Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 26. april 2017
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Knud L. Pedersen og Claus Kongsgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Knud L. Pedersen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


3. Ændring i Byrådets sammensætning


Resume

Sagsforløb: BY

Ændringer i Byrådets sammensætning som følge af dødsfald.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Bendt Danielsen afgik ved døden den 9. april 2017 efter kort tids sygdom.

1. stedfortræder på Liste J, Knud Erik Sørensen, indtræder herved permanent i Byrådet for den resterende del af indeværende byrådsperiode.

Valggruppen bestående af V+C+J+O har meddelt følgende:

 • Steen Søgaard Petersen indtræder permanent i Økonomiudvalget
 • Knud Erik Sørensen indtræder permanent i Ældreomsorgsudvalget
 • Steen Søgaard Petersen indtræder i bestyrelsen Dronninglund Gymnasium
 • Steen Søgaard Petersen indtræder i Landdistriktsrådet
 • Steen Søgaard Petersen indtræder i Midtbygruppen, Dronninglund
 • Steens Søgaard Petersen indtræder i Valgbestyrelsen vedrørende kommunalvalg
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Knud L. Pedersen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


4. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. og 3. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert og Klaus Riis Klæstrup indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Knud L. Pedersen og Claus Kongsgaard pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Knud L. Pedersen og Claus Kongsgaard pga. ferie.

1. og 3. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert og Klaus Riis Klæstrup er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen. 2. stedfortræder på liste V, Jacob Kolind, var forhindret i at deltage i Byrådets møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Knud L. Pedersen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


5. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


6. Regnskab 2016 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2016 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssige godkendelser, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2016 til 2017.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2016 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

Indtægterne bliver samlet 4,0 mio. kr. større end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes dels, at der i budget 2016 har været budgetteret med 1,5 mio. kr. i udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Regnskabet viser, at der ikke har været tilbagebetalinger af grundskyld i 2016. Ligeledes har der været indtægter på 1,3 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af refusion af købsmoms.

Samlet set giver det et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 83,3 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 22,2 mio. kr. Hertil skal dog lægges puljen på 25 mio. kr. til overførsel mellem årene, således der reelt var budgetteret med et overskud på 47.2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der udviste et overskud på 29 mio. kr., endte det endelige regnskabsresultat 54,4 mio. kr. bedre. De væsentligste årsager til det forbedrede resultat er dels et mindreforbrug på forsikrede ledige, dagpenge mm. på 19,5 mio.kr og derudover overførsel på områder med Økonomisk Decentralisering på 28,8 mio.kr. til budget 2017.

Anlægsudgifterne er 29,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og som følge heraf overføres der 28,9 mio. kr. til budget 2017.

Det samlede resultatet af drift og anlæg viser et overskud på 54,5 mio. kr.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2017. Byrådet skal herefter inden den 1. september 2017 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsforvaltningen foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2016 godkendes og oversendes til Revisionen
 • afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2017 af uforbrugte driftsmidler med i alt 27,4 mio. kr.
 • Byrådet godkender overførsel til 2017 finansieringsbeløb med i alt 1,4 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2017 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 28,9 mio. kr.
 • en del af mindreforbruget på Aktivitetsbestemt medfinansiering finansierer merforbruget i 2016 på Træningsområdet i alt 823.317kr.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 2:

Stabsforvaltningens anbefaling indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


7. Anlægspuljen 2017, Fritids- og kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af beløb fra Anlægspuljen 2017.

Sagsfremstilling

Ved uddeling af anlægsmidler afløfter kommunen positivlistemoms svarende til 17%. Det vil sige, at denne skal indregnes i budgettet, som ikke tager højde herfor, da beløbene her er nettobeløb.

Der henvises derfor til følgende skema for udregning af mulige anlægsmidler til uddeling.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen for Fritids- og Kulturudvalget var oprindeligt i 2017 på 1 mio kr. Puljen er dog reduceret til 677.300 kr. som følge af rammebesparelsen på fritids- og kulturområdet til budget 2017.

I regnskab 2016 er der dog et mindreforbrug på anlægspuljen på 208.496 kr., som forventes overført til 2017. Puljen i 2017 er herefter på 885.796 kr.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. april 2017, pkt. 3:

Følgende ansøgninger imødekommes

2. Brønderslev Tennisklub med

40.000 kr.

6. Hjallerup Idrætscenter med

60.000 kr.

7. Hjallerup Rideklub med

101.000 kr.

10. Hjallerup Skytteforening med

373.000 kr.

11. KFUM Spejderne i Asaa

20,0000 kr.

12. Hekla

250.000 kr.

13. PSI Serritslev

75.000 kr.

14. TSI

50.000 kr.

15. Ørum Sportsforening

86.000 kr.

I alt

1.055.000 kr.

Udvalget indstiller ovenstående frigivet.

Ansøgning 3. Dronninglund Hallerne kan ikke imødekommes, men oversendes til Økonomiudvalget uden indstilling, med henvisning til ansøgers ønske om kommunal lånegaranti.

Økonomi

Vedr. Dronninglundhallernes ansøgning om kommunal lånegaranti bemærkes det, at såfremt der gives kommunal lånegaranti, vil kommunens mulighed for egen lånoptagelse blive reduceret med et tilsvarende beløb.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 7:

Indstilles frigivet.

Dronninglundhallernes ansøgning oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Godkendt frigivet.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


8. Anlægsregnskab for Danserhøj 3. etape, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 3. etape af Danserhøj i Ø. Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet 3. etape af Danserhøj omfatter byggemodning af 7 parceller i Ø. Brønderslev. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet den 3. september 2016

2.007.100 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

533.634 kr.

- Omkostninger

185.974 kr.

- Veje, forsyningsledninger

892.414 kr.

I alt

1.612.022 kr.

- Manglende slidlag – beløb tilbageholdes *)

50.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug

345.078 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost og tø-perioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


9. Anlægsregnskab for Skelbakken 1. etape, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 1. etape af Skelbakken i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet 1. etape af Skelbakken omfatter byggemodning af 18 parceller i Hjallerup. Herunder har der været foretaget arkæologiske udgravninger. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet den 15. september 2010 – bevilling til byggemodning

5.368.800 kr.

- Byrådet den 20. juni 2012 – bevilling til arkæologiske udgravninger

3.000.000 kr.

I alt

8.368.800 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

2.120.325 kr.

- Grønne områder

31.272 kr.

- Omkostninger

722.807 kr.

- Veje, forsyningsledninger

3.474.302 kr.

- Arkæologiske udgravninger

1.753.783 kr.

I alt

8.102.488 kr.

- Manglende slidlag – beløb tilbageholdes *)

125.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

141.312 kr.

*)Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost og tø perioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


10. Anlægsregnskab for Tennisskoven 3. etape, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/BØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 3. etape af Tennisskoven i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet 3. etape af Tennisskoven omfatter byggemodning af 20 parceller i Hjallerup. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremsendte anlægsoverslag på byggemodning af 39 parcelhusgrunde. Teknik og Miljøudvalget godkendte en etapeopdeling af området, hvor kun 20 grunde byggemodnes i første omgang. Derfor blev den givne anlægsbevilling tilpasset herefter.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet 15. september 2010

7.405.480 kr.

- Byrådet 23. april 2014

- 442.573 kr.

I alt

6.962.907 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

518.125 kr.

- Grønne områder

721.807 kr.

- Omkostninger

710.661 kr.

- Veje, forsyningsledninger

3.261.387 kr.

I alt

5.211.981 kr.

- Manglende slidlag – beløb tilbageholdes *)

150.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

1.600.926 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost og tø perioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


11. Anlægsregnskab for børnehaven Galaksen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for opførsel af ny børnehave på Nordens Allé 65 i Brønderslev - Børnehaven Galaksen.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en nybygning samt en ombygning af eksisterende bygning med tilhørende udeareal og p-arealer. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- BY: 22.05.13

4.000.000 kr.

- BY: 23.04.14

10.000.000 kr.

I alt

14.000.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Tomgangsudgifter

125.511 kr.

- Byggemodningsudgifter

18.674 kr.

- Øvrige udgifter

1.568.167 kr.

- Håndværkerudgifter

10.222.789 kr.

- Uforudsete udgifter/vinterforanstalt./legeplads mv.

1.216.650 kr.

- Inventar

831.342 kr.

I alt

13.983.133 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på:

16.867 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. april 2017, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


12. Indsatsplan for Ø. Brønderslev Vandværk


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet til Ø. Brønderslev Vandværk.

Forslaget skal sendes i offentlig høring i minimum 12 uger, hvorefter den skal forelægges Byrådet til endelig vedtagelse.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes ud i offentlig høring i 12 uger.

Sagsfremstilling

I medfør af Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. I henhold hertil skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

På den baggrund har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejdet forslag til indsatsplan for Ø. Brønderslev Vandværk.

En indsatsplan skal mindst indeholde:

 • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
 • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
 • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
 • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
 • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder.

Indsatsplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Indsatsplanen for Ø. Brønderslev vil udgøre "skabelonen" for de følgende indsatsplaner, hvilket betyder, at flere generelle afsnit kan "genbruges" i disse.

Der er fundet nitrat i indvindingsboringerne ved Ø. Brønderslev Vandværk, hvilket viser, at der er stor sårbarhed omkring kildepladserne. Fundet udløser ikke krav om dyrkningsaftaler, men betyder at nitratindholdet i råvandet må følges tæt i den nærværende planperiode.

I indsatsplanen foreslås følgende:

Ingen indsats mod nitrat (dyrkningsaftaler), men der foretages flere målinger af nitrat, særligt råvandet, for på den måde at vurdere om indgåelse af dyrkningsaftaler på sigt bliver nødvendigt.

Indenfor de BoringsNæreBeskyttelsesOmråde (BNBO) omkring boringerne forsøges indgået aftale om forbud mod brug af pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelse af indsatsplanen, påbydes lodsejerne pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af Ø. Brønderslev Vandværk.

Forslaget til indsatsplan har været forelagt Ø. Brønderslev Vandværk, der efterfølgende accepterede planforslaget. Planforslaget har tilsvarende været forelagt kommunens koordinationsforum for grundvandsområdet. Konklusionen blev her, at planforslaget udsendes i offentlig høring i mindst 12 uger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at forslag til indsatsplan sendes i offentlig høring i 12 uger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Såfremt der kommer nye oplysninger fra Staten om datagrundlaget tilrettes indsatsplanen.

Der afholdes offentligt møde i forbindelse med offentlighedsfasen.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


13. Deltagelse i frikommuneforsøg - anden ansøgningsrunde


Resume

Sagsforløb: BE/LAF/BY

Det nordjyske frikommunenetværk har til anden ansøgningsrunde udarbejdet 4 forsøgsansøgninger. Brønderslev Kommune har deltaget med input til en af ansøgningerne, som handler om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i et forsøg om at fritage visse sager fra behandling på rehabiliteringsteammøder.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i andre forsøgsansøgninger.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i Frikommuneforsøg II inden for temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning på integrationsområdet".

Frikommuneforsøget varer fra efteråret 2016 til medio 2020. Der er i perioden mulighed for tre gange at fremsende konkrete forsøgsidéer til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på godkendelse i regeringen, hvorefter forsøgene fremsættes for Folketinget til lovbehandling.

Første ansøgningsrunde til frikommuneforsøg var den 1. december 2016. Her deltager Brønderslev Kommune i et godkendt forsøg om formkrav ved lovpligtige samtaler for forsikrede ledige.

Fristen for anden ansøgningsrunde er den 1. maj 2017, og tredje gang er den 1. november 2017.

Til anden ansøgningsrunde har det nordjyske frikommunenetværk udarbejdet 4 konkrete ansøgninger, som handler om:

 • Fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams
 • Psykologbehandling
 • Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet
 • Delvis fritagelse fra uddannelsespålæg for en særlig delmålgruppe

Brønderslev Kommune har deltaget med input til den første ansøgning om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams.

Der er tale om en rammeansøgning, som giver mulighed for, at den enkelte kommune kan afgøre, hvilke målgrupper og elementer i forsøget, kommunen ønsker at arbejde med.

Ansøgningen er opdelt i 4 temaer, som skal give kommunerne mulighed for,

 1. at fritage visse sager, der skal behandles på rehabiliteringsmøder i forhold til jobafklaring, fleksjob og seniorførtidspension,
 2. at vælge, om der er behov for at indhente LÆ265-erklæring som led i rehabiliteringsplanens forberedende del,
 3. selv at vælge, hvilken sundhedsfaglig rådgivning der anvendes i forbindelse med løbende sager,
 4. fritagelse til at gennemføre rehabiliteringsmøder ved akut fravær.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i forsøgets første tema. Dette gælder i forhold til jobafklaringssager, hvor vurderingen er, at der både fra et borgerperspektiv og et systemperspektiv vil være væsentlige fordele ved at fritage visse sager fra behandling i rehabiliteringsteamet.

I Brønderslev Kommune er Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) indkaldt til et ekstraordinært møde den 18. april 2017 med henblik på at afgive bemærkninger til frikommuneforsøgets anden ansøgningsrunde. LAF's eventuelle bemærkninger vil dermed komme med i den politiske behandling i Byrådet den 26. april 2017.

I forhold til tredje ansøgningsrunde har det nordjyske netværk den 28. marts 2017 sendt et brev ud til en række interessenter - RAR, BRN, KL, STAR, BM, SIRI, LO Nordjylland og DA - med invitation til at komme med forsøgsidéer, som efterfølgende vil blive vurderet og drøftet i netværket.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager stilling til

 • om Brønderslev Kommune skal deltage i forsøg om at fritage visse sager fra behandling på rehabiliteringsteammøder (første tema i forsøget om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams),
 • om Brønderslev Kommune skal deltage i andre forsøgsansøgninger.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. april 2017, pkt. 3:

Det indstilles, at Brønderslev Kommune deltager i forsøg om fleksibilitet i forhold til Rehabiliteringsteam – så visse sager om jobafklaring fritages for behandling i Rehabiliteringsteamet.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, 18. april 2017, pkt. 3:

Birgitte Brinkmann Thomasen deltog under punktet.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) har følgende bemærkninger:

LAF foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i frikommuneforsøget vedr. forsøget om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams, for så vidt angår jobafklaringssager (ansøgning 1, del 1A), hvor

 • der er lagt en plan for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet,
 • den sygemeldtes helbredssituation er uafklaret, og
 • der ikke ses behov for en tværfaglig indsats.

Det er væsentligt for LAF, at borgerens sag skal behandles af Rehabiliteringsteamet, såfremt borgeren ønsker dette. Ligeledes er det væsentligt, at der ikke sker forringelser i borgerens indsats som følge af deltagelse i frikommuneforsøget.

Eskild Andersen og Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


14. AVV - selskabsgørelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

På baggrund af det fælles temamøde 29. marts 2017 mellem Brønderslev og Hjørrings Byråd, indstilles det, at AVV's ejerkommuner følger den anbefaling, som blev præsenteret på mødet.

Sagsfremstilling

Byrådene i de to ejerkommuner igangsatte i december 2016 et udredningsarbejde med henblik på at afdække muligheder og risicis ved selskabsgørelse af energianlægget på AVV. Baggrunden for processen er regeringens udmelding om en liberalisering af affaldssektoren.

I den forbindelse har det været vigtigt, at Byrådene i de to ejerkommuner er bekendt med muligheder og risicis ved selskabsgørelse og eventuelt salg af energianlægget på AVV.

Udredningsarbejdet er gennemført af PricewaterhouseCoopers (PwC) samt Energi & Miljø, og styret af en administrativ og en politisk styregruppe, som har haft ansvaret for det endelige oplæg, som blev præsenteret 29. marts 2017.

Rådgivernes anbefaling til byrådene i de to ejerkommuner er - i hovedtræk - at man ikke bør foretage sig noget lige nu, da rammevilkårene for selskabsgørelse ikke er på plads. Anbefalingen er også, at AVV forbereder sig på selskabsgørelse i henhold til de anbefalinger, som rådgiverne giver.

Inden man i december 2016 satte udredningen i gang, var man i de to ejerkommuner og AVV i færd med at skrive en ejerstrategi for AVV. Det arbejde skal genoptages og afsluttes med henvisning til kommissoriet for ejerstrategiarbejdet, som blev vedtaget i ejerkommunernes byråd i efteråret 2016. I ejerstrategien beskrives ejerkommunernes forventninger til AVV's forberedelse til selskabsgørelse.

Ejerstrategien besluttes af de nuværende byråd, inden de nye byråd tiltræder 1. januar 2018. Byrådene reviderer ejerstrategien inden udgangen af 2019, medmindre der viser sig behov for en revision på et tidligere tidspunkt.

Kommunaldirektøren foreslår,

 • at Byrådet følger rådgivernes anbefalinger, og
 • at man genoptager arbejdet med ejerstrategien i henhold til kommissoriet og i henhold til anbefaling fra det fælles temamøde.
Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 17:

Anbefaling indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af ændring af vedtægter for Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har foreslået en ændring af vedtægterne, så antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 11 til 7, og således at der åbnes mulighed for, at bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk, dvs. som telefon- eller videomøder.

Der ændres ikke i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Brønderslev Kommune. Før ændringerne kan træde i kraft, skal de godkendes af byrådene i de 4 ejerkommuner og af Statsforvaltningen.

Byrådet skal tage stilling til, om ændringerne af vedtægterne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har på møde den 27. september 2016 besluttet, at man ønsker vedtægten for modtagestationen ændret. Ændringerne af vedtægten drejer sig om reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 7 medlemmer, og om muligheden for at afholde bestyrelsesmøder elektronisk, dvs. som video- eller telefonmøder. Derudover er der ingen ændringer af vedtægten.

I den nugældende vedtægt er der 2 bestyrelsesmedlemmer fra Brønderslev Kommune, 4 bestyrelsesmedlemmer fra Hjørring Kommune, 4 bestyrelsesmedlemmer fra Frederikshavn Kommune og 1 fra Læsø Kommune. Hvis ændringen bliver godkendt, vil der fremover være 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver af Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner og 1 fra Læsø Kommune. Der ændres altså ikke i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Brønderslev Kommune.

Modtagestationen har forespurgt Statsforvaltningen om ændringerne. Statsforvaltningen har den 26. januar 2017 svaret, at man er indstillet på at godkende ændringerne.

Før ændringerne kan træde i kraft, skal den foreslåede nye vedtægt godkendes af byrådene i de 4 ejerkommuner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ændring af vedtægterne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af vedtægter for Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: BY

Godkendelse af vedtægter for Asaa Havn.

Sagsfremstilling

Asaa Havn fremsender forslag til nye vedtægter for Asaa Havn til Byrådets godkendelse.

Vedtægterne er godkendt på ordinær generalforsamling den 16. marts 2017 samt på ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2017.

Vedtægterne er ændret på følgende områder:

§ 3: Optagelse af medlemmer - ændret formulering og tilføjelser om procedure for optagelse af nye medlemmer m.m.

§ 4: Ny paragraf om eksklusion af medlemmer

§ 5: Tilføjelse af stk. 2 vedr. kontingentrestance

§ 9: Generalforsamling - tilføjelse af stk. 2 vedrørende udpegning af stemmetællere

Følgende bestemmelser i gældende vedtægter udgår ifølge forslaget:

§ 10: regnskab og budget (§ 11 i nye vedtægter):

Agtes større anlægs- og vedligeholdelsesarbejder udført i det kommende regnskabsår, forelægges overslaget herover på generalforsamlingen til godkendelse

§ 11: selskabets midler (§ 12 i nye vedtægter)

Over havnens inventar, materialer og redskaber føres en fortegnelse, der indrettes således, at afgang og tilgang fremgår tydeligt.

Det fremgår af vedtægterne, at disse skal være godkendt af Brønderslev Byråd.

Personale

Ingen.

Beslutning

Knud Erik Sørensen deltog ikke på grund af inhabilitet.

Godkendt

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Valgmøde i samarbejde med pressen
 • Ny struktur for bidrag til EU-kontoret
 • KKR informationsniveau til byrådene

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


18. Lukket punkt: Prioritering af pulje til landsbyfornyelse


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


19. Lukket punkt: Anlægsbevilling


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


20. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Beslutning

Sagens udsættes efter følgende afstemning

For udsættelse: 19 (V, O, C, J, Ø, F og Lars Bisgaard)

Imod: 7

Hverken for eller imod: Lene Hansen

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Fraværende:

Knud L. Pedersen (Jan Thaibert mødt)

Claus Kongsgaard (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen

Opdateret 27. april 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach