Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 16. marts 2016
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet at bemærke.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering

Beslutning

På Integrationsrådets møde den 11. november 2015 blev det besluttet, at der skal afholdes arrangement for nye flygtninge én gang årligt.

Det blev besluttet, at planlægningsgruppen mødes den 4. april 2016 kl. 15:00.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


4. Formandens årsberetning 2015


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, fremlægger sin årsberetning til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Service foreslår, at formandens beretning godkendes.

Beslutning

Beretningen blev godkendt.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Mødekalender 2016 - Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Mødekalender fremsendes til godkendelse i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Af forretningsordenen fremgår, at Integrationsrådet skal afholde minimum 4 møder årligt, og at møderne fastsættes ved rådets første møde i et kalenderår. Der ud over afholdes møde, når formanden finder der fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer anmoder om det.

 • tirsdag den 24. maj 2016 kl. 16.30
 • onsdag den 31. august 2016 kl. 16.30
 • torsdag den 17. november 2016 kl. 16.30

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet godkender mødekalender for 2016.

Beslutning

Grundet Byrådsmøde den 31. august 2016, ændres denne dato til den 7. september 2016. De øvrige datoer godkendes.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


6. Tosprogsområdet - fordeling og håndtering af skoletilbud til tosprogede elever


Resume

Sagsforløb: BS/IR

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, hvordan udvalget ønsker at styrke integrationsarbejdet i forhold til tosprogede skolesøgende børn.Udvalget godkendte på møde den 3. februar 2015, at der ved fordeling af tosprogede børn skal koordineres mellem boligplacering, tilbud om dagtilbudsplads og skolegang.

Folkeskoleområdet har udarbejdet fire korte scenarier, som belyser mulighederne for at løse opgaven.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget bedes tage stilling til, i hvilken retning man ønsker at styrke integrationsarbejdet omkring tosprogede skolesøgende børn på baggrund af nedenstående fire scenarier. De 3 første scenarier er alle indenfor rammen af den eksisterende strategi. Det er i øvrigt Folkeskoleområdets forslag, at ”Verdensklassen” på ungdomsskolen fastholdes, idet der her gives et særligt tilrettelagt undervisningstilbud med fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne.

Forslag til scenarier:

 1. En fastholdelse af den nuværende struktur med modtagelsesklasser på Skolegade Skole – men sikre en spredning af eleverne i udslusningsfasen, så alle 3 skoler i Brønderslev by benyttes.
 2. En flytning af modtagelsesklassen til en af de to andre byskoler i Brønderslev.
 3. Oprettelse af ekstra modtagelsesklasser
 4. En central screening af flygtningeelevernes kompetence, hvorefter der foretages en udslusning til den lokale skole – en såkaldt ”Frederikshavner model”.

Det 4. scenarie er udarbejdet på baggrund af inspiration fra to-sprogsstrategien i andre kommuner. Frederikshavn Kommune har udarbejdet en anden model, hvor alle skolerne deltager i integrationsarbejdet på grundskoleområdet. Ved modtagelsen af eleverne screenes eleverne typisk på et samlet sted i kommunen, det sker for de fleste elevers vedkommende i et 2-3 ugers forløb. Herefter udsluses eleverne til deres lokale skole, hvor de typisk placeres i almindelige klasser og modtager danskundervisning som holdtimer. Det vil betyde, at der centralt i kommunen skal være et ”screeningscenter”, der ligeledes kan fungere som et kompetencecenter i forhold til at hjælpe ”hjem-skolens” lærere med at skabe gode læringsmiljøer for de tosprogede elever.

I det vedlagte bilag præsenteres og uddybes ovennævnte forslag til andre måder at organisere undervisningen af de tosprogede elever på. Formålet med en reorganisering er at etablere et mere bæredygtigt tilbud til de tosprogede elever, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov. Hensigten er at strukturere et tilbud, der har kvalitet og fleksibilitet som overskrift. Omdrejningspunktet er på den baggrund at iværksætte de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller på tosprogsområdet i henhold til gældende lovgivning på området. Folkeskoleområdet vil på bagrund af udvalgets drøftelse og beslutning uddybe den valgte løsning, herunder de økonomiske konsekvenser.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Børne og Skoleudvalget drøfter og tager stilling til fremtidig scenarie vedrørende tosprogede skolesøgende børn.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2016, pkt. 6:

Udvalget ønsker, at integrationsopgaven fordeles med stor bredde og ønsker, at fagenheden udformer et forslag på bagrund af udvalgets drøftelser.

Forslaget skal indeholde løsninger på sigt for alle fire skoledistrikter, men specielt for næste skoleår for distrikterne i Brønderslev By.

Bettina Nielsen var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 16. marts 2016:

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet foreslår, at der oprettes modtagerklasse på flere byskoler i Brønderslev by, og at børnene udsluses til klasser på de skoler, hvor de har gået i modtagerklasse. Hvis der boligplaceres mange flygtninge i den østlige del af kommunen, foreslår Integrationsrådet, at der etableres modtagerklasser der.'

Integrationsrådet bemærker, at høringen sendes alt for sent i beslutningsprocessen.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Boligmedarbejder på Integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: FL/BE/ØK/IR

Boligplacering af flygtninge er blevet en stadig større udfordring for Integrationsgruppen. Brønderslev Kommune skal modtage 129 flygtninge i 2016. Dertil kommer familiesammenførte.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til opnormering med en boligmedarbejder.

Sagsfremstilling

Boligplacering af flygtninge er blevet en stadig større udfordring for Integrationsgruppen, hvilket skyldes flere forhold.

Antallet af små lejligheder til lav husleje er væsentlig indskrænket. I forbindelse med den fysiske helhedsplan for Boligforeningen PM´s afd. 11 stillede Landsbyggefonden krav om lysindfald fra 2 sider. Det betød, at mange 1 værelses lejligheder blev nedlagt. Lige nu boligplaceres enlige mænd i midlertidig bolig på Aldersro i Flauenskjold, som således hele tiden er fuld belagt. Enlige kvinder boligplaceres ikke der, og det er en udfordring at finde billige boliger til disse. Her inddrages det private boligmarked og der søges på portaler m.m.

Pr. 1. september 2015 er der indført integrationsydelse, hvilket er en noget lavere ydelse, end den ydelse flygtninge tidligere har fået. Der er således ikke så mange lejemål, som flygtningene har råd til at blive boligplaceret i.

Der er truffet en politisk beslutning om, at flygtningene skal boligplaceres i hele kommunen. Da der ikke er så mange almennyttige boliger i den østlige del af kommunen og i de små byer, betyder det, at boligmedarbejderen skal indgå samarbejde med et stort antal private udlejere. Dette kræver et langt større arbejde, end når man samarbejder med en boligforening. Den private udlejer har brug for langt mere råd og vejledning i forbindelse med udlejningen. Der søges hjælp til fastsættelse af husleje, udarbejdelse af huslejekontrakter, usikkerhed omkring målgruppen, spørgsmål omkring procedure i forbindelse med § 70 garanti, spørgsmål og møder omkring indflytning mm. Dertil kommer, at der anvendes langt mere transporttid, når boligmedarbejderen skal besøge udlejere i hele kommunen.

Endelig modtager Integrationsafdelingen en del henvendelser efter boligplaceringen omkring dels dårlige boliger og dels fra udlejere, som ikke mener, at borgerne lufter tilstrækkeligt ud.

Integrationsafdelingen har 1 medarbejder ansat til at varetage boligplaceringen. Denne medarbejder er ansat i et fleksjob og arbejder 20 timer om ugen. I og med at boligplaceringsopgaven er blevet væsentlig mere omfattende, er der behov for at få øget ressourcerne til denne opgave.

For at imødekomme opgaverne med de mange flygtninge og familiesammenførte, er integrationsgruppen i gang med en omorganisering af arbejdsopgaver, således at ressourcerne anvendes mest optimalt, og således at der er et øget fokus på den beskæftigelsesmæssige indsats.

Personale

Der ønsket ansat en boligmedarbejder.

Økonomi

Der kan ikke umiddelbart anvises finansiering til ansættelse af en boligmedarbejder. Puljerne, som kommunerne fik som en del at kommuneaftalen, er der budgetteret med.

Indstilling

Forretningsledelsen, 1. marts 2016, pkt. 7:

Forretningsledelsen anser besættelse af stillingen som vigtig i forhold til at sikre en decentral boligplacering.

Det skal understreges, at de puljer på 200 + 125 mio. kr., som kommunerne fik som en del af kommuneaftalen for 2016, skulle anvendes til øgede administrative udgifter på integrationsområdet.

De administrative udfordringer, som stillingen er et udtryk for, tages med i det samlede oplæg til Byrådets strategidag.

Lene D. Faber var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 7. marts 2016, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse – der udarbejdes notat med oplysning om personalenormeringen på Integrationsområdet generelt.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 16. marts 2016, pkt. 17:

Godkendt.

Medarbejderen finansieres indenfor området.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget har i møde den 16. marts 2016 godkendt ansættelse af en boligmedarbejder, finansieret indenfor området.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Fordeling af flygtninge 2016


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Brønderslev Kommune har modtaget meddelelse om, at kommunen skal modtage 129 kvoteflygtninge i 2016 mod tidligere varslet 90 kvoteflygtninge.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er den 11. december 2015 udsendt pressemeddelelse fra Udlænding-, Integrations- og Boligministeriet vedrørende ændrede landstal for 2016. Landstallet er ændret fra 12.000 til 17.000 flygtninge, der forventes at skulle overgå til integration i kommunerne.

Oversigten over regions- og kommunekvoter viser, at Brønderslev Kommune skal modtage 129 flygtninge i 2016. Dette er en opjustering på 39 flygtninge i forhold til det tidligere udmeldte.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Økonomi

Der er budgetteret med 114 flygtninge i 2016.

Finansloven er nu vedtaget med 129 kvoteflygtninge frem for tidligere udmeldelse på 90 kvoteflygtninge. KL udsender budgetvejledning (1. udkast) ultimo februar, hvorefter der laves beregninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2016.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 11. januar 2016, pkt. 12:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 16. marts 2016:

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af borgermøde


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Der har været afholdt borgermøde omkring etablering af kontaktfamilier.

Integrationsrådets formand, Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådets medlemmer evaluerer mødet og drøfter, hvorvidt der skal iværksættes et lignende arrangement.

Sagsfremstilling

På møde i Integrationsrådet den 11. november 2015, blev det besluttet, at Integrationsrådet ville tage initiativ til afholdelse af borgermøde for borgere i Brønderslev.

Den 20. januar 2016 var Integrationsrådet arrangør af et borgermøde på biblioteket i Brønderslev. Formålet med mødet var dels at orientere om de frivillige organisationer i området, der har en indsats i forhold til flygtninge og dels at rekruttere kontaktfamilier til herboende flygtninge. Der var 6 organisationer repræsenteret og oplægsholdere orienterede om organisationernes arbejde. Ligeledes fortalte 2 kontaktfamilier om deres erfaringer med at være kontaktfamilie for flygtninge. En medarbejder fra Brønderslev Kommune fortalte om kommunens indsats og om, hvilke flygtningegrupper der modtages i kommunen i disse år. Ligeledes orienterede medarbejderen om erfaringer fra arbejdet med flygtninge.

Der var mødt omkring 75 borgere op. Der var opstillet borde, hvor hver organisation havde en stand og borgerne kunne efter oplæggene henvende sig til organisationerne og få yderligere information.

Stabsenheden for Service foreslår, at formandens forslag følges og der træffes beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes et lignende arrangement.

Beslutning

Integrationsrådets medlemmer bakker op om, at der skal iværksættes et lignende arrangement på et senere tidspunkt.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


10. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016


Resume

Sagsforløb: IR

Der er på landsplan og i Brønderslev Kommune et øget fokus på at støtte integrationsborgere i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den beskæftigelsesmæssige indsats fremgår af Beskæftigelsesplanen for 2016.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I Beskæftigelsesplanen for 2016 er der vedtaget kvartalsvis opfølgning på mål. Der er endnu ikke udarbejdet opfølgning for 1. kvartal 2016. Der er imidlertid fortsat fokus på virksomhedsrettet indsats i forhold til flygtninge. Der er henvist 90 jobparate flygtninge til ISS og der er etableret 72 praktikker. På AOF arbejdes der med brancherettet undervisning i forhold til de aktivitetsparate. Formålet hermed er at målrette undervisningen til fremtidige jobmuligheder.

Målsætningen for 2016 er fortsat, at 10 % af de jobparate integrationsborgere bliver selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 13 ugers praktik og 20 % af målgruppen bliver selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 1 år.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen tages til orientering.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Beskæftigelsesprojekt i Mjølnerparken


Resume

Sagsforløb: IR/BE

I Mjølnerparken på Nørrebro i København har sekretariatschef ved Boligforeningen Lejrbo foreslået en iværksættelse af et forsøgsprojekt, hvor flygtninge ikke skal have retskrav på kontanthjælp men derimod have jobgaranti.

Integrationsrådets formand, Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet drøfter forsøgsprojektet og hvorvidt der skal iværksættes et lignende projekt i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Sekretariatschef Eskild Dahl Pedersen ved Lejrbos boligsociale kontor i Mjølnerparken på Nørrebro mener, at den danske integrationsindsats er fejlslagen. Han beskriver en indsats på 2 ben:

 • uddannelse
 • beskæftigelse.

Alle skal have en 9. klasses eksamen, uanset hvor længe det må tage at gennemføre. Derudover ønsker Eskild Dahl Pedersen en forsøgsordning, der betyder, at flygtningene ikke længere skal kunne få kontanthjælp, men derimod skal have et job. Det vil være boligforeningen, der står for at finde job. Eskild Dahl Pedersen mener, at boligforeningen Lejrbo i Mjølnerparken vil kunne anvende de penge, der bruges på forsørgelsesydelser, til at skabe job til ledige flygtninge. Ligeledes mener souschef Grete Kern-Jespersen, at der skal et øget fokus på flygtningekvinder. Hun mener, at der skal iværksættes indsatser i forhold til at gøre kvinderne "selvkørende i deres lejligheder". Dette med henblik på at forbedre deres muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Der er fra flere sider udtrykt både bekymring og begejstring for projektet. Den konservative beskæftigelsesordfører mener ikke, at hverken boligforeninger eller kommuner skal kunne udstede jobgarantier, idet han påpeger, at det er på baggrund af kvalifikationer man får et job. Bent Bøgsted (DF) mener ikke, at man kan videregive ydelsesmidler til en boligforening. Fra Dansk Arbejdsgiverforening, Københavns Kommune og Dansk Socialrådgiverforening peges der på, at der er brug for at tænke nye tanker i forhold til at få flere flygtninge i beskæftigelse.

Liberal Alliance vil tage kontakt til beskæftigelsesministeren med henblik på at få udredt, hvad der skal til, for at give dispensation til ovenstående forsøgsordning.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen.

Beslutning

Integrationsrådet foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter muligheden for at etablere et lignende projekt i Brønderslev Kommune.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Ændringer på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Regeringen har i februar 2016 vedtaget nye regler for permanent opholdstilladelse. Derudover drøfter regeringen, hvorvidt de nye forsørgelsestakster, som blev indført pr. 1. september 2015, ligeledes skal omfatte alle herboende flygtninge. Endelig er der vedtaget stramninger i forhold til regler om familiesammenføringer, når den herboende har midlertidig beskyttelsesstatus.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

De nye regler for permanent opholdstilladelse gælder for ansøgning om permanent opholdstilladelse, som er indgivet fra og med den 10. december 2015 eller senere. Betingelserne deles op i:

Grundlæggende betingelser:

 • man skal være fyldt 18 år
 • man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 6 år
 • man må ikke have begået visse former for kriminalitet
 • man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, med mindre der er givet henstand
 • man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik inden for de sidste 3 år
 • man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund
 • man skal have bestået prøve i Dansk 2 eller en danskuddannelse på tilsvarende eller højere niveau
 • man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 2 år og 6 måneder indenfor de sidste 3 år
 • man skal fortsat være i arbejde på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen

Supplerende betingelser:

 • man skal have bestået medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark
 • man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder
 • man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitlig 270.000 kr. (2016-niveau) eller derover de sidste 2 år
 • man skal have bestået prøve i Dansk 3

De 4 supplerende betingelser rangerer lige og det er uden betydning, hvilke 2 af de 4 betingelser man opfylder. Opfylder man alle 4 betingelser, vil man kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.

Forsørgelsestakster

Den 1. september 2015 blev der indført en ny ydelse - integrationsydelse. Alle der ansøger om forsørgelse og som ikke har opholdt sig i Danmark de seneste 7 ud af 8 år, vil komme på integrationsydelse, hvis de findes berettiget til at modtage forsørgelsesydelse. Siden 1. september 2015 har det betydet, at alle flygtninge, der er blevet boligplaceret i en kommune, er blevet bevilget integrationsydelse. I regeringen er der drøftelser i gang om, at alle herboende flygtninge, som ikke har opholdt sig i Danmark de sidste 7 ud af 8 år, skal overgå til integrationsydelse. Det vil medføre en væsentlig nedgang i de herboendes ydelse. Det kan medføre udfordringer i forhold til flygtningenes boligsituation og økonomiske situation generelt.

Familiesammenføring

Flygtninge, som har fået ophold efter Udlændingelovens § 7, stk. 3 om midlertidig beskyttelsesstatus, kan først søge om familiesammenføring tidligst 2 måneder før opholdstilladelsen udløber efter 3 års ophold. Kravet er dog, at den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter de 3 år.

Den midlertidige beskyttelsesstatus vil blive tildelt de asylansøgere, der har behov for beskyttelse på grund af en særlig alvorlig situation i deres hjemland præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


13. Actioncard ved mistanke om udrejse til væbnet konflikt samt radikalisering


Resume

Sagsforløb:FL/IR

Der er i politisamarbejdet med Brønderslev Kommune - Lokalrådet - udarbejdet et Actioncard, hvoraf det fremgår, hvorledes medarbejdere ved Brønderslev Kommune forholder sig, hvis der opstår mistanke om, at en ung under 18 år eller voksen over 18 år har planer om at deltage i væbnet konflikt eller er radikaliseret.

Forretningsledelsen anmodes om at tage sagen til orientering og tilkendegive om den foreslåede proces kan igangsættes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har ikke udarbejdet en politik på området for æresrelaterede konflikter og radikalisering. På landsplan har der i 2015 været et øget fokus på risikoen for, at unge under 18 år og voksne over 18 år radikaliseres og deltager i hellig krig i blandt andet Syrien.

I Lokalrådet har denne problematik ligeledes været drøftet. Med inspiration fra Aalborg Kommune har Lokalrådet udarbejdet et Actioncard, hvoraf det fremgår, hvorledes medarbejdere i Brønderslev Kommune skal forholde sig, hvis der opstår mistanke eller viden om, at en person påtænker at deltage i væbnet konflikt, eller hvis en person udviser en adfærd, som giver mistanke om radikalisering.

For at medarbejdere ved Brønderslev Kommune kan få et redskab til, hvorledes de skal agere ved en mistanke om radikalisering, foreslår Lokalrådet at dette Actioncard formidles ud til medarbejderne gennem kontakt til relevante ledere.

Stabsenheden for Service foreslår, at Forretningsledelsen tager stilling til, hvorvidt den foreslåede proces kan igangsættes.

Indstilling

Forretningsledelsen, 26. januar 2016, pkt. 9:

Orientering taget til efterretning.

Den foreslåede proces kan anbefales, dog er det vigtigt, at omfang og indhold af action card og proces tilpasses i forhold til de konkrete erfaringer og udfordringer, der vurderes at være i Brønderslev Kommune.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 16. marts 2016:

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Visiteringsskema og flygtningeprofil for 2016


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Udlændingestyrelsen har givet landets kommuner en generel information om flygtningeprofilen for 2016 og anmodet kommunerne om at udfylde visiteringsskema.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen forventer, at der i 2016 vil blive visiteret 17.000 personer til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen oplyser, at størstedelen af de flygtninge, der får opholdstilladelse i Danmark stammer fra Syrien, Iran, Afghanistan og Irak.

I visiteringsskemaet skal kommunen oplyse, hvilke nationaliteter, der allerede findes i kommunen, samt hvilke tolkemuligheder der findes i eller nær kommunen. Som noget nyt bliver kommunerne bedt om at oplyse om arbejdsmarkedsforhold, herunder om der er brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Kommunerne bedes tage stilling til, hvorvidt de ønsker at modtage uledsagede unge og kvoteflygtninge. Endelig kan kommunen fremkomme med særlige ønsker.

Brønderslev Kommune har meddelt Udlændingestyrelsen, at der er begrænset erfaring med modtagelse af uledsagede flygtningebørn, hvorfor kommunen ikke har specielt ønske om at modtage denne gruppe. Derimod vil Brønderslev Kommune gerne modtage kvoteflygtninge og især familier, da der på boligmarkedet er ledige boliger til familier.

I forhold til særlige ønsker har Brønderslev Kommune ønsket at modtage afghanere, iranere og congolesere. Begrundelsen herfor er, at vi dels har gode tolkemuligheder samt at det kunne være relevant, at der tilføres flere landsmænd til disse grupper, således at deres netværk styrkes. Næsten havdelen af de flygtninge, der er i integrationsperioden, er syrerer, og der er ligeledes også en stor gruppe fra Eritrea.

I forhold til arbejdsmarkedet har Brønderslev Kommune oplyst, at der er jobåbninger for faglærte indenfor metal, elektrikere og VVS´ere. Ligeledes er der gode muligheder for ufaglærte indenfor landbruget og bygge- og anlæg. Ligeledes vil der være jobmuligheder for personer, der har kendskab til cnc-uddannelse som industrioperatører.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


15. Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Trepartsaftalen for 2007 indebærer, at kommunerne skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke vestlig baggrund.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I trepartsaftalen for 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke vestlig baggrund.

Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang afspejler det omkringliggende samfund.

KL har udviklet en metode til fastsættelse af måltal og leverer data vederlagsfrit.

For den enkelte kommune betyder det, at:

 • der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder på baggrund af data fra KL
 • måltallene besluttes politisk for eksempel i en integrationspolitik eller i et møde i kommunalbestyrelsen
 • kommunalbestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt

De fem fagområder, der som minimum skal indgå i måltallene foruden måltal for kommunen samlet set:

 • Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.)
 • Børn- og ungeområde (pædagoger, dagplejere m.fl.)
 • Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabs- og brandpersonale m.fl.)
 • Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.)
 • Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.)

Integrationsrådet er ikke bekendt med, at der forefindes disse måltal i Brønderslev Kommune.

Stabsenheden for Service foreslår, at sagen sendes til Integrationsrådet til orientering.

Indstilling

Integrationsrådet, 10. april 2014, pkt. 9:

Integrationsrådet anmoder Brønderslev Kommune om, at forholde sig til Trepartsaftalen fra 2007 og måltal for andel af ansatte med ikke vestlig baggrund.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 16. marts 2016:

Måltal for ansættelse af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund har været drøftet med leder af Personaleafdelingen, Jens Chr. Platen, som vil fremlægge sagen for Forretningsledelsen.

Fagenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på, at få oplyst om Brønderslev Kommune har udarbejdet måltalt for andel af ansatte med ikke vestlig baggrund.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Det regionale Netværks rejsehold kommer til Aalborg Bibliotek, Rendsburggade 2, tirsdag den 5. april 2016 fra kl. 11-14.

Integrationsrådets medlemmer kan tilmelde sig på Regionalenetvaerk@us.dk.

Svend Erik Trudslev oplyser, at AL Nur Kulturforening Unge og Vejledningsforening for familie og børn er godkendt som folkeoplysende foreninger den 29. oktober 2015.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen

Opdateret 17. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach