Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 25. februar 2015
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Fraværende med afbud: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 2. stedfortræder på liste A, Adnan Jedon, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Arne M. Jensen pga. sygdom.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Arne M. Jensen pga. sygdom.

Første stedfortræder på liste A, Carsten Møller Nielsen, er forhindret i at være til stede. 2. stedfortræder på liste A, Adnan Jedon, er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Til toppen


5. Udvidelse af kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk ansøger om udvidelse af tidligere stillede kommunegarantier med i alt 6,425 mio. kr.

Garantierne omhandler finansiering af fælles solvarmeanlæg samt transmissionsledning.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk ansøger om udvidelse af tidligere stillede kommunegarantier for optagelse af lån hos KommuneKredit til etablering af fælles solvarmeanlæg samt transmissionsledning til Klokkerholm.

Byrådet godkendte i møde den 23. april 2014 en kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme på 33,190 mio. kr. samt en kommunegaranti til Klokkerholm Kraftvarmeværk på 7,219 mio. kr. Disse ønskes udvidet med henholdsvis 5,644 mio. kr. og 0,781 mio. kr.

Baggrunden for de ønskede garantiudvidelser er, at Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk har indgået en fusionsaftale, der skal forelægges på kommende ekstraordinære generalforsamlinger i februar og maj 2015. Den fælles styregruppe for varmeværkerne har derfor besluttet, at fremtidige udvidelser af varmeværkerne vil ske på arealet ved det fælles solvarmevarmeanlæg. Dette vil kræve en udbygning af solvarmeanlægget bl.a. i forhold til bygning, akkumuleringstank, maskininstallation, elinstallation m.v. Derved er investeringsbehovet øget med i alt 6,425 mio. kr. i forhold til det oprindelige projekt.

En eventuel udvidelse af kommunegarantierne til Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til værkerne for følgende lån i KommuneKredit:

Hjallerup Fjernvarme

Oprindeligt lånebeløb 6,0 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 3,2 mio. kr. - låneudløb 2019.

Oprindeligt lånebeløb 26,0 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 22,3 mio. kr. - låneudløb 2027.

Oprindeligt lånebeløb 7,2 mio. kr. - garanti godkendt i 2014 - endeligt lån ikke hjemtaget pt.

Klokkerholm Kraftvarmeværk

Oprindeligt lånebeløb 6,6 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 1,1 mio. kr. - låneudløb 2016.

Oprindeligt lånebeløb 5,5 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 3,1 mio. kr. - låneudløb 2023.

Oprindeligt lånebeløb 1,2 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 1,0 mio. kr. - låneudløb 2022.

Oprindeligt lånebeløb 0,9 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 0,9 mio. kr. - låneudløb 2034.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles en udvidelse af kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme på 5,644 mio. kr. - fra 33,190 mio. kr. til 38,834 mio. kr., samt en udvidelse af kommunegaranti til Klokkerholm Kraftvarmeværk på 0,781 mio. kr. - fra 7,219 mio. kr. til 8,0 mio. kr. De udvidede garantier omfattes af en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Bilag

Til toppen


6. Landdistriktspolitik


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forslag til Landdistriktspolitik 2014 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet tre bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Landdistriktspolitik for Brønderslev Kommune kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslaget til Landdistriktspolitik 2014 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 7. november til 29. december 2014. I høringsperioden er der i alt modtaget 3 høringssvar til forslaget.

Onsdag den 3. december 2014 afholdtes borgermøde i Samlingshuset, Øster Brønderslev om forslaget, hvor ca. 40 borgere mødte op. Dertil var ca. 10 medlemmer af Byrådet repræsenteret.

En stor del af kommentarerne der faldt på borgermødet, såvel som dele af indholdet i høringssvarene, var/er ikke kommentarer til selve Landdistriktspolitikken, men input og ønsker/forslag til handlingsplaner, der efterfølgende skal virkeliggøre landdistriktspolitikken. Disse forslag vil indgå i det videre arbejde hermed.

Forslaget til Landdistriktspolitik 2014 er revideret med afsæt i de indkomne høringssvar og kommentarer på borgermødet, ligesom der er foretaget en redaktionel opstramning af flere formuleringer i forslaget.

Som direkte følge af høringssvarene er der skruet ned for retorikken omkring landdistriktets negative sider og hvordan besparelser allerede har ramt og fortsat vil ramme serviceniveauet. Dertil er tilføjet vigtigheden af generel erhvervsudvikling i landdistriktet, og ikke blot inden for turismeerhvervet, som værende en af de væsentligste faktorer for bosætningen. Der foreslås fjernet et afsnit om, hvordan man vil anvende ændringer i Planloven til at tillade udvidelser af erhverv i overflødiggjorte bygninger, da dette vurderes at høre bedre hjemme i de efterfølgende konkrete handlingsplaner.

Stabsenheden for Udvikling foreslår, at titlen ændres til "Landdistriktspolitik for Brønderslev Kommune" og at denne, med ændringer som følge af høringsperioden, vedtages endeligt af Byrådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 24:

Udsat.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 8:

Indstillet godkendt.

Det indstilles, at der etableres et Landdistriktsråd i regi af Miljø- og Teknikudvalget.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 8:

Indstillet godkendt.

Det indstilles, at der etableres et Landdistriktsråd i regi af Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).


Fraværende i Økonomiudvalget - 21. januar 2015:

Henning Jørgensen (F)

Bilag

Til toppen


7. Endelig vedtagelse af lokalplan 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund og kommuneplantillæg nr. 11 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund og kommuneplantillæg nr. 11 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" omhandler ejendommen for virksomheden Hallund Staldservice. Virksomheden har et ønske om at få opført en lagerhal, som Brønderslev Kommune tidligere har givet landzonetilladelse til. På baggrund af en klage fra nærmeste nabo valgte Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunens tilladelse til et afslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø har herefter vurderet klagenævnets begrundelse. Fagenheden fandt, at en lokalplan ville danne grundlag for en redegørelse af virksomhedens beliggenhed og påvirkning på omgivelserne.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 10. november 2014 til den 5. januar 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 11 kan ses digitalt via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=13-E-01.01

Lokalplanens Indhold

Lokalplanen omfatter erhvervsdelen af ejendommen matr.nr. 11p Hallund By, Hallund. Ejendommen består også af en bolig, som ikke er omfattet af lokalplanen. Derudover omfatter lokalplanen del af matr.nr. 52 Hallund By, Hallund. Denne del er en privat fællesvej, som også er adgangsvej for naboen til Hallund Staldservice.

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" har til formål:

  • at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål,
  • at muliggøre mindre udvidelser, i form af opførelse af en lagerhal, ved en eksisterende virksomhed i det åbne land,
  • at regulere udendørs oplag og
  • at indpasse bebyggelsen i de landskabelige omgivelser.

Der er i lokalplanen angivet bestemmelser for, at lokalplanområdet kun må anvendes til erhvervsformål i form af oplags- og servicevirksomhed.

Virksomheden vejbetjenes primært af Røgelhedevej ved eksisterende overkørsel samt sekundært af den eksisterende private fællesvej, der også er adgangsvej for naboen til virksomheden.

Der må inden for et byggefelt placeret på ejendommens syd-vestlige hjørne opføres én ny lagerbygning med et samlet areal på max. 1.000 m². Lokalplanen giver også mulighed for mindre tilbygninger til eksisterende bygninger, samt at erstatte eksisterende bebyggelse med nye bygninger, såfremt nye bygninger opføres i samme omfang som den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse må opføres med en maks. højde på 8,5 m.

Udendørs oplag må finde sted på et afskærmet område på maksimalt 300 m², som f.eks. bagved lagerhallen, hvor oplaget vil være afskærmet mod naboer og det åbne land af hallen og beplantning.

Det er især fra syd, at virksomheden og lagerhallen vil fremstå tydelig i landskabet. Der skal derfor etableres et slørende beplantningsbælte mod syd og vest i en bredde á 3 meter for at afskærme virksomheden. Der er udarbejdet en beplantningsplan herfor.

Miljøvurdering

På baggrund af en miljøscreening har Fagenheden for Teknik og Miljø vurderet, at lokalplanen er omfattet af et krav om miljøvurdering. En ny lagerhal vurderes at kunne medføre en negativ miljøpåvirkning på udpegningen "Større uforstyrret landskab". Dette var også en væsentlig begrundelse for Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunes landzonetilladelse.

Fagenheden har derfor gennemført en nærmere vurdering af planens påvirkning af miljøet i en miljørapport. Miljørapporten kan ses i forlængelse af lokalplanen.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Lokalplanen følges derfor af tillæg nr. 11 til Brønderslev Kommuneplan 2013-2025. Området for lokalplanen overføres til rammeområde 13-E-01 ved planens endelig vedtagelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" samt kommuneplantillæg nr. 11 endeligt.

Personale

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 9. februar 2015, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Til toppen


8. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplanforslag 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til planforslagene.

Byrådet skal tage stilling til, om planerne kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hjallerup Fjernvarme om at etablere et solfangeranlæg. Solfangeranlægget forventes at kunne producere 18 % af varmeværkets årlige varmeproduktion.

Planforslagene giver mulighed for at placere et solenergianlæg i et område på ca. 10 ha. vest for industriområdet i Hjallerup ved Ålborgvej. Udover solpaneler giver lokalplanen mulighed for at opføre en op til 19 m høj akkumuleringstank samt en teknik- og kontorbygning. For at mindske anlæggets landskabelige påvirkning stiller lokalplanen krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget.

Lokalplanområdet gennemskæres af to beskyttede diger. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en respektafstand til digerne således at de fortsat vil udgøre et landskabeligt og naturmæssigt element i området.

Se planforslagene i den digitale planløsning:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=608

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 01. december 2014 til den 26. januar 2015. Der er ikke modtaget indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 9. februar 2015, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Til toppen


9. Revision af styrelsesvedtægt


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

2. behandling af forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune til ikrafttræden pr. 1. marts 2015.

Sagsfremstilling

Der er foretages tilpasninger i styrelsesvedtægten i forhold til besluttede organisatoriske ændringer.

Produktionsskolen er flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelsesudvalget (fra § 14 til § 18)

Sundhedsplejen er flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og Skoleudvalget (fra § 16 til § 14)

Følgende bestemmelse under Fritids- og Kulturudvalget (§ 15) foreslås flyttet til Miljø- og Teknikudvalget (§ 13):

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

  • drift og vedligeholdelse af fritids- og kulturfaciliteter (f.eks. idrætsanlæg, parker, legepladser, skove, naturområder og kolonihaver) samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 12. januar 2015 foreslået delegation af beslutningskompetence vedrørende godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer. En planlovsændring fra 2012 giver Byrådet mulighed for at delegere beslutningskompetencen vedrørende godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer. Byrådet skal i møde den 28. januar 2015 tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal gøre brug af muligheden og delegere beslutningskompetencen til Miljø- og Teknikudvalget og Fagenheden for Teknik & Miljø. I givet fald skal denne ændring også indføres i styrelsesvedtægten.

Karsten Frederiksen har foreslået, at Miljø- og Teknikudvalget i forbindelse med en ændring af styrelsesvedtægten ændrer navn til Teknik- og Miljøudvalget.

Foreslåede ændringer er markeret med rød skrift i vedhæftede forslag. Ændringer under Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget er med forbehold for, at Byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencen, jf. ovenfor.

Indstilling

Forretningsledelsen, 6. januar 2015, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget og foreslår, at tilpasningerne også gælder for de pågældende områders budget.

UU er i styrelsesvedtægten placeret under Beskæftigelsesudvalget, men budgettet til området er placeret under Børne- og Skoleudvalget.

§ 60 selskabet er nedlagt, og det foreslås derfor, at budgettet til UU flyttes til Beskæftigelsesudvalget fra den 1. januar 2015.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 23:

Ændringerne anbefales godkendt.

Lene Hansen og Arne M. Jensen ønsker ikke navneændringen for udvalget.

Henning Jørgensen var fraværende.

Byrådet, 28. januar 2015, pkt. 16:

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Bilag

Til toppen


10. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Borgmester Mogens Gade - 25-års jubilæum

Kirsten Andersen, Ungecentret - efterløn/pension

Bente Nielsen, Brandur Allé - efterløn/pension

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering:

  • Henvendelse til Regionsrådet vedrørende sygehusstruktur
  • Økonomiudvalget har besluttet, at der fortsat er fritagelse for ejendomsskat for forsyningsselskaber
  • Arne M. Jensen har det godt efter operation
  • AVV reducerer åbningstider/service på genbrugspladserne i Asaa og Jerslev
Beslutning

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Til toppen


12. Lukket punkt: Ekspropriation af areal


Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Fraværende: Ole Bruun, Lone Lex og Arne M. Jensen (Adnan Jedon mødt).

Til toppen

Opdateret 10. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach