Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 17. april 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fraværende med afbud:

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – stedfortræder mødt i stedet.

Fraværende uden afbud:

Ole Jespersgaard

Peter H. S. Kristensen

Der henstilles til de politisk udpegede medlemmer at sikre, at deres suppleanter møder ved afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der meldes punkter ind til eventuelt.

Fraværende:

Svend Erik Trudslev (stedfortræder John Erik Jensen mødt)

Ole Jespersgaard

Peter H. S. Kristensen

Til toppen


3. Den ældre medicinske patient


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en oversigt over, hvilke indsatser der har været arbejdet med omkring Den ældre medicinske patient.

Til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Samarbejdet omkring Den ældre medicinske patient er forankret i Sundhedsaftalen 2011-2014 og videreført i grundaftalen i Sundhedsaftalen for 2015 - 2018. Formålet med sundhedsaftalen var blandt andet at konkretisere initiativet vedrørende særligt svækkede ældre patienter og skabe et fælles billede af, hvordan der arbejdes med forløbskoordinatorfunktioner i forhold til den ældre medicinske patient i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Neden for følger en kort gennemgang af hvilke initiativer, der har været igangsat i Ældreområdet siden maj 2014. Fælles for indsatserne er, at de har et forebyggende sigte. Det kan være for at forebygge indlæggelser eller genindlæggelser. Det er naturligvis til gavn og glæde for den enkelte borger, men har også betydning for den kommunale medfinansiering. Ved flere af indsatserne er kommunen afhængig af almen praktiserende læges deltagelse og velvilje i forbindelse med indsatserne.

Opfølgende hjemmebesøg

Opfølgende hjemmebesøg har til formål at sikre et godt og sammenhængende udskrivningsforløb for særligt sårbare patienter, der udskrives fra sygehusindlæggelse. Opfølgende hjemmebesøg tilbydes til borgere over 65 år, som opfylder kriterierne herfor. Mødet foregår i borgerens eget hjem med deltagelse af egen almen praktiserende læge og en kommunal hjemmesygeplejerske. Der er afsat 1 time til besøg inkl. transport, og under selve besøget tages der hånd om de problemstillinger, borgeren har. Ligeledes følges der op på den plan, der er lagt fra sygehusets side. Medicinen gennemgås og der tales om det, der ellers forekommer naturligt. Pårørende har også mulighed for at deltage. Besøget skal ligge max en uge efter udskrivelse eller hurtigst muligt derefter. Den største udfordring omkring de opfølgende hjemmebesøg er den manglende kapacitet hos almen praksis.

Audit

Som led i arbejdet med implementeringen af Sundhedsaftalen har der været fokus på sektorovergange og samarbejdet om borgerforløb mellem almen praktiserende læge og kommunerne. Et audit er en systematisk metode til at arbejde med kvalitet i egne tilbud og praksis. Det grundlæggende i metoden er at fastholde en undersøgende og lærende tilgang med fokus på at komme frem til anbefalinger til den fremtidige praksis. Et audit gennemføres én gang om året ved at der udvælges 15 tilfældige borgerforløb, hvor hjemmesygeplejersken og borgerens egen læge har talt sammen angående en akut/subakut problemstilling hos borgeren. Akutte problemstillinger er problemer, der skal handles på umiddelbart og subakutte er problemer, der skal handles på hurtigt. Forløbskoordinatoren kontakter almen praksis og relevant personale i kommunen og stiller dem en række spørgsmål om forløbet. Herefter behandles forløbene i anonymiseret form i den nedsatte auditgruppe. I auditgruppen analyseres, fortolkes og vurderes spørgeskemaerne både enkeltvis og samlet. Resultaterne blev behandlet i arbejdsgruppen og forelagt Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) den 4. februar 2015.

Triagering

Triagering er en metode, der øger fokus på de ændringer, der er hos borgerne samt overlevering af de observationer, der er omkring den enkelte borger. Metoden anvendes i mange kommuner. Triagering anvendes til systematisk at gennemgå borgerne, således at de borgere, der er svagest/sygest får mest opmærksomhed. Triagering tager udgangspunkt i:

  • Et ændringsskema, der viser borgerens normaltilstand ud fra nogle bestemte områder og ord. På den måde kan personalet altid danne sig et hurtigt overblik over borgeren og dermed registrere, hvis der er ændringer i borgerens tilstand.
  • En triagetavle, der er inddelt i et grønt, gult og rødt felt. I det grønne felt er de borgere, der er i deres normaltilstand. I det gule felt er de borgere, der har få og mindre ændringer i normaltilstanden. I det røde felt er de borgere, der har mange eller markante ændringer eller som er indlæggelsestruede.
  • Daglig triagemøder, hvor borgerne i hhv. rødt og gult felt gennemgås. Her drøfter personalet på afsnittet kort og præcist, hvorfor borgeren ikke er i sin normaltilstand, hvad planen er, om planen skal revideres samt en ansvarsfordeling omkring, hvem der gør hvad ud fra den plan, der er lagt.

Triagering kører som projekt på aflastningsafdelingen på Margrethelund i Dronninglund og på en plejehjemsafdeling på Støberiet i Brønderslev. Projektet forløber til og med uge 17 2015, og derefter skal der tages stilling til den videre drift.

Sundhed.dk

På sundhed.dk er der lagt information ud om kommunes akut tiltag. Her findes der beskrivelser af kommunes aflastningspladser og akutsygeplejernes funktion. Akutsygeplejerne varetager akut opståede problemstillinger hos borgere i eget hjem eller på plejecentre. Formålet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Tilbuddet kræver henvisning.

Forløbskoordination – særligt sårbare ældre

Kvalitetesenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland (Nord-KAP) har søsat et initiativ, hvor almen praksis og de kommunale hjemmesygeplejersker skal samarbejde omkring identificeringen af særligt sårbare ældre borgere i lægeklinikken. Formålet er, at der igangsættes en indsats overfor disse borgere, således at deres nuværende tilstand ikke forværres og måske endda forbedres. Initiativet er på et tidligt stadie, men der er afholdt undervisning for 5 hjemmesygeplejersker og forløbskoordinatoren i brugen af den database, hvor data om den enkelte borger skal indtastes. Det forventes, at denne samlede indsats overfor borgere har en positiv indvirkning på borgerne, således at deres kroniske sygdom ikke forværre og at små skavanker/problemer ikke vokser sig store og til sidst kan medføre en indlæggelse.

Erfa-grupper

Der er blevet dannet erfa-grupper, hvor repræsentanter fra de nordjyske kommuner mødes og udveksler erfaringer, idéer og giver sparring på de udfordringer, det enkelte initiativ medfører. Erfa-grupperne opleves som både relevante og givtige for medlemmerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 7. april 2015, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Ældrechefen gav en orientering om, hvordan kommunen arbejder med indsatser omkring den ældre medicinske patient.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Trudslev (stedfortræder John Erik Jensen mødt)

Ole Jespersgaard

Peter H. S. Kristensen

Til toppen


4. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 samt Psykiatriplan 2015-2020 i høring hos de nordjyske kommuner. Plan for sygehuse og speciallægepraksis omhandler planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland, mens Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig de kommende år.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til høringssvar til sygehusplanerne, som sendes til drøftelse i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplanen indgår som delplaner i regionens samlede sundhedsplan. Regionen har udsendt høringsversioner af de to planer til bl.a. de nordjyske kommuner, og administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar til de to planer. Høringsperioden er på 8 uger og løber frem til den 24. april 2015.

Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 omfatter planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. Planen indeholder forslag til strukturelle ændringer og aktivitetstilpasninger på sygehuse og i speciallægepraksis, herunder vurdering af aktivitet på Brønderslev og Dronninglund sygehuse og justeringer i ydernumre på speciallægepraksisområdet. Derudover berører planen anbefalinger vedrørende forskellige typer af patientforløb i form af akutte og planlagte forløb, udredningsforløb samt kroniske og varige forløb.

Psykiatriplanen 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig i de kommende år. Den beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer, vilkår og udfordringer, der skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Blandt de emner, som planen berører, er psykiatriens struktur/kapacitet og sammenhæng i patientforløb (herunder sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem region og kommuner).

Repræsentanter fra nordjyske kommuner har bidraget med input til planerne via deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til høringssvar i forhold til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 – 2020 og Psykiatriplanen 2015 -2020. Høringssvaret er udarbejdet inden borgermødet den 14. april 2015 i Hjallerup. Hvis der kommer relevante input denne aften, vil de blive indarbejdet i høringssvaret og sendt i kort mailhøring.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Kasten Frederiksen orienterede om borgermødet i Hjallerup.

Handicaprådet tager orientering til efterretningen.

Handicaprådet ønsker at udarbejde et selvstændigt høringssvar.

Følgende elementer indgår i hørringssvaret:

Plan for sygehuse

Det skal være fokus på behovet for et sygehus i nærområdet. Sygehusene skal have øget fokus på uddannelse af personalet der varetager pleje- og pasning af borgere med flere kroniske sygdomme.

Psykiatriplan

Der bør rettes et øget fokus på ventelisteproblematikken i børn- og ungepsykiatrien.

Der er frist for høringssvar den 24. april 2015.

Fraværende:

Svend Erik Trudslev (stedfortræder John Erik Jensen mødt)

Ole Jespersgaard

Peter H. S. Kristensen

Bilag

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Sager fra Ankestyrelsen:

Karsten Frederiksen gav en orientering om sagen. De omtalte sager skal genvurderes af Visitationen.

Sygefraværsstatistik:

Handicaprådet vil gerne have et punkt på omkring sygefravær til næste møde. Der er tidligere aftalt, at tallene, på et mere overordnet niveau, skal fremlægges i Handicaprådet.

Task force på handicapområdet:

Skrivelse fra Socialstyrelsen om task force på handicapområdet. Skrivelsen bringes med tilbage til Visitationschefen til orientering.

Ledsagelse under ferie:

Fridolin gav en orientering om punktet. Der er i Handicaprådet tvivl om hvorvidt formulering i servicedeklarationerne er præcis nok i forhold til servicelovens krav om individuel vurdering.

Ledsagelse under indlæggelse:

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe.

Privat bo-tilbud:

Karsten Frederiksen gav en kort orientering.

Avisartikel:

”Ikke alle kan hoppe op i toget” artiklen omhandler problematikken omkring banegårdsperronen.

Frivillige i psykiatrien:

Brugerne er meget bekymret over udviklingen på området. Der tænkes frivillige ind i forhold til Det blå hus og Bifos.

§ 18-midler og samarbejdsaftale med frivillige sættes på til næste mødes som orientering.

Orientering om handicapparkering ved Løvbjerg.

Fraværende:

Svend Erik Trudslev (stedfortræder John Erik Jensen mødt)

Ole Jespersgaard

Peter H. S. Kristensen

Til toppen

Opdateret 20. april 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer