Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 14. november 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden rettet fra lukket til åben.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Til toppen


3. Udkast til ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆO/HAR/ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til ældrepolitik, som forelægges til høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har ikke en ældrepolitik, og derfor er der udarbejdet et udkast her til som ønsket af Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget. Ældrepolitikken er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Handicaprådet, Centerråd, Bruger- og Pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere og lokale MED-repræsentanter har været inddraget. På et cafémøde havde ovenstående interessenter mulighed for at komme med input til indholdet i ældrepolitikken. Ældreomsorgsudvalget havde sat den overordnede ramme for arbejdet: ”Et aktivt ældreliv - den der kan selv, skal selv” og godkendt temaerne: Sundhed og forebyggelse på Ældreområdet, frivillige på Ældreområdet og tilbud til ældre.

Input fra Cafemødet danner baggrund for udarbejdelsen af forslaget til høringsversionen af ældrepolitikken og en af de mange input har dannet grundlag for forslag om at ændre overskriften til: ”Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv”.

Ældrerådets formand har deltaget i administrationens bearbejdelse.

Ældrepolitikken skal danne trækkraft for arbejde og udvikling på ældreområdet. Kommunens vision og værdier afspejles i politikken, og værdighedspolitikken udmønter en række konkrete emner specifikt under ældrepolitikken.

Første udkast til ældrepolitikken forelægges nu til høring.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Høring i Ældrerådet forud for høring

27. september

Høringsversion forelægges Ældreomsorgsudvalget

5 oktober

Offentlig høring

11.-20. oktober

Drøftelse i Direktionen

7. november

Drøftelse i Fag-MED

24. november

Forelægges Ældrerådet inden godkendelse

29. november

Forelægges Handicaprådet inden godkendelse

4. december (ændret til 14. november efter Handicaprådets ønske)

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

7. december

Godkendelse i Økonomiudvalget

13. december

Godkendelse i Byrådet

20. december

Offentliggørelse af ældrepolitikken

22. december

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet afgiver høringssvar på udkastet til ældrepolitikken efter offentlig høring.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt

Personale

Ingen

Beslutning

Lone Iversen gav på mødet en orientering omkring baggrund og proces for en kommende ældrepolitik i Brønderslev Kommune.

Handicaprådet bemærker, at det er væsentligt, at politikken rummer alle ældre – også borgere med fysisk og psykisk handicap.

Handicaprådet ser frem til at følge udmøntningen af Ældrepolitikken gennem mere konkrete handleplaner.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om ændret praksis for borgeres betaling for buskørsel i botilbud


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Orientering om udtalelse fra Ankestyrelsen om borgeres betaling for private ture i busser tilhørende botilbud samt ophør af Brønderslev Kommunes nuværende praksis herfor.

Handicaprådet orienteres om sagen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 3. juli 2017 udsendt brev på baggrund af en række henvendelser fra kommuner og borgere vedrørende kommuners og en regions opkrævning af betaling for privat befordring for beboere i botilbud (bilag 1).

Heri skriver Ankestyrelsen,

 • at et botilbud vederlagsfrit kan stille transport til rådighed til beboernes private aktiviteter,
 • at det ikke er lovligt at opkræve særskilt betaling for en sådan transport, og
 • at Transportministeriet finder, at der er tale om ikke-erhvervsmæssig personbefordring, som ikke kræver tilladelse.

På baggrund heraf er det Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner og regioner ikke lovligt kan opkræve særskilt betaling af beboere i botilbud for private ture i busser tilhørende botilbuddet. Det vil sige, at eventuelle omkostninger til denne transport skal afholdes sammen med botilbuddets øvrige omkostninger, således at de indgår i beregning af taksten.

Dog vurderes der ikke at være tale om en klar ulovlighed fra kommunernes side, da retstilstanden på området har været uklar på grund af tidligere udtalelser fra Socialministeriet. Ankestyrelsen vurderer heller ikke, at der er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende tilbagebetaling af ulovligt opkrævede beløb.

Praksis i Brønderslev Kommune er administreret med udgangspunkt i tidligere udmeldinger fra Socialministeriet, der præciserede, at kommunernes botilbud kan afregne for udgifter til benzin, olie, sprinklervæske o.l. i forbindelse med beboernes private ture i botilbuddenes busser.

På baggrund af ovenstående udtalelse fra Ankestyrelsen har fagforvaltningen bragt denne praksis til ophør pr. 1. august 2017.

Praksis på Psykiatriområdet

Praksis på Psykiatriområdet har indtil nu været, at der som udgangspunkt ikke køres i botilbuddets bus til private formål som fritidsaktiviteter eller familiebesøg. Såfremt den pågældende aktivitet har et pædagogisk formål, der understøttes af indsatsområder i den enkeltes handleplan, kan beboeren benytte botilbuddets bus mod betaling, som i 2016 blev fastsat til 1,50 kr. pr. km. Hvis bussen anvendes til fælles pædagogiske aktiviteter for beboerne, skal kørslen udføres vederlagsfrit, bortset fra dækning af variable udgifter, som f.eks. udgifter til diesel. Der må ikke medregnes udgifter til afskrivning, forsikring, afgifter og vedligeholdelse/reparationer.

Der er 3 busser på tilbuddet Springbrættet, som alle borgere benytter. Bussen anvendes ikke til private formål, og borgerne opkræves således ikke betaling herfor. Al kørsel er indeholdt i taksten, og er en del af borgernes visiterede dagtilbud.

Botilbuddet Hedebo har 1 bus. Borgerne køres til eksempelvis lægebesøg, tandlæge blodprøvetagning, psykologsamtaler, udflugter og andre pædagogiske formål, indkøb privat og indkøb af mad til gruppen. Der er cirka 30 borgere, der benytter bussen. Borgerne betaler 1,50 kr. pr. km. for de ture, de deltager i.

Det samlede beløb for opkrævning af kørsel med Hedebos bus i 2016 er 11.232 kr.

Praksis på Handicapområdet

Praksis på Handicapområdet har indtil nu været, at kørsel til fritidsaktiviteter, læge, tandlæge, sygehus og speciallæge ikke faktureres til borgeren. Kørsel til feriekoloni, private aktiviteter som familiebesøg og køreture ud i det blå faktureres til borgeren.

I 2016 var der 6 busser på handicapområdet, og det samlede beløb, der blev opkrævet for kørsel med disse busser, var 12.169 kr.

I 2017 er der dog blevet skrottet en bus, så tilbuddet nu har 5 busser.

Det samlede beløb for opkrævning af kørsel på handicapområdet forventes i 2017 at være cirka 15.000 kr.

Handicap- og Psykiatriområdet vil således sammenlagt mangle omkring 27.000 kr. i indtægt for kørsel med tilbuddenes busser fremadrettet. Denne udgift dækkes fremover af institutionernes budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 4:

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på frivilligsamarbejde i Handicap- og Psykiatriområdet 2017


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I april 2015 blev projekt frivilligsamarbejde på Handicap- og Psykiatriområdet igangsat. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd afsluttede indsatsområdet som et projekt i 2016.

Efter ønske fra Social- og Sundhedsudvalget den 9. november 2016 afrapporterer Fagforvaltningen en gang årligt om frivilligsamarbejdet.

Sagsfremstilling

I april 2015 igangsatte Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med igangsættelse af projektet var at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige på Brønderslev Kommunes tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet.

Projektet overgik ved udgangen af 2016 til drift.

Status for arbejdet i 2017

I 2017 har der været arbejdet med driften af projektet, hvor der især har været fokus på:

 • Fortsat erfaringsudveksling i frivillignetværket
 • Revidering af Retningslinjer for frivilligsamarbejde
 • Udarbejdelse af informationspjecer om frivillighed i de enkelte tilbud
 • Initiativer til fastholdelse af frivillige
 • Rekruttering

Endvidere har der været fokus på at have dialoger i personalegrupperne på de enkelte tilbud, som understøtter samarbejdet med frivillige. Dette er gjort ved løbende at drøfte frivilligsamarbejde på personalemøder, at italesætte forskellen på medarbejdernes opgaver og de frivilliges opgaver og emner som anerkendelse og måder at påskønne de frivilliges indsats.

Nogle tilbud har een eller flere frivillige tilknyttet, mens der mangler frivillige på andre tilbud. Der er fortsat ønske om at få endnu flere frivillige tilknyttet. Der efterspørges særligt frivillige, som kan varetage praktiske opgaver såsom havearbejde, madlavning samt ledsage på ture ud af huset.

Frivillignetværk

Netværket er igangsat i september 2016 og har til formål at sikre videndeling og inspiration på tværs af tilbuddene. Netværket er også tænkt som et forum, hvor der fra gang til gang drøftes forskellige emner og eventuelle problemstillinger, der opstår undervejs, ligesom det er et forum, hvor medlemmerne hver især kan søge hjælp hos hinanden. Netværket mødes fortsat ca. hver 4. måned og udveksler erfaringer.

Retningslinjer for frivilligsamarbejde

Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at skabe rammer for, hvordan frivilligsamarbejdet skal håndteres på Det Specialiserede Voksenområde, såvel som for at understøtte selve frivilligsamarbejdet på de forskellige tilbud på området. Den konkrete udmøntning af retningslinjerne finder sted lokalt, så særlige forhold på tilbuddene tilgodeses bedst muligt. Revideringen af retningslinjerne har blandt andet omhandlet frivilliges kørsel med borgerne og skabelon til samarbejdsaftale.

Informationspjecer om frivillighed

I frivillignetværket har der været afholdt en workshop, hvor der er udarbejdet informationspjecer om frivillighed målrettet de enkelte tilbud. Det er målet, at alle tilbuddene skal have udarbejdet en pjece inden udgangen af 2017. Af pjecerne skal det blandt andet fremgå, hvilke opgaver de frivillige skal varetage, information om tilbuddet og de lokale retningslinjer for frivillige.

Initiativer til fastholdelse af frivillige

På nogle tilbud afholdes der løbende frivilligaftener, hvor vagter uddeles og de frivillige har mulighed for at drøfte deres oplevelser og stille opklarende spørgsmål til arbejdet.

Det er besluttet at oprette et ”Fælles Frivillig Forum” på Handicap- og Psykiatriområdet. Dette er fællesmøder/temaaftener for alle frivillige på området, som afholdes to gange om året. Målet med møderne i dette forum er erfaringsudveksling mellem de frivillige og drøftelser med både medarbejdere og ledelse. Samtidig kan der eventuelt inviteres en oplægsholder med til møderne, afhængig af de frivilliges interesser. Det første møde afholdes i december måned 2017.

Rekruttering

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal koncentrere sig om rekruttering særligt målrettet relevante uddannelser i Brønderslev Kommune og omkringliggende kommuner. Gruppen skal planlægge informationsture på tværs af tilbuddene og udarbejde oplæg.

Fremadrettet

 • Lettilgængelig information på hjemmesiden.

Når informationspjecerne om frivillighed er udarbejdet gøres disse tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligesom retningslinjerne skal gøres tilgængelige her.

 • Rekruttering og PR

Der er behov for endnu flere frivillige, og derfor skal der fortsat være fokus på rekruttering af nye frivillige. Dette eksempelvis ved at undersøge muligheden for at inddrage foreningslivet, (idræts)klubber og organisationer. I den forbindelse skal der arbejdes mere med PR, så den gode historie om at være frivillig på Handicap- og Psykiatriområdet bliver fortalt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedudvalget, den 8.november 2017, pkt. 7:

Til efterretning.

Fraværende: Martin Bech.

Beslutning

Der skal naturligvis tage hensyn til arbejdsmarkeds parter i forbindelse med vurderingen af hvilke opgaver der kan løses af frivillig.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Til toppen


6. Hjælpemidler og vedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: HAR, SS

Handicaprådet har på mødet den 12. september 2017 fremsat ønske om et notat med præcisering af reglerne på området med hensyn til de store hjælpemidler.

Sagsfremstilling

Handicaprådet er tidligere blevet orienteret om vedligeholdelse af hjælpemidler og har ønsket et notat med en præcisering af reglerne på området.

Det fremgår af hjælpemiddelbekendtgørelsen § 4, at hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov. Men såfremt borgeren har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, jf. § 112, stk. 3, i lov om social service, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvis skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne hertil afholdes af brugeren selv.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Undtagelsesvis ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler bevilget efter § 112 i lov om social service, som ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af ansøgeren, og der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning. Ansøgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning.

I henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen kan der ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov, men ikke ydes hjælp til drift/vedligeholdelse.

Vedlagte notat beskriver mere uddybende reglerne omkring reparation og vedligeholdelse samt en præcisering af brugerens vedligeholdelsespligt ved udlånte hjælpemidler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Annie Præstegaard deltog under punktet.

Annie gennemgik hovedpunkterne i notatet.

Handicaprådet finder, at notetat delvist besvare spørgsmålet, men rådet ønsker svar på:

 • Hvis der sker en ulykke hvor hjælpemiddel er årsagen, hvem er så erstatningspligtig
 • Hvem betaler for serviceeftersyn, hvem er ansvarlig for at sikre, at der sker serviceeftersyn og med hvilken hyppighed skal der ske eftersyn

Efter genbehandling sendes sagen til Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til mødekalender for 2018


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Stabsforvaltningen fremsender forslag til mødekalender for 2018.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2018 er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Principper for mødekalenderen:

 • Der er som udgangspunkt planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16.00 forud for Byrådsperioderne.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i påskeugen (uge 13), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).
 • I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.
 • Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL's Topmøde samt budgetseminar.

Det bemærkes, at det er det nye Byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen. Mødeplanen behandles på det konstituerende møde, der planlægges afholdt fredag, den 1. december 2017, kl. 16.00.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen. Det nye Handicapråd skal på første møde godkende den endelige mødekalender.

Stabsforvaltningen foreslår, at Handicaprådet tager forslag til mødekalender for 2018 til orientering

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 19. september 2017, pkt.1:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 13:

Indstilles godkendt, dog flyttes tema/byrådsmødet den 30. oktober 2018 til den 31. oktober 2018

Henning Jørgensen var fraværende.

Byrådet, 25. oktober 2017, pkt. 11:

Godkendt.

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Beslutning

Til efterretning.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Henvendelse fra Det Danske Madhus

Beslutning

Punkt til næste møde:

 • Evaluering af deltagerkreds

Orientering fra tilgængelighedsrådet.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 15. november 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer