Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 19. marts 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Hans Chr. Holst og Arne M. Jensen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 9 tages af dagsordenen.

Pkt. 12 tages af dagsordenen efter følgende afstemning:

For 16 (V+C+O+J), imod 7 (A (- Eskild Sloth Andersen, Peter H.S Kristensen) + Ø

Hverken for eller imod 3 (Henning Jørgensen, Eskild Sloth Andersen, Peter H.S. Kristensen)

Fraværende:

Hans Christian Holst og Arne M. Jensen

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Hans Christian Holst pga. arbejde.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Hans Christian Holst pga. arbejde.

Første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert, er indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Christian Holst og Arne M. Jensen

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Til toppen


5. Låneoptagelse for 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet opgørelse over kommunens lånemuligheder for 2013. Der kan samlet optages lån på 66,203 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 er der udarbejdet endelig opgørelse over kommunens lånemuligheder i 2013 på baggrund af de tildelte lånedispensationer samt de faktisk afholdte udgifter. Opgørelsen, der er vedhæftet som bilag, viser at der kan optages lån for i alt 37,703 mio. kr. Lånet optages med en løbetid på 25 år. Endvidere modtog Brønderslev Kommune et lånetilsagn på 28,5 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Dette lån kan kun optages med en løbetid på 10 år. Samlet er der således mulighed for at optage lån på i alt 66,203 mio. kr.

Låneoptagelsen knytter sig dels til en overført lånedispensation fra 2012 og dels til anvendelse af lånedispensationer for 2013. Endvidere låneoptages til udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, inklusiv ESCO-projektet, samt lån til betaling af ejendomsskat.

Lånedispensationerne for 2013 udnyttes stort set fuldt ud, både vedr. den ordinære lånepulje og kvalitetsfondsområderne, hvorfor der ikke i år er søgt om overførsel af uudnyttet låneramme fra 2013 til 2014.

De hidtidige regler om eventuel deponering, såfremt kommunerne ikke anvender tilstrækkelige anlægsmidler indenfor kvalitetsfondsområderne er afskaffet fra og med i år, hvorfor dette ikke længere er relevant at opgøre.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der optages lån på i alt 66,203 mio. kr. inden udgangen af marts måned.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 4:

Indstilles godkendt, dog således at likviditetslån hjemtages i løbet af 2014, når det vurderes hensigtsmæssigt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Bilag

Til toppen


6. Kommunegaranti Manna-Thise Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Manna-Thise Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 8,5 mio. kr. til brug for renovering af motor, etablering af solfangeranlæg samt nye målere.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Manna-Thise Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 8,5 mio. kr.

Lånet påtænkes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 15 år.

Der vil i etableringsfasen blive oprettet en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Lånet på 8,5 mio. kr. skal anvendes til finansiering af følgende:

6,90 mio. kr. - Solfangeranlæg samt bygge- og anlægsinvesteringer i tilknytning hertil

0,75 mio. kr. - Renovering af motor m.v.

0,85 mio. kr. - Nye målere

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Manna-Thise Kraftvarmeværk for et lån i KommuneKredit på oprindeligt 15,5 mio. kr. Dette lån har ultimo 2013 en restgæld på 0,6 mio. kr. og udløber pr. 1. juli 2014.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Manna-Thise Kraftvarmeværk for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 8,5 mio. kr. med 15 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af lokalplanforslag 05-T-01.02 "Solfangeranlæg, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - 2025


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplan 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" blev endelig vedtaget af Byrådet den 29. januar 2014. Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Asaa Fjernvarme, der ønsker at udvide lokalplanområdets afgrænsning, hvilket forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslag 05-T-01.02 for "Solfangeranlæg, Asaa" med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" blev endelig vedtaget den 29. januar 2014.

Ændret planforslag

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Asaa Fjernvarme, som ønsker at udvide lokalplanområdets afgrænsning. Behovet for at udvide områdets afgrænsning sker udelukkende for at sikre tilstrækkeligt plads til den skærmende beplantning omkring solfangeranlægget. Ændringen medfører ikke opstilling af yderligere solfangerpaneler.

I den konkrete sag sker der en udvidelse af lokalplanafgrænsningen med ca. 0,2 ha i nordlig retning. De nye arealer, del af matr.nr. 20bh og del af matr.nr. 20bu, begge Aså By, Aså-Melholt, der inddrages, ejes af samme lodsejer, som ejer matr.nr. 22n Aså By, Aså-Melholt.

En udvidelse af lokalplanområdet forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag og en ny 8 ugers offentlig høring, jf. planlovens § 19, stk. 2. Med udgangspunkt i planlovens § 19 antages det som hovedregel, at ændringer i lokalplanens zonestatus og udvidelse af lokalplanområdet kun kan ske efter fuld fornyet offentlig høring, selv om udvidelsen er ganske lille. Der skal gøres opmærksom på, at flere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet understreger, at en meget lille udvidelse forudsætter en ny 8 ugers offentlig høring.

Der er udarbejdet nyt planforslag 05-T-01.02 for "Solfangeranlæg, Asaa", der medtager de nye arealer, del af matr.nr. 20bh og del af matr.nr. 20bu, begge Aså By, Aså-Melholt. Derudover er der foretaget mindre ændringer i planen. Bl.a. er der foretaget mindre ændringer i planbestemmelserne vedrørende interne serviceveje, antallet af parkeringspladser mm.

Lokalplanen muliggør etablering af et solfangeranlæg bestående af ca. 5.700 m² solfangerpaneler, en akkumuleringstank på ca. 1.000 m² samt en teknikbygning. Anlægget opføres på ejendommen matr.nr. 22n, del af matr.nr. 20bh og del af matr.nr. 20bu alle Aså By, Aså-Melholt.

Planforslaget kan ses på kommunens planportal på dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=05-T-01.02

Lokalplan 05-T-01.02 erstatter tidligere vedtaget lokalplan 05-T-01.01, som aflyses ved denne plans vedtagelse.

Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 - 2025

Kommuneplan 2013 - 2025 blev endelig vedtaget den 30. oktober 2013. I Kommuneplan 2013 - 2025 er rammeområde 05-T-01, det tidligere lokalplanområde, udlagt til teknisk anlæg. For at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen er der udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg, der overfører del af matr.nr. 20bu og del af matr.nr. 20bh begge Aså By, Aså-Melholt til rammeområde 05-T-01 - forsyningsanlæg.

VVM og miljøvurdering

Solfangerprojektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a. I henhold til VVM-bekendtgørelsens § 2 skal også ændringer af projekter opført på bilag 2 anmeldes til kommunen. Brønderslev Kommune har modtaget en anmeldelse af projektændringen. Anmeldelsen beskriver udvidelsen af projektområdet med ca. 0,2 ha i nordlig retning. Udvidelsen sker udelukkende for at skabe plads til beplantningsbæltet. Anmeldelsen er udvidet til at omfatte maksimalt 5.700 m² solfangerpaneler, dvs. en mindre udvidelse på 40 m² i forhold til tidligere anmeldt projekt, således for at sikre en vis fleksibilitet. Bygherre har dog ikke planer om udvide solfangerarealet. Størrelse på akkumuleringstank og teknikbygning forbliver uændret.

Fagenheden har foretaget en screening i overensstemmelse med kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3 og truffet afgørelse om, at det ændrede projekt ikke er omfattet af VVM-pligt. Det vurderes, at miljøpåvirkningen ikke er af en sådan karakter og omfang, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Denne afgørelse blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 18. december 2013.

Lokalplanen for projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 4, pkt. 3a. Fagenheden har foretaget en ny screening i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Fagenheden har truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Læs mere herom i lokalplanens redegørelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 05-T-01.02 for "Solfangeranlæg, Asaa" og tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og udsender det i 8 ugers offentlig høring i henhold til planlovens § 24.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. marts 2014, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Til toppen


8. Skolebestyrelsesvalg forud for skoleåret 2014-15


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I henhold til skolereform og ny skolebestyrelsesbekendtgørelse skal der tages stilling til sammensætningen af skolebestyrelser samt regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, forud for skoleåret 2014-15.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af den nye folkeskolelov samt ny bekendtgørelse for skolebestyrelser, gældende fra 1. august 2014, skal Byrådet forholde sig til sammensætningen af skolebestyrelserne samt reglerne for afvikling af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Den ny bekendtgørelse giver fremover mulighed for ekstern repræsentation, idet Byrådet kan beslutte, at ind til to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

På skoler med fælles ledelse kan Byrådet jf. §§ 24 a og 24 b beslutte, at en eventuel daglig leder af et dagtilbud, fritidshjem og/eller ungdomsskole kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Fagenheden for Børn og Kultur har på baggrund af ovenstående, den 24. januar 2014 sendt forslag til sammensætning af bestyrelserne samt forslag til regler vedrørende valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser med frist for udtalelser den 14. februar 2014.

Brevet til bestyrelserne er vedlagt som bilag 1. De indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne fremgår af bilag 2. Forslag om sammensætning af henholdsvis forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter er beskrevet i bilag 3. Beskrivelse af regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen fremgår af bilag 4.

Der er på baggrund af modtagne udtalelser foretaget enkelte justeringer. Ændringerne handler om henholdsvis rammer for information om afholdelse af valg samt tidspunkt for konstituering af bestyrelserne. Rettelserne er indarbejdet i bilagene som fremgår af denne sagsfremstilling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår med baggrund i de indkomne udtalelser, at Byrådet godkender:

 • den foreslåede sammensætning af henholdsvis forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter jf. bilag 3, herunder

 • at der i forhold til kommende skolebestyrelsesvalg ikke gives mulighed for ekstern repræsentation i skolebestyrelserne og

 • at den enkelte skolebestyrelse selv tager stilling til, i hvilket omfang afdelingslederne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret

 • valgregler og tidsplan for skolebestyrelsesvalg jf. bilag 4

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 4:


Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Bilag

Til toppen


9. Tilslutning til Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 15. februar 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Brønderslev Kommune tilslutter sig den sygdomsspecifikke sundhedsaftale. Tilslutning til aftalen vil kræve, at der fremadrettet tilføres ressourcer svarende til 650.000 kr. dog ca. 450.000 kr. i 2014 til Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen, for at varetage opgaven.

Sagsfremstilling

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en af udfyldningsaftalerne i tilknytning til den generelle sundhedsaftale, med fokus på sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske sygdomme mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner - og ligger i forlængelse af regeringens Kræftplan III.

Udskrift af beslutningsprotokol for behandling af sagen i slutningen af 2013 er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget har ved sin behandling ønsket en større præcisering af tilbuddets indhold særligt med fokus på den kræftramte og dennes familie, ligesom man har ønsket en uddybning af, hvordan overgang fra sygehus til et kommunalt tilbud sikres.

Hovedformålet med denne sygdomsspecifikke sundhedsaftale er at sikre sammenhængende og smidige forløb, hvor der er klarhed over arbejdsdelingen mellem aktørerne i forhold til en rehabiliterende og palliativ indsats.

Målgruppen for et kommunalt rehabiliteringstilbud inden for kræftområdet er borgere, der er i risiko for eller har fået nedsat funktionsevne som følge af en kræftsygdom eller behandling heraf. Målgruppen er endvidere pårørende og efterladte, her særligt med fokus på børn og unge.

Rehabilitering er et bredt begreb og indeholder efterbehandling, genoptræning, forebyggelse samt forskellige former for støtte. I forhold til den kommunale rehabilitering bør det sikres, at den afspejler borgerens og dennes families behov. Rehabiliteringstilbuddet bør indeholde mulighed for at koordinere samarbejde mellem jobcenter og arbejdsplads, ligesom støtte til pårørende bør være i fokus.

Hvilke tilbud, den enkelte borger har brug for, kræver af en individuel vurdering. Denne vurdering foretages i udgangspunktet af sygehus eller almen praksis, men der bør også være mulighed for, at borger selv kan ”visitere” sig til et rehabiliteringstilbud. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der oftest er tale om individuelle forløb.

Der pågår i øjeblikket et arbejde i regionalt regi med at sikre overgang fra sygehus til et kommunalt tilbud. Konkret skal der fra sygehus udarbejdes en behovsvurdering – altså et redskab, der skal beskrive borgerens behov for rehabilitering. Dette forventes pilotafprøvet i nærmeste fremtid.

På baggrund af dette har fagenheden udarbejdet tre modeller for, hvordan et rehabiliteringstilbud i Brønderslev Kommune kan se ud. Der fremlægges 3 modeller:

Model 1 tilgodeser det brede rehabiliteringsbegreb og sikrer, at der er fokus på såvel den enkelte borger med en kronisk sygdom, dennes evt. fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet samt de pårørendes behov for støtte. Her er der behov for enkelte omprioriteringer inden for området.

Model 2 beskriver et tilbud, hvor der bliver et større behov for at omprioritere i forhold til de tilbud, kommunen i øvrigt har på området til borgere med en kronisk sygdom. Det vurderes vanskeligt at rekruttere medarbejdere hertil, grundet det lave timetal på stillingerne.

Model 3 tager afsæt i den DUT-tildeling, som Brønderslev Kommune har fået til opgaven. Det vil medføre en væsentlig omprioritering af kronikerområdet og vil tillige medføre, at der ikke kan ansættes en psykolog i tilbuddet.

Området er under udvikling, og det foreslås, at organiseringen - uanset valg af model - evalueres om 2 år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 7:

Model 1 indstilles godkendt. Udvalget opfordrer til at afsøge muligheden for at samarbejde med andre kommuner om ansættelse af personale. Udvalget vægter individuelle forløb frem for holdforløb. Udvalget er vidende om, at tilrettelæggelsen af opgaven i nabokommunerne er meget forskelligartet. Udvalget ser frem til dels at kunne tilbyde et robust forløb til kræftpatienter, dels at se en evaluering om 2 år.

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 18:

Oversendes til Byrådet.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Bilag

Til toppen


10. Udtræden af bestyrelsen for ungdomsboligerne


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bo Larsen anmoder om fritagelse for hvervet som medlem af bestyrelsen for ungdomsboligerne "Det gamle Mejeri", idet Bo Larsen er blevet ansat som forretningsfører/vicevært i ungdomsboligerne.

Stillingtagen til ansøgningen og valg af nyt medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", § 4, vælger Byrådet 2

medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herudover af 2 medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionernes ledelse samt 2 medlemmer udpeget af beboerne på et beboermøde.

Følgende blev valgt på Byrådets konstituerende møde den 12. december 2013:

Medlemmer: Parti:
1. Klaus Riis Klæstrup V
2. Bo Larsen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Morten Hald V
2. Lene Søndergaard Jensen A

Byrådet skal udpege et nyt medlem i stedet for Bo Larsen, A.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 19:

Udpegning foregår på byrådsmødet.

Beslutning

Lene Søndergaard Jensen nyt medlem.

Otto Ziegler ny suppleant.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Til toppen


11. Fastsættelse af ministermål - samarbejdsgrad med virksomheder


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/LBR

Byrådet fastlagde i møde den 30. januar 2014 de endelige niveaumål for Beskæftigelsesplanen for 2014. Der manglede dog et mål, nemlig målet vedr. samarbejdsgraden med virksomhederne, som på daværende tidspunkt ikke var meldt ud.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende målet for Jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne og fremsende dette til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Målsætningen omkring samarbejdsgraden er fastsat af Beskæftigelsesministeren. Målingen viser andelen af kommunens virksomheder, der har haft en virksomhedskontakt – uanset hvilken gruppe af ydelsesmodtagere kontakten vedrører.

Målet adskiller sig fra andre mål i Beskæftigelsesplanen ved, at Jobcenter Brønderslev kun har delvis indflydelse på målet, idet andre jobcentres samarbejde med virksomheder i Brønderslev Kommune indgår som en del af målet.

Samarbejdet omfatter jobcentrenes kontakt til virksomhederne vedrørende eksempelvis: Løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, voksenlærlingeordningen, jobrotation mv.

De senest opdaterede data viser, at samarbejdsgraden i Brønderslev Kommune ligger på 40,2%. Heraf står Jobcentret i Brønderslev Kommune for 35,1% af kontakterne, mens andre jobcentre har en samarbejdsgrad på 15,4% med Jobcenter Brønderslevs virksomheder.

Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder Jan-sep 13
Antal virksomheder 1.060
Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. 35,1
Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. 15,4
Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) 40,2

Samarbejdsgraden i Brønderslev Kommune adskiller sig ikke væsentligt fra nabokommunernes. I Aalborg Kommune er der en samarbejdsgrad på 35,1%, i Jammerbugt Kommune er der en samarbejdsgrad på 38,6%, i Hjørring Kommune er der en samarbejdsgrad på 41,9% og i Frederikshavn Kommune er samarbejdsgraden på 39%.

Ser man på 2011 og 2012, lå samarbejdsgraden en smule højere, end de seneste data viser, dette skal dog også ses på baggrund af, at andre jobcentre her havde en højere samarbejdsgrad med virksomhederne i Brønderslev Kommune.

Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder Jan-dec 11 Jan-dec 12
Antal virksomheder 1099 1098
Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. 38,5 37,2
Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. 19 19,3
Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) 44,9 43,6

En del af Jobcenter Brønderslevs strategi for 2014 er, at have fokus på at gennemføre servicebesøg på de lokale virksomheder. Servicebesøgene skal medvirke til at styrke dialogen med de lokale virksomheder og give Jobcentret en bedre viden om det lokale arbejdsmarked. Formålet med servicebesøgene er ligeledes at afdække kompetencebehov og mulige jobåbninger på de lokale virksomheder. Jobcentret vil her have særligt fokus på at opsøge nystartede virksomheder (eller andre ”interessante” virksomheder set fra et beskæftigelsespolitisk synspunkt), som Jobcentret ikke allerede samarbejder med.

Det er dog vigtigt at understrege, at selve servicebesøgene i sig selv ikke indgår i opgørelsen af virksomhedsmålet. Det er først når jobcentret indgår et samarbejde med den pgl. virksomhed om en beskæftigelsesrettet ordning, som eksempelvis: Løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, voksenlærlingeordningen, jobrotation mv. at dette medtages i målingerne. Servicebesøgene forventes dog, at påvirke målet på længere sigt, ved at der etableres samarbejder om beskæftigelsesrettede ordninger, med nogle af de virksomheder hvor der gennemføres servicebesøg.

Fagenheden for Beskæftigelse forventer derfor, at samarbejdsgraden med virksomhederne hæves på sigt.

Ved fastsættelse af målet, skal der tages udgangspunkt i tallene for 2012, hvor samarbejdsgraden lå på 43,6%. Fagenheden for Beskæftigelse forslår følgende målsætning for 2014.

 • Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på 45%, svarende til en stigning på 1,4 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, atBeskæftigelsesudvalget godkender målsætningen for ministerens mål vedr. samarbejdsgraden og fremsender sagen til Byrådets orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. marts 2014, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 20:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Bilag

Til toppen


12. Placering af konfirmationsforberedelse fra skoleåret 2014-15 og frem


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Den Konservative Byrådsgruppe har anmodet om optagelse af følgende punkt på Byrådets dagsorden:

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og tage stilling til placering af konfirmationsforberedelse i skoleåret 2014-15 og frem på baggrund af skolereformen og ændret timetal for eleverne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolereformen skal 7. klasses elever tilbydes 35 timers undervisning om ugen fordelt på hhv. fagopdelt undervisning og understøttende undervisning. 2 af timerne til understøttende undervisning udgør lektiecafe og faglig fordybelse og er frivilligt for eleverne frem til næste folketingsvalg.

En typisk skoleuge for en 7. klasses elev vil være placeret i tidsrummet fra kl. 8.00 - 15.00, 5 dage om ugen. Dog er der tale om en årsnorm, så den enkelte skole kan vælge at placere undervisningen tidligere nogle dage og senere andre dage.

I netop 7. årgang er der tradition for, at mange elever vælger at blive konfirmeret, og konfirmationsforberedelsen har igennem en årrække været placeret f.eks. først på dagen i tidsrummet fra kl. 8.00 - 9.30, - dog med lokale forskelle.

Det ligger fast i den nye folkeskolelov, at konfirmationsforberedelse ikke er en del af hverken den fagopdelte eller understøttende undervisning og derfor skal indregnes og placeres udover de 35 timers undervisning.

Placeringen af konfirmationsforberedelsen har været drøftet i skoleledergruppen på møde i januar 2014, hvor den generelle holdning var, at den bedste placering fremadrettet vil være umiddelbart efter skoletid om eftermiddagen.

Fagenheden for Børn og Kultur har i starten af februar drøftet placeringen af konfirmationsforberedelsen med repræsentanter fra folkekirken. Præsternes forslag er, at konfirmationsforberedelsen i efteråret 2014 placeres i morgentimerne som hidtil, og at der i foråret 2015 tilrettelægges nogle hele dage, hvor præsten i samarbejde med lærerene tilrettelægger undervisning, som både tilgodeser kravene til indhold i konfirmationsforberedelsen samt de faglige mål med undervisningen i eksempelvis historie.

Forslaget blev præsenteret for og drøftet af skoleledergruppen efterfølgende.

Lovgivningsmæssige rammer for placeringen af konfirmationsforberedelsen:

I bemærkningerne til folkeskoleloven gældende fra august 2014 står der vedr. konfirmationsforberedelse, at "konfirmationsforberedelsen så vidt muligt fortsat skal lægges inden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i, hvilket er mellem ca. kl. 8.00 og 16.00.

Byrådet kan således ikke henvise konfirmationsforberedelsen til om aftenen eller til andre ugedage end dem, hvor almindelig undervisning finder sted".

Fagenheden for Børn og Kultur har kontaktet Undervisningsministeriet med henblik på ovenstående formulering, og ministeriet skriver, at tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 "ikke er en absolut regel, og derfor kan tiden for konfirmationsforberedelse i et vist omfang godt placeres lidt senere end til kl. 16. Vurderingen heraf kan derfor alt efter lokale forhold være indtil et senere tidspunkt end lige præcis til kl. 16.00."

Hvis ikke der kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om placeringen.

Fagenheden for Børn og Kulturs vurdering på baggrund af drøftelser med skoleledergruppen og repræsentanter fra folkekirken:


Det er fagenhedens vurdering og anbefaling, at konfirmationsforberedelsen på 7. årgang fra skoleåret 2014-15 og frem bør placeres i umiddelbar forlængelse af skoledagen. Det vil sige, at det nogle steder vil kunne foregå på skolen fra kl. 15 - 16.30, mens det andre steder eksempelvis ville kunne blive delt op på flere dage.

Argumenterne for ovenstående anbefaling skitseres her:

 1. Hvis konfirmationsforberedelsen placeres eksempelvis om formiddagen eller i øvrigt i tidsrummet kl. 8.00 - 15.00, vil det betyde, at eleverne på 7. årgang vil skulle indhente et tilsvarende antal undervisningstimer og dermed have en del dage, hvor undervisningen først slutter kl. 16.

 2. Ovennævnte vil give udfordringer i forhold til hjemtransporten af eleverne, da der kun er 2 hjemkørselstidspunkter om dagen.

 3. Det er Fagenheden for Børn og Kulturs vurdering, at udbyttet af den faglige undervisning - alt andet lige - er højere i tidsrummet fra kl. 8 - 15 end senere.

 4. Der er fremadrettet et stort fokus på øget teamsamarbejde generelt og specifikt i forbindelse med Projekt Udvikling I Fællesskaber. Hvis elevernes skoledag forlænges til eksempelvis kl. 16, vil det få den betydning, at de lærere, der er tilknyttet 7. årgang og skal undervise efter kl. 15 vil have vanskeligt ved at kunne deltage i teammøder og teamsamarbejde de pågældende dage.

 5. Forslaget om at placere konfirmationsforberedelse på hele dage i foråret 2015 i samarbejde med lærerne vil ikke kunne tilgodese kravet om både at tælle som konfirmationsforberedelse og undervisning i folkeskolen. Derfor vil også disse timer skulle læses på et andet tidspunkt og på den vis forlænge skoledagen for eleverne i 7. årgang.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2014-15 og frem placeres uden for den almindelige skoledag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 10:

Udvalget besluttede, at konfirmationsforberedelsen placeres efter skoletid og så vidt muligt inden kl.16.

Steen Søgaard Petersen, Knud L. Pedersen og Line Vanggaard Pedersen ønsker konfirmationsforberedelsen placeret i morgentimerne.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering:

 • Statsforvaltningen meddeler, at Statsforvaltningen ikke har bemærkninger til de vedtagne ændringer i Brønderslev Kommunes styrelsesvedtægt, der således er ændret pr. 1. marts 2014 efter behandlinger i Byrådet den 29. januar 2014 og den 26. februar 2014.

Beslutning
 • Status biogasanlæg Krogenskær

 • Evaluering af konfirmationsforberedelse efter 1 år

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach