Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 11. november 2015
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet at bemærke.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


3. Fordeling af flygtninge 2016


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Udlændingestyrelsen har fastsat kvoten for 2016. Brønderslev Kommune har fået tildelt en kvote på 90. Brønderslev Kommune har budgetteret med 114 kvoteflygtninge.

Udlændingestyrelsen meddeler, at landstallet for 2016 vil kunne blive justeret.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I brev af 1. april 2015 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2016 foreløbig var fastsat til 12.000 personer. Udlændingestyrelsen har ikke modtaget tilkendegivelser om, at der ønskes indgået aftaler om kommunekvoterne for 2016, derfor er fordelingen fastsat på baggrund af den beregningsmodel, der følger af boligplaceringsbekendtgørelsen.

Udlændingestyrelsen gør opmærksom på, at landstallet for 2016 vil kunne blive justeret. Dette vil i så fald ske, når ændringsforslaget for finansloven for 2016 foreligger. Såfremt landstallet bliver justeret, vil der være mulighed for at indgå aftaler om regions- og kommunekvoterne. Hvis der ikke indgås aftaler, vil Udlændingestyrelsen fastsætte kvoterne ud fra beregningsmodellen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Økonomi

Der er budgetteret med 114 flygtninge i 2016. Den nye kvote på 90 personer reducerer antallet med 24 personer, beregnet med to færre personer pr. måned. Såfremt finansloven vedtages med de 90 kvoteflygtninge vil Brønderslev Kommunes budget blive reduceret med ca. 0,5 mio. kr. (netto). Det anbefales, at der ikke gives bevilling pt. idet vi afventer finanslovens vedtagelse samt udviklingen i antallet af flygtninge i starten af 2016.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. november 2015, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 11. november 2015:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev taget til orientering.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


4. Boligplacering af flygtninge og asylansøgere


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Der er indgået aftale med boligforeningerne i Brønderslev Kommune om, at Brønderslev Kommune ønsker at gøre brug af anvisningsretten, når det drejer sig om flygtninge, der skal boligplaceres.

Udlændingestyrelsen har trukket opsigelsen af Tygelsgadecentret og lejlighederne i Brønderslev tilbage. Der skal igen modtages asylansøgere i Brønderslev by. Asylansøgerne skal bo dels i Tygelsgadecentret og dels i de lejligheder, som Center Brovst har lejet af Boligforeningen PM. Fra asylcentret oplyses, at dette ikke umiddelbart påvirker boligsituationen i Brønderslev Kommune.

Integrationsrådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune anvender anvisningsretten i forbindelse med boligplacering af flygtninge. Det betyder, at hver 4. ledig bolig skal sendes til anvisning i Integrationsafdelingen. Ønsker Integrationsafdelingen at gøre brug af lejligheden, underskrives lejekontrakt mellem boligforeningen og kommunen. Når der boligplaceres en flygtning i lejligheden, overgår lejligheden til flygtningen og lejeforholdet bliver herefter mellem boligforeningen og flygtningen.

I forbindelse med boligplacering af flygtninge indgås der ligeledes aftaler med private, der ønsker at udleje lejligheder og huse til flygtninge. Der er politisk ønske om at boligplacere i lokalområderne. Der er således fokus på at flygtninge bliver boligplaceret i hele kommunen.

Fra Asylcentret er det oplyst, at situationen vedrørende asylansøgere i Brønderslev by er meget usikker. Tygelsgadecentret er siden sommeren 2015 blevet lukket og genåbnet med nye asylansøgere. Det er oplyst, at der skal bo flere i lejlighederne. Asylcentret vil ikke leje flere lejligheder. De boligplacerer derimod flere i de lejligheder, som de har lejet på nuværende tidspunkt.

Det må derfor antages, at ovenstående ikke vil medvirke til at belaste boligsituationen yderligere i Brønderslev.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Sagen tages til orientering.

Integrationsrådet opfordrer til, at der ved boligplacering i lokalområderne sikres, at flygtningebørn i forbindelse med skoleplacering tilbydes ekstra undervisning.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


5. Udtræde af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum


Resume

Sagsforløb: IR/LAF

Medlem af Integrationsrådet Kamomo K. Ruhinduka ønsker at udtræde af hvervet som medlem af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kamomo K. Ruhinduka ønsker at udtræde af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum af private årsager.

Bodil Thomsen er valgt som suppleant til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum og indtræder herefter i dette hverv.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet taget sagen til efterretning.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


6. Borgermøde om netværksfamilier


Resume

Sagsforløb:IR/BE

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, foreslår, at Integrationsrådet er arrangør af et informationsmøde for borgere, der ønsker at være netværksfamilie for flygtninge.

Integrationsrådet anmodes om at drøfte formand Knud Jørgensens forslag.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, foreslår, at Integrationsrådet arrangerer et møde for borgere i Brønderslev Kommune, med det formål at give borgere orientering om, hvad det vil sige at være netværksfamilie for flygtninge.

Til at give denne orientering foreslår formanden, at der foruden repræsentanter fra Integrationsrådet inviteres repræsentanter fra Røde Kors, AOF, Red Barnet, Integrationsafdelingen samt eventuel tidligere netværksfamilier, som har erfaring i at fungere som netværksfamilie.

Informationsmødet skal indeholde generel orientering om, hvilken baggrund flygtningene kommer fra, deres nuværende situation, samt hvilken rolle en netværksfamilie kan have i forhold til at støtte flygtningene i at blive integreret i det danske samfund.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter formand Knud Jørgensens forslag.

Beslutning

Integrationsrådet træffer beslutning om at afholde et arrangement den 21. januar 2016 kl. 19:00 i Fælleshuset, Niels Bohrs Plads.

Knud Jørgensen indkalder repræsentanter fra ovenstående organisationer til et arbejdsmøde.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


7. Fremtidig organisering og indsats på integrationsindsatsen


Resume

Sagsforløb:IR/BE

På møde den 17. august 2015 traf Beskæftigelsesudvalget beslutning om gennemførelse af nye principper for beskæftigelsesindsatsen for flygtningene. Med virkning fra den 1. november 2015 er de job- og uddannelsesparate flygtninge således påbegyndt forløb hos ISS, der kombinerer erhvervsmæssig og sproglig opkvalificering for borgere i integrationsperioden. Foruden tilbud fra ISS vil denne gruppe modtage danskuddannelse fra AOF. De aktivitetsparate integrationsborgere fortsætter uden ændringer i deres forløb i AOF.

Integrationsrådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Integrationsafdelingen har foretaget matchning af borgere i integrationsperioden. Denne matchning har vist, at der er 39 uddannelsesparate, 57 jobparate og 117 aktivitetsparate integrationsborgere. Der er enkelte borgere, som ikke er blevet matchet. Der kan være forskellige årsager hertil. Nogle er på barsel eller alvorlig syge og de vil først blive matchet, når de er klar til at modtage tilbud igen. Der er også enkelte, som er i andre opkvalificerende tilbud eller på højskole. Det vil først være relevant at matche dem, når de er afsluttet i deres nuværende tilbud.

De borgere, der er blevet matchet, er blevet orienteret og der har været afholdt informationsmøder for de uddannelses- og jobparate borgere, som er blevet henvist til ISS. Det nye tilbud blev meget positivt modtaget og flere gav udtryk for glæde over at være henvist til dette forløb.

De uddannelses- og jobparate borgere skal i november måned 2015 møde hos ISS hver torsdag. De øvrige dage skal de deltage i danskuddannelse hos AOF. Fra december 2015 skal de møde tirsdag og torsdag hos ISS. Der vil være tale om foreløbig 13 ugers forløb. Perioden kan efter en konkret vurdering forlænges til 26 uger.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev taget til orientering.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


8. Beskæftigelsesplan 2016


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver den strategiske prioritering af indsatsen det kommende år. Jobcenter Brønderslev har udarbejdet Beskæftigelsesplan for 2016.

Beskæftigelsesplanen for 2016 fremsendes til høring i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indeholder Jobcentrets overordnede planlægning og prioritering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

På beskæftigelsesområdet er der siden 2013 gennemført flere omfattende reformer. Reformerne på beskæftigelsesområdet har betydet, at der er igangsat nye indsatser og indført nye måder at arbejde på. I Brønderslev Kommunes Jobcenter er der gennemført organisationsændringer for at understøtte reformerne. 2016 bliver derfor et år, hvor der er fokus på konsolidering af de initiativer og indsatser, der har været igangsat på beskæftigelsesområdet de senere år. Samtidig ventes der fra 2016 en markant ændring af de økonomiske mekanismer i beskæftigelsesindsatsen, idet varigheden af forløbene på offentlig forsørgelse bliver afgørende for, hvor meget refusion kommunerne modtager fra staten.

For at understøtte en overordnet retning for beskæftigelsesindsatsen på tværs af landet har Beskæftigelsesministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016. Målene er identiske med ministermålene for 2015. Foruden fokus på konsolidering af igangværende tiltag, er omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 de fire udmeldte ministermål samt en lokal udfordring:

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse

 • Målsætning for 2016: Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp nedbringes til 309 fuldtidspersoner i 2016 (antal uddannelseshjælpsmodtagerepr. august 2015: 337).

I Brønderslev Kommune har der været et markant fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i august måned 2015. Udfordringen bliver at fastholde den positive udvikling i 2016 og styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Der er derudover en gruppe af unge, der har psykiske, sociale eller misbrugsmæssige problemer. Denne gruppe af unge har behov for en tværfaglig indsats for at blive klar til uddannelse.

Mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

 • Målsætninger for 2016 på området:
  • Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere nedbringes til 372 fuldtidspersoner (antal pr. juli 2015: 405 personer).
  • Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes til 225 (antal pr. juli 2015: 242 sager).
  • Antallet af personer på ledighedsydelse nedbringes til 100 fuldtidspersoner (antal pr. juli 2015: 114 personer)
 • Den primære udfordring i Brønderslev Kommune på dette område er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobcentret vil i 2016 øge brugen af virksomhedsvendte indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser til dem, der er længst fra arbejdsmarkedet.

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes

 • Målsætning for 2016: Antallet af langtidsledige nedbringes til 136 fuldtidspersoner (antal langtidsledige pr. september 2015: 161).

Langtidsledige defineres som jobparate ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden indenfor det seneste år. I 2016 vil Jobcenter Brønderslev i samarbejde med A-kasserne udvikle indsatsen for at forebygge langtidsledighed. Det skal blandt andet ske gennem uddannelse og opkvalificering af ufaglærte ledige samt ledige med forældede kompetencer.

Mål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

 • Målsætninger for 2016:
  • Antallet af virksomhedsrekrutteringer når 175 (antal rekrutteringer i 2015 opgjort primo august: 139)
  • Der skal være 50 virksomhedscentre med 160 pladser (i august 2015 er der 37 virksomhedscentre med 92 pladser)
  • Der skal etableres tæt samarbejde med 40 virksomheder (aktuelt er der etableret tæt samarbejde med 14 virksomheder)
  • Besøg hos 100 nye virksomheder/iværksættere, som der ikke har været kontakt med i minimum 1 år (der er ikke data for 2015)
  • Afholdelse af 4 temaarrangementer for ledige (i 2015 afholdes 3)
 • Jobcenter Brønderslev har allerede et stærkt og velfungerende samarbejde med virksomhederne, hvilket Dansk Industris undersøgelse af erhvervsklimaet også vidner om. Jobcentret vil i 2016 udbygge samarbejdet med kommunens virksomheder omkring rekruttering og afdækning af kompetencebehov, således at Jobcentret kan bistå med at klæde ledige såvel som medarbejdere på virksomhederne på til fremtidens kompetencebehov.

Lokal udfordring - integrationsindsatsen

 • Målsætning for 2016: 10 % af de jobparate integrationsborgere er selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 13 ugers praktik, og 20 % af målgruppen er selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 1 år.

Foruden de fire ministermål indgår i Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 en særlig, lokal udfordring på integrationsområdet. Brønderslev Kommune har modtaget mange flygtninge det seneste år, og antallet er kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven er fordoblet. Udfordringen er her at sikre, at integrationsborgerne hurtigt muligt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet og lærer dansk.

Udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2016 vil i høj grad komme til at ske gennem en 2-årig handleplan, som Jobcenter Brønderslev har iværksat i 2015. Via handleplanen følges udvalgte indsatser og initiativer tæt, og der følges via handleplanen op på Beskæftigelsesplanens mål kvartalsvist.

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender beskæftigelsesplanen til høring i Integrationsrådet.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. november 2015, pkt. 5:

Sendes til høring i Integrationsrådet og Handicaprådet, hvorefter sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget på næste møde.

Beslutning

Integrationsrådet har drøftet Beskæftigelsesplanen med særlig fokus på punktet Lokal udfordring - integrationsindsatsen.

Integrationsrådet håber, at målsætningen for 2016 lykkes. Integrationsrådet ønsker at blive orienteret om de kvartalsvise resultater.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Arrangement for nye flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet tager initiativ til et årligt arrangement for nye flygtninge. Formålet med arrangementet er at øge flygtningenes kendskab til det område, de er blevet boligplaceret i dels ved en rundvisning geografisk i nærområdet samt ved at inddrage repræsentanter fra det politiske og erhvervsmæssige område.

Integrationsrådet anmodes om at tage stilling til formand Knud Jørgensens forslag.

Sagsfremstilling

Formand Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet tager initiativ til en gang årligt at invitere alle de flygtninge, der er boligplaceret i Brønderslev Kommune det seneste år, til et arrangement, hvor de med bus får en rundvisning i nærområdet. Arrangementet skal indeholde dels rundvisning med henblik på geografisk at få større kendskab til området og dels besøg på lokale virksomheder.

Der stilles forslag om, at rundvisningen afsluttes i Den Runde Pavillon, hvor der vil blive serveret kaffe og kage, og hvor der vil være taler af Borgmesteren, udvalgsformænd, arbejdsgivere med mere.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter formand Knud Jørgensens forslag og træffer beslutning om, hvorvidt Integrationsrådet vil stå som arrangør af det foreslåede arrangement.

Økonomi

Udgiften til afholdelse af dette arrangement forventes af kunne indeholdes i Integrationsrådets budget.

Beslutning

Integrationsrådet er enige om at gennemføre det foreslåede arrangement. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Knud Jørgensen, Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen og Kamomo K. Ruhinduka, som vil arbejde videre med idéen.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


10. Forslag til samarbejdsaftale med Boligforeningen PM om boligsocial helhedsplan


Resume

Sagsforløb: FK/BE/BS/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til helhedsplan og samarbejdsaftale om boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

Sagsfremstilling

Kuben fremsender udkast til il helhedsplan og samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og Boligforeningen P.M. vedrørende boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

Aftalen løber over 4 år i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2019. Det samlede budget er på 8.282.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden bidrager med et tilskud på i alt 6.000.000 kr. Brønderslev Kommunes bidrag ifølge aftalen udgør 1.274.000 kr.

Der nedsættes en styregruppe, der har det overordnede ansvar for gennemførelsen af den boligsociale helhedsplan og derudover får følgende ansvarsområder:

 • Ansætte medarbejdere.
 • Godkende budgetter og sikre at budgettet holdes.
 • Levere ressourcer, beslutninger og mandat til sekretariatsledelsen.
 • Sikre helhedsplanens fremdrift og retning i samarbejde med sekretariatsledelsen.
 • Godkende strategioplæg.
 • Bane vejen for nye samarbejdsrelationer.

Brønderslev Kommune har en repræsentant i styregruppen.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender samarbejdsaftalen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Byrådet har i budgettet afsat 325.000 kr. årligt fra 2014 – 2017, i alt 1,3 mio. kr.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning
 • Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, orienterede om, at der afholdes temamøde om flygtningebørns skoleudbytte i foråret 2016.
 • Næste møde er den 17. marts 2016 kl. 16:30.
 • Ann-Pia V. Sørensen orienterer om, at der på skolebestyrelsesmødet blev drøftet, at mange flygtninge mangler lys og lås på deres cykler. Forslag om at der iværksættes arrangement på lige fod med arrangementet i Mælkebøtten, hvor der mødte en betjent op og orienterede om lovgivningen. Skolebestyrelsen har drøftet afholdelse af møde med skolechefen og politikere angående antallet af flygtningebørn på Skolegades Skole. Antallet er ved at være på 40%. Nogle forældre er begyndt at vælge børnehaveklassen fra. Skolebestyrelsen vil foreslå at flygtningebørnene fordeles på alle skolerne i Brønderslev by. Skolebestyrelsen vil indkalde til møde.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach