016 vedtog regeringen en lovændring, som skærper kravene til det pædagogiske tilsyn. Dette indebærer, at kommunerne skal inddrage personale med pædagogiske kompetencer i dansk som andetsprog for voksne i udarbejdelsen af tilsynsrapporten. I lighed med mange andre kommuner har Fagforvaltningen for Beskæftigelse ikke de påkrævede sproglærerkompetencer til rådighed til denne opgave. Fagforvaltningen har ikke umiddelbart kendskab til private leverandører, der udbyder denne opgave, men foreslår at afsøge mulighederne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender de punkter, hvor AOF indskærpes have en opmærksomhed samt godkender, at mulighederne for brug af privat udbyder til pædagogisk tilsyn af danskuddannelserne afsøges.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. december 2016, pkt. 6:

Godkendt.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Bilag

Til toppen


7. Aftale om reform af danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl.


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om at reformere danskuddannelsen for voksne udlændinge. Aftalen har blandt andet fokus på en mere beskæftigelsesrettet danskundervisning og et øget kommunalt ansvar, som indebærer reduktion i den statslige refusion af kommunernes udgifter på området.

Regeringen vil inden årets udgang sende et lovforslag i høring. Lovforslaget forventes fremsat i februar 2017.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Under forårets to- og trepartsforhandlinger om arbejdsmarkedsintegration aftalte regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter, at danskundervisningen skal moderniseres, og der skal gennemføres en analyse af, hvordan undervisningen kan tilrettelægges mere fleksibelt og i højere grad have et beskæftigelsesrettet indhold.

Deloitte har nu gennemført denne analyse, som indeholder en række forslag til en mere fleksibel, beskæftigelsesrettet og effektiv danskundervisning. Overordnet viser analysen:

 • At virksomhederne er optaget af, at undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til kursisternes arbejdstid og gerne vil samarbejde om undervisningen. Virksomhederne er mindre optaget af, om undervisningen foregår fysisk på virksomheden eller i sprogcentret.
 • At færre lektioner vil øge fleksibiliteten og effektiviteten i undervisningen uden, at det ændrer undervisningens kvalitet.
 • At en ændret tilrettelæggelse af danskundervisningen vil styrke det beskæftigelsesrettede fokus og spille bedre sammen med den virksomhedsrettede indsats.
 • At der samlet kan realiseres et effektiveringspotentiale i sektoren på knap 15-30 % af de offentlige udgifter til danskuddannelse bl.a. ved øget konkurrenceudsættelse, tilpasning af den økonomiske styring af sektoren og omstrukturering af undervisningen.

Med afsæt i Deloittes analyse har Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 17. november 2016 indgået en aftale om at reformere danskuddannelsen for voksne udlændinge. Aftalen indebærer blandt andet:

Der indføres et timeloft for kursister under integrationsprogrammet på gennemsnitligt 15 timers ugentlig undervisning

Deloittes analyse viser, at den væsentligste barriere for, at sprogindlæring sker i samspil med virksomhedsrettede tilbud, er et højt antal undervisningstimer, som i øvrigt ikke fører til, at kursisterne består modulerne hurtigere. Timerne fordeler sig typisk i en 3-2-model i kommunerne, hvor kursisterne har danskundervisning tre dage om ugen og er i en virksomhedsrettet indsats to dage om ugen.

I Brønderslev Kommune besluttede Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2016 at nedsætte timerne i danskundervisning i integrationsprogrammet til 16 timer pr. uge. Det betyder, at timerne i Brønderslev Kommune i dag fordeler sig i en "omvendt" 3-2-model, hvor tre dage om ugen som minimum anvendes i et virksomhedstilbud, og to dage går med danskundervisning. Brønderslev Kommune er dermed på forkant i forhold til at indfri dette aftalepunkt.

Danskundervisningens indhold skal være mere beskæftigelsesrettet

Undervisning i mundtlige færdigheder opprioriteres i starten af danskuddannelsen med henblik på, at kursisterne hurtigere bliver i stand til at begå sig på en arbejdsplads. Det materiale, som anvendes til modultests får et øget beskæftigelsesfokus, således at undervisningens fokus også rettes mere herpå. Derudover indføres mulighed for, at lærere med andre pædagogiske forudsætninger, fx erhvervsvejledere, kan undervise i afgrænsede emner.

Udbudsreglerne for kommunale driftsaftaler med private aktører præciseres, og statistik for afregningspriser og benchmarking offentliggøres

Deloittes analyse viser, at forskellene på de takster, kommunerne forhandler med sprogcentrene, er store, og der er ikke indikationer på, at takstforskellene skyldes strukturelle forhold såsom geografisk placering, tyngden af kursister eller lignende. Deloitte anvender i denne sammenhæng KORAs benchmarking af danskuddannelser for voksne udlændinge fra maj 2016. I sammenligningen af takstniveauer inddeler KORA sprogcentrene i 5 kategorier, alt efter om de ligger i den billige ende (niveau 1) eller den dyre ende (niveau 5). Brønderslev Kommunes udbyder af danskuddannelse - AOF Vendsyssel, som på opgørelsestidspunktet hed AOF Dronninglund Daghøjskole - ligger her i midten på niveau 3.

Deloittes analyse peger desuden på markante forskelle i sprogcentrenes produktivitet. Nogle sprogcentre anvender seks gange så mange ressourcer på at opnå, at en kursist består et modul, sammenlignet med de mest produktive sprogcentre. Deloitte foreslår derfor øget brug af konkurrenceudsættelse og peger på et øget behov for effektstyring af sprogcentrene.

Regeringen og aftalepartierne vil således præcisere udbudsreglerne og offentliggøre statistik for afregningspriser og benchmarking.

Den statslige refusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk afskaffes, og refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes

Kommunerne har ikke udnyttet de nuværende refusionslofter. Deloitte konkluderer derfor, at de nuværende refusionslofter ikke giver kommunerne incitament til at reducere omkostningerne til danskundervisning. For at øge det kommunale ansvar reduceres refusionslofterne.

Der er i dag to refusionslofter. Det ene vedrører udgifterne til arbejdsmarkedsrettet dansk, som er et tilbud til udenlandske arbejdstagere, studerende mv. Dette refusionsloft afskaffes. Kommunerne udnyttede i 2015 kun gennemsnitligt 45 % af refusionsloftet til arbejdsmarkedsrettet dansk. Brønderslev Kommune udnyttede 22 % af dette refusionsloft i 2015 svarende til 829.521 kr.

Det andet refusionsloft vedrører udgifterne til integrationsprogrammet for flygtninge og familiesammenførte. Dette refusionsloft nedsættes fra 76.635 kr. til 36.035 kr. pr. helårsperson. I 2015 udnyttede kommunerne gennemsnitligt 67 % af dette refusionsloft. Brønderslev Kommune udnyttede 63 % af dette refusionsloft i 2015 svarende til 13.338.792 kr.

Kommunerne skal udarbejde regionale rammeaftaler

Det er ikke nærmere præciseret i aftaleskriftet eller Deloittes rapport, hvad dette aftalepunkt indebærer. I Nordjylland vil det tværkommunale formandsmøde have dette punkt på dagsorden den 14. februar 2017, hvor aftalen om reform af danskuddannelser vil være mere konkret udmøntet.

Regeringen vil inden årets udgang sende et lovforslag i høring. Mere konkret udmøntning af ændringerne i danskuddannelsen drøftes mellem aftaleparterne i løbet af lovgivningsprocessen. Lovforslaget forventes fremsat i februar 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Som følge af, at refusionen af udgifter til undervisningen af arbejdstagere, studerende m.fl. afskaffes, samt at der sker reduktion af refusionsloftet (pr. helårspersoner) fra 76.635 kr. til 36.035 kr. bliver bruttoudgiften for 2017 reduceret fra 22,4 mio. kr. til 11 mio. kr. Refusionen reduceres fra 11,2 mio. kr. til 5,4 mio. kr. Området reduceres netto med 5,6 mio. kr. Dette forventes finansieret via budetgarantien.

Det skal nævnes, at ministeriet har reduceret antallet af kvoteflygtninge i forhold til tidligere udmelding.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. december 2016, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Bilag

Til toppen


8. Brønderslev Kommune - i samspil med nye borgere


Resume

Sagsforløb: DIR/IR

Direktionen sender kommissorium for "Brønderslev Kommune - i samspil med nye borgere" til udtalelse i Integrationsrådet.

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Lederforum og har sigte på den samlede integrationsopgave.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 2. september 2015 ”Brønderslev Kommune – i samspil med borgerne” som ramme for tilgangen til opgaveløsningen i den kommunale organisation i samarbejde med borgerne. Hensigten med ”…i samspil med borgerne” er at ændre tilgangen til borgerbetjeningen, således at den kommunale medarbejder går fra at ”gøre for” borgeren til fremover at ”gøre med” borgeren.

I forlængelse af Byrådets beslutning har en arbejdsgruppe nedsat i relation til Lederforums arbejde med projektet udarbejdet et forslag til kommissorium for den samlede integrationsopgave, herunder modtagelsesfasen og selve integrationsindsatsen. Kommissoriet lægger op til et bredt tværgående samarbejde i den kommunale organisation og naturligvis inddragelse af civilsamfundet - de frivillige.

Kommissoriet foreslår nedsættelse af en ny arbejdsgruppe bestående af 5-6 medlemmer med repræsentation fra Forretningsledelsen og ledere fra relevante fagenheder og stabe. Arbejdsgruppen vil bl.a. skulle udarbejde forslag til en "Vision og Strategi for Integration" indeholdende en beskrivelse af, hvorledes den videre implementering skal ske i den kommunale organisation ogblandt borgerne i Brønderslev Kommune. Kommissoriet lægger vægt på, at der tages afsæt i allerede eksisterende beslutninger og initiativer.

Forslaget til "Vision og Strategi for Integration" forventes at kunne behandles i Forretningsledelsen senest den 1. december 2016.

Arbejdsgruppen foreslår, at Forretningsledelsen godkender kommissoriet.

Direktionen, 7. juni 2016, pkt. 8:

Godkendt. Henning deltager fra direktionen.

Supplerende sagsfremstilling:

Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe bestående af leder af Integrationsafdeling og Ydelseskontor Annie B. Frandsen, Jobcenterchef Vibeke Holler, Dagtilbudschef Jørn Godsk, Skolechef Carsten Otte og Direktør Henning Risager.

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til ”Vision og Strategi - for modtagelse af flygtninge”. Forslaget er udarbejdet på baggrund af idé og værdisæt ikonceptet ”Brønderslev kommune – i samspil med borgerne”. Forslaget er afstemt med kommunens integrationspolitik, og der er desuden hentet inspiration fra andre kommuner. ”Vision og strategi” er fortalt i fire områder

· Modtagelsesperioden

· Integrationsindsatsen

· Samarbejde på tværs i Brønderslev Kommune

· Civilsamfundet og fællesskaber

Forslag til ”Vision og Strategi – for modtagelse af flygtninge” fremsendes til drøftelse og beslutning i direktionen.

Direktionen, 25. oktober 2016, pkt. 10:

Sendes til udtalelse i Integrationsrådet med anbefaling fra Direktionen, med enkelte redaktionelle tilretninger.

Præsenteres i nuværende form endvidere på Ledernetværket.

Personale

Implementering af "Vision og Strategi for Integration" forventes at skulle løses inden for de nuværende personaleressourcer, men en øget tilgang af flygtninge vil kunne øge behovet flere personaleressourcer.

Økonomi

Implementering af "Vision og Strategi for Integration" afholdes inden for de af Byrådet afsatte økonomiske rammer til løsning af den samlede integrationsopgave.

Beslutning

Det er med stor glæde, at Integrationsrådet har modtaget sagen til orientering. Integrationsrådet ønsker at støtte op om forslaget.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Bilag

Til toppen


9. Særligt brobygningsforløb for tosprogede elever


Resume

Sagsforløb: BE/IR

UU Brønderslev holder som et forsøg et særligt brobygningsforløb i uge 5 i 2017 for forældre og elever i udvidet modtageklasse og enkelte udslusede tosprogselever i 9. og 10. klasse.

Brobygningsforløbet har til formål at præsentere eleverne for mulige uddannelsestilbud og forberede dem på de krav og muligheder, der er forbundet med ordinær uddannelse.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Når unge flygtninge eller familiesammenførte ankommer sent til Brønderslev Kommune - typisk som 16-18 årige - starter de deres skoleforløb i udvidet modtageklasse - også kaldet "verdensklassen". Nogle af disse unge når at blive udsluset i almindelig 9.-10. klasse, men det er svært for de unge at nå at blive uddannelsesparat inden afslutning af tilsvarende 10. klasse.

Andre forberedende uddannelsestilbud er derfor ofte en nødvendighed til denne gruppe, inden de kan påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse.

Som et forsøg har UU Brønderslev planlagt et særligt brobygningsforløb for disse unge og deres forældre i uge 5 i 2017. Forløbet varer en uge, hvor eleverne deltager 5 dage, og deres forældre deltager 2 dage.

I brobygningsforløbet vil eleverne besøge tre skoler, der vil forsøge at give dem et indtryk af deres undervisning, læringsmiljø, krav til eleverne og muligheder for videreuddannelse.

Eleverne vil besøge Brønderslev Produktionsskole én dag, hvor de kan afprøve skolens værkstæder. Derudover vil eleverne besøge EUC Nords sprogskoleafdeling i Hjørring to dage, hvor de blandt andet vil deltage i matematik- og danskundervisningen. De sidste to dage besøger eleverne VUC i Hjørring, hvor de informeres om skolens opbygning og muligheder og deltager på undervisningsholdene og afprøver niveauer.

Forældrene vil deltage én dag på EUC Nord, hvor de med tolk får en rundvisning i afdelingen for de tekniske erhvervsuddannelser. Forældrene vil blandt andet blive præsenteret for de faglige krav til håndværksuddannelserne og de IT-programmer, der arbejdes med i undervisningen. Målet er, at forældrene opnår indsigt i og forståelse for erhvervsuddannelserne i Danmark.

Forældrene vil også besøge EUC Nords sprogskoleafdeling og VUC, hvor de vil få information om muligheder, krav og de forløb, der tilbydes.

Det er aftalt med AOF, at forældrene fritages for deres egen sproguddannelse de to dage, de deltager i deres børns brobygningsforløb. Formålet med forældrenes deltagelse er at give dem indsigt i deres børns fremtidige skolegang og skabe grundlag for et godt samarbejde herom.

Forældre og elever transporteres med offentlig transport under brobygningsforløb med det formål, at de oplever transporttiden og prøver turen af, så den ikke er fremmed, når der startes op til august.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 9. januar 2017, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Integrationsrådet har taget sagen til orientering.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Til toppen


10. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2016 (4.kvartal - status for 2016)


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder UngeCentrets/Jobcentrets mål og strategier i forhold til beskæftigelsesministerens indsatsområder.

Fagforvaltningen har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2016.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2016. Resultatopfølgningen viser

 • Stort fald i antallet af unge på uddannelseshjælp; mange unge er kommet i uddannelse
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer.
 • Et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere; flere er blevet jobparate -det samlede antal kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes yderligere
 • Færre langtidsledige
 • Flere integrationsborgere er kommet i uddannelse eller job

Positiv udvikling for unge på uddannelseshjælp

Den positive udvikling på Ungeområdet, der blev igangsat i midten af 2015 er fortsat i 2016. I december 2016 var der 212 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, det er 48 færre end i december 2015. UngeCentrets statistik viser, at der er 134 unge, der i 2016 har påbegyndt en uddannelse.

UngeCentret har i perioden oktober 2014 til oktober 2016 været en del af et ”Empowerment” projekt sammen med 29 andre danske kommuner. Målet med projektet har været en ændret tilgang til gruppen af unge, der har problemer ud over ledighed og som har været på offentlig forsørgelse i over 2 år.

Denne tilgang passer godt med Brønderslev Kommunes tiltag "Brønderslev Kommune - i samspil med borgerne", der ligesom empowerment-tilgangen lægger vægt på, at opgaverne løses i samspil med borgerne. Erfaringerne med projektet og tilgangen er særdeles positive og projektet har hjulpet mange unge videre i livet.

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Jobcentret etablerede i 2014 et erhvervsserviceteam, der fungerer som virksomhedernes indgang til Jobcentret. Jobcentrets erhvervsservice arbejder blandt andet med rekruttering af medarbejdere til virksomheder, der skal have besat konkrete stillinger. I 2016 har erhvervsservice-teamet hjulpet med at besætte 175 stillinger.

Jobcentret samarbejder desuden med 45 virksomheder/arbejdspladser om virksomhedscentre. Et virksomhedscenter er en virksomhed med kontrakt om samarbejde med jobcentret om et fast antal pladser til praktikanter, som er ledige eller syge borgere med behov for støtte. Derfor stiller virksomheden en mentor til rådighed. Virksomhedscentrene giver derved borgere, der har behov for ekstra støtte og opfølgning muligheden for, at komme i praktik på en virksomhed.

Færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, men stadig udfordringer

Udviklingen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været positiv i 2016. Her har der været et fald på ca. 82 fuldtidspersoner i 2016 (heraf er en del overgået til integrationsydelse pr. juli 2016).

I gennemsnit har der været 325 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2016. Der er dog tillige kommet flere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det totale antal personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse uden for integrationsloven, har såledels ikke ændret sig mærkbart. Sammensætningen af gruppen er dog ændret, så flere nu står parate til at kunne tage et job. Ligeledes konstateres der et mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Dette udlignes dog af en lille stigning i gruppen under 30 år.

Jobcentret arbejder målrettet med den kontanthjælpsstrategi, som Beskæftigelsesudvalget har besluttet for kontanthjælpsmodtagerne over 30 år, hvor der er fokus på at hjælpe flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

Færre langtidsledige

Udviklingen i ledigheden for de forsikrede ledige har været positiv i 2016. Dette har også smittet af på udviklingen i langtidsledigheden. Hvor der fra november 2015 til november 2016 ses et fald fra 156 langtidsledige til 138 langtidsledige.

Jobcentret har i 2016 arbejdet med at ”spotte” langtidsledige tidligt i ledighedsforløbet. Det sker blandt andet gennem fællessamtalerne med a-kasserne. Hvor der arbejdes på i fællesskab at tilrettelægge en plan, som kan bringe den pågældende i arbejde.

Samtidig arbejdes der, via et langtidsledighedsprojekt, støttet med midler fra STAR, målrettet med en tidlig og individuel indsats for personer, der vurderes at være i risiko for at blive langtidsledige.

Flere integrationsborgere er kommet i uddannelse eller job

Når det gælder integrationsområdet, har dette været et særligt fokusområde i 2016. Brønderslev Kommune har blandt andet gennemført messen ”Mød og match”, hvor lokale virksomheder og integrationsborgere havde mulighed for at møde hinanden. Udover messen, har fokus i 2016 været på, at de jobparate integrationsborgere så hurtigt som muligt skal i gang med en praktik på en virksomhed.

Opgørelsen viser, at 42 af integrationsborgerne i 2016 er kommet i job, uddannelse, IGU uddannelse eller er blevet voksenelever.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2017, pkt. 5:

Beskæftigelseschef Vibeke Holler orienterede om status for 2016 – oplægget vedhæftes referatet.

Opfølgningen på Beskæftigelsesplanen for 2016 blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 14:

Indstilles taget til efterretning.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Byrådet, 1. marts 2017, pkt. 14:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Beslutning

Integrationsrådet har taget sagen til orientering.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Bilag

Til toppen


11. Information om ny strategi på tosprogsområdet


Resume

Sagsforløb: IR

Der er i 2016 gennemført ny strategi på tosprogsområdet.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen stiller forslag om, at skolechef Carsten Otte inviteres til at deltage i Integrationsrådets næste møde for at orientere om erfaringerne med den nye strategi.

Integrationsrådet medlemmer anmodes om at tage stilling til formandens forslag.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 gennemført ny strategi på tosprogsområdet, som betyder, at de tosprogede elever umiddelbart efter boligplaceringen i Brønderslev Kommune henvises til et Modtage- og videnscenter. Udgangspunktet er, at der i løbet af de første 1-3 måneder vil ske en afklaringssamtale med henblik på udslusning til almen- eller specialområdet. Efter strategien skal der efter 6 måneder og igen 12- 24 måneder foretages afklaringssamtaler med henblik på justeringer.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet drøfter spørgsmål til skolechef Carsten Otte, som med baggrund i disse spørgsmål vil kunne forberede et oplæg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om formand Knud Jørgensens forslag.

Beslutning

Integrationsrådet ønsker at drøfte følgende med Carsten Otte:

 • Aldersopdelingen i modtage- og videnscenter
 • Fravær, motivation, indlæring fordelt på piger og drenge
 • Lærernes opfattelse af at undervise de klasser, hvor flygtningebørnene er flyttet ud i
 • Evaluering af den nye model, hvordan fungerer det?
 • Hvordan opleves det på skolerne?

Spørgsmålene sendes til Carsten Otte.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Til toppen


12. Teaterforestilling om nytilkomne unge flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Børn og Kultur inviterer i samarbejde med Integrationsrådet til teaterforestilling med C:NTACT. Stykket hedder "Hvad laver de her" og omhandler historier fra nytilkomne unge flygtninge.

Sagsfremstilling

Teaterforestillingen "Hvad laver de her" er en turnéforestilling, hvor der bliver præsenteret en række stærke personlige historier fra nytilkomne flygtninge. Arrangementet henvender sig til alle over 13 år - borgere såvel som fagpersoner, der ønsker at få et indblik i, hvorfor man vælger at flygte fra sit hjemland, og hvordan tilværelsen ser ud som ung og ny i Danmark.

Stykket forventes samtidig at lægge op til en god konstruktiv debat i forhold til forskellige udfordringer omkring flygtninge.

Arrangementet afholdes den 23. maj 2017 fra kl. 19.30-21.00. Det er gratis at deltage, men da der er begrænsede pladser, er det nødvendigt at tilmelde sig.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer drøfter deltagelse i arrangementet.

Beslutning

Formanden Knud Jørgensen opfordrer medlemmerne til at deltage i arrangementet.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Bilag

Til toppen


13. Forslag til etablering af Projekt Bydelsmødre


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Integrationsrådet har foreslået, at der i Brønderslev Kommune iværksættes Projekt Bydelsmødre.

Bydelsmødre er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som frivilligt støtter andre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som er socialt isolerede og behøver hjælp til at komme videre i deres liv.

Projektforslaget indebærer, at en medarbejder i integrationsafdelingen anvender en dag om ugen i op til 2 år på at være koordinator for projektet. Inden projektets udløb forventes bydelsmødrene at være etableret som en frivillig forening.

Sagen forelægges Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har foreslået, at der i Brønderslev Kommune iværksættes Projekt Bydelsmødre.

Undersøgelser og erfaringer fra ca. 40 igangværende bydelsmødre-projekter i Danmark viser, at der er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som lever socialt isoleret i Danmark, og som det offentlige system har svært ved at nå.

Bydelsmødre er en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som yder en frivillig indsats for at støtte socialt isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet. Bydelsmødrene skaber kontakt til kvinderne og bygger bro til det sted eller tilbud, som bedst kan hjælpe kvinden videre.

Da Odense Kommune for nylig gennemgik deres sager med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, fandt de en stor andel sygemeldte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelser af kvindernes lægeerklæringer viste ifølge Odense Kommune, at kvindernes helbredsproblemer i ni ud af ti tilfælde ikke forhindrer dem i at varetage et arbejde, og de blev efterfølgende vurderet jobparate. Odense Kommune vurderer, at det - udover helbredsproblemer - er en blanding af dårlige sprogkundskaber, lav motivation og familiemønstre, der har holdt kvinderne væk fra arbejdsmarkedet.

Den målgruppe af etniske minoritetskvinder, som Odense Kommune har identificeret, udgør en del af målgruppen for projekt bydelsmødre. Der er dokumenteret god effekt af de igangværende projekters indsats, som både styrker bydelsmødrene og de kvinder, de hjælper. Kvinderne oplever efter bydelsmødre-indsatsen øget forankring i det danske samfund og øget mod til at løse egne problemer.

Bydelsmødrene klædes på til opgaven med en grunduddannelse på 14 moduler (ca. 52 timer).

Projekt Bydelsmødre kører efter et velafprøvet koncept, som er udviklet af Landsorganisationen for Bydelsmødre. Landsorganisationen stiller en færdig pakke til rådighed, som bl.a. indeholder en udførlig guide til, hvordan man starter og forankrer bydelsmødre-indsatsen.

Bydelsmødre er et projekt i god tråd med Brønderslev Kommunes vision om at løse de kommunale opgaver ”i samspil med borgerne”.

Etablering af Projekt Bydelsmødre i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at en bydelsmødre-indsats i Brønderslev Kommune startes op som et 2-årigt projekt, der evalueres efter det første år.

Til at koordinere opstart af bydelsgruppen og indsatsen ses behov for en koordinator en dag om ugen i højst 2 år. Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at denne opgave forankres hos en af familiekonsulenterne i Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune, som har et bredt kendskab til både målgruppen og aktørerne på området.

Udover koordinatoren etableres der i opstartsfasen en ressourcegruppe med repræsentanter fra de relevante aktører i lokalområdet samt en følgegruppe bestående af lederne på området.

Inden afslutning af det første projektår etablerer bydelsmødrene sig som en forening, og den lønnede koordinators opgave udfases og overgår til en organisatorisk frivillig, som er eller bliver en del af bydelsgruppens fællesskab.

Finansiering

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at aflønning af koordinatoren finansieres indenfor den nuværende ramme i Integrationsafdelingen, såfremt koordinator-opgaven forankres her. Udgifter til grunduddannelseskurser, aktiviteter og arrangementer foreslås finansieret af driftsloftet på integrationsområdet.

Når projektperioden ophører efter 2 år, og bydelsmødrene er etableret som en frivillig forening, er det forskelligt, hvordan de etablerede foreninger finansierer deres udgifter til uddannelse af nye bydelsmødre og aktiviteter. Nogle foreninger lever af frivillige § 18-midler, andre indgår som en del af helhedsplaner, mens andre har et fast driftstilskud fra kommunen.

Forslag til finansiering:

Første år

Andet år

Løn til koordinator 1 dag om ugen i max 2 år

Finansieres indenfor rammen

Finansieres indenfor rammen

10 grunduddannelseskurser

23.000

Finansieres på driftsloftet for integrationsområdet

0

Finansieres på driftsloftet for integrationsområdet

Aktiviteter og arrangementer

12.000

10.000

I alt

35.000

10.000

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender iværksættelse af et 2-årigt bydelsmødre-projekt i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personale

Forslaget indebærer, at en familiekonsulent i integrationsafdelingen anvender en dag om ugen i op til 2 år på opgaven som koordinator for projektet.

Økonomi

Udgifterne kan afholdes indenfor nuværende budget.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2017, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Integrationsrådet har taget sagen til orientering.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Bilag

Til toppen


14. Integrationsrådsvalg i 2018


Resume

Sagsforløb: IR

I 2018 skal der være valg af medlemmer til Integrationsrådet.

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet allerede nu påbegynder en drøftelse af, hvorledes dette valg foreslås gennemført.

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtægterne, at Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Der afholdes kommunalvalg i efteråret 2017 og der skal således afholdes valg af medlemmer til Integrationsrådet primo 2018.

Det er kommunalbestyrelsens beslutning, hvorvidt man forud for udpegelsen af medlemmer til Integrationsrådet ønsker at afholde valg og i givet fald i hvilken form.

Valget i 2014 blev afholdt i fælleslokalerne Niels Bohrs Plads, hvor der var opstillet valgbokse. Forud for selve valgdagen havde der været opstillingsmøde, hvor interesserede kunne meddele, at de ønskede at stille op til Integrationsrådet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter valgafhandlingen for 2018.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen op på næste møde med henblik på at drøfte valghandlingen for 2018.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Der er udsendt invitation til deltagelse i konference fra Ensomme Gamles Værn.

Integrationsrådets medlemmer anmodes om at tage stilling til eventuel deltagelse af repræsentant fra rådet.

Sagsfremstilling

Under overskriften Ældre Migranter - ulighed og veje frem, afholder Ensomme Gamles Værn konference onsdag den 17. maj 2017 fra kl. 10-16.30 på Nyborg Strand. Prisen for deltagelse er 1.100 kr.

Af invitationen fremgår følgende:

Vi ved, at migranter føler sig mere ensomme end etniske danskere. Årsagen kan være, at de har efterladt familie, venner og traditioner – og marginalisering og isolation kan også være på spil. Vi ved meget lidt om, hvilke fællesskaber ældre migranter egentlig har adgang til i Danmark. Inviterer vi i tilstrækkelig grad hinanden indenfor?

Med konferencen vil Ensomme Gamles Værn undersøge veje ud af uligheden og sætte muligheder og begrænsninger i samfundets indretning på dagsordenen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt Integrationsrådet skal have en repræsentant med til konferencen.

Beslutning

Integrationsrådet støtter op om, at 2 medlemmer deltager i konferencen.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Bilag

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Integrationsrådets formand foreslår, at mødet den 10. maj udskydes til den 15. juni. Dette vedtages.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Til toppen

Opdateret 30. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach