Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 7. november 2016
Lokale: Hedelund, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Deltagelse i frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner søgt om deltagelse i et frikommuneforsøg. Brønderslev Kommune har nu modtaget tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om, at Brønderslev Kommune er blevet udvalgt til at deltage i frikommuneforsøget på beskæftigelses og integrationsområdet.Næste skridt er, at der nu skal udarbejdes konkrete forsøgsansøgninger om de enkelte delelementer i frikommuneforsøget.

Det lokale arbejdsmarkedsforum (LAF) deltager under punktet.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i forsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal fremsende ansøgning vedr. frikommuneforsøget om fleksibilitet ved lovpligtige samtaler samt tilkendegive, om der er andre forsøgsansøgninger, som Brønderslev Kommune skal deltage i nu eller på sigt.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal afgive hørringssvar i sagen.

Sagsfremstilling

På KKRs møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at de 11 nordjyske kommuner skulle udarbejde en fælles nordjysk ansøgning om at blive godkendt som frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flygtninge.

Ansøgningen blev godkendt af såvel KKR og de 11 kommuner i foråret 2016, ligesom det blev godkendt, at Aalborg kommune er kommunernes netværksansvarlige, der har kontakten til Social- og Indenrigsministeriet og sikre overordnet koordinering på tværs af kommunerne.

Ansøgningen blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 1. juni 2016 med forventning om svar primo september 2016, hvilket dog sidenhen blev udskudt til primo oktober 2016. I venteperioden henover sommermånederne blev konkrete forslag drøftet mellem kommunerne og med politiske udvalg i kommunerne, og det blev aftalt, hvilke kommuner, der ville gå sammen om konkrete forsøg, såfremt de nordjyske kommuner blev udtaget som frikommunenetværk.

Den 10. oktober 2016 kom der skriftligt tilsagn til alle de nordjyske borgermestre om, at de 11 nordjyske kommuner er med i frikommuneforsøget som et samlet netværk. Frikommuneforsøget løber frem til den 31. juli 2020.

I den periode vil de enkelte kommuner i netværket kunne ansøge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for gældende lovgivning på ansøgte områder. Social- og Indenrigsministeriet behandler ansøgningerne i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for International Rekruttering og Integration m.fl.

Første ansøgningsrunde er den 1. december 2016, og der har dermed været tale om en meget kort proces for kommunerne. Således har perioden fra den 10. oktober 2016 til den 31. oktober 2016 været afsat til udarbejdelse af konkrete ansøgninger, mens perioden fra den 1. november 2016 til den 30. november 2016 er afsat til politisk godkendelse af ansøgningerne, samt partsinddragelse. Den 1. december 2016 fremsendes de konkrete ansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet.

De enkelte politiske udvalg godkender de ansøgninger, som pågældende kommune ønsker at stå som ansøger på, og tager de øvrige ansøgninger til orientering.

Hvis ansøgningerne fra første ansøgningsrunde godkendes og Folketinget giver lovhjemmel til at gennemføre forsøgene, så vil kommunerne kunne implementere og igangsætte forsøgene i hele forsøgsperioden frem til den 31. juli 2020. Der er altså intet krav om, at igangsætningen skal ske i umiddelbar forlængelse af at lovhjemlen er givet.

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at forsøgshjemlerne som udgangspunkt vil søges udformet, så forsøgsideerne vil kunne gennemføres i alle kommuner i netværket – også selvom ikke alle kommuner står som ansøger. Social- og Indenrigsministeriet har dog endvidere oplyst, at lovhjemlen i særlige tilfælde – eksempelvis ved politisk kontroversielle forsøg - kan tænkes at blive afgrænset til et mindre antal kommuner i det nordjyske netværk. Endelig kan man forestille sig en tredje variant, som var meget brugt i det tidligere frikommuneforsøg, hvor lovhjemlen udformes som en bemyndigelse til den relevante ressortminister til at godkende forsøgsideer efter en konkret ansøgning.

Aalborg Kommune er som netværksansvarlig kommune løbende i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om ansøgningerne, for at afklare og afdække muligheder og udfordringer. Dette kan bevirke, at der kommer ændringer/justeringer i de fremsendte ansøgninger, som er så væsentlige, at ansøgningerne vil blive forelagt til lokalpolitisk behandling endnu en gang i begyndelsen af 2017.

I dialogen med Social- og Indenrigsministeriet drøftes endvidere, hvordan det kan sikres, at frikommunenetværkets gode erfaringer kan udbredes til andre kommuner og eventuelt ved forsøgsperiodens afslutning kan danne grundlag for ændringer af regler, der er uhensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. En afgørende forudsætning herfor er, at der er et solidt grundlag for at kunne vurdere resultaterne af de enkelte forsøg. Derfor samarbejder frikommunenetværket pt. og løbende med KORA, Rambøll og fagministerierne om at udarbejde grundige evalueringsdesigns, der systematisk følger op på effekterne af forsøgene samt de styringsmæssige og organisatoriske forhold.

Endelig er Aalborg kommune i dialog med Arbejdsmarkedskontoret Midt-Nord (AMK) om frikommuneforsøget, herunder AMK’s og det Regionale Arbejdsmarkeds Råds rolle i den forbindelse. Der er enighed om, at Rådet løbende orienteres om forsøgene og processen, men at den formelle godkendelse inden ansøgningerne fremsendes ligger hos de politiske udvalg i kommunerne.

KKR orienteres på møde den 25. november om processen, samt hvilke forsøgsideer der fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet til første ansøgningsrunde den 1. december 2016, og vil herefter halvårligt få en status på forsøg, proces og fremdrift frem til forsøgsperiodens afslutning den 31. juli 2020.

Brønderslev Kommunes ansøgning

Kommunenetværket har arbejdet med et idé katalog med 11 konkrete forslag. De nordjyske forslag til frikommuneforsøg er af tovholderkommunen (Aalborg) sammenfattet i én rapport, der blev behandlet på beskæftigelsesudvalgets møde den 5. september 2016. Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i forsøg nr. 8 vedr. ”Formkrav ved lovpligtige samtaler”. Forslaget er stillet af Rebild, Morsø, Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring, Mariagerfjord og Vesthimmerland.

Frikommuneforsøg vedr. formkrav til lovpligtige samtaler

Forsøget tager afsæt i, at der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ønskes en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform. Formålet er, at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.

Følgende kommuner forventes at søge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommunes deltagelse afgrænses til forsikrede ledige.

De øvrige ansøgninger fremgår af medsendte bilag

Proces- og tidsplan

Nedenfor er skitseret den officielle tidplan for hele forsøgsperioden, som Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet. Der bliver 3 ansøgningsrunder med efterfølgende sagsbehandling, godkendelse og fremsættelse af lovforslag. Det tager ca. et halvt år, fra kommunerne søger om et forsøg, til at det kan igangsættes.

Efter første ansøgningsrunde den 1. december 2016 vil der i de nordjyske kommuner blive drøftet, hvilke forsøgsideer, der ønske at ansøge om til 2. og 3. ansøgningsrunde. Aalborg kommune vil sørge for at igangsætte denne proces.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at

 • Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage frikommuneforsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler,
 • Byrådet tilkendegiver, om der er andre forsøgsansøgninger, som Brønderslev Kommune skal deltage i nu eller på sigt,
 • Det Lokale Arbejdsmarkedsforum afgiver hørringssvar i sagen.
Personale

Ingen.

Bilag

Til toppen


3. Beskæftigelsesplan 2017 - første udkast


Resume

Sagsforløb: BE/IR/LAF/HAR/ØK

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017. Planen tager afsæt i beskæftigelsesministerens 4 mål for 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og Integrationsrådet er inviteret med til mødet til drøftelse af beskæftigelsesplanen.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017 er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. De 4 mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2016 var et år med faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. I 2017 forventes der at blive mangel på kvalificerede medarbejdere indenfor flere brancher. I Nordjylland gælder dette særligt følgende brancher:

 • Byggeri og støtteerhverv
 • Fødevarer og støtteerhverv
 • Handel og støtteerhverv

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og arbejdsløse bliver derfor central i 2017.

Erhvervsservice i jobcentret, som står for at servicere virksomhederne, oplever i stigende omfang udfordringer, når de skal rekruttere arbejdskraft. Det skyldes, at afstanden mellem virksomhedernes behov og de lediges kompetencer (både hvad angår uddannelsesbaggrund og erfaring indenfor området) er for stor til, at det lukkes med kortere uddannelsesforløb. Jobcentret vil derfor have fokus på den tætte dialog med virksomhederne i 2017 med henblik på at afdække det detaljerede kompetencebehov og i samarbejde med A-kasser og faglige organisationer på mulighederne for intern opkvalificering og rotation. Herved kan der blive frigivet mindre specialiserede jobfunktioner til nye medarbejdere udefra.

2. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for, at de unge kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet både nu og fremtiden. På samme måde er uddannelse en forudsætning for, at virksomhederne fortsat kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Flere unge skal derfor i gang med og gennemføre en uddannelse. Det gælder også de unge, som har særlige behov.

UngeCenter Brønderslev har i 2016 haft et markant fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. UngeCentret vil i 2017 fortsat skærpe helhedssynet på tværs af fagområder, så de unge med behov herfor, oplever mening og sammenhæng i indsatsen. UngeCentret vil derudover have fokus på at videreudvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, herunder erhvervsskolerne, så flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. På længere sigt forventes der at mangle 3.000 faglærte medarbejdere i Nordjylland.

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet er ikke umiddelbart en gruppe, der kan varetage specialiserede funktioner på virksomhederne. Derudover har mange udsatte ledige problemer udover arbejdsløshed. Fokus vil derfor være på, at de udsatte ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af jobs med få timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Dette skal ved hjælp af en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang og et tættere samspil mellem jobcentrets rådgivere og virksomhedskonsulenter.

Jobcentret vil i 2017 særligt have fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb deltager i virksomhedsrettede indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov herfor.

Jobcentrets investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet vil understøtte denne målsætning.

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Undersøgelser viser, at flygtningenes egen motivation og forventninger om selvforsørgelse falder allerede efter tre måneder, fra de er kommet til en kommune. Dette kan jobcentret genkende. For at sikre den tidlige indsats har en virksomhedskonsulent siden september 2016 deltaget i den første modtagelsessamtale. Dette tiltag videreføres i 2017.

Jobcentret vil derudover have fokus på den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) og understøtte, at der etableres flere IGU-forløb i 2017.

Manglende sprogkundskaber kan være en barriere i mødet mellem flygtninge og virksomheder. I 2017 vil jobcentret have yderligere fokus på tiltag, der kan nedbryde sprogbarrieren. Det vil blandt andet ske ved videreudvikling af et tilbud om virksomhedsdansk i samarbejde med AOF.

Jobcentret er del af et national projekt, der skal målrette beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. Projektet varer til medio 2019 og skal blandt andet styrke samarbejdet med virksomhederne og samspillet mellem virksomhedskonsulenter og rådgivere på integrationsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

1. udkast af beskæftigelsesplanen blev drøftet på fællesmødet og det blev aftalt, at LAF fremsender skriftlige bemærkninger til 1. udkast af beskæftigelsesplanen.

Bilag

Til toppen


4. Beskæftigelsesplan 2017 - første udkast


Resume

Sagsforløb: BE/IR/LAF/HAF

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017. Planen tager afsæt i beskæftigelsesministerens 4 mål for 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og Integrationsrådet er inviteret med til mødet til drøftelse af beskæftigelsesplanen.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017 er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. De 4 mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2016 var et år med faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. I 2017 forventes der at blive mangel på kvalificerede medarbejdere indenfor flere brancher. I Nordjylland gælder dette særligt følgende brancher:

 • Byggeri og støtteerhverv
 • Fødevarer og støtteerhverv
 • Handel og støtteerhverv

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og arbejdsløse bliver derfor central i 2017.

Erhvervsservice i jobcentret, som står for at servicere virksomhederne, oplever i stigende omfang udfordringer, når de skal rekruttere arbejdskraft. Det skyldes, at afstanden mellem virksomhedernes behov og de lediges kompetencer (både hvad angår uddannelsesbaggrund og erfaring indenfor området) er for stor til, at det lukkes med kortere uddannelsesforløb. Jobcentret vil derfor have fokus på den tætte dialog med virksomhederne i 2017 med henblik på at afdække det detaljerede kompetencebehov og i samarbejde med A-kasser og faglige organisationer på mulighederne for intern opkvalificering og rotation. Herved kan der blive frigivet mindre specialiserede jobfunktioner til nye medarbejdere udefra.

2. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for, at de unge kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet både nu og fremtiden. På samme måde er uddannelse en forudsætning for, at virksomhederne fortsat kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Flere unge skal derfor i gang med og gennemføre en uddannelse. Det gælder også de unge, som har særlige behov.

UngeCenter Brønderslev har i 2016 haft et markant fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. UngeCentret vil i 2017 fortsat skærpe helhedssynet på tværs af fagområder, så de unge med behov herfor, oplever mening og sammenhæng i indsatsen. UngeCentret vil derudover have fokus på at videreudvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, herunder erhvervsskolerne, så flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. På længere sigt forventes der at mangle 3.000 faglærte medarbejdere i Nordjylland.

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet er ikke umiddelbart en gruppe, der kan varetage specialiserede funktioner på virksomhederne. Derudover har mange udsatte ledige problemer udover arbejdsløshed. Fokus vil derfor være på, at de udsatte ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af jobs med få timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Dette skal ved hjælp af en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang og et tættere samspil mellem jobcentrets rådgivere og virksomhedskonsulenter.

Jobcentret vil i 2017 særligt have fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb deltager i virksomhedsrettede indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov herfor.

Jobcentrets investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet vil understøtte denne målsætning.

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Undersøgelser viser, at flygtningenes egen motivation og forventninger om selvforsørgelse falder allerede efter tre måneder, fra de er kommet til en kommune. Dette kan jobcentret genkende. For at sikre den tidlige indsats har en virksomhedskonsulent siden september 2016 deltaget i den første modtagelsessamtale. Dette tiltag videreføres i 2017.

Jobcentret vil derudover have fokus på den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) og understøtte, at der etableres flere IGU-forløb i 2017.

Manglende sprogkundskaber kan være en barriere i mødet mellem flygtninge og virksomheder. I 2017 vil jobcentret have yderligere fokus på tiltag, der kan nedbryde sprogbarrieren. Det vil blandt andet ske ved videreudvikling af et tilbud om virksomhedsdansk i samarbejde med AOF.

Jobcentret er del af et national projekt, der skal målrette beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. Projektet varer til medio 2019 og skal blandt andet styrke samarbejdet med virksomhederne og samspillet mellem virksomhedskonsulenter og rådgivere på integrationsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Personale

Ingen.

Bilag

Til toppen


4. Deltagelse i frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner søgt om deltagelse i et frikommuneforsøg. Brønderslev Kommune har nu modtaget tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om, at Brønderslev Kommune er blevet udvalgt til at deltage i frikommuneforsøget på beskæftigelses og integrationsområdet.Næste skridt er, at der nu skal udarbejdes konkrete forsøgsansøgninger om de enkelte delelementer i frikommuneforsøget.

Det lokale arbejdsmarkedsforum (LAF) deltager under punktet.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i forsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om der er andre forsøgsansøgninger, som Brønderslev Kommune skal deltage i nu eller på sigt.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal afgive høringssvar i sagen.

Sagsfremstilling

På KKRs møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at de 11 nordjyske kommuner skulle udarbejde en fælles nordjysk ansøgning om at blive godkendt som frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flygtninge.

Ansøgningen blev godkendt af såvel KKR og de 11 kommuner i foråret 2016, ligesom det blev godkendt, at Aalborg kommune er kommunernes netværksansvarlige, der har kontakten til Social- og Indenrigsministeriet og sikre overordnet koordinering på tværs af kommunerne.

Ansøgningen blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 1. juni 2016 med forventning om svar primo september 2016, hvilket sidenhen blev udskudt til primo oktober 2016. I venteperioden henover sommermånederne blev konkrete forslag drøftet mellem kommunerne og med politiske udvalg i kommunerne, og det blev aftalt, hvilke kommuner, der ville gå sammen om konkrete forsøg, såfremt de nordjyske kommuner blev udtaget som frikommunenetværk.

Den 10. oktober 2016 kom der skriftligt tilsagn til alle de nordjyske borgermestre om, at de 11 nordjyske kommuner er med i frikommuneforsøget som et samlet netværk. Frikommuneforsøget løber frem til den 31. juli 2020.

I forsøgsperioden vil de enkelte kommuner i netværket kunne søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for gældende lovgivning på ansøgte områder. Social- og Indenrigsministeriet behandler ansøgningerne i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for International Rekruttering og Integration m.fl.

Første ansøgningsrunde er den 1. december 2016, og der har dermed været tale om en meget kort proces for kommunerne. Således har perioden fra den 10. oktober 2016 til den 31. oktober 2016 været afsat til udarbejdelse af konkrete ansøgninger, mens perioden fra den 1. november 2016 til den 30. november 2016 er afsat til politisk godkendelse af ansøgningerne samt partsinddragelse. Den 1. december 2016 fremsendes de konkrete ansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet.

De enkelte politiske udvalg godkender de ansøgninger, som pågældende kommune ønsker at stå som ansøger på, og tager de øvrige ansøgninger til orientering.

Hvis ansøgningerne fra første ansøgningsrunde godkendes, og Folketinget giver lovhjemmel til at gennemføre forsøgene, vil kommunerne kunne implementere og igangsætte forsøgene i hele forsøgsperioden frem til den 31. juli 2020. Der er altså intet krav om, at igangsætningen skal ske i umiddelbar forlængelse af, at lovhjemlen er givet.

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at forsøgshjemlerne som udgangspunkt vil søges udformet, således at forsøgsideerne kan gennemføres i alle kommuner i netværket – også selvom ikke alle kommuner står som ansøger. Social- og Indenrigsministeriet har dog oplyst, at lovhjemlen i særlige tilfælde – eksempelvis ved politisk kontroversielle forsøg - kan tænkes at blive afgrænset til et mindre antal kommuner i det nordjyske netværk. Endelig kan man forestille sig en tredje variant, hvor lovhjemlen udformes som en bemyndigelse til den relevante ressortminister til at godkende forsøgsideer efter en konkret ansøgning.

Aalborg Kommune er som netværksansvarlig kommune løbende i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om ansøgningerne for at afklare og afdække muligheder og udfordringer. Dette kan bevirke, at der kommer ændringer/justeringer i de fremsendte ansøgninger, som er så væsentlige, at ansøgningerne vil blive forelagt til lokalpolitisk behandling endnu en gang i begyndelsen af 2017.

I dialogen med Social- og Indenrigsministeriet drøftes endvidere, hvordan det kan sikres, at frikommunenetværkets gode erfaringer kan udbredes til andre kommuner, og eventuelt ved forsøgsperiodens afslutning kan danne grundlag for ændringer af regler, der er uhensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. En afgørende forudsætning herfor er, at der er et solidt grundlag for at kunne vurdere resultaterne af de enkelte forsøg. Derfor samarbejder frikommunenetværket pt. og løbende med KORA, Rambøll og fagministerierne om at udarbejde grundige evalueringsdesigns, der systematisk følger op på effekterne af forsøgene samt de styringsmæssige og organisatoriske forhold.

Endelig er Aalborg Kommune i dialog med Arbejdsmarkedskontoret Midt-Nord (AMK) om frikommuneforsøget, herunder AMK’s og det Regionale Arbejdsmarkeds Råds rolle i den forbindelse. Der er enighed om, at Rådet løbende orienteres om forsøgene og processen, men at den formelle godkendelse, inden ansøgningerne fremsendes, ligger hos de politiske udvalg i kommunerne.

KKR orienteres på møde den 25. november om processen samt hvilke forsøgsideer, der fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet til første ansøgningsrunde den 1. december 2016, og vil herefter halvårligt få en status på forsøg, proces og fremdrift frem til forsøgsperiodens afslutning den 31. juli 2020.

Brønderslev Kommunes ansøgning

Kommunenetværket har arbejdet med et idékatalog med 11 konkrete forslag. De nordjyske forslag til frikommuneforsøg er af tovholderkommunen (Aalborg) sammenfattet i én rapport, der blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. september 2016. 7 af forslagene er indtil videre udmøntet i konkrete ansøgninger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i forsøget vedr. ”Formkrav ved lovpligtige samtaler”.

Frikommuneforsøg vedr. formkrav til lovpligtige samtaler

Forsøget tager afsæt i, at der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ønskes en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform. Formålet er at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer med fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.

Følgende kommuner forventes at søge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommunes deltagelse afgrænses til forsikrede ledige.

De øvrige ansøgninger fremgår af medsendte bilag

Proces- og tidsplan

Nedenfor er skitseret den officielle tidplan for hele forsøgsperioden, som Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet. Der bliver 3 ansøgningsrunder med efterfølgende sagsbehandling, godkendelse og fremsættelse af lovforslag. Det tager ca. et halvt år fra kommunerne søger om et forsøg til, at det kan igangsættes.

Efter første ansøgningsrunde den 1. december 2016 vil der i de nordjyske kommuner blive drøftet, hvilke forsøgsideer, der ønskes ansøgt om til 2. og 3. ansøgningsrunde. Aalborg kommune vil sørge for at igangsætte denne proces.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at

 • Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage frikommuneforsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler
 • Byrådet tilkendegiver, om der er andre forsøgsansøgninger, som Brønderslev Kommune skal deltage i nu eller på sigt
 • Det Lokale Arbejdsmarkedsforum afgiver høringssvar i sagen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum fremsender skriftligt høringssvar i sagen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 10. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach