Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 27. april 2016
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Lene Hansen, Henning Jørgensen og Ole Bruun.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lene Hansen, Henning Jørgensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Lene Hansen, Henning Jørgensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


4. Indkaldelse af stedfortræder for sygemeldt byrådsmedlem


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådsmedlem Ole Bruun har meddelt, at han pga. sygdom i en periode vil være forhindret i at varetage hvervet som byrådsmedlem.

Borgmesteren har derfor indkaldt 1. stedfortræder på liste Ø, Emma Lyng Svensson til Byrådet i Ole Bruuns sygdomsperiode.

Byrådet anmodes om at godkende stedfortræderindkaldelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2 skal stedfortræderen indkaldes til Byrådet, når et medlem en i periode på mindst 1 måned er forhindret i at varetage hvervet som byrådsmedlem pga. sygdom, forretninger eller lignende.

Stedfortræderen udtræder af Byrådet, når medlemmet atter kan varetage hvervet.

Første stedfortræder på liste Ø er Emma Lyng Svensson.

Ifølge styrelseslovens § 28, stk. 2 kan den gruppe, der har indvalgt pågældende beslutte, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Valggruppen bestående af A+F+Ø har meddelt, at Emma Lyng Svensson indtræder i Teknik- og Miljøudvalget og Ældreomsorgsudvalget under Ole Bruuns sygdomsperiode.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen, Henning Jørgensen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Spørgsmål vedr. overdragelse af areal til Vangdrupvej 49 (Lars Bisgaard)

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


6. Regnskab 2015 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2015 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssige godkendelser, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2015 til 2016.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2015 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

Samlet set giver det et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 20,6 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 31,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der udviste et overskud på 0,5 mio. kr., endte det endelige regnskabsresultat 20,1 mio. kr. bedre.

Anlægsudgifterne er 36,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og som følge heraf overføres der 39,86 mio. kr. til budget 2016. Driftsudgifterne er 21,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Da der samtidig overføres driftsudgifter til 2016 på 20,4 mio. kr. ender de samlede driftsudgifter meget tæt på det korrigerede budget og hermed på det skøn som fremgik af den sidste budgetopfølgning.

Indtægterne bliver samlet 3,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelse skyldes primært tilbagebetaling af grundskyld på ca. 3,5 mio. kr. Afvigelsen af grundskyld vedrørende sager, hvor der er gjort krav om fradrag for de faktiske udgifter til forbedringer og dels en forkert skønnet udvikling i grundskylden.

Det samlede resultatet af drift og anlæg viser et underskud på 25,9 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret underskud på 20,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der viste et underskud på 82,6 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med 56,7 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler på anlægsområdet.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2016. Byrådet skal herefter inden den 1. september 2016 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

 • at Brønderslev Kommunes regnskab for 2015 godkendes og oversendes til Revisionen
 • at afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • at Byrådet godkender genbevilling i 2016 af uforbrugte driftsmidler med i alt 20,4 mio. kr.
 • at Byrådet godkender overførsel til 2016 finansieringsbeløb med i alt 4,9 mio. kr.
 • at Byrådet godkender genbevilling i 2016 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 39,9 mio. kr.
Indstilling

Forretningsledelsen, 29. marts 2016, pkt. 6:

Regnskab og overførsler anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af skema C - helhedsplan for Boligforeningen PM afdeling 11


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet godkendte den 15. september 2009 skema B med anslået udgift på i alt 232.762.000 kr. for det samlede projekt.

Byggeriet er nu afsluttet, og Kuben Management fremsender byggeregnskab, hvor den samlede anskaffelsessum er på 274.585.424 kr. og det betyder, at det beløb Brønderslev Kommune kan komme til at stille kommunegaranti for er 41.823.424 kr. større end det, der blev godkendt i forbindelse med skema B på Byrådsmødet den 15. september 2009.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema C.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. september 2009 godkendte Byrådet skema B med anslået udgift på i alt 232.762.000 kr. for det samlede projekt.

Byggeriet er nu afsluttet, og Kuben Management fremsender byggeregnskab hvor den samlede anskaffelsessum er på 274.585.424 kr. og det betyder, at det beløb Brønderslev Kommune kan komme til at stille kommunegaranti for er 41.823.424 kr. større end det, der blev godkendt i forbindelse med skema B på Byrådsmødet den 15. september 2009.

Det endelige byggeregnskab for den støttede del af boligrenoveringen ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter

0 kr.

12.000 kr.

Håndværkerudgifter

133.446.000 kr.

141.631.000 kr.

Omkostninger

30.284.000 kr.

66.195.000 kr.

Gebyr

823.000 kr.

2.114.000 kr.

Udgifter i alt

164.553.000 kr.

209.952.000 kr.

Det endelige byggeregnskab for den ustøttede del af boligrenoveringen ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter

0 kr.

11.875 kr.

Håndværkerudgifter

56.891.785 kr.

59.479.753 kr.

Omkostninger

11.317.000 kr.

4.430.462 kr.

Gebyr

0 kr.

711.334 kr.

Udgifter i alt

68.208.785 kr.

64.633.424 kr.

Skema B

Skema C

Støttede del

164.553.000 kr.

209.952.000 kr.

Ustøttede del

68.209.000 kr.

64.633.424 kr.

Udgifter i alt

232.762.000 kr.

274.585.424 kr.

Forskellen mellem Skema B og Skema C skyldes bl.a. ekstra udgifter til lejetab/genhusning og indeksregulering, da byggeriet er foregået over flere år. Forskellen er nærmere uddybet i "Notat - Kuben Boligforeningen PM afd.11".

Det kommunale grundkapitallån udgør 1.140.000 kr., og den kommunale garantistillelse udgør op til 100 % af den støttede del af byggeriet, og 80,17 % af den ustøttede del svarende til 51.816.616 kr.

Ifølge lov om almene boliger er det en forudsætning for kommunens garanti, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen. Landsbyggefondens forpligtigelse er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender skema C.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at det kommunale kapitaltilførselslån på 1,140 mio. kr. finansieres via tidligere afsatte midler i perioden 2008-2012 til det samlede projekt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Boligselskaberne bliver indkaldt til møde snarest.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Restaurant Hedelund - Frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af gulvkonstruktion


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 212.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for gennemførelse af udskiftning af gulvbelægning og gulvkonstruktionen i festsalen.

Sagsfremstilling

Afdelingen Ejendomme og Service har efter kontakt fra lejer/forpagter Thorbjørn Jensen udarbejdet en bygningsvedligeholdelsesplan for diverse bygningsdele, samt energimæssige tiltag på ejendommen Nørregade 41 i Brønderslev, som er rammen om Restaurant Hedelund.

Lejer/forpagter Thorbjørn Jensen har forklaret, at bygningens forfatning, herunder særligt gulvet i festsalen efterlader et negativt indtryk hos restaurantens gæster/kunder, og ligeledes er til gene for personalet.

Gulvet i festsalen giver meget efter, og der er flere steder på gulvet registreret en nedbøjning på over én centimeter ved almindelig gang. Samtidig knirker hele gulvet meget, -særligt på dansearealet, hvor der ikke er tæppebelægning. Opretningen vil omfatte en udskiftning af gulvbelægning og gulvkonstruktion. For nærværende bygningsdel anslås der en revideret aktuel opretningsudgift på 212.000 kr.

Herefter vil der være 5.203.000 kr. tilbage i anlægspuljen 2016.

Der er blevet udarbejdet en bygningsvedligeholdelsesplan, som belyser bygningens stand og giver et overblik over kommende opretnings- ogvedligeholdelsesudgifter. Planen er udarbejdet på de udvendige bygningsdele, herunder ydervægge, tagbelægning, træværk etc. og behandler dermed ikke de indvendige bygningsdele, dog på nær gulvopbygningen i festsalen, som er i en særlig dårlig stand. Bygningsvedligeholdelsesplanen er forelagt Thorbjørn Jensen, som er enig i indholdet, og planen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet frigiver 212.000 kr. af anlægspuljen afsat i anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2016 til udskiftning af gulvbelægning og gulvkonstruktion.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 6:

Indstilles frigivet.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Udskiftning af tagbelægning på Sct. Georgs Gården


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 560.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2016 til udskiftning af tagbelægningen på en del af bygningen Sct. Georges Gården.

Sagsfremstilling

Afdelingen Ejendomme og Service har efter gennemgang af tagfladerne med teglsten på Sct. Georges Gården konstateret, at tagbelægningen og undertaget er i en særdeles dårlig stand og under nedbrydning på især bygningsafsnittet med indgang/garderobe samt fløjen med kontor og personale. Tagarealet for disse to afsnit udgør 620 m2 af i alt 1660 m2 på Sct Georgs Gården, som er belagt med teglsten. Vitale dele i tagbelægningen, herunder undertaget, er helt nedbrudt, hvilket flere gange har resulteret i vandskadede lofter samt giver risiko for andre følgeskader.

Opretningen vil bestå , at tagbelægningen på tagfladerne over indgang/garderobe udskiftes til sort tagpap med listedækning, hvilket er den bedste løsning pga. denne tagkonstruktions geometri. Den øvrige del udskiftes til rød/brune betontegl, hvilket ligeledes fremadrettet også vil blive valgt belægning på de tagflader, som ikke udskiftes i år. Perioden for tagarbejdet planlægges således, at det kommer til at foregå i august-september af hensyn til vejrlig og ferieperioder.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 560.000 kr. af anlægspuljen afsat i anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2016 til finasiering af udskiftning af tagbeklædning og undertag. Herefter vil der være 4.643.000 kr. tilbage i anlægspuljen 2016.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 5:

Indstilles frigivet.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


10. Høringssvar til Råstofplan 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt forslag til Råstofplan 2016 i høring. Råstofplan 2016 udpeger graveområder til indvinding af råstoffer i kommunerne i Region Nordjylland.

Fagenheden for Teknik- og Miljø har udarbejdet et høringssvar med henblik på den lovgivning, som administreres af kommunen samt Brønderslev Kommunes overordnede planlægning.

Byrådet skal tage stilling til forslaget til høringssvar.

Sagsfremstilling

Der er i forslag til Råstofplan 2016 udlagt 6 graveområder i Brønderslev Kommune. Fagenheden har gennemgået graveområderne med særligt henblik på at vurdere, hvorvidt regionens udlægning af graveområder strider mod kommunens overordnede planlægning, samt de lovgivninger som Brønderslev Kommune administrerer.

Høringssvaret har til formål at få regionen til at genoverveje placering og udbredelsen af udvalgte graveområder således, at de i mindst muligt omfang konflikter med kommunens overordnede planlægning og de lovgivninger, som administreres af kommunen. Dermed minimeres sagsbehandlingstiden for såvel kommunen som regionen og de udlagte graveområder har reelt set en udnyttelig råstofressource.

Fire af områderne (Hellum, Hellum Syd, Hellum Nakkebjerg og Himmerigsvej) strider helt eller delvist mod kommunens overordnede vision om "aktive oplevelser i natur og fritid" i Jyske Aas. Fagenheden foreslår derfor, at Brønderslev Kommune anmoder regionen om at genoverveje, om det er muligt at finde graveområder udenfor Jyske Aas, således at disse ikke længere strider mod Brønderslev Kommunes overordnede planlægning.

Fire af områderne (Hellum, Hellum Syd, Hellum Nakkebjerg og Himmerigsvej) strider mod kommuneplanens udpegninger "større uforstyrrede landskaber" samt "særligt værdifulde landskaber" da råstofindvinding vil medføre øget støj og trafik i forbindelse med indvindingen og formentligt vil ændre landskabet efterfølgende. Fagenheden foreslår derfor, at Brønderslev Kommune anmoder regionen om at genoverveje, om det er muligt at finde graveområder udenfor disse kommuneplanudpegninger, således at råstofindvinding i graveområderne ikke længere strider mod kommuneplanen.

Et af graveområderne (Rebsenge) er placeret således, at dette er fuldstændig omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden af beskyttet natur må ikke ændres, og fagenheden vurderer ikke, at der er mulighed for at dispensere til råstofgravning i graveområdet. Derfor er råstofressourcen i det foreslåede graveområde reelt set ikke udnyttelig.

Fagenheden foreslår derfor, at Brønderslev Kommune anmoder regionen om at flytte graveområdet, således at dette ikke længere er placeret i beskyttet natur. Fagenheden gør opmærksom på, at der er adskillige alternative placeringer omkring det foreslåede graveområde, som ikke strider mod naturbeskyttelsesloven, og at det derfor er væsentligt mere hensigtsmæssigt at placere et graveområde her.

Det sidste graveområde - Vrå - er der ingen bemærkninger til.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til høringssvar til Råstofplan 2016.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. april 2016, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der ikke udarbejdes indsigelser til de 4 områder (Hellum, Hellum Syd, Hellum Nakkebjerg og Himmerigsvej). Det forventes at retableringsprincipperne efterleves som beskrevet i svarforslag.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Nye vedtægter for EU-kontoret


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Norddanmarks EU-kontor har - med afsæt i erfaringerne fra det første år som selvstændig forening – revideret vedtægterne og fremsender nye vedtægter til behandling i KKR, kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

NordDanmarks EU-kontor er de nordjyske kommuner og Region Nordjyllands fælles EU-kontor. EU-kontoret arbejder for at fremme internationaliseringen af Nordjylland, og for at hele Nordjylland får del i de mange tilskudsmuligheder, der er i EU-systemet.

EU-kontoret blev pr. 1. januar 2015 reorganiseret og etableret som en selvstændig forening. Der blev i forbindelse hermed udarbejdet et sæt vedtægter og nedsat en bestyrelse for Foreningen NordDanmarks EU-kontor.

Bestyrelsen har 8 medlemmer:

 • Formand Mikael Klitgaard (udpeget af Business Region North Denmark)
 • Næstformand Henrik Ringbæk Madsen (udpeget af Regionsrådet)
 • Borgmester Leon Sebbelin (udpeget af Business Region North Denmark)
 • Regionsrådsformand Ulla Astman (udpeget af Business Region North Denmark)
 • Byrådsmedlem Folmer Hjort Kristensen (udpeget af KKR Nordjylland)
 • Byrådsmedlem Frode Thule Jensen (udpeget af KKR Nordjylland)
 • Regionsrådsmedlem Jess Laursen (udpeget af Regionsrådet)
 • Direktør i Spar Nord, Annette Drivsholm (udpeget af Vækstforum)

Bestyrelsen har – med afsæt i erfaringerne fra det første år som selvstændig forening - revideret vedtægterne og fremsender hermed forslag til nye vedtægter til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Der ændres ikke i kontingentbetalingen til EU-kontoret, og der ændres heller ikke i bestyrelsens sammensætning. Dog er det præciseret, at kommunerne har næstformandsposten i de 2 år af valgperioden, hvor regionen har formandsposten og omvendt

Den vigtigste ændring er, at de nordjyske kommuner og Regionsrådet fremover skal være garanter for en kassekredit på op til to millioner kroner. Region Nordjylland står som garant for den ene halvdel, mens kommunerne efter befolkningstal står som garant for den anden halvdel.

EU-kontoret er operatør på en række virksomhedsrettede programmer, herunder nordjysk partner i det såkaldte Enterprise Europe Network (EEN), som hjælper nordjyske virksomheder med at finde samarbejdspartnere i andre lande. Herudover er EU-kontoret operatør på initiativer med støtte fra EU’s regionalfondsmidler (under Vækstforum).

Der er ganske ofte betydelige likviditetsforskydninger forbundet med at være operatør på EU-programmer, hvor støttebeløbene typisk kommer langt tid efter udgifter er afholdt – ind imellem er der sågar op til et års forsinkelse i forhold til projektstart på det, der ellers skulle være forudbetalinger fra EU. Hidtil har dette været afhjulpet af Aalborg Kommune.

Men nu hvor EU-kontoret er etableret som en selvstændig forening, er der behov for at etablere en egentlig kredit garanteret af ejerkredsen for fortsat at kunne være nordjysk operatør på EU-programmerne.

De nordjyske kommuner garanterer alene for 1 mio. kr. og denne er fordelt som det fremgår nedenfor: Kommune

Indbyggertal

Andel af EU-kontorets kredit

Brønderslev

36.047

61.566 kr.

Frederikshavn

60.246

102.897 kr.

Hjørring

65.411

111.718 kr.

Jammerbugt

38.466

65.698 kr.

Læsø

1.817

3.103 kr.

Mariagerfjord

42.131

71.957 kr.

Morsø

20.629

35.233 kr.

Rebild

29.149

49.785 kr.

Thisted

43.991

75.134 kr.

Vesthimmerland

37.296

63.699 kr.

Aalborg

210.316

359.208 kr.

I alt

585.499

1.000.000 kr.

Øvrige mindre justeringer i vedtægterne

Derudover er der enkelte mindre justeringer i vedtægterne, herunder:

 • Afholdelse af en årlig generalforsamling: EU-kontoret er oprettet som en selvstændig forening, og der lægges derfor op til, at der årligt afholdes en generalforsamling i første kvartal. Første generalforsamling holdes i 2017
 • Grønlandske kommuner kan blive medlemmer: Sermersooq Kommune på Grønland ønsker at melde sig ind, og vedtægterne er derfor justeret, så det bliver muligt at optage grønlandske kommuner som medlemmer
 • Præcisering af medlemskreds: Det er - for at opnå skattevæsenets godkendelse af at kunne udsende medarbejdere til Bruxelles under ligningslovens §33A – præciseret hvilke uddannelsesinstitutioner, der er medlemmer af EU-kontoret (UCN og Aalborg Universitet)
 • Nye procedure for vedtægtsændringer: Fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes på den årlige generalforsamling.

KKR Nordjylland har anbefalet vedtægtsændringen og garantistillelsen

Borgmesteren indstiller:

 • At de reviderede vedtægter godkendes
 • At Brønderslev Kommune garanterer for 61.566 kr. af EU-kontorets kassekredit
Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Forslag til ny organisering


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til overordnet organisering samt tidsplan for implementering heraf.

Fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 30. marts 2016 om, at stillingen som teknisk direktør ikke genbesættes, er der udarbejdet forslag

 • til fremtidig organisering og opgavefordeling, hvor Lene Faber overtager direktøransvaret for fagenheden for Teknik og Miljø og udvalgsbetjeningen for Teknik og Miljøudvalget.
 • til fremtidig placering af afdelingen for Ejendomme og Service udenfor fagenheden for Teknik og Miljø
 • til flytning af de stabsopgaver der i dag er tilknyttet Lene Faber
 • til fremtidig placering af medarbejdere og opgaver der løses i stabsenheden for Udvikling og Planlægning

Efterfølgende vil forslaget blive udbygget med den uddybende organiseringen i de 4 enheder, ligesom Forretningsledelsen sideløbende hermed vil tage fat i behandlingen af de forhold, hvor vurderingsnotatet anbefaler behov for afklaring, herunder bl.a.

 • Revurdering af arbejdsgrundlag, og evt. betegnelser for topledelsen
 • Håndtering og bemanding af tværgående udviklingsprojekter
 • Snitflade for sekretariatsopgaver
 • Lederforums fremtidige rolle og sammensætning

Forslaget fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Udtalelse fra MED-Administration og MED-Teknik og Miljø vil foreligge til mødet.

Personale

Anden organisatorisk tilknytning for en række medarbejdere.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 16:

Godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Integrationsrådets årsberetning 2015


Resume

Sagsforløb: IR/BE/ØK/BY

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensens årsberetning fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Service foreslår, at formandens beretning godkendes.

Indstilling

Integrationsrådet, 16. marts 2016, pkt. 4:

Beretningen blev godkendt.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2016, pkt. 4:

Til orientering.

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 17:

Indstilles taget til efterretning.,

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

 • Borgmester Erik Nielsen - tidligere næstformand i KL
 • Lis Jensen, Fællessekretariatet - jubilæum
Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Social og Sundhedsudvalget hat skrevet til praksisudvalget igen med hensyn til mangel på læger

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Kommunale bygninger


Til toppen


17. Lukket punkt: Anlægsbevilling og byggemodning


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Socialtilsynet har sagt god for procedurerne på Nordstjernen
 • Afgørelse i retssag anlagt af FOA i forhold til Støberiet frikendte kommunen og PM
 • Ældreområdets håndtering af besparelser i budget

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. april 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach