Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 28. august 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fraværende med afbud:

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing Nielsen fremmødt.

Ole Jespersgaard – suppleant Lasse Riisgaard ikke fremmødt.

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard ikke fremmødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Handicap og psykiatrichef Pia Kornø præsenterede sig på mødet. Handicaprådet ser frem til det kommende møde.

Fraværende var:

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing Nielsen fremmødt.

Ole Jespersgaard – suppleant Lasse Riisgaard ikke fremmødt.

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard ikke fremmødt.

Til toppen


3. Mødekalender


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal træffe beslutning om den fremtidige mødeaktivitet, samt vælge temaer til kommende møder.

Beslutning

Formanden har foreslået at der afholdes 6 møder om året ca. hver anden møde.

Temaer til drøftelse i 2016:

 • Besøg på center for Velfærdsteknologi. Handicaprådet vil gerne invitere relevante medarbejdere og ledere med på turen.
 • Hjælpemidler – kommunikationshjælpe midler til blinde og døve.

Ønsker til mødet i november:

 • Handicapprisen
 • Flerårsaftalen på det specialiserede område.
 • BPA

Punktet behandles igen på mødet i november.

Fraværende var:

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing Nielsen fremmødt.

Ole Jespersgaard – suppleant Lasse Riisgaard ikke fremmødt.

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard ikke fremmødt.

Til toppen


4. Etablering af udgående apopleksiteam


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Den administrative styregruppe på sundhedsområdet fremsender oplæg vedrørende etablering af udgående team på apopleksiområdet.

Sagen sendes til udtalelse i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Apopleksi er fællesbetegnelsen for blodprop i hjernen og hjerneblødning. Årsagen til apopleksi kan være et bristet blodkar eller en blodprop. Ca. 85 % af alle tilfælde af apopleksi skyldes en blodprop i hjernen, og ca. 15 % skyldes en blødning i hjernen

Der er i Region Nordjylland i 2014 etableret et accelereret patientforløb og samling af den akutte apopleksi behandling ved det neurologiske speciale på Aalborg Universitetshospital.

Det betyder en hurtigere, specialiseret udredning, hvor en diagnose kan stilles tidligere, og hvor behandling kan igangsættes hurtigere, og hvor der generelt opleves kortere forløb og færre skader.

En stor gruppe patienter vil efter vurdering og behandling i fase I (den akutte fase) have behov for hospitalsbaseret neurorehabilitering i fase II (rehabilitering under indlæggelse), med efterfølgende udskrivelse til hjemkommunen. En anden gruppe vil kunne udskrives umiddelbart fra det akutte sygehusafsnit til eventuel opfølgning i kommunalt regi. Endelig vil en gruppe af patienter med fordel kunne følges ud af sygehuset og sikres den afsluttende behandling, udredning, vurdering og/eller opstart af genoptræning i eget hjem.

Det vil typisk være patienter med lette skader, hvor der fortsat er et behov for behandling, men hvor det ikke er lægefagligt nødvendigt, at dette sker som led i et forløb på sygehuset. For at understøtte disse patientforløb har regionen udarbejdet et koncept for et udgående team i den akutte fase. Teamet sikrer patienten behandling i den akutte fase (fase I), hvorefter patienten typisk vil overgå til rehabilitering i hjemkommunen (fase II). Da fase I normalt er tidsmæssig kort, vil patienten hurtigt overgå til fase II, og der er derfor behov for at drøfte samarbejdsfladerne mellem de to faser.

Region Nordjylland vurderer, at der pr. år vil være ca. 15 borgere i Brønderslev Kommune, som vil kunne drage nytte af den udgående funktion.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der afsætte en pulje på 25.000 kr. i 2015 til kompetenceudvikling af det faglige personale, som skal varetage borger med apopleksi. Finansiering kan findes gennem puljen på Sundhedsområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har følgende opmærksomhedspunkter:

Det er vigtigt at vi som kommune ser på koordineringen af hjerneskadeområdet internt, således kommunen er i stand til bedst muligt at tage hånd om borgere, som udskrives fra sygehusene. Apopleksipatienterne er en kendt gruppe for kommunen, men forskellen ligger i de accelererede forløb. Kommunen kommer, med etableringen af udgående team, tidligere på banen både i forhold til pleje og rehabilitering. Det er derfor væsentligt, at der sker en tydelig afklaring af, hvornår der er tale om rehabilitering, og hvornår der er tale om plejeopgaver - og hvem der er ansvarlig for at løfte opgaverne. Det positive ligger i, at borgerne kommer tidligere hjem, og at rehabiliteringen dermed vil tage udgangspunkt i borgerens hverdagsliv. Ligeledes forventes det, at rehabiliteringen sker uden unødig ventetid. Opgaveglidningen kan dog betyde øgede kommunale udgifter, og området bør derfor følges tæt.

Etableringen af udgående apopleksiteam falder under Den administrative sundhedsaftale afsnit 6.2.4 Voksne med erhvervet hjerneskade. Fagenheden for Sundhed og Velfærd anbefaler derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe under porteføljestyregruppen. Arbejdsgruppen bør sikre koordinering af opgaven, forventnings- og rolleafklaring samt monitorering af indsatsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet drøfter sagsfremstillingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der pr. 12. august.2015 ikke er brugt af puljen til opgaveglidning på sundhedsområdet i 2015.

Budget 2016

1.955.156 kr.

Kompetenceudvikling

25.000 kr.

Rest pulje

1.930.156 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2015, pkt. 5:

Godkendt.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet finder, at det er positivt, at der afsættes midler til kompetenceudvikling af det personale, som skal varetage opgaven.

Fraværende var:

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing Nielsen fremmødt.

Ole Jespersgaard – suppleant Lasse Riisgaard ikke fremmødt.

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard ikke fremmødt.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om projekt LigeLyst


Resume

Sagsforløb: HAR

Projekt LigeLyst har fra 2013 til sommeren 2015 arbejdet med at udvikle nye indsatser, der kan give seksualundervisning til unge med fysiske og psykiske handicap og inspirere professionelle til at tænke seksualundervisning og -oplysning ind i den pædagogiske praksis. Projektet var et samarbejde mellem Sammenslutningen Unge med Handicap, SUMH og Socialt Udviklingscenter SUS.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Projekt LigeLyst sluttede sommeren 2015, og erfaringerne er samlet i rapporten "Kan man blive gravid af at bolle?", som er blevet sendt til Handicaprådet i Brønderslev Kommune.

Der er mange gevinster ved at lave seksualundervisning til unge med handicap. Undervisningen giver de unge vigtige redskaber til at kunne udfolde deres seksualitet, og det skaber øget trivsel. Undervisningen er også vigtig for at undgå overgreb.

Projekt LigeLyst har tre anbefalinger til beslutningstagere og professionelle:

 1. Der skal ske en holdningsændring
  Det er en pligt for tilbud til unge med handicap at have øje for alle aspekter af livet, hvilket selvfølgelig også indebærer seksualiteten. De seksuelle aspekter af tilværelsen bliver dog alt for ofte negligeret eller helt glemt på landets tilbud til unge med handicap. Der skal øget fokus på, at unge med handicap også har en seksualitet, og skoler, bo- og dagtilbud til unge med handicap bør i højere grad prioritere seksualundervisning.
 2. Seksualundervisning skal prioriteres i kommunerne
  Landets kommuner bør prioritere at uddanne seksualvejledere, som kan garantere, at alle unge med handicap i den pågældende kommune kan modtage seksualundervisning. Det er ofte en fordel at få seksualundervisning af andre end de daglige pædagoger og lærere. Et kommunalt organiseret korps af seksualvejledere vil kunne opfylde dette behov.
 3. Personale skal klædes på til at tale om seksualitet
  Det daglige personale på tilbud til unge med handicap har et ansvar for at have et fortsat fokus på seksualitet og udvise åbenhed i forhold til emner, der relaterer sig til seksualiteten. Meget personale oplever dog, at det kan være et svært emne at håndtere og mangler tilpassede materialer og metoder. Ledelsen på landets tilbud til unge med handicap har derfor et ansvar for, at personalet føler sig klædt på til at sikre den unges seksuelle trivsel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet finder det positivt, at der er fokus på seksualitet og at det medsendte materiale er godt gennemarbejdet og relevant.

Fraværende var:

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing Nielsen fremmødt.

Ole Jespersgaard – suppleant Lasse Riisgaard ikke fremmødt.

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard ikke fremmødt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering fra formand og næstformand


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Orientering fra formand og næstformand.

Beslutning

Næstformanden gav en orientering i forhold til tilgængelighed. Planlæggende er generelt blevet bedre til at indtænke tilgængelighed.

Der har været afhold møde omkring BPA med deltagelse af borgere, politikere, forvaltningen og repræsentanter fra Handicaprådet. Næstformanden gennemgik referatet fra mødet.

Afventer Tilsynsrådes behandling af sagen. Afgørelsen fremsendes til orientering i Handicaprådet, når den foreligger.

Peter H. S. Kristensen beretter om Høstfesten i Hammerbakker. Afholdes årligt sidste torsdag i august måned.

Fraværende var:

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing Nielsen fremmødt.

Ole Jespersgaard – suppleant Lasse Riisgaard ikke fremmødt.

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard ikke fremmødt.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Intet.

Fraværende var:

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing Nielsen fremmødt.

Ole Jespersgaard – suppleant Lasse Riisgaard ikke fremmødt.

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard ikke fremmødt.

Til toppen

Opdateret 31. august 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer