Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 8. marts 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Afbud:
Flemming Vejrum - afbud fra suppleant

Svend Erik Trudslev

Karsten Frederiksen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Flemming Vejrum - afbud fra suppleant

Svend Erik Trudslev

Karsten Frederiksen

Til toppen


3. Temadrøftelse om BPA


Resume

Sagsforløb:HAR

Temadrøftelser om BPA ordningen.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet være en række oplæg, som repræsentere forskellige vinkel på BPA ordningen.

Handicaprådet skal på baggrund af de forskellige oplæg have en temadrøftelse af BPA ordningen.

Beslutning

Handicaprådet takker for en rigtig god temadag med mange gode input og drøftelser.

Fraværende:

Flemming Vejrum - afbud fra suppleant

Svend Erik Trudslev

Karsten Frederiksen

Til toppen


4. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for merudgifter og brugerstyret personlig assistance (BPA)


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Der er udarbejdet udkast til reviderede kvalitetsstandarder for merudgiftsydelser og brugerstyret personlig assistance.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslag til reviderede kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Merudgiftsydelser

Kvalitetsstandarden for merudgiftsydelser efter servicelovens § 100 er som følge af PWC-projektet blevet gennemskrevet og indstilles til regodkendelse. Der er ingen indholdsmæssige ændringer men udelukkende tale om en præcisering af det eksisterende serviceniveau.

Brugerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandarden for BPA visiteret efter servicelovens §§ 95-96 er ligeledes som følge af PWC-projektet blevet gennemarbejdet, og der er indarbejdet følgende ændringer:

  • Den tidligere kvalitetsstandard for BPA omfattede BPA visiteret efter servicelovens §§ 95-96. Denne er nu splittet op i to kvalitetsstandarder en for hver paragraf og gennemskrevet, for dermed at give en bedre forståelse for Brønderslev Kommunes serviceniveau.
  • I begge kvalitetsstandarder er sektoransvarsprincippet indskrevet dvs. at under borgerens evt. indlæggelse på sygehuset er det regionen, der er ansvarlig for at sikre borgeren den nødvendige hjælp og pleje, og udgiften hertil afholdes således ikke af kommunen under indlæggelsen.
  • Som følge af en principafgørelseer det nu indføjet i kvalitetsstandarden for BPA visiteret efter servicelovens § 96, at der er mulighed for at modtage BPA til ferie i op til 2 uger pr. år.
  • Af servicelovens § 96 stk. 3 fremgår det, at ”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.” Der er aktuelt ingen borgere i Brønderslev Kommune, der modtager BPA visiteret efter SEL § 96 stk. 3, og da det er en hjælp kommunen ikke er forpligtet til at yde og som ikke kan rummes inden for det eksisterende budget foreslås det, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at bestemmelsen heller ikke fremadrettet benyttes.
  • Endvidere er BPA-håndbøgerne, som indeholdt beskrivelse af mange af de elementer en BPA-ordning typisk indeholder blevet afskaffet, og flere af retningslinjerne fra håndbøgerne er nu blevet indarbejdet i kvalitetsstandarderne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til reviderede kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 95, 96 og 100 herunder at servicelovens § 96 stk. 3 ikke benyttes i Brønderslev Kommune.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 26. januar 2017, pkt. 5:
Visitationschef Ellen Lykke deltog under punktet.

Punktet er udsat til den 8. marts efter den planlagte temadag om BPA.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Social- og Sundhedsudvalget, 1. februar 2017, pkt. 3:

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Lovgivningen omkring § 100 henfører til sandsynliggjorte merudgifter forud for forbruget. Det betyder, at borgeren ikke efterfølgende skal fremlægge dokumentation i form af kvitteringer for merudgiften.

Handicaprådet henstiller, at Social- og Sundhedsudvalget bringer det videre til forvaltningen.

Handicaprådet undrer sig over, at BPA-håndbogen er fjernet.

Handicaprådet anmoder om, at forvaltningen afklarer, hvorvidt kvalitetsstandarderne for § 95 og § 96 og den tilhørende praksis lever op til lovgivningen i forhold til formulering omkring evt. indlæggelse på sygehus.

Fraværende:

Flemming Vejrum - afbud fra suppleant

Svend Erik Trudslev

Karsten Frederiksen

Bilag

Til toppen


5. Omlægning af bostøtteområdet


Resume

Sagsforløb: SS/BE/HAR

Fagforvaltningerne for Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd ønsker at igangsætte et projekt omkring omlægning af bostøtteområdet. Fagforvaltningen har udarbejdet kommissorium for løsning af opgaven.

Beskæftigelses- og Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om projektet skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i PWC's analyse af Det Specialiserede Voksenområde og UngeCentret samt Masterplan for området anbefales det, at der i Brønderslev Kommune arbejdes med omlægning af bostøtteområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd har udarbejdet kommissorium, se bilag 1, indeholdende følgende delopgaver:

  • Implementering af pakke-struktur for § 85
  • Etablering af "Før-bostøtte"-tilbud
  • Udvikling af varierede og fleksible tilbud efter § 85
  • Faglighed, dokumentation og effekt i bostøtten

Projektet forventes at være afsluttet senest den 1. juli 2017.

Fagforvaltningerne for Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender, at arbejdet med ovenstående i gangsættes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 1. februar 2017, pkt. 4:

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2017, pkt. 8:

Godkendt.

Beslutning

Handicaprådet finder det særdeles uhensigtsmæssigt, at man forsøger at sløre et besparelsesforslag som et udviklingsprojekt.

Fraværende:

Flemming Vejrum - afbud fra suppleant

Svend Erik Trudslev

Karsten Frederiksen

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport - Utilsigtede hændelser 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/SS/ÆO

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2016.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2016 er der rapporteret 1.090 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2015 var 1.195 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundhed- og Ældreområdet

352

377

74

21

10

834

Handicap- og Psykiatriområdet

159

8

24

0

5

196

Visitationen

0

0

0

2

4

6

Private udbydere: Kornumgaard

9

41

4

0

0

54

I alt

520

426

102

23

19

1.090

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien ”andet” i udbredt grad er kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der har været to ”Alvorlig skade” og en af alvorlighedsgraden ”Dødelig”, hvor der er lavet dyberegående analyse. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 46 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 23 tværsektorielle UTH, hvor de 18 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 5 UTH er fra eksterne sektorer.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses et fald fra 268 hændelsesanalyser i år 2015 til 187 i 2015. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Et fokusområde har været rapportering af infektioner, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 72 i år 2015 til 102 i 2016, med større bredde i infektionstyper.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH samt tiltag som følge af hændelsesanalyser. I år 2016 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH og i antallet af hændelsesanalyser. Det kan skyldes mindre fokus på patientsikkerhedsarbejdet, hvorfor der må iværksættes handlinger for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush up- møder omkring UTH for afdelingsledere og personale, introduktion til UTH for nyansatte og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, som kan lede til handlinger, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet, inden for Sundhed og Velfærd. De færre indrapporteringer kan også være udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læring og forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Rapporten kan med fordel give et bedre overblik over, hvor mange borgere indretningerne omfatter evt. opdelt på ældreområdet og det specialiserende voksenområdet.

Fraværende:

Flemming Vejrum - afbud fra suppleant

Svend Erik Trudslev

Karsten Frederiksen

Bilag

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Elly og Jonh Erik beretter om DHs landsmøde.

Peter: Ændringer i lovgivningen omkring sporing af børn med handicap som Handicaprådet med fordel kan være opmærksom på.


Fraværende:

Flemming Vejrum - afbud fra suppleant

Svend Erik Trudslev

Karsten Frederiksen

Til toppen

Opdateret 9. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach