Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 18. april 2017
Lokale: Jobcentrets kantine, Valdemarsgade
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Eskild Andersen og Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Eskild Andersen og Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


3. Deltagelse i frikommuneforsøg - anden ansøgningsrunde


Resume

Sagsforløb: BE/LAF/BY

Det nordjyske frikommunenetværk har til anden ansøgningsrunde udarbejdet 4 forsøgsansøgninger. Brønderslev Kommune har deltaget med input til en af ansøgningerne, som handler om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i et forsøg om at fritage visse sager fra behandling på rehabiliteringsteammøder.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i andre forsøgsansøgninger.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum er inviteret til at afgive bemærkninger i sagen på et ekstraordinært møde den 18. april 2017.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i Frikommuneforsøg II inden for temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning på integrationsområdet".

Frikommuneforsøget varer fra efteråret 2016 til medio 2020. Der er i perioden mulighed for tre gange at fremsende konkrete forsøgsidéer til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på godkendelse i regeringen, hvorefter forsøgene fremsættes for Folketinget til lovbehandling.

Første ansøgningsrunde til frikommuneforsøg var den 1. december 2016. Her deltager Brønderslev Kommune i et godkendt forsøg om formkrav ved lovpligtige samtaler for forsikrede ledige.

Fristen for anden ansøgningsrunde er den 1. maj 2017, og tredje gang er den 1. november 2017.

Til anden ansøgningsrunde har det nordjyske frikommunenetværk udarbejdet 4 konkrete ansøgninger, som handler om:

 • Fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams
 • Psykologbehandling
 • Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet
 • Delvis fritagelse fra uddannelsespålæg for en særlig delmålgruppe

Brønderslev Kommune har deltaget med input til den første ansøgning om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams.

Der er tale om en rammeansøgning, som giver mulighed for, at den enkelte kommune kan afgøre, hvilke målgrupper og elementer i forsøget, kommunen ønsker at arbejde med.

Ansøgningen er opdelt i 4 temaer, som skal give kommunerne mulighed for,

 1. at fritage visse sager, der skal behandles på rehabiliteringsmøder i forhold til jobafklaring, fleksjob og seniorførtidspension,
 2. at vælge, om der er behov for at indhente LÆ265-erklæring som led i rehabiliteringsplanens forberedende del,
 3. selv at vælge, hvilken sundhedsfaglig rådgivning der anvendes i forbindelse med løbende sager,
 4. fritagelse til at gennemføre rehabiliteringsmøder ved akut fravær.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i forsøgets første tema. Dette gælder i forhold til jobafklaringssager, hvor vurderingen er, at der både fra et borgerperspektiv og et systemperspektiv vil være væsentlige fordele ved at fritage visse sager fra behandling i rehabiliteringsteamet.

I Brønderslev Kommune er Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) indkaldt til et ekstraordinært møde den 18. april 2017 med henblik på at afgive bemærkninger til frikommuneforsøgets anden ansøgningsrunde. LAF's eventuelle bemærkninger vil dermed komme med i den politiske behandling i Byrådet den 26. april 2017.

I forhold til tredje ansøgningsrunde har det nordjyske netværk den 28. marts 2017 sendt et brev ud til en række interessenter - RAR, BRN, KL, STAR, BM, SIRI, LO Nordjylland og DA - med invitation til at komme med forsøgsidéer, som efterfølgende vil blive vurderet og drøftet i netværket.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager stilling til

 • om Brønderslev Kommune skal deltage i forsøg om at fritage visse sager fra behandling på rehabiliteringsteammøder (første tema i forsøget om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams),
 • om Brønderslev Kommune skal deltage i andre forsøgsansøgninger.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. april 2017, pkt. 3:

Det indstilles, at Brønderslev Kommune deltager i forsøg om fleksibilitet i forhold til Rehabiliteringsteam – så visse sager om jobafklaring fritages for behandling i Rehabiliteringsteamet.

Beslutning

Birgitte Brinkmann Thomasen deltog under punktet.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) har følgende bemærkninger:

LAF foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i frikommuneforsøget vedr. forsøget om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams, for så vidt angår jobafklaringssager (ansøgning 1, del 1A), hvor

 • der er lagt en plan for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet,
 • den sygemeldtes helbredssituation er uafklaret, og
 • der ikke ses behov for en tværfaglig indsats.

Det er væsentligt for LAF, at borgerens sag skal behandles af Rehabiliteringsteamet, såfremt borgeren ønsker dette. Ligeledes er det væsentligt, at der ikke sker forringelser i borgerens indsats som følge af deltagelse i frikommuneforsøget.

Eskild Andersen og Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Jobmesse - status og program


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Jobcenter Brønderslev afholder jobmesse for alle ledige borgere i Brønderslev Kommune den 25. april 2017.

Program for dagen og invitationer til borgere og virksomheder er udarbejdet, og Jobcentret arbejder på en række "gode historier", som vil blive lanceret i forbindelse med jobmessen.

Beskæftigelsesudvalget behandler sagen den 5. april 2017.

Sagen fremsendes til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 13. marts 2017, at Jobcenter Brønderslev afholder en jobmesse i foråret 2017 for alle borgere i Brønderslev Kommune, som søger arbejde.

Datoen for jobmessen er nu fastsat til den 25. april 2017, og Jobcentret har udarbejdet program og invitationer til borgere og virksomheder. Selve jobmessen vil vare fra kl. 9 til kl. 11. Herefter er virksomhederne inviteret til et kort sparringsmøde.

Jobcentret er i skrivende stund i gang med at invitere virksomheder, som søger arbejdskraft, til at deltage i jobmessen. Foreløbigt har 15 virksomheder takket ja til invitationen. Derudover er de lokale A-kasser inviteret til at have en stand på jobmessen.

Foruden de fysiske invitationer er informationer og invitationer til jobmessen lagt ud på sociale medier - Facebook og LinkedIn.

I forbindelse med jobmessen vil Jobcentret lancere en række "gode historier" om ledige, der er kommet i arbejde. Foruden trykte historier forventer jobcentret at få lavet nogle video-historier, som kan lægges ud på de sociale medier.

Jobcentret arbejder aktuelt også med at hjælpe de udsatte ledige, som primært forventes at søge småjobs, med at få udarbejdet CV'er, som de kan bruge til at præsentere sig selv og udlevere til virksomhederne på jobmessen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. april 2017, pkt. 5:

Dags dato er der tilmeldt 22 virksomheder.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Eskild Andersen og Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Eskild Andersen og Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen

Opdateret 19. april 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach