Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 21. juni 2017
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Margit Chemnitz.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Margit Chemnitz pga. arbejde.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Margit Chemnitz pga. arbejde.

1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Kan der findes ressourcer til øget branding af kommunale plejecentre? (Henning Jørgensen)
 • Er der ændret i nattevagt normeringen på plejecentre, og er MED systemet orienteret om evt. ændringer? (Arne M Jensen)
 • Skal der bruges kommunale midler på branding af folkeskoler? (Karsten Frederiksen)

Margit Chemnitz var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


5. Godkendelse af regnskab 2016 for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Regnskabet for Brønderslev Sundhedshus I/S for 2016 er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 26. april 2017.

Regnskab og revisionsprotokollat fremlægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskab for 2016 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 26. april 2017 og fremlægges nu til godkendelse i henholdsvis Regionsrådet og Byrådet i Brønderslev Kommune.

Regnskabet for 2016 er for Brønderslev Sundhedshus det første år med et helt regnskabsår. Aktiviteterne i huset startede op i marts måned 2015. Der er stadig ikke fuldt udlejet i den del af huset, som Regionen garanterer for, og der gøres fortsat en stor indsats for at få de ledige lokaler lejet ud.

For Brønderslev Sundhedshus I/S som virksomhed er der ikke forskel på, om der er lejet ud eller ej, da Region Nordjylland betaler den fulde leje m.m. for de ikke udlejede lejemål.

Resultatet for Sundhedshuset er ca. 200.000 kr. dårligere end budgetteret ud af en omsætning på 4.237.000 kr. Det skyldes primært, at der er tilbagebetalt regulering for 2015, hvor der især var store besparelser på selve driften af huset samt på varmeregningen. Der forventes også tilbagebetaling for 2016, som sker til lejerne (herunder Regionen og Kommunen).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender regnskab og revisionsprotokollat for 2016 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Regionen garanterer huslejen for den del af bygningen, hvor der fortsat er tomgang, samt at de 200.000 kr. i dårligere resultat ikke får indflydelse på kommunens husleje. Endelig bemærkes det, at der løbende spares op til vedligeholdelse af bygningen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2017, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 14. juni 2017, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


6. Endelig vedtagelse af lokalplan 32-T-23.01 for Solenergianlæg, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 32-T-23.01 for Solenergianlæg, Ø. Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 31 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. marts til den 25. maj 2017. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger til planforslaget inden for høringsperioden.

Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan opstilles ca. 5.000 m² solenergipaneler inden for området.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 32-T-23.01 og kommuneplantillæg nr. 31 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. marts 2017 at godkende lokalplanforslag 32-T-23.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 31. Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg kan ses på kommunens planportal på følgende link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/639

Lokalplanområdet omfatter et mindre areal på ca. 1,8 ha beliggende ca. 350 meter syd for Ø. Brønderslev og umiddelbart øst for eksisterende landbrug beliggende Taksvej 45.

Ø. Brønderslev Fjernvarme ønsker at levere varme til deres forbrugere så billigt som muligt, hvilket kan imødekommes ved etablering af et solvarmeanlæg, der producerer billig varme. Med lokalplanen gives mulighed for, at området kan anvendes til solenergianlæg, og at der kan inden for området opstilles ca. 5.000 m² solenergipaneler. Vejadgang til området skal ske fra Taksvej mod syd. Anlægget skal afskærmes med et beplantningsbælte.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan 2013 - 2025, hvorfor lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 31. Med kommuneplantillægget udlægges nyt rammeområde 32-T-23 med samme afgrænsning som lokalplanområdet. Rammeområdet udlægges til forsyningsanlæg. Rammeområdet er også udlagt i Kommuneplan 2017.

Lokalplanforslag 32-T-32.01 og Kommuneplantillæg nr. 31 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. marts til den 25. maj 2017. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger til planforslagene inden for høringsperioden.

Der er truffet afgørelse om, at planen for projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Desuden er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. Disse afgørelser er ikke blevet påklaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 32-T-23.01 for Solenergianlæg, Ø. Brønderslev med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2017, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. juni 2017, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af lokalplanforslag 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-18.01 for "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup", der giver mulighed for udstykning af ca. 40 nye boliggrunde i Hjallerup Øst i forlængelse af Østermarken og Skelbakken.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 03-B-18.01 fortsætter realisering af den masterplan, der tidligere er udarbejdet for Hjallerup Øst. Området har en attraktiv beliggenhed i forhold til byens skole, institutioner og idrætsfaciliteter, hvortil der etableres gode stiforbindelser.

Lokalplanforslaget vil blive tilgængeligt her på kommunens digitale lokalplanportal - bilaget eftersendes inden mødet:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/648

For at sikre en variation og diversitet i områdets boligsammensætning samt imødegå efterspørgsel efter mindre boliger udlægges lokalplanens delområde II til anvendelse til enten tæt-lav eller mini-parceller. Ved mini-parceller forstås ejendomme på 400 - 600 m2, hvor på der kan bygges en fritliggende bolig med en bebyggelsesprocent på 40. Fagforvaltningen har en forventning om, at grundene/boligerne i delområde II særligt vil være attraktive for nystartede familier, enlige forsørgere og ældre. I delområde I udlægges almindelige parcelhusgrunde i varierende størrelser på ca. 800 - 1.200 m2.

Delområde III udlægges som fælles friareal for lokalplanområdet og udgør en nord-sydgående kile langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Den grønne kile fortsættes mod nord med tiden, når flere boligområder i Hjallerup Øst udbygges. Delområde IV er delvist beliggende inden for en 300 m afstandszone til motorvejen og kan derfor ikke udnyttes til byudvikling. Arealet er samtidigt lavt beliggende og fugtigt. Det udlægges derfor til teknisk anlæg, der skal benyttes til regnvandshåndtering.

Lokalplanforslaget bygger på den struktur, der blev vedtaget i "Dispositionsplan for Hjallerup Øst", hvor Østermarken forlænges som områdets stamvej og på sigt tilsluttes Hjallerupvej øst for kirken. Boligvejene inden for lokalplanområdet etableres som stilleveje. Området opbygges desuden med et stinetværk, der sammenkobles med stisystemet til Hjallerups skole- og idrætsområde. Udbygning af hele Hjallerup Øst bygger på et princip om, at den overordnede infrastruktur i området finansieres ligeligt af udstykningerne i området. Udbygning af stamvejen Østermarken sker derfor i etaper via de enkelte lokalplaner.

Transportministeriet gennemførte i 2011-2012 en støjkortlægning langs motorvejene. Kortlægningen viser, at den sydøstlige del af lokalplanområdet er påvirket af støj fra motorvejen, der overskrider de gældende grænseværdier. Udnyttelse af dette område forudsætter derfor, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger i eller uden for lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017.

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplan 03-B-18.01 og vurderer, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da lokalplanen ikke vurderes at medføre væsentlige miljøgener.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup" og sender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2017, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse, idet der, grundet den forventede store efterspørgsel, etableres vejadgang fra Skelbakvej - § 12.2 tilrettes overensstemmelse hermed.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. juni 2017, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


8. Høring af NTs mobilitetsplan 2017-2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

NT har sendt Mobilitetsplan 2017-2020 Fremtidens mobilitet i Nordjylland i høring frem til den 2. juni 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune vil godkende Mobilitetsplanen og afsætte midlerne til Plustur og til styrkelse og markering af knudepunkter.

Sagsfremstilling

NT har sendt Mobilitetsplan 2017-2020 Fremtidens mobilitet i Nordjyllandi høring hos ejere og samarbejdspartnere. Frist for indsendelse af høringssvar er den 2. juni 2017.

Mobilitetsplan 2017-2020 tager afsæt i NTs forretningsplan fra januar 2016, hvor nøgleordet var mobilitet, herunder vækst, trivsel og miljø.

I Mobilitetsplanen 2017-2020 sættes en række konkrete aktiviteter på de indsatser fra forretningsplanen, som omhandler trafik, synliggørelse og sammenhæng:

 • Det Nordjyske Hovednet
 • Mobilitet for alle
 • Favne nye services og transporttilbud
 • En tryg og god rejse for alle
 • Én indgang til kunden

Det Nordjyske Hovednet

Denne indsats handler om udvikling og planlægning af Det Nordjyske Hovednet, hvor målet er, at Hovednettet skal bruges i den regionale og kommunale planlægning til at fastholde og fremme bosætning og vækst.

Aktiviteterne er:

 • Styrkelse af Regionaltogsdriften: Fra sommer 2017 overtager NT og Region Nordjylland regionaltogsdriften i Nordjylland.
 • Bane til Aalborg Lufthavn: Statslig anlæggelse af et jernbanesport til Aalborg Lufthavn.
 • +BUS, Aalborgs nye livsnerve: Realisering af BRT (Bus Rapid Transit) løsning fra det vestlige Aalborg via midtbyen til universitetsområdet.
 • Gradvis opgradering af det regionale busnet: Gradvist og i etaper opgraderes bustrafikken på Det Nordjyske Hovednet til timedrift alle dage, også aften og weekend.

Mobilitet for alle

Denne indsats handler om at videreudvikle og forbedre NTs fleksible transporttilbud. Målet er, at flere får mulighed for at komme rundt på landet og til og fra Det Nordjyske Hovednet.

Aktiviteterne er:

 • Flextur, fra adresse til adresse: Fastholdelse af Flextur som tilbud om kollektiv trafik i de nordjyske landområder, med mulighed for lokal tilpasning af takst og evt. serviceniveau.
 • Plustur, fra adresse til bus og tog: Introducering af en ny regionalt dækkende kørselsordning, der breder Det Nordjyske Hovednet ud til de nordjyske landområder.

Nye services og transporttilbud

Denne indsats handler om at supplere den kollektive trafik med andre transporttilbud. Målet er, at gennempartnerskab udvides rækken af transportilbud, som NT formidler til borgerne.

Aktiviteterne er:

 • Test med samkørsel: Samarbejde mellem NT og Hjørring, Frederikshavn og Aalborg kommuner om test af koncept samkørsel.
 • Taxa, som en del af den kollektive trafik: Formålet med projektet /samarbejdet er at gøre Taxa til en del af den kollektive trafik ved at koble Taxa på Rejseplanen.
 • Test med delebiler: Samarbejde med NT og Aalborg Kommune om forsøg med koncept for delebiler.

En tryg og god rejse for alle

Den indsats handler primært og sammenhæng og forenkling i hele rejsekæden. Målet er, at det er trygt og let at benytte den kollektive trafik før, under og efter rejsen. Uanset, om man pendler dagligt, sjældent eller om det er første gang, man rejser med den kollektive trafik.

Aktiviteterne er:

 • Styrkelse og markering af knudepunkter: En videreudvikling af NTs terminal- og stoppestedskoncept ved at der udarbejdes og opsættes en række fysiske elementer til markering af knudepunkter og nye transportformer i regionen.

Én indgang for kunden

Denne indsats handler om kundeservice, kommunikation og markedsføring. Målet er, at NT er et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland. NT giver kunden én indgang og et samlet overblik over den kollektive trafik.

Aktiviteter er:

 • Den Multimodale Rejseplanlægger i Nordjylland: Rejseplanlæggeren som en løsning, der i første omgang implementeres som et forsøgsprojekt i Nordjylland med henblik på at øge mobiliteten, særligt i landdistrikterne. Herefter vil erfaringer, resultater og anbefalinger blive videregivet og drøftet i Rejseplanens ejerkreds med henblik på at videreføre gode erfaringer nationalt.

Mobilitetsplanen og økonomi i Brønderslev Kommune

Økonomien for mobilitetsplanen omhandler de aktiviteter, som ligges op til beslutning gennem godkendelse af planen. Der lægges ikke op til en udvidelse af busnettet som en del af planen, og økonomien for denne er derfor ikke medtaget i høringsudgaven af Mobilitetsplanen. Økonomien indarbejdes efterfølgende i de kommunale og regionale budgetter.

Aktiviteterne er:

 • Plustur, kollektiv trafik fra adresse til bus og tog
 • Styrkelse og markering af knudepunkter

Årlige nettoudgift

Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Flextur

Nuværende udgift

Flextur

Reduceret udgift

Plustur

Ny udgift

Total

Plustur og Flextur i alt

Brønderslev

0,5

0,5

0,3

0,8

Udgifter til Flextur er en allerede eksisterende udgift, så merudgiften ligger udelukkende i Plustur.

Udgiften til Plustur er estimeret ud fra en række antagelser og erfaringer fra Flextur. Flextur finansieres i dag af den enkelte kommune, og oplægget fra NT er, at driftsudgifterne til Plustur også finansieres af kommunerne. Derudover er oplægget, at Plustur implementeres med samme takst i alle kommuner, 22 kr., dog er der mulighed for at finansiere en del af udgiften gennem en forhøjelse af taksten på Flextur.

Plustur lanceres i de nordjyske kommuner pr. 1. januar 2018, såfremt Mobilitetsplanen godkendes ved NTs ejere.

NT har sendt en ansøg til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om et 2-årigt driftstilskud på 50 %. Et eventuelt tilskud er ikke medregnet i de opstillede udgifter.

Anlægsudgift

Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Knudepunkter

Brønderslev

0,6

Fra sommer 2018 igangsættes arbejdet med opsætning af en række fysiske elementer til markering af knudepunkter og skiltning for nye transportformer i regionen. Anlægsudgiften til knudepunkterne kan fordeles over flere budgetår (25 % i 2018, 25 % i 2019 og 50 % i 2020).

NT har indsendt en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om 50 % medfinansiering af udstyr og opgradering af knudepunkter i Nordjylland. Et eventuelt tilskud er ikke medregnet i de opstillede udgifter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune vil godkende Mobilitetsplanen og afsætte midlerne til Plustur og til styrkelse og markering af knudepunkter. Derudover vil NT gerne vide, om Brønderslev Kommune er interesseret i at deltage i aktiviteterne som tests og projektarbejde for at implementere Mobilitetsplanen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Det nuværende budget for kollektiv trafik indeholder ikke midler til Plustur og anlægsudgifterne til markering af knudepunkter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 22. maj 2017, pkt. 3:

Udvalget er positiv over for NT’s mobilitetsplan – de økonomiske forhold afklares yderligere og sagen genoptages.

Økonomiudvalget, 14. juni 2017, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt som indstillet af udvalgene.

Margit Chemnitz var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Aktuel Kommunaløkonomi - pjecer findes på bordene.

Margit Chemnitz var fraværende (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


10. Lukket punkt: Nedrivning af ejendom


Beslutning

Godkendt frigivet.

Margit Chemnitz var fraværende (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Margit Chemnitz var fraværende (Jan Thaibert mødt)

Til toppen

Opdateret 22. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach