Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 8. november 2017
Lokale: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Kirsten Duchwaider fraværende med afbud.

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Godkendt.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


3. Evaluering af Frivillig Fredag og uddeling af Den sociale Frivilligpris 2017


Resume

Sagsforløb: FR

Frivillig Fredag den 29. september 2017 og overrækkelse af Den sociale Frivilligpris 2017 foregik ved et fyraftensarrangement i Hjallerup Kulturhus kl. 15-17.

Frivilligrådet bedes evaluere arrangementet.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag den 29. september 2017 og overrækkelse af Den sociale Frivilligpris 2017 foregik ved et fyraftensarrangement i Hjallerup Kulturhus kl. 15-17.

Der var musikalsk underholdning og fællessang ved Jens Nielsen, organist ved Brønderslev Kirke, samt prisoverrækkelse og hyldesttale ved journalist Frode Muldkjær og repræsentant fra Sparekassen Vendsyssel.

Knud Jørgensen, formand for Frivilligrådet, samlede op på ønsker og input, der kom frem på dialogmødet i juni måned, og Ole Jespersgaard gav også forsamlingen ord og en sang med på vejen.

Den Sociale Frivilligpris, som er sponsoreret af Sparekassen Vendsyssel, gik i år til Ruth Kristensen, 83 år og frivillig gennem en menneskealder i Jerslev og indtil for nylig mangeårig formand for Rosengårdens Venner.

Der var ca. 70 deltagere i arrangementet.

Beslutning

Frivilligrådet var overordnet set rigtig godt tilfreds med arrangementet. Programmet fungerede fint og tilslutningen var over forventet for et arrangement en fredag eftermiddag.

Næste gang Frivilligprisen uddeles, skal vi huske at skabe ramme for, at prismodtageren kan videregive halvdelen af prisen på en synlig måde, med alles opmærksomhed.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


4. Henvendelse fra Bedre Psykiatri vedrørende afslag på ansøgning til § 18 midlerne i 2017


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Ole Jespersgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget og Knud Jørgensen, formand for Frivilligrådet, har besluttet at genbehandle ansøgningen fra Bedre Psykiatri, da Frivilligrådets beslutning af 20. april 2017 efter Bedre Psykiatris mening er truffet på et forkert grundlag.

Frivilligrådet anmodes derfor om at genbehandle ansøgningen fra Bedre Psykiatri og lave en indstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2017.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 10. maj 2017 efter indstilling fra Frivilligrådet at give afslag på ansøgning fra Bedre Psykiatri til § 18 midler i 2017.

Bedre Psykiatri har henvendt sig for at gøre opmærksom på, at de ikke mener, at beslutningen om afslag er truffet på korrekt grundlag, da afslaget begrundes med, at udvalget ønsker at støtte lokalt forankrede aktiviteter, samt at Mødestedet i Dronninglund støttes gennem tilskud til Dansk Røde Kors i Dronninglund. I henvendelsen gør Bedre Psykiatri opmærksom på, at deres ansøgning til § 18 midlerne ikke handler om Mødestedet, men om en åben café, som afholdes i Sognegården i Dronninglund een gang om måneden.

I henvendelsen gøres tillige opmærksom på, at Bedre Psykiatri - Lokalforening Vendsyssel - i løbet af sommeren 2017 er blevet delt op i 3 kommunale lokalforeninger - og at grundlaget for lokalforeningen i Brønderlev Kommune er usikkert uden tilskudsmidler fra § 18 til de lokale aktiviteter. Dette er sket efter ansøgningsfristen den 15. marts til § 18 midlerne og fremgår derfor ikke af den oprindelinge ansøgning.

På den baggrund har Ole Jespersgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget og Knud Jørgensen, formand for Frivilligrådet, besluttet at genbehandle ansøgningen fra Bedre Psykiatri.

Bedre Psykiatri ansøger om 67.000 kr. til følgende aktiviteter:

Åben Café i Dronninglund, 10 mødegange - gæstelærere

15.000 kr.

4 offentlige møder - heraf 2 i Brønderslev, 1 i Hjallerup og 1 i Dronninglund

36.000 kr.

Arrangement på ungdomsuddannelse ifm. En Af Os

6.000 kr.

Pårørendegruppe i Dronninglund - 5 gange med psykolog

10.000 kr

Ansøges i alt

67.000 kr.

Der er 28.000 kr. tilbage på § 18 midler for 2017.

Frivilligrådet anmodes derfor om at genbehandle ansøgningen fra Bedre Psykiatri og lave en indstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2017.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at ansøgningen fra Bedre Psykiatri imødekommes med 5.000 kr. til aktiviteter i Brønderslev Kommune. Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med retningslinierne i Frivilligpolitikken.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Anvendelse af § 18 midler til transportgodtgørelse til frivillige


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Foreningen Kamillus rejste i foråret 2017 spørgsmålet om, hvorvidt det vil kunne lade sig gøre at åbne op for, at § 18-midlerne kan søges og anvendes til udbetaling af befordringsgodtgørelse til frivillige.

Frivilligrådet besluttede på sit møde den 10. april 2017 at sætte dette spørgsmål til debat i løbet af efteråret 2017 og sende det videre til politisk drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger her 3 forskellige modeller, som Frivilligrådet bedes drøfte og på den baggrund lave en indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansøgningsrunden til § 18 midlerne i 2017 rejste Foreningen Kamillus i foråret 2017 spørgsmålet om, hvorvidt det vil kunne lade sig gøre at åbne op for, at § 18-midlerne kan søges og anvendes til udbetaling af befordringsgodtgørelse til frivillige besøgsvenner. Kamillus har mange frivillige, som kører langt for at besøge en døende og aflaste de pårørende, m.v. De frivillige stiller deres tid og personlige ressourcer til rådighed, og foreningen mener ikke, at det er rimeligt, hvis de tillige selv skal betale deres transportudgifter i forbindelse med besøgene.

Frivilligrådet besluttede på sit møde den 10. april at sætte dette spørgsmålet til debat i løbet af efteråret 2017 og dernæst sende det videre til politisk drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger her 3 forskellige modeller:

Model 1.

Foreninger og organisationer kan søge tilskud fra § 18 midlerne til befordringsgodtgørelse for frivilliges transportudgifter i forbindelse med "vågekonetjenester".

Denne frivillige indsats skiller sig ud fra andre besøgstjenester ved, at det er en helt særlig omstændighed, der udløser behovet, og at den frivillige indsats i den enkelte familie er en midlertidig og intens indsats.

Tilskud til befordringsgodtgørelse ydes efter Statens laveste takst eller godtgørelse af udgifter til billigste offentlige transport. Der ydes ikke tilskud til afstand under 5 km.

Model 2

Der øremærkes årligt et fast beløb af § 18-midlerne til en transportgodtgørelsespulje - f.eks. 50.000 kr. eller 75.000 kr.

Foreninger og organisationer kan søge tilskud fra denne pulje til befordringsgodtgørelse for frivilliges transportudgifter i forbindelse med besøgsvennetjenster.

Tilskud til befordringsgodtgørelse ydes efter Statens laveste takst eller godtgørelse af udgifter til billigste offentlige transport. Der ydes ikke tilskud til afstande under 5 km.

Model 3

Frivilligpolitikkens principper fastholdes - herunder, at der ikke kan ydes tilskud til transportudgifter. Det anerkendes, at frivillige besøgsvenner yder en stor indsats, og at der pricipielt er forskel på at søge penge til leje af en bus til en udflugt og søge tilskud til godtgørelse af transportudgifter i forbindelse med besøg hos en døende og dennes familie. Men derimellem findes mange varianter af frivillige indsatser, som indebærer transportudgifter for den frivillige, og det er vanskeligt at afgrænse de frivillige indsatser, der kan søges befordringsgodtgørelse til.

Model 1 og 2 vil begge forudsætte, at der skal ske en tilpasning af Frivilligpolitikken, og at der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af bevillings- og udbetalingspraksis.

Fagforvaltningen foreslår, at Frivilligrådet drøfter de fremlagte modeller og på den baggrund laver en indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at Frivilligpolitikkens princip om, at § 18 midlerne ikke kan søges og anvendes til transportudgifter fastholdes for så vidt angår det eksisterende budget for § 18 midlerne for 2018 - også selv om budgettet øges med 200.000 kr. fra 2017 til 2018. Frivilligrådet mener, at forøgelse af budgettet fra 2018 bør bruges til at øge aktivitetsniveauet i det frivillige sociale arbejde og give mulighed for at understøtte nye initiativer og samarbejder.

Frivilligrådet indstiller tillige til Social- og Sundhedsudvalget, at såfremt udvalget beslutter, at der fremover skal kunne gives tilskud til transport/befordringsgodtgørelse i forbindelse med frivilligt socialt arbejde, så bør pengene hertil findes andre steder end i det nuværende budget til § 18-bevillingen.

Frivilligrådet opfordrer i så fald Social- og Sundhedsudvalget til at pege på model 1 eller model 2 i forhold til, hvilken type frivilligt arbejde, der kan ydes befordringsgodtgørelse til.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


6. Planlægning af valg til nyt Frivilligråd 2018-2022


Resume

Sagsforløb: FR

Der skal vælges et nyt Frivilligråd for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2022.

Frivilligrådet skal planlægge et valgmøde i marts måned 2018.

Beslutning

Valgmødet vil finde sted den 7. marts 2018, kl. 19-21 i Hjallerup Kulturhus.

Foreløbigt program:

1. Velkomst og gennemgang af programmet

2. Frivilligrådets beretning v. Knud Jørgensen, formand

3. Underholdning ved sangkor - evt. KOL-sangkoret i Sundhedshuset.

4. Fortællinger om udvalgte frivillige sociale indsatser: Ideer: "Cykling uden alder"; Forening for psykisk sårbare, KOL-koret, andre??

5. Kaffe og kage

6. Opstilling af kandidater til Frivilligrådet

7. Valg af nyt Frivilligråd

8. evt.

Annoncering af valgmødet skal gøre opmærksom på at,man som aktiv i Frivilligrådet får mulighed for at præge udviklingen på det frivillige område og indstille, hvem der skal have § 18 midlerne.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


7. Regeringens Strategi for et stærkere civilsamfund


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet får hermed regeringens nye "Strategi for et stærkere civilsamfund" til orientering.

Forelæges Frivilligrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen har i oktober 2017 udsendt en ny "Strategi for et stærkere civilsamfund".

Strategien omfatter en række initiativer, der følger penge med til at realisere.

Spor 1. Deltagelse og fællesskab for alle

Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner

Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger

Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne

Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet

Spor 2. En infrastruktur, der støtter og udvikler

Initiativ 5: En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område

Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger

Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde

Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd

Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde

Spor 3. Viden

Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer

Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse

Initiativ 12: Solid viden om den frivillige sociale indsats

Flere af initiativerne kan have interesse for Frivilligrådet.

Fagforvaltningen foreslår, at Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Frivilligrådet drøftede strategien og de indsatser, den lægger op til. Frivilligrådet vil følge indsatserne efterhånden, som de konkret meldes ud.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Knud Jørgensen orienterede om et brev fra Tandemklubben med tilbagemelding på, hvad de har fået ud af § 18- tilskuddet.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Næste møde i Frivilligrådet er den 24. januar 2018, kl. 16.00-18.00 i Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen

Opdateret 14. november 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach